Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

KAPTAN G M K ' H I ÇOCUKLARI Jules V« Ansiklopedilerde yer almıj nadir 1 1 eserlerdendir. Çocuğun bir H H " " » okuyup bitirmek istiyeceği rak'alar arasında ilmî ve eoğrafî bllgisinm kuvvetleneceğini hissetmiytcektir. Ferid Namık Hansoy dllimize gevirmiftir. 3 cilddir: Fiab 600, cfldlial 750 Krs.tur. İ N K I L Â P K İ T A B E T t u m h u riyet 27 *c\ yıl Sayı : 9409 KURUCUSU.YUNUS NADf TeJgrai r* mektub adresi: Cumkuriyrt, îstanbul Posta Kutu»u Istanbul No 346 Telcfonlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yaa İşleri: 24290, Matbcu: 24290 mmm Pazartesi 16 Ekim 1950 Genel meclis seçimleri bütün yurdda yapıldı Secimler hâdisesiz geçri. Diin gece gelen haberlere göre D. P. nin kazanmakta olduğu anlaşdıyor Istanbulun mülhak kazalarında da secimler Demokrat Parti lehine neticelendi. Köylerde iştirak nisbeti ilçelere nisbetle daha yüksek oldu Dün Ankara Radyosunda Kore'ye giden oğluna hitab eden bir aan« Pahalıhk devletten haşlar T ürkiyede pahalılığın hareket noktalannı ararsak ekseri devlerte bulurur. Ruslann Türk ve Iran Vaküle şekerin bes, liraya çıkanlmasile piyasada başlamış. olan p»hududlan civanna asker halılık seker düştüğü halde blr yığmakta oldukları tiiılü nonnal feviyeye inmemis.ti. Bu müşahedeyi kuvvetlendirecek Karstan bildiriliyor daha bir çok misaller gösterebiliKars, 15 (TBA.) SovyeÜerin riz. Bunun sebebi büyük endüstriTurk ve İran hududlan civanna tıin devlet elinde olması ve humsi asker yığmakta olduklarına dair, teşebbüsiin daima fiatlan yükseltmeye olan meylini ancak devletin Arkası Sa. 3, Su. l d e frenliyebilmesidir. Bu fren gevşeSilivride seçmenler dün reylerini sandığa atarlarken yince fırsat anyan hnsusî sermaye de fiatlan yükseltmekte asla jeBütün yurdda olduğu gibi, dün, lar sabah saat sekızde açılmıj, akcikmez. şehrımizın Çatalca, Sılivri, Kartal, şam 17 de tasnıfe geçılmiştir. Mulhak be; kazaya ve bunlara Bizde hayat pahalılığuuB iktisadl Şıle ve Yalova ilçelerinde Gene' Arkası Sa 3 Sü 4 te •ebebleri dışan ve içeri piyasanın Meclis seçımi yapılmıştu. Sandık darlığı ve genijliği Ue hulâsa cdilebilir. Buna bn son senelerde biı ucuzluk devası gibl kııllanılan pa ra tay^etinin düşüriilmesini de Uâve edersek bu sebebleri açağı yukan «vahide irca» etmis, oluruz Kore harbi başlar başlamaz Avrupa ve Amerikada, bunun geniş bir silâhlı çatışmaya muncer olaDoğu Almanyada seçcağı kanaati, bir çok ham madde menler polis nezarefiatlarınuı yıikselmesine sebeb oldu idi. Pamuk, yün, madenler ve tinde rey kullandılar tnadenî mamuller, eczalar gibi şeyleri toplamaya başlıyanlar, bu haLondra 15 (B.B.C.) Bugün Doreketlerile fiatlan yükselttiler. Bu, ğu Almanyada komunist memleketistcr istemez memleketimize siralere has bir «seçim komedyası» oyyet etti. Bugün oralarda fiat grananmıştır. Doğu Almanya halkı pofikleri aşağı doğru inerken bizde, lis nezaretinde reylerini kullanmışhâlâ yükselmekte berdevamdır. Buür. Esasen tek bir liste mevcuddu nun sebebi evvelâ bu cereyanlann ve bu listedeki bütün adaylar kobize geç aksetmesi, sonra da yükmünistler tarafmdan ileri sflrülselen fiatların bir türlü düşürüle müştü. Muhalefet diye bir şey mevBen Gurion memesidir. Bu pahalılanma harc Arkası Sa. 3. Su. 8 de keti bugün her şubede kendini görLondra 15 (B.B.C.) Bu akşam termekte ve maalesef Hükumet taöğrenildığine gore, İsrail kabinesi rahndan buna karşı ciddî bir tedistifa etmiştir. Mapai partisinin libir derpiş edildiğine dair bir alâderi ve Başbakan olan Ben Gurion met görülmemektedir. Bilâkis son B&şbakan Adnuı Mcndora, Ankarada reyini kullanıyor 1948 senesindenberi hükumetin bazamanlarda Hükumet, elindeki paşında bulunmaktaydı. Yeni kabineyi muklu mensucat fiatlanna yüzde kimin teşkil edeceği henüz açıklan12 bir zam yapmış, buna sebeb omamışür. larak da pamuk fiatının diinyadaki yükselişini ileri sürmüs.tür. Bu Bir Amerikan temsilcisine göre, karar, piyasada bütün mensucat Amerikada 450 atom fiatlanna tesir etti. Halbuki bugün bombası bulunuyor Sümerbankın elinde bulunan pamuklular, eski pamuklarla işlenVlintwood «Virgüıia» 15 (a.a) miş, maliyeti eski pamuk fiatı ü(Afp) Virginia eyaleti demokrat Mılletlerarası Sivil Havacılık Teş Şale Köşkünde başhyacaktır. cerinden tayin edilmiştir. Kıymeti Hâlen 55 memleketin üye bulun temsilcisi Thomas Fugati, cumarkılâtuım (ICAO) ikinci orta doğu 100 milyon liraya varan bu eski hava seyrüseferi bölge toplanüsı, duğu teşkılâtin İstanbul toplantı tesi günü söylediği bir seçim nutstoklann, fiatlan yeni yükselen Arkast Sa. 3, Sü. i te Arkası Sa. 3. Sü. 3 te yarın saat 15 de Yıldız Sarayınıu ham pamuklarla ne alâkası vardır? Kore'ye giden birliğiıniz Sovyet tahşidatı için dünkü radyo saati Sıttırda Millî Savunma Bakanı, bir konuşna yaparak birliğimize ilk selâmı gönderdi. Birlikte bulunan subay, gedikli ve erlerden on kişiye de yakınları tarafından hitab edildi Ankara, 15 (Telefonla) Müretteb mahallerüıe varmak üzere olan Kore Savaş Bırhğımize memleketten ilk selâm bugün radyo vasıtasıle gönderildi. Bundan böyle her gun radyomuzda 12.15 ten 13 e kadar Birliğimize mahsus neşriyat yapılacaktır. Bir müddettenberi tecrübe edılen 100 kilovatlık bir kısa dalga postası bu neşriyatı yapmak üzere bugün faalıyete geçirildi. Açılış töreninde Millî Savunma ve Adalet Bakanlan Ue Genelkurmay Başkanı, ba.zı milletvekilleri, Ankara Valisi, BasınYayın Umum Müdürü, yerli ve yabancı basın temsilcılerı bulundular. Birliğimizdeki subay, gedikh ve erlerden 10 kişiye hitab edecek olan yakınları da toplantıda idiler. Kahramanlarırruzla, yuzleri görülmeden yapılan bu konuşma müheyyiç sahneler arasında cereyan etti. Davetlilerden çoğu gözjaşlarını zaptederoedi. Ana, baba, kardej ve eşlenn mikrofon Sa 3 6"u c d> Kızılların seçim komedyası İsrail kabinesi Truman, MacArthur'le iki saat görüştü Tam bir görüş birliği mevcud olduğu bildiriliyor savunması Akdettiz bölgesinin Bir Amerikan gazetesi bu savunmada Türkiyenin rolünü belirtiyor Beynelmilel sivil havacılık toplantısı Amerikanıtı atom bombaları NewYork 15 (a a ) (United Press) Hearst grupundan NewYork Journal gazetesi, dunkü başmakalesinde Turkıyemn Kuzey <\tNewYork 15 (R.) Tarihî Wa zular üzerinde tam bir görüş bir lartık ittıfakile istişareye davet edılmesinı memnuniyetle karçıîake Konferansı iki saat sürmüştür. l'ğinin mevcud olması temaslanmımakta ve Ispanyanın da ayru şe» Şimdi Başkan Truman Honolulu'da, zır. iki saatten fazla sürmesine lükılde kabul edılmesini istemekteGeneral MacArthur de Tokyoda ge zum hissettirmemişrir.» dir. nel karargâhında bukuımaktadır. Başkan Truman, General MacGazete. Karadenize sahildar ve Görüşrnelerden sonra basına be Arthur ile Kore meselesinin muh A.rkası Sa. 3. Su. 8 de yanatta bulunan Başkan Truman telıf cephplerıni gozden geçırdıkleşöyle demiştir: | rini, bu memleketin kalkınmasile Arkası Sa. 3. Sü. 7 de • Müzakere edilen bütün mev "Cumhuriyet,,in Anheti: Öğrendiğimize göre, yukanda da işaret ettiğimiz gibi hareket noktasmı daima hükumet kararlannda anyan hususî teşebbüs, bu kararın verilişinde az çok müessir obnuştur. Voksa hayat pabalılığuu önlemek ve maişeti kolaylaştırmak •melinde olan Hükumetin bu karan •lışında iktisadî bir ciddî sebeb göremediğimizi söylemek mecbnriyetindeyiz. Unutmamak lânTfd"1 U; iktisadi devlet teşekkülleri fiatlan bu meulekette daima esas olarak almmaktadır. Bunlarda yapılacak en ufak değişiklflder, hartâ hiç münasebeti olmıyan maddeler üzerinde tesirlerini göstermektedir. İşin acı tarafı şudur ki indirmelerin piyasadaki müsbet tesirleri çok ağır giderken yükseltmelerin akisleri derhal hissedilmckte ve bu yükselmeler, şartlar düzelse ve Devlet fiatlan indirse bile bir hayli müddet kendini muhafaza edebilmektedir. Bu sebeble, Hükumetin fiat yiikselmesi hareketlerine büyük bir ıztırar olmadıkça başvurmamasını, piyasadaki yükselme meylinin bu yüzden artmaması için ehemmi^etle rica ederiz. Kara yoUarımızda kilometrelik seyahat > r Erkenek Boğazında yolun kısalülması için, Türkiyede ilk defa olarak 320 metrelik bir kara yolu tüneli açılıyor Hürriyeti, "her istediğimizi yaparız., sananlarla mücadele 1450 etmek mecburiyetindeyiz Dördüzler yatınldılar \ Tavrulara şimdilik iki sütanne bakıyor İzmir, İS (Telefonla) Dördüzler nihayet bugun Karşıyaka Çocuk Yuvasında hazırlanan odalanna nakledilmişlerdir. Kendilerine şimdilik iki sutanne bakmakta, Yuvanın mektebli iki çocuk bakıcısı ile doktoru nezaret etmektedir. Dördüzler için ayrı bir çocuk bakıcısı aranmaktadır. Yavruların sıhhatleri yerindedır. 50 biıt lirahk mücevher hırsızhğı Bir doktorun hizmetçisi tarafından çalınan mücevherler aranıyor Yuvaya Şehnmizde 50 buı liralık bir mücevher hırsızhğı olmuştur. Cihangırde oturan ve Devlet Denizyollan Hastanesinde doktor bulunan Nevzad İpekçi, bir muddet evvel evıne bir hizmetçi almışSon günlerde artan suçlar nasıl Rıza Korap eevablandırarak di br. Mürüvvet ismindeki bu hizmetçi dün evdeki bütün mücevve ne gibi tedbirlerle önlenmalidir? yor ki: Mevzulu anketimizi bugün de Sos t Bugün yeni bir demokrasi herleri çalarak kaçmışttr. yoloji Kunılu üyelerinden ve ta hayatına girmis, bulunuyoruz. DeHizmetçi kadın, emniyet memurİllm ndam}frnrm7Aan Aİİ 1 Arkast Sa. 5, Sü. 1 dt lan tarafından aranmaktadır. Beşiktaş Vefa Berabere Kaldılar j I CUMHURİYET Dün geceki otobüs kazası Dun gece saat 23.30 da Kasmıpasada feci bir otobus kazası olmuştur. Sutlüceden Hasköy yolile Kansını ve kayınpederini Kasımpaşaya gelmekte olan bir oöldüren katil dün sorguya tobüs, 10 metre kadar yükseklikten, Camialtında Komutanlık biçe&ildi Erkenek yolunda açılmakta olan 320 metrelik ilk kara yolu tüneli nası civanna yuvarlanmıştır. Kaza Ev\'elki gece Şehremininde iki kîşaLtını ele alan memleketlerin baAvrupa ve Amerika devletleri vcrmeğe başladılar. netıcesinde 8 kişi yaralanmıştır. Ya Dunyanın en büyük bir eseri o şında Turkiseyı zıkretmekte ve bi şinin olümü ve bir kadmın da ağır rahlann hepsı hastaneye kaldınl II Dünya Harbinden sonra. bozuAnsiklopedisinın zı Fılıpın. Hmdıstan ıle Pakistanın surette yaralanmasıle netıcelenen Dun yapılan Beşiktaş Vefa maçı 11 beraberlikle ne ticelenmiştir. Yukandaki resimde Vefa kalecisinin bitf mıştır. Şoforun sıhhî vazıyeti a ' lan yollann yapımı ve restore e lan Brıtannica Arkası Sa. 3, Su. 6 da 1 kurtanjı göridmektedir. (Maçın tafsilâtile diğer spor haberlerini 4 üncü sahifemizde bulacaksuuı.) Jdılnıesı ışine lâyık olan onemı 1950 yıllığı, harbden sonra yol in Arkası Sa. 4, Su. 3 te ğırdır. Şehremini cinayetinin tahkikatı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog