Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

Vital Bı, C, D 9 VİTAMİNLERİ KAÎTLMIŞ Fegâne kuvvet GIOASI u m h u r iyet KURUCUSU.YUNUS NADf 27 nciyıi Sayı : 9408 Telgrai ve mekiub adresl: Cumhuriyet, Ista&bul Posta Kutu*u îstanbul No. 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yaa İçleri: 24299, Matfcaa: 24290 BUYÛK ¥Û)WAy OKYANUS Bulgarlara ceyabî notamız yarm tevdi edilecek Bakanlar Kurulunun dünkü toplantısma Cumhur Başkanı Celâl Bayar riyaset etti Notanın metni hakkında herhangi bir açıklaraada bulunulmamakla beraber, hükumetin göçmen •eselesinde azimli ve kararlı olduğu bühassa kaydediliyor Pazar 15 Ekim 1950 1 Truman ile MacArthur arasındaki görüşmeler Mülâkat hakkında bu akşam bir teblig neşredilmesi bekleniyor Mare Nostrom 3 Wake adasının mevkiini ve Amerikadan Japonyay» giden hava yollannı fösterir hariU niki Adalardan her biri bizim kıyılardan gözle gorünür. Askerlikçe düfünursek bunlar iki işe yarar: Anadolumuzu savunmak için birer kale olarak bize, yahud da yurduYunanistanın Trakya Umumi Valisı Edırnede Atatürk anıtına celenk koyarkcn muzu istilâ etmek için birer atlama tahtası olarak başkalanna. Yüzyıllar boyunca elimizde tuttuğumuz bu adalara biz hiç bir zaman müşterek bir medeniyetia halkalan diye bakmadık. Akdeniz kültürüne yabancı kalmaktan bir türlü kurtulamadığımız için de, başka adalarla beraber, onlan d* toptan kaybettik. Bu kaybın acısını kaçımız yüreğinde duymuştur? « Fılhakika son zamanlarda Son günlerde artan suçlar nasıl Sahilimizden evleri seçilen Meis ve ne gibi tedbirlerle önlenebilir? bazı vılâyetlerimizde ve bilhassa adasına İtalyan bayrağı dikildiği Mevzulu anketimizi bugün de IzIstanbulda âdabı umumiyeyi ve nizaman, hangimiz milli güven kay mit Barosu başkanı avukat Irfan zamı aileyi ihlâl eder mahiyetteki gusunun ötesinde manevî bir yeŞakir Ongören cevablandırmakta suçlann fazlalaştığı görülüp duyulnilginin ıstırabını yaşamıştır? Arkası Sa. 4, Su. 7 de dır: Akdenize biz daima asker gözü ile baktık. Satvet devirlerimizde burasını ülke fethetmeğe yarar Ankara, 14 (TB.A.) Osmanl riyata sebeb olmuş ve Bankay» stratejik bir göl farzediyorduk. Banaksile mukavelenin yenilenme karşı şiddetli hücumlara vesile itSukut devrimizde de Anadolunun sine dair kanun tasansı önümüz tihaz edilmiştir. Maliye Bakanı Hamudafaasından gayri bir endişeye kapılınadık. Silistreyi, İşkodrayı deki ay içinde tasdık için Meclis3 !ıl Ayan bu hususta Turk Habervatan bildik de Giridi, Rodosu sa Arkast Sa. 3. Su. 4 te sunulacaktır. Bu mesele bazı neş dece birer us olarak belledik. Akdenizden elimizi eteğimizi çekip de kendi kabuğumuza girince bu straBalıkçılık mütehassıslan dün teji kaygularını hattâ Ege kıyılanna balık tacirleri ve ihracatç'iarla bile tatbik etmek lüzumunu duybir görüşme yaphlar Çalışma Bakanı Hasan Polalkan duk. Yurdumuza göz diken Mussolini «Dort mevsimde guller açan Bir mü'idettenberi memleketiülke» diye parmağile bizim zümmızde tetkiklcr vapmakta olan AvBeş mülhak kazada Şehir rüd kıyüarı işaret ederken biz harupa İktisadî İşbirîığı İdaresm n Meclisi için üyeler seçilecek reket çizgimizi derhal o sözlere gögıda maddeleri şubesmden babkç:re ayarladık: Bir giın bu kıyılar ük mutehassiM Thorcrınsson, HoffBugün mülhak beş kazada yani bir savaş meydanı olabilirdi. Düşman, Leparrec dun Toprak MahsnîSilivri, Çatalca, Kartal, Şile, Y.iloman karaya çıkarma yaparsa îlerleri Ofisınde balık tüccar ve ıhraEvvelki akşam Rami ile Soğuk pacaklanndan bahisle yolcuların vada Şehir Meclisine üye seçilecek liyecek yol bulamasın. Şoselerle, catcı'.arımızla bir konusma yapsu arasmda bir soygunculuk vakası üstlerini başlarını aramışlar, bu tir Bu üyeler Şehir Meclisine müldemiryollarile buralarını yurdun mıslardır. kaibine bağlamıyalım, kendi haline cereyan etmiştir. Ramı ile Soğuksu meyanda 2 yolcunun para ve saa Ankara 14 (Telefonla) Asgari hak kaza üyeleri olarak iltihak eHaber aldığımıza g m şehrimiz Bu şirket şehrimizde faaliyette bu Legarrec memleketimizde yapük» işçi ücretlerinin tesbitine dair ka deceklerdir. Bugünkü seçime önem tini almışlardır. bırakalım. Mussolini Rodosun eski arasında işlıyen iki otobüs, Fundalık mevkiinde 5 silâhlı şahıs ta Vakaya elkoyan Jandarma Ko nun tasansı hazırlanmışbr. Tasa verümektedir. Zira C. H. Partisi ds televizyon tesisatı kurmak iizere lunan bazı Amerıkalı firmalarla ı ları tetkikler hakkında şu izahaü eserlerini meydana çıkardı, adayı büyuk sermayeh' bir Amerikan şir birliği yapmaktadır. Şehrin topoğ vermıştir: bir turist cenneti haline getirdi; bi rafından durdurulmuştur. Meçhul mutanlığı, eli silâhlı bu meçhul nya gdre, çalışma bölge müdürle Burhan Feleği Çatalcadan, Hamdi keti hükumetle temasa girişmiştir. Arkası Sa. 3. Sü. 3 te Arkası Sa. 3. Sü. 6 da 5a. 3. Siı « da Rasimi Şilivriden, Vasfi Aktıni de zi imrendirmek için İstanköyü baş mütecavizler otobüslerde arama ya haydudlan araştırmaktadır. Yalovadan aday olarak göstermiştanbaşa imar etti. Biz ise Bodru tir. Bu zevat bundan evvelki şehir mu, Marmarisi, Daçyayı, Fethiyeyi Meclisinde kendilermi göstermiş ıssız birer ada gibi kendi hallerine natıkalı, belediye işlerinden an'ar bıraktık. Hattâ İzmir çevresine el zevattan ve tanınmış kimselerden değdirmeğe korktuk. olduklarından seçildikleri takdirde şimdiki tek partili Şehir Meclism* de bir muhalefet kontrolu teşkil e«Ordular, ilk hedefiniz Akdenizdebileceklerdir. dir, ileri!» emrini verdikten bir yü MiUet Partisi tarahndan da musonra, Atatürk, bir takım devrim harrir Refi Cevad Ulunay Kartalhamlelerine girişti: Birer birer »aldan Şehir Meclisi üyeliğine aday tanat yıkıldı, hilâfet kaldınldı, din gösterilmiştir. işleri dünya işlerinden aynldı, ka1 Eğer Belediye ile Vilâyet birbidına cemiyet içinde eşit haklar ta rinden aynlacak olursa mülhakatnındı, harf inkılâbı başarıldı, vesatan seçilecek zevat o zaman Be!eire.. diyeden ayrılıp yeniden teşekkül Kurtuluş mucizesinden hemen edecek Şehir Meclisine üye clasonra başlayan bu inkılâb harecaklardır. ketlerinin manası açıktı: Akdenize jalnız süngümüzle değil, kafamız Arkası Sa. 3. Sü. 7 de la da ulaşmak. Bir çok şpzümona aydınlarm yadırgadığı, diktatörlük saydığı o devrim hareketlerini birer birer yürütürken Atatürk bize asıl kurtuluş yolunu gösteriyordu: Ordumuz gibi cemiyetimiz de Akdenize vannalı, onun havasile yüreğini doldurmah, başka türlü yaşayamaz olmahydı. Çünkü içinde bulunduğumuz şartlar itibarile başMesele halledildi. Malatya Beleka türlü yaşamamıza sahiden imdiye Başkanına işten el çektirildi kân yoktu. Ankara 14 (Telefonla) Bakanlar Kurulu bugün saat 16 da toplanarak 21 e kadar çahşmıştır. Kurulun toplantısına Cumhur Başkanı Celâl Bayar riyaset etmiştır. İçtimada iç ve dış mühim meselelerin görüşüldüğü anlaşılıyor. Bulgarlara verilecek cevabî nota üzerindeki müzakereler de ikmal edilmiş ve Dış İşleri Bakanlığınca hazırlanan metin görüşülerek kabul olunmuştur. Tevdiinden önce notanın metni hakkında herhangi bir açıklamada bulunulmamakla beraber hükumetin kat'î şekilde azimli NewYork 14 (R.) Başkan dikten hemen sonra General Mac ve kararlı olduğu bilhassa belirtilTruman'la General MacArthur ara Arthur'le buluşmuştur. Koredeki mektedir. Cevabî notada Bulgar sındaki mühim görüşmelerin baş Birleşmiş Milletler kuvvetlerinın iddialan birer birer reddedilmiştir. Nota pazartesi günti tevdi olunalaıruş olduğu bildirilmektedir. Pa 'Başkomutanı Başkandan bir kaç cakür. sifiğın ortasındaki Wake adasında saat evvel adaya gelmişti. bulunan gazete muhabirlerinden Başkan Truman'la General MacHükumetimizin noktai nazan bıri bu akşam şunlan büdirmiştir: Arthur Wake gorüşmelerinde ılk Ankara 14 (T.HA.) Haber « Şımdi Wake adasında sabah defa karşılaşmaktadırlar. Akşama Arkası Sa. 3, Sti. 2 üe oluyor. Başkan Truman adaya gel .4rfcas! S a 3. S ü . l d e C. H. P. nin muazzam serveti Partinin mal beyanmda bulun ması isteniyor Ankara 14 (Telefonla) Partilerarası münasebetlerin son dereee lerginleştiği şu günlered, Cumhuriyet Halk Partisir.in muazzam bir servete malik olması bazı çevrelerde endişeli mütalealara yol açmıştır. Halk Partisinin, raazinin istibdad temayülleri bekayasını henuz bünyesinde taşımakta olduğ'ina dair iddialar, bu endişelerin kayağıdır. Mesele, siyasî ve ciddî i i r hâdise telâkki ediliyor. Bu muazzam servetin yeni demokratik mjcadelede nizam bozucu bir •tesıri haiz olup olmadığı münakaşa edilmektedir. GJtsP; nin geçen büyuk seçimler arifesinde yaptığı büyuk masraflara şimdi de muhtehf tertiblerle irişmekte olduğuna dair söylentiler dolaşmaktadır. Zıhinlerde istifhamlar yaratmağa müsaıd olan bu söylentilerin seçım çevrelerirî'ien dönen bazı Demokrat milletvekülerinin müşahedelerile az çok tsyid Arkası Sa. 3. Sü. 4 te ~ "Cumhuriyet,,in Anheti; "Ana • Baba, Muallim ve Polis ile Hâkim elele vererek Maliye seferber olmahdırlar „ I Bakanının bütçe şayialarına dair demeci Bugün yapılacak seçimler Ramide iki otobüs durdurulup soyuldu Bakan Halil Ayan, Osnanlı Bankası mnkavelesi hakkuıdaki ıteşriyatın da asılsız olduğunu beyan etti 5 silâhlı şahıs otobüslerde arama yapacaklarını söylediler ve iki yolcunun paralarile saatlerini aldılar Asgart İstanbulda televizyon tcsisatı kurulması Bir Amerikan firması bu iş için hükumetle temaslara geçti Türkiyede balıkçılığın inkişafı ücretleri Dün geceki boks karşılaşmaîart Birinci sınıf Fransız profesyonellerine karşı bizim boksörlerimiz ezilmeden çalıştılar Inanılmaz bir şantaj vak^asınm duruşması Başlarında bir polis komiserinin de bulunduğu sanıklar tanınmış bir şahsın eşi ile birleşerek bunun evine çektikleri kimselerden para koparmışlar Malatyadaki fotograf hâdisesi Aradan çeyrek yüzyıl gibi azunsanamıyacak bir zaman geçti. Acaba biz Atanuı tanrısal diyebileceğim o doğru görüşünü kavrayabildik mi? Bu uğurda ne yaptık ye ne yapıyoruz? Etrafımızda olan bitenlere bakarsak, Atayı tam maııasile anladığımızı iddia etmek bir hayli güç olacak. Ege medeniyeti Ealid, dün akşamki müsabakada Fransız boksurü gerçek ve güzellik sevgisi esasına dayanır. Her iki kavram da çıplakFransız birinci smıf profesyonel Ergönül kazandı. lıkta kemalini bulur. Örtülü gerçek lerile, amatör boksorlerimizin dün Halid Ergönülden sonra Fransız NADİR NADİI kları ring kurtlarının karşılarına çıkanS a r a y ı n d a yaptl Arkası Sa. 3, Sü. 5 te maçlarda yegâne galibiyetı Halıd lar, bir gun evvelki yazımızdaki Ankara 14 (Telefonla) Malatya Belediye binasında usulsüz olarak bulundurulan fotograf meselesi H. Partisi propagandası tarafından ele alınmış, bu mevzuda alâkadarlara telgraflar çekildığinden bahsedilmiş, protesfcolarda bulunulmuştu Bu hücumlara devam edildiği sırada bir gün Ankaraya gelen bir haber, meselenin halledıldığini, fotogile dovüşürkc Sanıkkr dün hâkim huzurunda rafın da ındırılmiş bulunduğunu tahminimiz veçhile mağlub oldular gostermiştir. Öğrendığıme gore. Ma Şehrımiz 1 inci Ağırceza Mah kate şayan taıtfı, sıühla tehdidel>:cmiser muavinlerrnden birinin âm Yalnız birinci sınıf profesyonellerl latya Bslediye Başkanı Muzaffer kemesi dun rnahiyetı ıtıb3rile çok kadar varan bu hââısenin sanıklar' 1 bulunmuş olmalarıdır. bizim amatörlerimizin çarpışmala Akalına İç İşleri Bakanlığınca işten meraklı safhalar arzeden b:r raa ar^srda ıçtımai mevki sahibi biri İddiaya ve tahkikat seyrine na Arkası Sa. 8, Su. 6 da el çektirilmiştir. taj davasma başlamıştır. İşın dık aıle kadırule, Emniyet 2 nci ŞubeJ Arkası Sa. 4, Sü. 7 de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog