Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

İKİ SENE MEKTEB TATİLİ JULES VERNE 15 çocuğun Zelanda'dan bir gemiye binerek ve fırtmaya kapılarak halî bir adaya düşmelerini ve tabiatla başbaşa kalarak birçok mahrumiyetler içinde bu &dada yaşamalannı tasvir eden heyecanlı, meraklı, meşhur bir eser. Fend Namık Hansoy dihmize çevirmiştir. Fiaü 300, cildlisi 400 kuruştur. İ N K I L Â P K İ T A B E Y İ umhuriyet KURUCU5U: YUNU S NADl 27 nci yıl Sayı : 9407 Telgrai va mektub adresi: Cumhuriyet, Istaabul Posta Kutum îstanbul No. 246 Telefonlan Umuml Santral Numarasu 24298. Yaa İşleri: 24299, liatbea: 24290 Cumartesi I I Ekim 1950 Bakanlar Kurulu dün cevabî notamızın Bakanlar Kuralunun 5 saat siiren toplanbsında bu raesele de uzunboylu müzakerelere mevzu oldu metnini tetkik etti, notamız, hafta Şu nokta ehemmiyetle belirtiliyor: Muhalefetin yaylım ateşi altmda başında Sofyaya bildirilecek bırfunan Adnan Menderes hükumetinin kendi partisi tarafından da Devlet denizciliğinde dojru yol evlet Denizyollan ve Limanlan İşletme Genel Mıidürlüğüne tayin edildiği hakkında bir haberin intişan üzerine eski Denizbank TJmnml Müdürü Yusuf Ziya Öniş, beyanatta bulunarak böyle bir tayinden haberi olraadığını söylemiş ve şu izahatı vermiştir: «Filhakika bana Devlet Denizyollan Genel Müdürlüğünü kabul etmem için müracaat vâki olmuştur. Fakat bugünkü jartlar aitında bu vazifeyi kabul edemiyecegimi bildirdim. Bugünkü şartlardan mak «adım Denizyollannın bugünkü idare şekli ve teşkilâtıdır. Denizyollan İdaresini mevcud şekilde, yanl mülhak bütçeli ve devletin her türlü murakabesi altmda iş gören halıle verimli bir şekilde yürütmek imkânı yoktur. Kanaatimizce İdareye eski Denizbanlun da üstünde ticart bir hüviyet vermek gerekmektedir. Bu husustaki düşüncelerimizi BaşbakanaTda mmıuujlu i n h et~' mıştık. Fıkirlerimize prensip itibarile Utıhak ettiklerini söylemişlerdi. Ben de, şayed bunlar tahakkuk ederse, Denizyollan Genel Müdürlüğünü kabul edeceğimi kendilerine bildirdim » Sayın Yusuf Zıya Önişin, Devlet Denizyollan ve Limanlan İşletme Genel Müdürlüğü adını taşıyan muazzam İdarenin bugünkü mevzuat ile iyi bir şekilde idaresine imkân olmadığı yolundaki duşüncesi tamamile yerinde ve doğrudur. Bir deniz ticaret müessesesinin hele bu müessesenin 20 tarakta bezi olursa bir devlet dairesi gibi idare edilmesinin mümkün olmadığını bu sütunlarda müteaddid defalar izah etmiştik. Bu Genel Müdürlüğun camiası altmda toplanan müesseselerden çoğunun birbirlerile bağlantısı denizde veya deniz kenannda olmalanndan ibarettir. Ayn ayn ihtısas işlerile meşgul olan bu teşekküllerin hakikatte birbirlerile veçhi münasebetleri olmadığı ve bunların bir elden idaresi çok güç olduğu yetişmiyormuş, gibi hepsinin, diğer devlet daireleri gibi, aşağı jukan aynı mevzuata tâbi olmalan da, bu kocaman çarkın matlub «ekilde işlemesine, işletilmesine imkân vermemektedir. Devlet Denizyollan ve Limanlan İdaresi, bugun işlettiği müesseselerbı hepsini Şirketi Hayriye müstesna Denizbanktan devir almıştır; fakat Denizbankuı bütün salâhiyetleri Devlet Denizyollan İdaresine verümemiştir. Halbuki Denizbankı kısa bir müddet idare etmiş olan zaluı da ifade ettiği gibi, o teşekkül de kâfi derecede ticarî bir müessese hüviyetine sahib değildi. Devlet Denizyollan İdaresi müfrit devletçiliğin bir ömeği addolunabilir. Devletçiliğin bağlarile cli, ayağı bağlanmış bir ticaret müessesesi de. ancak bu kadar idare olunabilir. Denizbank ilga edildikten ve Devlet Denizyollan İdaresi kurulduktan sonra, bu İdarenin başına getirilen bütün Genel Müdiirlcrin, matlub başanyı gösterememelerinde baslıca âmil, müessesenin ticarî hüviyetten mahrum bulunması olmustur. O kadar ki bu muazzam İdare bir iktisadî devlet teşckkülü haline dahi konulamamıştır Ankara, 13 (Telefonla) Bulgar notasma verilecek olan cevabımızm metni üzerinde görüsmeler bugünkü Bakanlar Kurulunun gündeminde bulunuyordu. Öğrendiğime gore cevabf notamızın Bakanlar Kurulunca tetkiki bugün ikmal edilememiştir. Bakanlar Kurulu yann da toplanarak metni gözden geçirecek ve cevabunız önümüzdeki haftanın ilk günlerinde Sofyaya bildirilecektır. Cevab! notada hükumetin noktai nazannda ısrar ettiği muhakkaktır. Siyasf çevreler meselenin demirperde içi telâkkiler dairesinde değil, beynelmilel hak, adalet ve aradaki mukavelenin ruhuna uygun sekılde ve behemehal halledileceginden emin TO müsterih görünmektedir. Bulgarlann yenl iftiralan Ankara, 13 (Ankara Ajansı) Buraya gelen malumata göre, Bulgar Dıs İşleri Bakan yardımcısa Jisko Jiskov, yerli ve yabancı basın Arkası Sa 3 Su 4 de Bulgar notasma Hükumet, iç politikada esash verilecek cevab tedbirler almaya doğru gidiyor aksi istikamette tenlddlere ugraması muhtemeldir Ankara 13 (Telefonla) Hükümetin, Demokrat Parti istışari heyetinin ve bilhassa Büyük MıIUt Meclısinin toplantısı arıfesinde 13 polltika bakımından esash tedbırler almak zaruretıle karşılaşhgı «öy lenmektedir. Muhalefet adı aitında tutulan yolun hükume*: tanı« mamazhğa kadar vardınlnıak ıstendiği D. Partı çevrelerinde ısraria ıieri sürülmektedir. Bilhassa Malatva Beledıyesın^eki fotograf hâdisesı. hu teşhısın yeni bir misali olarak ele a!ın:"3r. Teşkilâttaki galeyanın son haddme vardığı şu sırada partılerarası munasebetlerin nazık bir safhaya eırdıği muhakkaktır. Seçım daırelsrinden birer bırer Hönmekte oiaa Demokrat Milletvekillerinin de şım diki durumu şiddetle tenkide hazırlandıklan anlaşılıyor. Meseîenın dikkate şayan ciheti munalefetın yaylım ateşi aitında bulunan hü. Arkast Sa. 3, Su. 3 te Birleşmiş Milletlerde Genel Sckreter seçimi Sovyet Rusya, 46 ncı defa vetosunu kullanarak Trygve Lie'nin yeniden secilmesine mâni oldu Ankaralılar Atalürkun manevS huzurunda Ankara 13 (TüA.) Ankarıuun t>aji«4nt oluşorıun 27 nei yıidöıriim? bugun büyuk torenle kutlanmıştır. Merasime saat 9 da Vilâyet konaönunde başlanmış, müteakıben kalübalık bir kafile önde davul ve zumalar olduğu halde Belediye binasma gitmiştır. Belediye Başkanı Atıf Benderlioğlu başkanlığmda bir heyet Atatürkün geçici kabrini ziyaret ederek tazim vakfesınde bulunmuştur. Ankaranın kurucusu BüşTİk Atanın kabrini ziyarete büyük bir halk kütlesi de iştirak etmiştir. Atatürkün kabrini ziyaret eden kafile yollarda bir çığ gibi büyüyerek Ankara kalesine gıtmiştir. Burada da Kaleye torenle bayrak çekilmiştir. Churchill ve Acheson'un bu karikatürleri Moskovada çıkan «Crocodile» adındaki itus mecmuasuıda neşreMerasımden sonra Cebeci çayıdilmiştir. Churchill'in karikatiiıüniin aitında bir atom bombası, Acheson'un karikatürünun altmda da bir nnc'a saat 14 e kadar eğlenceler dolar işareti vardır. Mecmua, bu karikatürlerin «istikbaldeki milletlerarası muhakcme» ye yardımı tertıb edilmıştir. olacağı mülâhazasüe japıldıçını yazmaktadır. Bu gece Dıl TarihCoğrafya FaLake Success 13 (R.) Güvenlik rine kimi Genel Sekreterliğe getikültesı salonunda bir toplantı yaKonseyi dün gece gizli bir celse receği meselesini incelemıştir. Bapılnuştır. akdetmiş ve iki şubatta vazifesi tılılar Genel Sekreter Trygvi Lie'nin Bütün Ankara baştanbaşa eleksona erecek olan Trygvi Lie'nin ye Arkast Sa. 3. Su. 6 da triklerle tenvir edilmiştir. Ankaranın başkent oluşunun yıldönümU diin kutlandı Askeri heyetimiz Kore'de Korgeneral Egelinin başkanlığmdaki hejet Kuzey Kore topraklanna girdi Korede birinci süvari tumenı cep» hesi 13 (a a.) (United Press) Yüksek rütbeli Türk subaylarından müteşekkil heyet, süvari tumfni komutanı General Hobart Gay'.n refakatinde, cereyan eden muharebeyi müşahede etmek üzere buün 38 inci arz dairesini geçerek komünistlerle dolu bulunan dağlık bölgeye gelmiştir. Korgeneral Egelinin başkanlığındaki askerî heyet, Turk Genelkurmayından albay Ayduıaip ile General MacArthur karargâhı nezdindeki Türk heyetinin başkanı kurmay albay Oktemden muteşekki'dn I I Tarihi Amerikanın silâhlı Pasifik kuvvetleri arttırılıyor toplantısı,, General Bradley 2 milyonlıık bir ordu karulacağııu açıkladı lan General, ebu Jruvvet dahi kâfi gelecektir diyemeyiz» demiştir. Bu plânın 25 milyar dolara lhliyac gösterdiğini belirten General, askerl mütehassulann, bunda daha da masrafh bir plân üzerinde çahşmakU olduklannı belirtmistir. (( Ankara kalesine bayrak çekiliyor Truman gizli tutulan koıi feraa6 mahalline vardı Washington 13 (A.P.) Müşterek Kurmay Başkanlannın reisi General Omar Bradley, asker! Başkomutanlık, haziran ayına kadar 2,100,000 asker, 62 hava grupu ve 905 gemilik bir kuvvet teşkUİ gayesini gütmektedir, demiştir. Radyoda bir konuşraa yapmıs o ( Hoffman Dün Ankaradan Aynldı "j Türkiyeye borc para MiIIetlerarası Banka önümüzdeki aylar içinde imar işlerine sarfedilmek üzere bize borc para verecek Washington, 13 (a.a.) (United Press): United Press muhabirinin yetkili bir kaynaktan öğrendiğine göre, Milletlerarası Banka, önümüzdeki iki ay zarfında 4 memlekete ve bu arada Türkiyeye borc para verecektir. Borc para alacak diğer memleketler Güney Afrıka, Meksıka ve Siam'dır. Hıssesıne en fazla ödünç para düşeceği tahmin edılen memleketin Güney Afrıka olması beklenmektedir. Türkiye ve Meksıka'da imar va kalkınma projelerinde kullanılacak olan bu paranın yekunu 10 ilâ 20 milyon dolar olarak tahmin edilmektedir. Marshall plânının 1 haft;lık tahsisatı NewYork 13 (R.) Başkan Truman bu akşam Havai adalanna gelmiştir. Kendisine hususi müşaviri Hamman, Dr. Jessup, Dean Rusk ve Genelkurmay Başkanı General Omar Bradley refakat etmektedirler. Geç vakit Başkan Truman ile refakatinde bulunanlar hâlâ gizli tutulmakta olan toplantı mahalline doğru yola çıkmışlardır. Bu Arkası Sa. 3, Sü. 4 te "Bizdeki hukuk ve terbiye jnttesseseleri iyi işlemiyor,, "Bugün zabıtaya karşi gelmeyi ve ailelere sarkjntılık etmeyi huy edinen maalesef okumuş genclerden mürekkeb bir zümre türemiştir. Bunları yakalayıp adalete teslim ediniz, netice 15 lira para cezasından ibarettir, yahud 3 gün hapistir,, tSon günlerde artan auçlar nasıl ve ne gibi tedbirlerle önlenebilir?» mevzulu anketimize bugün de devam ediyoruz. Avukat Reşad Kaynann düşünceleri şunlardır: « Ana kanunlanmızm muhtelif memleketler mevzuatından iktıbaı olunmalan, içtimaî bünyemizde za manla bir takım buhranlann doğ< masına sebeb oldu. Meselâ, Mede nî Kanunumuzun aile hukuku kısmı İsviçre Medenî Kanunundan Arkası Sa. 5, Su. l de Cumhuriyetuin Anheti: Şehir Neclisinitı toplantısı Dün Sular İdaresine şiddetle hücum edildi Şehir Meclisi dün de toplanülanna devam etmiştir. Mecbsin toplantı muddetmın 15 gun daha uzatılması hakkında Vali ye Belediye Başkanı tarafmdan İç İşleri Bakanhğına teklif yapılmıştır. Bugunkü toplantıda uyelerın çeşıdli şehir meseleleri uzenndeki sorgulanna cevab vsren Valı ve Beiedıye Başkanı bu mevzuda halkın âcil ve mübrem ihtiyaclarını Meclıse onun bir vekıli gibi Eunmayı vazıfe bildiğini ve Beled'yeTiin bu yoldd Şehir Meclisinin vereceğı kararlar'.a bütün mevzuatmı gozden geçırerek çalışmasını teksif ettığıni ıfade etmiştir. Üyeler bılhassa şehrm temizlıği, sejfyar satıcı ve ucuz gıdalan üzerinde gdrüşlenni bddırmı|lerdir. S a . 5, S ü . 1de • Cumhuriyet Halk Partisi de, niLayet bugünkü mevzuatla İdarenin > urnyemiyeceğini anlamış ve Devlet DenizAollan ve Limanlan İşletmesini iktisadî devlet teşekkülü haline sokmak üzere bir kanun tasansı hazırlamış; fakat Maliye Bakanlıçımn şekle ve esasa aid irirazlan yüzünden bu tasarı, Bakanlar Kurulundan geçip Bıiyuk Millet M"c!isine dahi sunulamamıştır. Bir defa daha vazdığımız gibi ba İdarenin yalnız devlet iktisadî teşekkülü haüne konuIraasL da kâfi değildir; İdareyi poIHika cereyanlarından da uzak tutmak lâzundır. Bir buçuk yıl içinde siyasî icablarla dört defa Bakan değiştirmiş olan Ulaştırma Bakanlığının kontrolu altmda bir müessesenin iyi işlemesine imkân tasavvur edilebijir mi? Ankarada iki gün kalan ve muhtelif temas ve tetkik'erde bulunan İkti'^ıdî İşbüüği İdaresi eski BaşKaldı ki Bakaniıkta da bu İdareye j tcanı Mr. Paul Hoffman, beraberındeki zevatla birlıkte dun sabah Amerıkin hava kuvvetlerme mensub ABİDİN DAV'ER ^zel bir uçakla memleketimizden Romaya muteveccıhen hareket etmı§tır. Resimde, Hoffman, Cumhur Arkası Sa. 3. Su. 5 te 1 Başkanı ile bir arada görulmektedir. Makabiath Olimpiyadının Kapanışı) r,,?. i Washington, 13 (a a ) Son haf Makabiath Olimpiyadlannın kapanması minasbetile İsrail Başbakanı tarafmdan Türk bayrağına nişan* Arkası Sa. 3. Sti. S te taküırken. (Olimpıyadldrın kapanı^ına ve İsrail ordusunun gösterilerine dair yaa 4 üncü sahifemizdedir.)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog