Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makale



Katalog


«
»

umhuriyet KURUCUSU.'YUNUS NAD! 97 (.1 lirİ Vll llbl Jll ÇflVI OOJI * Qdftfi . OHUU Telgrai ve tnektub adresi: Cumhuriyet, îstanbul Posta Kutusu îstanbul No. 248 Telefoalar: Umumî Santral Numaraaı: 24298. Y*a İşleri: 24299, Uatbea: 24290 Cuma 13 Ekim 1950 Hoffman'ın Türkiyeye (D. P.) Istişarî Kongresi dair mühim demeci 20 ekimde toplanacak İktisadi İşbirliği eski Başkaıu, Narshall plânının ehemmiyetinin azalması bahis mevzuu değUdir, diyor Belediye ayrılınca.. Kongrenîn varacağı kararlar bundan sonraki icraatm alacağı istikamet bakımından ehemmiyetli görülüyor Cumhur Başkanı ile bir saat görüsen ve Kore hakkındaki kararımızı öven Hoffman dedi D.P. çevrelerinde iktidann aşırı bir müsamaha gosterdiğî ki: «Türkler harbcu ruhlarile ve hürriyet için çalışmalarile meşhurdurlar» Ankara 12 (a.a.) Cumhur B Î S şikâyetleri gittikçe göze çarpıyor ve bu meselenin kanı Celâl Bayar, bugün saat 16 30 da Çankaya köşkünde iktisacIS işbirliği teşkilâtı eski başkanı PauJ kongrede de geniş ölçüde görüşnleceği anlaşılıyor Hoffman ile iktifadı işbirliği Avrupa merkezi başkan vekili büyük elçi Tylor Wood'u, Birleşik Amenkanın Ankara büyük elçisi Wadsworth ve iktisadi işbirliği Turkiya icra heyeti başkanı Russel Dorr ile birlikte kabul etmişlerdir. Bir saatten fazla süren bu kabu) esnasında Dış işleri Bakanı Pofesör Fuad Köprülü ile Devlet Hakanı Fevzi Lutfi Karaosmanoğlu da hazır bulunmuşrur. Hoffman'ın demeci Ankara 12 (a.a.) Iktisadî iş' birliği idaresi eski başkanı Mr. Paul Hoffman bugün saat 17,30 da iktisadi işbirliği idaresi binasınc'» bir basın konferansı tertib etmiş ve yerli ve yabancı ajans ve basın mensublarını kabul ederek demeçte Arkası Sa. 3. Su. 2 de Ankara 12 (Telefonla) D. Parti istişarî kongresinin bu ayın 20 sinde toplanaeağı başkanuk tarafından teskilâta bıîdirildi Toplantı Demokrat Partmın iktidara ge}di ğindenberi güdülen pohtıka bakımından mühım bir hâdıse tsşkil edecektır. Daha bir kaç ay on;9 teşkilâtta yer ver fevkalâde bir kongrenin içtimaa çağırılması yolunda kıpırdanma'.ar obnuştu. İç ve dı« mühim meselelerle muhtar, şehir meclisi ve il genel meclisi seçimlerinin birbiri ardınca yapılması lüzumu ortaya çıkmış ve nflıayct bir nevi küçük kongre mahiyetuıd» olan istişarî heyetin içtima zamanı da j«akınlaştığından olağanüstü konjçre teşebbüsleri ku\veden fı"i» çıkamamış, filizlendiği muhitlerde bile yeşerememiştir. S " İşleri Bakanının son günlerde II çazetecilere verdigi beyanata U çöre İstanbulda Belediye ile Vilâyetin birbirinden aynlması hak kındaki kanun tasansı üzerinde çalışılmaktadır. Mesai bitince tasarının kanunlaşması için Meclise scvkedileceği de bu beyan cümlesindendir. Türkiyede Vilâyetle Belediyenin birleşik olduğu iki jehir vardı: Ankara ve İstanbul. Bu şehirlerde hükumetin tayin ettiği vali ve belediye reisliği vazifesini yapardı. Galiba bir sene evvel Ankarada Vilâyetten Belediyeyi ayırdılar. Arkası Sa 3 Sü S te Bunun beldiye bakımından iyi netice vermediği görüldü. Bu suretle Hofanan, Amerıkan Büyuk EIçisi ve Mr. Dorr ile birlikte D15 İşleri Bakanımızla konuşuyor Ankara Belediyesi bir kiiçük vilâyet belediyesi (fibl bütçesi vallnin tasdikına bağlı ınetbu bir hale gelu di. Şimdl de İstanbulda Vilâyetle Belediyenin aynlması derpiş edilmektedir. Eğer burada da Ankaradaki gibl Vilâyetle Belediye aynlmıştır, diye bir maddel kanuniye cıkanlacaksa, durum eski hayratı Maliye Bakanı, verginin da aratacak mahiyet alır. Bizce yamemurlara tatbik edilmiyepılacak şey belediyenin bütün saceği hakkındaki şajialan lâhiyetlerini vererek mubtar blr Belli rakam yok, memlekette muayyen eeza politikası yok, mücrimle savaşacak adli ve Kuzey Kore ordusu saflannda vazife alıp Ameriknlılara esir düşen tekzib etti hale getirilmesi ve o suretle vilâihnî polis yok, jüri yok, bünyemize uygun kanun yok, bunlara karşıhk ıslah müeskaduılar kamplara sevkedilirlerken yetten aynlmasıdır. Bu olmadıkça sesesi yerinc, mücrim yetiştiren zindanlar çok vilâyetin belediyeden aynlmasmda hiç bir fayda bekienmemelidir. Bu Londra 12 (BB.C.) Bulgar arada ehemmiyetli olan noktalart Anketiniz, doğrudan doğruya Son günlerde artan suçlar nasıl hükumetinm bugün Türkiyeye yedan biri de belediye resinin seçilve ne gibi tedbirlerle önlenebılir* kriminolojinin sahasına giren huni bir nota verdıği bıldırıimiştir, me şeklidir. Mevzulu anketimizi bugün de krisuslara müteallıktir. Zira o, cürüm Sofya radyosundan alınan bir haBilindiği gibi belediye reisleri minoloji mütehassısı avukat Meh den, cürmün sebeblerinden ve cübere göre, Türk hükumetırun kaptürlii şekillerde seçilir. Ya doğru med Ali Sebük cevablandınyor: A r k a s \ S a . 4, S ü . l d e tilerm Türk topraklarına gırme'eridan doğruya bütün seçmenlerin işni önlemek maksadile hududu katirakile meclis içinden veya dışınpaması bu notanın verılmesine sedan seçilebilir ki; en kuvvetli ve beb teşkil etmiştir. Nota, Turkıyeisabetli şekil budur. nin bu karanndan Sofya hukumeYahud meclis içinden veya dışıntinin ancak bugün resmen haberdan yalnız belediye meclisi tarafındar edildığıni ileri sürmekte ve DJ Heyet İzmir, Ankara ve İstandan seçilir. Bu daha zayıftır. Bundurumdan şikâyetçi görünmektebulda temaslar japacak dan zayıfı da reisi, belediye mecliTokyo 12 ( A P , R.) General Mac bsşlamışlardır. 60 000 kişi kadar ol dir. sinin kendi azası arasmdan seçmeArthur karargâhından bildirildiğine duğu tahmin edılen düşman birBulgar notası aynı zamanda bu İsrailden dün ilk defa olarak Yunanistanm Garbî Trakya Umumi Valisi dün sidir. Bu halde belediye reisi kengcre, Kuzey Kore'de komünist kuv liklerinin süratle başkent Pyong karann feshini de istemekte ve memleketimize resmî bir ticaret ve dine rey vcrenlerin daima zebunu Atatürk anıtına çelenk koydu vetleri umumî bir ricat hareketine Arkası Sa. 3. Su. 4 te yeniden muhacirler meselesi üzesanayi hcyetı gelmiştir. Heyet olarak çalışmağa mecburdur. rinde durarak bir takım ıddialar Harry Varenberg ile Salamondan Eğer sırasina grire beldenin raenEdirne 12 (Telefonla) Yunan müteşekkıldir. Heyeti Yeşilköyde Edirne 12 (Telefonla) Bugün ileri sürmektedır. faatini. hattâ belediye meclisine dört sivil Bulgar topraklarımıza il Trakyası Umumi Valisi Boris Galikarşı koruyabilecek kuvvette bir tica etmiştir. Yunanistana da üç natis bugun saat 11 de asker ve İsrail elçiliği ataşesi M. Arozi ile Dıken ve İnselberg karşılamışlardır. rete isteniyorsa bunun mutlaka halk silâhh Bulgar erinin sığındığı oğ polis müfrezelerının iştirak ettiği Heyet başkanı Salomon şunlan tarafından seçilmiş olması lâzımrenibniştir. Hududdan Türk top parlak bir tdrenle Atatürk anıtına söylemiştir: Maliye Bakanı Halil Ayan dır. Böyle olursa belediye reisinin çelenk koymuştur. Atatürkün doğraklarında durmıyacak transit pabelediye meclisi ve şehir üzerinde« Türk İsrail mönasebetlerlAnkara 12 (Telefonla) Gelir saportlu yolculann geçmesine raü duğu şehirde, Selânikte yetişmij Belgrad Büyük Elçisi Kemal ki nühızu daha başka olur. Yeni Arkası Sa. 3, Sü. 7 de nin dostane olarak inkişaf ettiği bu vergisinin başlama tarıhine, yeni Köprulü, dün şehrimize gelmişür cetniyet teşkilâtı telâkkisinde reis saade edilmektedir. sıralarda İsrail Sanayi Birliğinin bütçenin vaziyetine ve 154 milyon Büyük Elçi kendisile konuşan bü" lerin o cemiyeti teşkil eden bütün ilk resm! mümessilleri olarak Tür lira açığın Marshall yardımından arkadasımıza demiştir ki: unsurlar tarafından seçilmesi sistekiyeye gelmekten doiayı çok mü kapanacağına dair şayialar dolayı« Türkiye ile Yugoslav münami gitgide umumileşmiş bir kaide tehassisiz. İki memleket arasında sile Maliye Bakanı Halil Ayan, busebetleri gayet iyidir. İki memleolarak her yerde tatbika konuluyor. ki ticarî münasebetlerin faydalı bir gün şu izahatı vermiştir: ket arasındaki ticarî munasebetler Bir topluluğun bütün erradının şekilde inkişafı için geniş imkân« Kanun hükümleri gereğince de inkişaf halindedır. Bir ay dîiıseçtiği adam hakiki reistir. Lâlann mevcud olduğuna kaniiz. B^ gelir vergisinin birinci kısmı 1950 Türkiye Tütüncüler Birliğinin memesi, bu memleketlerde tütün lenmek üzere gelmiş bulunuyorum, kin bir heyetin seçtiği kimse hakisasen İsrail, Türkiyenin büyük den itibaren tatbik mevkiine gır son iki yıllık faaliyet ve hesablan lerimizi pahah hale getirmiştir. katte yalnız o heyetin reisidir ve hemen Ankaraya gideceğim.» müşterilerinden biridir. Geçen ay miştir. HazırlanmEkta olan bütçede nın incelenmesi ve yeni idare heAlman piyasasını yeniden temin reis olarak hııkmü ancak kendini Büyük Elçi Ankaraya hareket İsrail, Türkiyeden bir milyon dobu vergi neticeleri gözö'nünde bu yetinin seçilmesi maksadile, dün Arkası Sa. 3, Su. 6 da etmiştir. secenlere şamil olmak mantık icaMilli saraylann halka açılması Dolmabahçe Sarayı, dün saat 14 larbkmal ithal etmiştir. Bugün lunduruluyor. Gelir vergisinin ikin saat 15 te Birlik merkezinde bir bıdır. hakkında B.M.M. riyaset divanuun te halka kapılarmı açarken, olduk gene İsrail sanayii Türkiyeyi alâci kısmını teşkil eden, memurlara toplanü yapümıştır. Arkan Sa. 3. Sü. S tt Biz her yerde iki dereceli inti almış olduğu karann tatbikına dün ça kalabalık bir sivil ve resm! metatbik cihetine gelince, muhalifleriKongre divanı »eçildikten sonra habı kaldırmış vc doğrudan doğru den itibaren başlanmıştır. Arkası Sa 3 Sü 7 de miz bu hususta da bozguncu neş idare heyetinin faaliye^ v« hesab ya tek dereceli secime girmişken be riyat yaparak Demokrat Parti hü raporu okunmuştur. lediye reislerir'n iki derecede sekumetinin gelir vergisini memurRaporda ezcümle şöyle denilmek' çilmesi bizim intihab isinde kabul lara tatbik etmiyecegini ileri sür tedir: ettiğimiz prensipe de aykırdır. Filmüşler, 1951 bütçesinin bu suretle «Bugün tütün istihsali, Iktisad! hakika beledive reislerinin belediye genij bir açığı olacağını buna se hayatm her safhasında olduğu gibl, meclis azaları tarafından seçilmesi beb göstermişlerdir. Bu gibi menfi mılletler arasında gittikçe şiddetini iki dereceli bir seçimdir. Bundan propagandalar taammen asılsızdır. ve hjzını artüran bir yanş manzaevve\ memlekette câri olan iki deGelir vergisi kanun hükümleri ge rası arzetmektedir. receli scimi ikinci seçmenlerin tereğince 1951 malî yılı başmdan itiBütün memleketlerde olduğu gibi sir altında bırakılabilmesi gibi hcbaren yürürlüğe girecek ve memur Türkiyede de tütün istihsali artpimizce ma'um olan mahzurlan lann maaşlan kanunda belirtilen mıştır. Dünya, şark tütünü rekoltesebebile kaldırmışken şimdi İstan Arkast Sa. 3. Sü. 5 t« sinin, gelecek yıl, 300 milyon kiloya bul Belediye ReisHği gibi çok müyaklaşacağı şimdiden hesab edilhim bir mevki sahibinin 70 kişilik mektedir. bir ikinci «seçmen grupu mahiyetini Bir takım memleketlerin para alarak olan Beledije Meclisince kıymetlerini düşürmeleri bizde de secümesi beledije muhtariyetinden böyle bir operasyona lüzum görülheklenen faydalan çok azaltacak dcecede mahzuıludıır. İstanhul şehrine yeni bir statü bazıılanırken reisin seçimini de şu yazd'klanmızm ışığı altında mutalea etmevi kanun tasarısını hazırAnkara 12 (Telefonla) Memlelayanlann ihmal etmheceklcri kakcümizdeki bankalar umum müdür naatindeyi/ ve bu şekilde Türkiyelerinin bu ayın 23 ünde saat 15 te deki büyuk ^ehirlere avnen tatbiMerkez Bankasında toplanarak pikını demokrasi rejimi namına lüyasa vaziyetini görüşmeleri takarrür etmiştir. zumlu buluruz. Emniyet ve Tekel memurlan dün CUMHURİYET Maliye Bakanının da hazır bulu kaçakçılan suçüstü yakaladılar nacağı bu toplantıda muhtehf banÜrdün kabinesi Şaklr Zümrenin mevaddı infı'âkaların Merkez Bankasile olan mü nasebetleri gozden geçirilecek, şım kjye f&brıkasında çalışan bir iki Amman 12 (A P ) Kral Abdiki faiz hadleri üzerinde durula işçi ve memurun dınamıt kapsulü du^ah bu<un ürdun kabinesrnin cak ve memieketin malî ve ticarî çalarak bazı meçhul şahıslara satistifasmı kabul ve eski Başbakan Gümrük ve Tekel Bakanı dün gajtetedlerle goruşürken hayatmı alâîtadar eden bir çok hu tıkları haber alınmıştır. Said Paşa Mufti'yi yeni kabıneyi l girerkem Halk dön iusat incelenecektir. kurmağa davet etmistir. (Yazısı 3 uncu sahıfemizde) Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Gelir Kanutılarımızla ananelerimiz arasında vergisi ve menmrlar büyuk bir mücadele cereyan ediyor "Cumhuriyet in Anketh Yeni bir Bulgar notası Türkiye ve Yiutanistana iltica eden Bulgarlar Israilden bir sanayi heyeti geldi Kuzey Kore de ric'at başladi 9 Bılgarlar, bize bir nofa daha verdiler Sovyet hududuna yakın bir liman bombardıman edildi Türkiye Tüttincüler Birliği Kongresi Dîinkii loplantıda, Türkiye Tülüncüler Federasyonunun kurulması kararlaşlırıldı Belgrad Büyük Elçimiz geldi Dolmabahçe Sarayı dün halka açıldı Amerlkan sigarası içenkr mahkemeye verilecek Tekel Bakanı, memleketle Amerikan sigarası içenierin arttığını, bu hususta şlddetie mücatleleye girişileceğini söyledi Banka müdürleri toplanıyorlar kaçakçıhğı infilâkıye Nevaddı . i \
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog