Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

FERİDUN F471L TÜLBENTÇI nin yuzlerce yerlı ve yabancı vesıkanın ışığı altında yazdığı OSMANOĞULLARI adlı büyük tarihl romandır. Yedi yüz küsur sahife tutan bu eserde, Osmanlı dcvletinin kuruluşunu ve onun bânisi Osman Gazinin hayatını, muzaffer savaşlanru, aşkını, ızbrabını merak ve heyecanla okuyacaksınız. Flatı 500, Cildli 600 kunıştur. İNKILÂP KİTABEVİ umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADİ Hudud şehrimizde göçmenler meselesi etrafında görüşmeler olacağı sanılıyor Yunan Başbakanının da Türkiyeye gelmesi muhtemel. Peyk devletlere mensub kuryelerin dün sınırdan geçmelerine müsaade edildi Yunanistanın Garbi Trakya Umumı Valisi Edirneye geldi Edirne, 11 (Telefonla) Yunanistanın Bakanlık rütbesini haiz Garbî Trakya Umuml Valisi Baris Galinatis, yanında Dedeağaç Mutasarrafı Dodos ve hükumetimizce mihmandarbğına tayin edilen Gümülcüne başkonsolosumuz Cemal Tuygar olduğu halde Edimeye gelmiştir. Kendisini Nea Orestiasta, Emniyet Müdürü Zeki Akalın, Edirne Yunan konsolosu Kuzofulos, Karaağaçta da Vali Emin Akmcan, Belediye Bajkanı Hasan Maksudoğlu karşılamışlardır. Ak 27 nci Telgraf ve mektub adresl: Cumhuriyet, İstanbul Posta Kutusu lıtanbul No. 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yaa İşleri: 24293, Matbaa: 24290 Perşembe 12 Ekim 1950 Truman Pasifiğe gitti Başkanın, MacAıfcr iie yapacağı göriişmeye ehemmiyet veriliyor Truman'm salı günü söyleyeceği nutukta bu görüşmeleri •çıklayacağı bildiriliyor NewYork, 11 (R.) Başkan Truman, General MacArthur ile buiuşmak üzere uçakla Pasifiğe hareket etmiştir. Buluşma yeri gızli tutulmakla beraber bunun Hawai adalan civarında olduğu tahmin edilmektedir. Başkan Truman'm MacArthur ile yapacağı bu göruşmeye büyük bü önern atfedılmektedir. Gelecek sab günü Başkan Truman'm San Francisco'da söyliyeceği nutukta dış meselelere temas edeceği, bu arada da MacArthur ile görüşmelerinden bahsedeceği tahmin edilmektedir. Görüşmede şu 4 meselenin ele alınacağı sanılmaktadır: 1 Kore harekâhnm 2 nci safhasının idaresi. Korenin birleşmesi 2 Amerikanın Komünıst Çine karşı alacağı tavır. 3 Formoza meselesi 4 Japonya ile sulh muahedesinin hazırlanması. Londra 11 (a a.) (United Press) İngiltere Dış İşleri Bakanlığı sozcusü, İngılterenjı, TrumanMacArthur gorüşmesi ve bu görüşmenin gayelari hakkında evvelden haberdar edildığini söylemiştir. Kore'ye giden Mehmedcikler, SJS. General W.G. Haan Amerikan gemisinin füvertesmda Mare Nostrum genin zümrüd köşelerinden blrinde oturmuş öğle yemeği yiyoruz. Burası bir plâj. Hem de belediyenin uyguladığı tarife giriş kapısına asıü, çocuklara tenzilât vâdeden kerli ferli bir plâj. Badanalı kerpicin yer yer doküldüğü duvarda iri harflerle Pilaj kelimesini zahmet çekmeden sökebiliyoruz. Bir yanda kuru dallann örttüğü bir gölgelik; altında portatif demir masalar ve kiminin hasın dbkülmu* kimi tahta sandık parçalarile yamanııuş değişik boyda kirli iskemleler. Camı kırık büfede bir kaç kutu sardalya balığı, biraz peynir zeytin, karpuz var. Bir gaz tenekesinin içinde bira şişelerinin tepesi görünüyor. Daha gcride bir manfal. Ateşi yeni yakılmış. Biri üflüyor ve çardağın altında hafif biı marsık kokusu dolaşıyor. Mangalın yanındaki ızgaraya üç beş kalem pirzola yerleştinnişler (»>»< y»ndığı zaman pis.irecekler). Avcı hattına yayılmış bir sinek ordusu, goz korkutmaksızuı her an varlığuu belli ediyor.Öte yanda kabineler, soyunma yerleri ve helâlar. Yan açık kajndan içerisini görüyorum: Kınk, dökük, pis ve perişan bir yer. Yü* yıldanberi buraya kimsenin uğramadığim tasavvur edebilirsiniz, eğer bazı kokular burnunuzu tokatlayıp geçmese. Plâj sahibi anlatıyor: Efendim »uyumuz, manzaramız enfestir. Memleketin her tarafından buraya banyo almaya gelirler. Geçen haftadanberi havalar biraz serinledi de Zaten artık ka pıyacağız. Bakıyorum: Plâj gahibinin hakkı var. Değil memleketin, dünyanın her tarafından buraya gelmeğe değer. Yeşilli lâciverüi civelek bir deniz alabildiğine önümüzde uzayıp gidiyor. Kumsalın kumunu neye teşbih etmeli? bir esmer güzelinin yanaklarma lâyık pudraya mı? yoksa bir sanşmın çıplak ayaklarmı okşıyası yumuşak bir halıya mı? Denizle kumon öpüştuğü yerden tâ yüz elli metre öteye kadar derinlik adam boyunu geçmezmiş. Homiros'un narin bir danıelâya benzettiği Eğe kıydan otuı duğumuz yeri iki yandan kncaklıyor. Tâ uzaklarda ufkun maviliğı içinden Sisam adasını seçiyoruz. İnsan tatlı rüyalara doğru dalıp gidivermek ihtiyacı ile çırpmıyor. Fakat ne gezer? Etrafunızı çevreliyen realite öylesine katı ve acı ki, rüyaja dalmak şöyle dursun gcrçejpn baskısı altında ezilmektcn korkujoruz. Yanımızdaki masalşrdan birinde bir vatandaş bit sivil Amerikalıyı ağırlıyor (pirzolalar onlara hazırlandı). Plâj gazinosunda başka müşteri yok. Acaba bu denize bizden gircn var mı? Dije düşünüyorum. İçuni kasvct b?ğhjor ve toplu kaderimizin bugvne kadar başunıza orduğü talihsizliklerir. asıl sebebini şuracıkta gozlerimle gönir gibi oluyonım. İ$te denizde kimseler yok. Biz bu denize hiç bir zaman girmedik. Akdenizi tammadık, sevmedik, benimscmcdik. Orta Asjadan kalkıp çaçriaş medeniyetinin beşiğine vardığımızdanberi o medeniyeti doğur?n şart'.ara kayıdsız şartsız uymck gerektiğini anlamadık. Tersine, Orta As^ayı bu kıyılara yerleştirmeŞe çalıstık. Tann bizi Akdeniz medeniyetinin mirasçısı olarak yaratmı>tı. Kendi elimizle Tann mirasını rccldettik. İsâ çağının ilk suz yıllantıda kurejden dolanarak o 7anianM eeri ve ilkel Avrupaya yerlcşen Barharbr kulak dolgunluğu m ile edindikleri Ege medenbeti bil" gisi sa.\esinde bu medeniyetin dnemini kavradılar. onu benımsedilcr de, biz. juz j ıllardanberi kıyısma ulaştıŞımız bu denizde kon sanhktan başka pek bir şejler >apmadık. Akdenize şüohesiz ayağımız değnıiştir, fakpt kafamızı oraya daldırmalitan dainta sakuıdık. Plâj gazinosunda. kuru japt!;ların golgesine sığınarak serinle jam, şerefine Belediyede verilen ziyafetten önee kendisile görüştüğüm Umuml Vali turkçe olarak gunlan söylemiştir: < Alh ay önce yapılan seçim neticesinde Umuml Vali oldum. Buraya Garbî Trakya halkının samimf sevgi ve selâmlaruu getirmek, yeni Valinizi ziyaret etmek, kendisini Yunanistana davet eylemek ve Türk Yunan dostluğunu takviye maksadüe geldim.» Arkast Sa. 3. Su. 2 de Kore'ye giden gemiden erlerimize dair mektub Bir Amerikalı gazeteci, kahraman askerlerimizin hususiyetlerini ve nasıl vakit geçirdiklerini anlatıyor Genelkurmay Başkanı şehrimizde Orgeneral Nuri Yamutun Trakyaya gitmesi muhtemel Genelkurmay Başkanı Nuri Yamut ve Donanma Komutam Sadık Altmcan bu sabah Gelıbolu torp;dosile Izmirden limanımıza gelmışlerdir. Genelkurmay BaşkanınınTrakyaya gitmesı muhtemeldir. Geliboluda Gelibolu 11 (a.a.) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nuri Yamut ve Deniz Kuv\'etleri Komutanı Tümamiral Sadık Altıncân Gehbohı muhrıbıle limanımıza gelmışlerdır. Kolordu Komutanı, Kavmakam ve Belediye Başkanı muhrıbe pıderek misafir komutanlara hoş geldmız demislerdir. Biraz sonra karaya çıkan Orgeneral Nuri Yamut, iskelede toplanmi| olan halka şehırlerının adını Arkası Sa. 3, Sü. 8 de İngiltere haberdar edildi Askerî lâgvediliyoF Seul geri alındıktan sonra halk şenlik yapıyor Kuzey Kore'de savaş gittikçe şiddetleniyor Amerikan sözcüsü Kore'de savaşın uzun süreceğini belirtti NewYork, 11 (R.) Korede. Amerikan, îngiliz, Avustralya ve Kore Cumhuriyetı kıtalan, cephenin bati kesimmde Kumchon'a giden ana yolun her ıkı tarafmda ıleri hareketlerine devam etmi|flerdrr. Bu kesimde 38 inci arz daıresinı geçen kuvvetler 8 Km. kadar ılerlemi|lerdir. İngıliz kuvvetleri Ame Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Japonya ile barış andlasması Washington, 11 (a a ) (Reuteri Dış İşleri Bakanı Dean Acheson bugün basın konferansında Bırleşik Amerıkanm Sovyetler Blirlıği ve Uzak Doğu komısyonunda üye olan dığer devletlerın temsilcılerüe Japon sulh andlaşması hakkınds bir teklıfi müzakere etmekte oldu Arkası Sa 3. Sü. 5 te Askerî kaza teşkilâh için yeni bir tasarı hazırlandı Kuvvetlerimizin komutan ve subaylan gemi subajlarile Ankara 11 (Telefonla) Askerî bir arada güvertede , ' „. kaza teşkilâtının çahşma şekli Anayasaya aykın görüldüğünden bu S/S General W. G. Haan gemi galemiz van Türk askerini tanıyosistemin ıslahı için Mılli Savunraa sinden (Ankara Ajansı) Isken ruz. Bakanhğmda bir komisyon kurul derundan aynldık. İskenderun sıAmerikada iken bir gazetede omuştu. Millî Savunma Bakanı Re caktı, şimdi sejrettiğimiz sular çok kumuştum: Sızin memlekete yapıfık Şevket İncenın başkanlığında daha sıcak. Hergün bir evvelkinin lan askeri yardıma başkanlık eden Arkası Sa. 3. Su. 3 te ı aynı gıbi, fakat bizim yeni bir meş Arkası Sa. 3, Su. 7 de Bugiinkü buhranda bir intikal devresinde oluşumuzun tesiri Ord. Prof. Şükrü Baban: uŞahısIardan çekinme ve yılma yerine kanun korkusu ikame etmekteyiz. Bu gayretin çok yorucu ve yıpratıcı olduğu inkâr edilemez,, diyor "Cumhuriyet»in Anheti: Hoffman Ankarada Hoffman, dün Dış İşleri Bakanı ve Etevlet Bakanını ziyaret ederek pörüştü Ankara 11 (T.H.A.) Amerikan İktisadî İşbirliği Teşkilâtının eski idarecisi Mr. Hoffman, saat İ6,30 da husus! bir uçakla Ankaraya gelmigtir. Kendisine Yunanistan E.CA. Şefi Mr. Paul Porter, Marshall plânı Pa Arkast Sa. 3, Su. lde Bakamnın yeni demeci Bakan, ferd hürriyeti ve mesken masuniyeti hakkında hazırlanan tasarının yakında Meclise verileceğini söj ledi Ankara, 11 (TJIA.) Büyflk Miüet Meclisinin önfimüzdeki çausma devresinde konuşulmak üzere Adalet Bakanlığı tarafından mühim kanun tasanları hazırlanmaktadır. Adalet Bakanı Halil Özyörük, bu çalışmalann ne safhada olduğunu bugün Türk Haberler Ajansına anlatmıştır. Muhabirünizin sorularile Arkası Sa. 3, Su. 4 te Âdalet (Son günlerde artan suçlar nasıl ve ne gibi tedbirlerle önlenebilir?) mevzulu anketimizin okuyuculanmız ve münevverlerımiz arasmda buyük bir alâka ile karşılandığmı görüyoruz. Bu meyanda kriminoloji Enstıtüsü, Sosyoloji Kurulu ve Hukukçular Derneği gibi kıymetli ilmî teşekküllerimizin de gazetemız Arkast Sa. 6, Su. 4 te Makabiath Olimpiyadlarının kapanışı çok cazib oldu Cumhur Bagkanı Celâl Bayar, Arıkara hava meydanmda kendisini karjılıyaniaraaıı Atatüıkün hemşiresi Bayan Makbule ile görüjüyor Başbakanın dün geceki nutku NAnİR NADİ Arkası Sa. 3, Su. 5 te Başbakan Adnan Mendercsin Ankara hava mejdanında karsüanıjı Pazar günü yapılacak îl Genel Meclis seçimleri için radyolarda ve gazetelerdeki propaganda neşriyatı, kanun gereğince, bugün sona ermiştir. Bu itıbarla dün akşam radyoda, Başbakan Adnan Menderes tarafından söylenen, partiler arasmdaki mücadeleden bâhis ve İnönüye cevab teşkil eden nutku, kanunun sarıh olan maddesıne yayınlaj amıyoruz, Istanbulun imarı Türk Yüksek Mimarlar Birliğinin İstanbul Şubesi, İç İşleri ve Bayındırlık Bakanlıklanna geniş bir rapor verdi Ankara 11 (TH.A.) Türk Yük sek Mimarlar Birliğinin Istanbul Makabiath Olimpiyadlarının acıh§ gunünu gösteren resim şubesi başkanlığı, istanbul şehrinin ımar işîerinin ıslahı için Iç işleri TelAviv, (Hususi surette gon | devam eden Makabıatn Olımpıyad vam ettıği günler zarfmda yarua ve Bayındırlık Bakanlıklanna b't derdığımız arkadaşımız Cem Ata ları meras.mle kapandı. mılyonu bulmuştu. İsrailin her tarapor vermiştır. 400 bın kışılık bir şthır oîan Tel rafından başşehre akın eden seyirbeyoğlu bıldınyor) Gunlerden Arkası Sa. 6, Sü. 3 te n Ark.au Sa, 3, Sü. 6 da beri buyük bir alâka toplayarak Avıv'ın nurusu. Olıtrpıj adların de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog