Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

Dr. Gottfried Andreas G Ö R G Ü En yeni ve ileri muaşeret usulleri 4 iincü basıhş Çeviren: Turan Aziz Beler En terbiyeli ve görgülü bir adamm bile hiç bilmediğı inceliklere tesadüf edeceği bir muaşeret kitabıdır. Karton cildli 500, bez cildli 750 kunış umhuriyet KURUCUSU.'YUNUS NADİ İNKILÂP KİTABEVİ 97 Cl nnİ yil llbl Vll * Q â [\A. . OHUt Telgrai ve mektub adresl; Cumhuriyet, tstanbul Posta Kutusu tstaabul No. 246 Teleionlar: Umuml Santral Numaras: 24298. Yaa İşleri: 24299, l£attwa: 24290 Demokrat milletvekilleri "fesadcılığı önleme,, adlı bir kanun teklifi vücude getiriyorlar Cumhur Bajkanı've Başbakan Raman petrol sahasındaki tetkikleri esnasında Parti Medis Gruplarında hararetli hazırlıklar Ankara, 10 (Telefonla) Büyük Millet Meplisinin açılışını takib edecek Meclis Grupları içtimalannm son derece hararetli olacağı anlaşılmaktadır. Halk Partili milleUekil'eri hükumetin Meclise sunmakta olduğu mühim kanun tasanlarile, yeni bütçe hakkındaki görüj ve tenkidlerini tesbit için kararlar alacaklan gibi söylendiğine göre, ayrıca bazı kanun teklifleri de yapacaklardır. Diğer taraftan bir çok Demokrat milletvekillerinin de Grupta görüşmek üzere sonılar ve teklifler hazırladıklan haber verilmektedir. Bu arada memlekette umumî bir huzursuzluk yaratmağa ve efV*n bulandırmağa matuf hareketleri dnlemeyi derpiş eden bazr teklifler de vardır. Bu mevzuda bir çok Demokrat milletvekillerinin imzasıru taşıyan bir kanun teklifinin şimdiden hazırlandığı rivayet ediliyor. «Fesadcılığı önleme» adı verilen bu tasannın daha önce Demokrat Parti Merlis Grupunda göriişülmesi sırasında heyecanlı tartıs malar olacağı sanılmaktadır . II Ekim 1950 Bayar ve Menderes dün Ankaraya döndüler Başbakatı Sıvasta söylediği nutukta muhalefetin tenkidlerine cevab verdi, Kore meselesinden bahsetti karanndan, «Hükumet, güçlükleri karşılıyabilecek iktidardadır» Ankara 10 (a a.) Cumhur Baskanı Celâl Bayar ve Başbakan Adnan Menderes beraberlerinde Ulaştırma Bakam Seyfi Kurtbek, Işletmeler Bakanı Profesör Muhüs Ete, Ankara milletvekili Mümtaz Faik Fer.ik, Toprak ve Iskân, Ziraat Bankası, Topu, Toprak Mahsui'eri Ofisi Genel Müdürleri olduğu halFerid Ziihtıı Örücü Hasan Refik Ertuğ de bugün saat 17,10 da askerl uçakla Sıvastan şehrimize dönmüşlerdir. Cumhur Başkanı ve Başbakan hava alanmda Büyük Millet Meclisi Başkanı Refik Koraltan, Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Samed Ağaoğlu, Devlet Bakanı Fevd Lutfi Karaosmanoğlu, Dış Işleri Ba kanı Profesör Dr. Fuad Köprülü, şehrimizde bulunan diğer Bakanlar, milletvekilleri, Genelkurmay Ikinci Başkanı, Cumhur Başkanhğı genel kâtibi, Başbakanlık Müsteşan, Dıs Işleri Bakanlığı Umumî kâtibi, Emniyet Genel müdürü, Bakanlıklar ileri gelenleri, BasınYayın ve Turizm Genel müdürü, Ankara Valisi, Belediye Başkanı, garnizon komutanı, Merkez Komutan On yedi yıldanberi istanbul Uni kullanmak üzere Yalovaya gittiği muavini, Emniyet müdürü ile basm versitesi Genel Sekreterliğini ya bir sırada, Üniversite Yönetim Kumensublan tarafından karşılanmış pan Ferid Zuhtü Örücü, bundan rulu tarafından teksüde sevkedillardır. ikı ay kadar evvel, yıllık iznini Arkasi S a . 3 . S ü . lde Neclisin açıldığı ilk günlerde D.P. Grupunda görüşülecek olan buteklif ile memlekette untımî bir hazorsuzluk yaratmağa matuf hareketleri önlemek gayesinin güdülduği belirtiliyor C.H.P. Genel Sekreterinin konusması Kasım Gülek, Belediye seçimi neticelerinin ilân edilmemesile seçim emniyeti şartlanndan birinin yerine getirilmemiş olduğunu belirtri İl Genel Meclisi seçimleri münasebetile C. H. Partisi Genel Sekreteri Kasım Gülek, dun saal 22.35 te İstanbul Radyosunda bir konuşma yaparak, ezcümle demıştir ki: « Seçim emniyeti demokrasıni» temelidir. Seçim neticelerini süratle ve doğru olarak ilân etmek de seçim emnıyetınm şartlarrndandır. Soylemek zorundayım ki, bu şart yerine getirilmiyor. Demokrat Parti iktıdan, aradan 32 gün geçmiş olmasına rağmen belediye seçimleri sonunu ilân etmedı. Arkast Sa. 3. Sü. 4 te Rusyanın Amerikaya yeni notası Gromyko tarafmdan verilen notayı Amerikanın Moskova maslahatgüzan reddetti Paris 10 (a.a.) (Afp) Moskova radyosur.un bildirdiğine göre, Sovyet Dış Işleri Bakan yardımcısl romyko 9 ekinvde AmerıkanDi Moskova maslahatgüzan Barbour'a kabul ederek, Sovyet Kore hududuna 100kilometre mesafede bulunan bir hava alanuun Amenkaa hava kuvverlerine mensub biı u ;ak tarafından 8 ekimde makineLtüfek ateşine tutulması hâdisesini protesto etmiştir. Arkasi Sa. 4. Sü. 2 de Doktorlar ve particilik Sağlık Bakanlığı genc doktorlarla particilik yapan doktorlar hakkında bir tebliğ yayınladı Ankara 10 (a.a.) Sağbk Bakanlığından bildirilmiştir: 1 İhtisas yapan genc doktorların taşra hastanelerine rağbet etmeleri ve kendilerini yetiştirmek için devlet ve milletin büyük fedakârhklara katlanarak sarfettiği mali ve içtimaî mesainin karşılığını oralarda ödemeleri lâzımdır. Aziz mes lekdaşlanmın bu ciheti nazan dik j kate alarak muayyen bir müddet için nıemleketin neresinde olursa olsun kendilerine verilen vaziıeyi seve seve kabul ederek şimdıve kadar hastalık ve ıstırab içinde heı turlü ihtimamdan marhum bırakılan aziz milletimıze jefkat eller'ni uzatacaklarını ve bu vatanî ve mil!J Arkast Sa. 3, Sü. 3 te İskenderunErzurum yolu inşaatından bir görünüş: Hafriyattan çıkan toprağı alan makineler banunla yarmalan dolduruyorlar Truman HacArthur'le görüçecek Pasifik'te yapılacak olan görüşmede Kore vaziyeti ve alınacak tedbirler (fözden geçirilecek NewYork 10 (R.) Bugün açıklandığına göre Başkan Truman, Pasifikte belli olmıyan bir mahalde, General Mac Arthur'le goruşmek üzere bugünlerde Mıssouri eyaletindeki St. Louis şehrınden hareket edecektir. Kendisine dış mesele'er rrıüşaviri Averell Harrinjan, Dış Işleri Bakan muavınlerinden Uzakşark meseleleri mütehassısı Dean Fuss, ve Genelkurmay Başkanı Omar Bradley refakat edeceklerdir. Baskan Truman sevahatinin ga* yesi hakkmda gazetecilere şu beyanatta bulunmuştur: Arkasi Sa. 3. Sü. 2 de Universitede îki Genel Sekreter! Emekli Sandığı, eski Genel Sekreterin tekaüde sevkım kabul etmeyince garib bir vaziyet husule geldi İstanbul gazetecileri yurılun yeni karayollarını gördüler 4 seneden az bir zamanda 15000 kilometrelik yol yaz kış geçid verir hale konda, 9 sene bitince 23000 kilometrelik bir yol şebekemiz olacak Bayındfrlık Bakanlığı Karayollan maksadıle tertib ertıği tetkik gezisi Genel Müdürlüğünün, 1946 sene tam bir hafta sürdu. Bu sevahatte, sinden bu yana inşa olunan kara 1450 sı kara yoluyla, 1223 ü hava yollarını, gazetecilere göstermek Arkasi Sa. 4. Sü. 3 te i Başbakanın hitabesi Sıvas 10 (Telefonla) Başbakan Adnan Menderes Ankaraya hareketinden önce bugün Tan sinemasında toplanan büyük bir halk kütJesine hitab etmiştir. Adnan Menderes nutkunda 14 mayıs seçimlerinin ehemmiyetini tebarüz ettirdıkten sonra: «Memleketin siyasî ve idarî durumu, bugün, 14 mayısa nazaran daha emniyet içinde ve çok daha kuvvetlidir.» demiştir, Başbakan Belediye seçimlerinden alınan neticeleri tebarüz ettirdik ten sonra demiştir ki: € Son zamanlarda filhal bir kıSon günlerde artan suçlar nasıl akıl ve sinir hastahklan doktorla«Uç dört gün sonra da il genel ve ne gibi tedbirlerle önlenebilir? rından ve Bakırköy Emrazı Akliye sım suçlar artmıştır. Fakat bu artış meclisleri seçimleri yapılacaktır. Mevzulu anketimizin uyandırdığı ve Asabiye hastanesi Üniversite bence kolayca önüne geçilebilerck Bugün, bütün illerimizde bu mec alâka devam etmektedir. Bugün de klinikleri mütehassıslanndan Dr. suçlara aiddir. Bizde ötedenberi bilislerin yüzde doksan dokuz buçu suallerimizin şehrimizin tanınmış Rahmi Duman cevablandırıyor: Arkast Sa. 4, Sü. 7 de ğu Halk Partisinindir. Seçim neticesinde aynı vaziyetin devamı imkânsızdır. Başa baş kalsak dahi, ıl meclislerinin yansını kaybetmiş olacaklardır. Halbuki biz eminiz ki, il genel meclislerini yüzde doksan dokuz elinde bulunduran Halk Partisi, önümüzdeki seçimler neticesinde, bunların ancak çok küçük bir nisbetıni belki muhafaza edebilecektir.» Başbakan, bu suretle, 14 mayısta alınan neticenin, birbirini takib eden secimlerle, adım adıma teyıd edilmekte ve perçinlenmekte oldıığunu beürtmış ve sözlerine şöyle devam etmiştir: « 14 mavısta Tüık milletinin eldannvş olduğunu söylüyorlar. Halbuki hakikat şudur ki, Türk mılleti çoktan verd'ği ve 14 mayısta tatbık ettiğ; büvük ve azimli kararını. ondan sonra yapılan seçimlerle teyid etmiştir » Hakikî iç istiklâl Başbakan sözlerıne şoyle devam etmiştir: « Son büyük tecrübelerle ortaya çıkan hakikat şudur ki, milletimiz, kendi işlerini kendı ehne alrmş, tarıhî, gayrıtarıhî. sef mef, hiç b*r kimsenin vesayetine muhtac olmaksızın kendi kendıni ıdare edebileccğıni bütun dunyaya isbat etmi'67 kiloda Tevfik luce rakibini tuja getirirken tir. Memlekette bir takım efsane{Yaz\sı 4 üncü sahijetnızde) Arkasi Sa. 3, Su. 2 de "Cumhuriyet,,in Anheti Polisin elini kolunu bağladık, azılı serseri de namuslu vatandaş gibi kutsî bir varhk addedildi! Din dersleri mecburi îç Işleri Bakanlığı olacak yeni tasarılar hazırladı Rükneddin Nasuhioğlu, Vilâyet ve Belediye, özel Idareler, Köy Kanunu tasarılan etrafında izahat verdi, göçmenler için hükumetin yeni tedbir ve kararlar aldığını bildirdi Milli Eğitim Bakanlığında toplanan komisyon talebe velilerinin isteklerine uyarak bu karara vardı Ankara 10 (Ankara Ajansı) Okullanmızda yapılacak olan din tedrisatma kesin bir veçhe vermek üzere Mılli Eğıtım Bakanlığmda I ; Işleri Bakanı Rükneddin Na vaziyeti üzerinde Bakanlığın aldığj teskil olunan komisyon bugıın Mılsuhioğlu dün Ankaradan şehrimize tedbirleri izah ederek şunlan söy li Eğitim Bakanı Texrfık İleriııin gelmiş ve vefat eden yeğeninin ceSa. 3, Su. 1 a? Arkası Sa. 3, Sü. 6 da nazesinde hazır bulunmuştur. Rükneddin Nasuhioğlu öğleden sonra da Belediyeye gelerek toplantı halinde bulunan Şehir Meclisi müzakerelerini basın mensubbtn arasında takib etmiştir. Bakan kendisıle görüşen bir muharririmize, « Istanbulun bir hemşehrisi olmak itibarile yeni seçilen Şehiı Mahkeme, Güzellik Musabakasmda beşinci çıMeclisine, aralarında bulunarak, hürmetlerimi manen olsun arzetkan Güngör Fırtınayı, dinledikten sonra annemek üzere toplantıyı takibe geisinin kaçmlma iddiasını reddetti dim» demiştir. Göçmen meselesi Bakan, bundan sonra, göçmen Serbest güreşte Atman Hoffman taktmtm 80 yendik bugün Paul Hoffman Kaçırılma iddîasına yol açan evlenme teşebbiisü geliyor E. C. A.'nuı müşaviri, ziyaretinin sebebi, silâhlanma programlannJan doğmakta olan iktisadî durumun müzakeresi olduğunu söyliiyor Ankara 10 (a.a ) Devlet Bakanlığı, ve Türkiyedeki Marshall plânı burolannın bildirdiklerine göre, Amerika Bırleşik Devletleri Ankara 10 CAnkara Ajansı) 7 Başkanının hususî bir ricası üze ekimde Ankaradan hareket eden rine iktisadî işbirhği idaresinin mü 49 numarah Bes uçağı Erzurumda şaviri olarak Avrupadaki Marshall havamn kapalı oluşu yüzünden plânı heyetlerini ziyaret etmekte meydana inememiş, 2 saat havada olan eski iktisadî işbirliği idaresi kaldıktan sonra geri dönerek £Iâbaşkanı Mr. Paul Hoffman çarşam eığa gitmıştır. Dün saat 14 te tekba gunü saat 16,30 da uçakla Ati rar uçuş yapan uçak gene Eızurunadan Ankaraya gelecaktır. ma inmfğe muvaffak olamamış ve Mr. Hoffman bu ziyaratınin se 4 saat havada kaldıktan sonre. sağ bebi olarak «Silâhlanma program motorün ârıza yapması yuzunden larındaa doğmakta olan iktisadi Vana mecburî iniş yapmıştır. Van Arkası Sa. 4, Su. 3 te Arkasi Sa, 3, Sü. S te Bir yolcu uçağı Vanda mecburî iniş yaptı Gungur KrUna ve evleneceği delikanlı mahkeme koridorunda (Yggısı 3 uncu sahıfemizde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog