Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

Dfinyanın en büyük i patronlu elişi ve [model mecmuasınin 116 sahıfe 100 Krş. 364 İİBCÜ sayısı ÇIKTI. u mh ur i yet KLIRUCUSU.YUNUS NAOf 27 fai IICİ Vll SflVl * 9 4 0 3 • «• j ı ı w u j l . w r w •# Telgrai ve mektub adresl: Cumhuriyvt, tstanbol Posta Kutusu Istanbu] No. 248 Telefoniar: Umuml Santral Numaruı: 24298. Yaa UlerU 24299, yıifcu; 24290 Telefonlar: Umuml Santral Nımınıi! 34298. y » İ«lerL 24290. f Lokanta ve Şazino Tel: 4384&*J S AT O Her akşam Kem.an Üstadı MAR U S K A Fiyanist Bn. Taşkin Saiı 10 Ekim 1950 ve Negroponti Kardeşler ulgarlarm yeni bir İngiltere, Türkiyeye notasma dair söylentiler tekrar teminat veriyo: îngiliz gazeteleri ((Bulgarların bu sırada ortaya çıkardığı bu "Türkiye bir Rus tecavüzüne uğrarsa mesele hern siyasî, hem de iktisadî bakımdan beynelmilel İngiltereyi yanı başında bulacaktif„ bir müdahaleye ihtiyac göstermektedir» diyorlar Resmî Îngiliz makamları ilâve ediyorlar: «fngilteMare Orgnl. Ş. Kanadlı renin bütün demokrasileri arkasından sürükliyeEdirnede hudud ceğinden de zerre kadar şüphe edilmemelidir» Nostrom 1 >* zmir postasına yetişmek istiyordum. Uç gün önce arattığun halde Ege'de jer bulunamadı. Bir gün sonra Doğu Akdeniz seferine çıkan Adana vapurunun son kamaralanndan birini ancak kapatabildik. Denizj ollarunız Tanrıya şükürler olsun, büyuk rağbet gorüyor. Iç ve dış hatlarda gemilerimiz tıklım tıklım dolu. Navlun bakımından bu kadar iş başaran bir başka müessese ycryuzünde var mıdır, bilmem. Fiatlar da herbalde ncuz sayılmamalı. Iç hatlarımiza dair burada bir kıyaslama yapamıyacağım; öyle zannediyorum ki otobüsle Izmirden Yalovaya gitnıek bir vatandaşa Irmir • Istanbul vapur yolculuğundan daha az pabalı gelmektedir. Marsilyadan tstanbula varmak için bizim Denizyollanna odenen bilet parasile bir adamın Ingiliz vapurlannda rahat rahat Avustralyaya kadar seyahat edebilcceğini geçenlerde bu işleri bilen bir yabancı dostum bana temin ediyordu. Navlun ücretlerinin yüksekliğine ve iş hacminin fazlahğına rağmen gemilerde çahsan denizyolu personeline az para veriliyor. Bilhassa ateşçi, tayfa, kamarot gibi işçi sınıfına giren vatandaşlann «ylık kazancı çok düşüktür. Durum böyle olduğu halde bizim Devlet DenizyoIIarı yıllardanberi mutemadiyen açık verir. Işte havsalanın kola\ca idrak edemiyeceği bir muamma: Tarifelerini alabildiğine yukselt, rekabetsizlik yüzünden mükenunel iş yap, adamlann» boğaz tokluğuna çalıştır, sonra da gene 7arar et! Vapurda rastladığım denizcilik bahislerinde ihtısas sahibi bir arkadaşıma (badi admı da yazayım: Fahri Tanman) bu noktayı sordum. Bana şu kısa cevab> verdi: Bu davayı her tarafile ortaya koyabilmek için bin sahifelik kitab yazmalı. teftişleri yapıyor n Ankara, 9 (Telefonla) Kapatılmış olan Türk Bulgar hududunda herhangi bir hâdıse vuku bulduğuna daır hiç bir malumat alınmamıştır. İç İşleri Bakanı da bu münasebetle sorulan suale c°vaben, vaziyette bir değişiklik o'madığını bıldıımıştır. Dığer taraftan belirtıldiğine gore, hükumetça ilk defa alınan hudud kapama tedbıri münhasıran Türk unsurunda» olmıyan eşhasm memlekete zorla Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Londra 9 (Nafen) Nafen Ajansının diplomatik muharriri bildiriyor: < Türkiyenin hududlan ihlâl edildiği takr dirde, İngilterenin takınacağı tavır hakkmda Türkiyeden bazı bedbin haberlerin gelmesı buradaki muşahidleri şaşırtmıştır. Türkiye ile İngiltere arasında bir andlaşma mevcuddur. Fakat bu andlaşmanın 11 senedenberi ileri sürulmemiş veya bundan bahsedilmemış olması bu andlaşmanın kıymeti hakkında belki bazı şuphelerüı uyanmasına yol açmıştır. Bedbin haber Jer, Türkiye tecavuze uğradığı takdirde Ingıl terenin andlaşma ahkâmı gereğince yardıma koşup koşmıyacağı hâkkındaki şüphelerden bah setmektedir. Buradaki resmf makamlar, bu şüphelerin tamamile yersiz olduğunu ısrarla kaydetmekta ve Türkiye bir komünist tecavüzune uğradığı takdirde İngilterenin derhal yarduna koşacağını kat'ıyetle ifade etmektedirler. Turk İngiliz andlaşması 1939 aenesiade imza edildiği gündenberi kıymetinden hiç bir şey kaybetmemiştir. Yalnız o zaman muhtemel mütecavız Nazi Almanyası ıdi. Bugün bu rauhtemel mütecavizin Rusya olması bu Türk İngıhz andlaşmasınuı kıymetini zerre kadar düşurmemektedir. Türkiye, İngiltere ile olan bu andlaşmasını ileri sürecek bu vaziyete güdıgi anda İn Arkası Sa. 3, Su. 6 da I Son günlerde Edimeyt sığınan goçmenlerden bir ihtiyar ve torunu C.H.P. Başkaiu: uİktidardakiIeri meşgu! Gazeteler, hareket hattımızın doğruluğunu tasdik cdcrek nevzn, muhalefete karşı açtıkları mücadeledir,, dedi bize acele yardım sağlanmasıtıı istiyorlar Londra 9 (Nafen) İngiliz gazeteleri, Bulgar Türk münasebetlerine hasrettıkleri yazılarda, multecılerin kabuıu hususunda titizlık gosteren Turk hükumetmin tamamıle haklı olduğunu behrtmektedırler. îngiliz gazeteleri, bu meselede Türk hükumetinin göstermiş olduğu azmı tam olarak desteklemektedirler. Mancnester Guardian ve Daıly Telegraph gazeteleri, Bulgar hukumetınin butun andlaşmalan ve ın îngiliz basınmın neşriyatı înönü, dün radyoda iktidardan şikâyet etti Devlet Bakanı Karaosmanoğlu radyoda konuştu »Artık bu topraklar üstünde yanndan emin olarak yaşıyoruz. Millet, hükumet adamuun kanunsuz icraat \e tahakkümu altında dcğildir» Ankara 9 ( T H A ) Devlet B Î k»nı Karaosmanoğlu, ıl genel neclıs seçimleri dolayısıle bu aksan radyoda yactığı konusmsda butiü! mıüetin huzur ve umıd ıçınde oulunduğunu kaydetmış ve demi^lir ki: « 14 mayıstan evvelki korkaiarmız geçmış, endişelerıniz süınmıştır. Art'k bu toprak üstunde yarmdan emın olarak jaşıyoruz. Kalbleri hırsla dolu pohtıkaci!9rn tehdidı. jandarnrmın baskısı, hıikümet adamının kanunsuı ıcraat \a tahakk'jmu altında değılsmız. if'.1 Arkası Sa 3 S u • te .> Arkası Sa. 4, Su. 3 te İran Büyük Elcisinin demeci Türkiye ile İran arasında iktisadî geüşmeyi temin maksadile bir ticaret ve iktisad projesi hazırlanıyor Çok bilgili bir mühendis olarak Ankara 9 (Ankara Ajansı) tanıdığım değerli arkadaşımın bu İrsnın Ankara buyuk elçisi Eksehusustaki tecrubesine güvenmeklp lâns Muhammed Said Ankara Aberaber, eğer o koca kitabı bir gün jansı muhabirine Turk İran mükendisi yazmaya kalkarsa bunun nasebetleri hakkında beyanatta budokuz yüz doksan sahifesini kırtalunmuştur. S Türkiye Atlantik siyeciliğe ve kırtasiyecilikle mücaPaktı devletlerile bir askeri anlaşdele işlerine ayıracağını tahmin edij orum. Ben, kafa yapısı itibarile devletçiliğe nıeyli olan bir adamım. UmuSıvas, 9 (a a ) Saat 16 da El Cumhur Başkanı Celâl Bayar, mî hiztnet kadrosuna sığan mef azığdan askeri uçakla hareket e Vılâyet konağında vılâyet erkânını humlann hususî şahıslar elinde bir den Cumhur Başkanı Celâl Bayar kabul etmiştir. kazanc mevzuu olmasına aleyhta ve Başbakan Adnan Menderes saat Cumhur Başkammız ve Başbarun. Aynca, zeki bir devlet kontro 17 de Sıvasa geldiler. Arkası Sa. 3. Su. 2 de lunun rehherliği altında millî kalkuunamızı daha çabuk gerçeklestirebileceğimize inanınm. pu uğurda hattâ biraz daha masraflı bile olsa umuffli hizmetlerin doğrudan doğruya devletçe göriilmesini tercih ederim. Uç tarafı su ile çevrili bir memlckette vatandaşın gerek kendi yurdu, gerekse dünya ilo olan çeşidli münasebetleri başkaian hesabuıa kârlı bir inhisar mevzuu haline getirilmemelidir. Iktisadî, kültiirel ve medenî cephelerin! kat'iyen ihmal edemiyeceğimiz bu tnünasebetler bizi yalnız vatandaş İran Büyük Elçisi Bayındırlık Bakanı politik cereyanlar yüzünden olarak değil, aynı zamanda millet Muhammed Said şimdiye kadar su işlerinde 150 milyon liranın ve devlet olarak da ilgilendirir. Hüma için müzakereye girişmiştir. kumetin bu hayırh ve çok lüzumlu heder edildiğini söyledi İranın da Türkiye üe bu mealde bir hizmetten para kazanmasına da eyanlaşma tanzimine niyeti var mıvallah deriz. Bu inancm ışığmda « Yol ve su işleri üzerinde e djr? İzmir 9 (Telefonla) Bayrndırhk hukumetten beklediğimiz çok feyBakanı Fahri Belen bugün D. P hemmiyetle durulmaktadır. Fea C Ortaşarkta sulhu temin mak ler vardır. Fakat kabotaj hakkım merkfzinde meşgul olmuştur. Bu memurlan üç beş aylık bir kurstan Arkası Sa. 4. Sü. 7 de kazandıktan sonra bizim armatör arada aşağıdaki izahatı vermiştir: Arkası Sa. 4. Sü. 3 te leri de bir köşeye atan devlet bn millî servet hazinesini paslandjrır, halkın ihtiyacma cevab veremez, üstelik zarar da ederse, işte o zaman idari bünyemizde tehlikeli bir hastalık bulunduğundan haklı olarak şupheleniriz. Bayar ve Menderes Sıvasa vardılar Cumhur Başkanı. Elâzığ Belediyc dairesinde asılı olan kendi resimlerini kaldırttı Veremliler için ahnan tedbirler Su basmalarına karsı bu yıl önleyici tedbirler ahnacak Kore'de taarruz başladı Komünist başkenti Pyong Yang doğudan ve güneyden kıskaç içine alındı NewYork, 9 (Radyo) Korede Birleşmiş Mılletler kuvvetleri beklenilen taarruza gecmiştir. Taarruz, geçenlerde zaptedılen Kaesong'un kuzeyinde şıddetli bir topçu ateşini müteakıb başlamıştır. Daha ev vel, General MacArthur radyoda, Kuzey Korelilere son bir ihtarda bulunarak, teslim olmalannı istemişti. Yeni başbyan taarruza, Birinci Amerikan piyade tümeni tarafından girişilmiştir. Bu tümenin ileri birlikleri 38 inci arz daires< İnönü radyoda konuşurken Ankara 9 (Telefonla) II genel ı akçam saat 20 40 ta Ankara radj omeclisi seçimleri münasebetile CJI. sunda bır konuşma yapmıştır. Inoni P. Genel Başkanı Ismet Inönü bu | Arkası Sa. 4, Su. l d e Müdüriı. fılm zorlujunun kalktıçınt ve yatak adedinin arthntdıçmı soylujror Birleşmiş Milletlerde TürkArab miicadelesi Saâlık ve Scsyal Yardtm Müdurü Dr. Faık Yargıcı, d\.m. kendısüe goruşen bır muharrırımızm Euallenni aşasjıdaki şe'olde cevab'cindırmlşTir: \ premh hastalann rontgr1» fılmi fculmakta zorluk çektıkieri soylenmektedır, ne dersıniz? « Halen rcr'gen fılmı darlığı, dıve bır mevzu yoktur. Bazı fırrvalara fıl>m gelmış ve bu firmalar tasrat'an kendılerine yapılan siparısîerı karsılam'F ve bır kısım fı« lım de Istanbul hastalarının ıhtıyaayımı ş Arablar, Lübnanı Emniyet Konse>nne sokmak için cı için Mudurluk emrınefılım gebuhııımaktadır. BakanUk. lâzım gelen ekseriyeti temin edemiyeceklerini anla tırtmek ısteyen fırmalara luzumiu Bu yınca Sovyet Rusya ve peyk devletlerle aleyhimi musaadeyi vermıştır. alâkalıfirmalar şimdi ticaret ıslerıle buroze işbirliği ettiler. Yalnız Yugoslavya Rusyadan lardan musaade almaya çalısmaktadırlar. Yakmda fılmm boIİ3şacCTğj ayrılarak oyunu lehimize kullandı şüphesizdır. Bıze muracsat edcn hastalar fılımîerım kolsyl.kia alaNewYork'tan «CUMHURİYET» e yazılan bu şayanı dikkat mek bılırler.» tubu bugün ikinci sahifemizin 4, 5, 6 ve 7 nci Veremli hastalara yer bulsütunlannda bulacaksınız Arkası Sa. 3. Su 7 de Arkast Sa. 3, Sü. 3 te ( Cenelkurmay Başkanı İzmire Gitti "j Yukanda da yazdım, bizf Izır.ire bırakan vapur Doğu Akdeniz seferini yapıyor. Yolculardan çoğu yabanrı. Kalkış vanş saatlerinin intizamuıı, kamaralaruı temizliğini, hizmct personelinin nezaketini iftiharla kavdetmeliyim. Bilhassa ernebilerin ileri sürdiiğü en büyuk şikâyet konusu vapurdaki güriiltıi. Bir orkestra .bir de radyo var. Hareket kampanası çaldı mı, bunların biri başhyor, biri susuyor (ba/an ikisini birden de duyuyorsunuz). He'e radyo, aman Yarabbim o ne faciadır: Her tarafa hoparlorler konmuş, radvo gurultüsünün ulasamıyacağı bir delik bırakılmamış. Yolcular arasında hasta mı var, da • Eyübde bir cinayet işlendi Aîacak yüzünden çıkan iavgada bir kişi öldü, bir kisi de yaralandı Evvelki akşam Eyübde alacak yüzünden bir cinayet işlenmiş, neticede bır kişi ölmuş, bir çocuk da yaralanroıştır. Vak'a şudur. Eyübde Muhlıspaşa caddesin'e 35 numaralı dukkânda mana^lık yapan Ibrahim Kendirli, bir maddettenberi aynı semtte oturan Hu^ Arkasx Sa. 4, Sü. 8 de NADtK NADİ ^ Arkası Sa. 3. Sü. i te Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nuri Yamut, İzmir hava meydamnda karşılanuken JTurdda bir su baskjuı manzarası: bular altıuda kalan demiryolu (Yazısı üçüncü sahifemizdey
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog