Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

MUHTAR KÖRÜKÇÜ KÖYDEN HABER «Bizim Köy» ü sevmiş olanlann mııhakkak beğenecekleri kitab. Yurdun başka bir köşesindeki köyleri bütün gerçekhğıle akpettıren bir sanat eseri. Fiatı 100 kuruşrur. Ankara Caddesi, 80/1, İst?nbul VARLIK YAYINLARI McArthur, radyo vasıtası ile teslim şartlarını bildirecek, teklif reddedildiği takdirde güney Kore'lilere 38 inci arz dairesini asmaları müsaadesinin verîlmesi muhtemel Yasak Kuzey Kore'lilerin testim Cumhur Başkanı yann olması bugün istenecck Erzuruma gidiyor Erzurumda Başbakanm da iştirakile bir toplantı yapılacak ve doğunun kalkınması meselesi görüşülecek siîâîT NewYork 30 (R ) Güney Kore'de düşman mukavemeti kırılmış bulunmaktadır. Düşrr.an, küçük küruk birlikler halinde dağlarda gerilla savaşına hazırlanıyor. Eir askeri sozcuye göre şımdiye kadar on bir bin düşman askeri esir edilmiştir. 3S inci arz dairesine varan güney Kore'li birlikler yeniden teşkil edilmek uzere duraklamışlardır. Sekizinci ordu karargâhı bu gece tebliğ neîretmıjeceğini bıldirmijtir. Tokyo'dan bildirildiğine göre, Gnrl. Mac Archur, yann radyc vasıtasıle kuzey Kore'lilen teslim olmaya davet edecektir Teklif reddedilecek olursa, güney Kore'lilere 38 inci arz dairesini aşmalan müsaadesi verileceği tahmin edilErzurum 30 (Turk Ajansı) Cumhur Başkanı Celâl Bayar ve Başbakan Adnan Menderes pazartesi günü buraya geleceklerdır. Bu münasebetle şehırde buyük bir karşılama hazırlığı goze çarpmaktadır. Cıvar vılâyet ve kazalardan Cumhur Başkanı ve Başbakanı karşılamak üzere gelenler butun otelleri doldurmuş bulunmaktadırlar. Cumhur Başkanı ve Başbakan, Erzurumu ziyaretleri sırasmda Doğu bolgesı vahleri Cumhur Başkanınm rıyasetinde Erzurumda bir Arkasi Sa. 3, Sü. I de 27 u m h u r i yet NADÎ Q3Q/1 »004 ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta Kutusu îstanbul Ne. 246 : Umumt Sa&tral Numaraa: 24298. Yaa İşleri: 24299, Ifetboa: 24290 Pazar I Ekim 1950 ulh taarruzlan ve banş gosterileri yapmak KO nusunda Sovyetlerin bü jük fedakârlıklardan kaçınmadıklan bir gerçektir. NewYork, Paris, Stockholm gibi Batı merkezlerinde binlerce delegenin katıldığı kongreler topladıklannı. dergilcr, broşurler, kitablar yayınlayarak dünya efkârını bir banş propagandasma *tuttuklarını sık sık işitir dururuz. Olayları dışarıdan ve satıhtan grirmeğe alışmış bir insan yeryüzünde banş hasretinin yalnız Kremlin'de yaşadığını farzedebilir. Milletleri İ>irbiri aleyhine kışkırtanlar kapitalistler ve onlann yardakçılandır. Moskovanın sözü dinlense dunyayı rahata kavuşturmak 15ten bile olmıyacaktır. Fakat işte zalim Batılılar buna meydan vermiyorlar. E... İstanbul Emniyet Müdürü diyor ki: «Detnokrasi tatbikatını kendileri için bir nizam dinlemesavalh bolşevikler de ne yapsınlar? ; i me.'< hürriyeti telâkki eden bir zümrenin türediğini maalesef kabul etmek lâzımdır. Bu Barışseverlik dedikse, bu uğurda Makabiath Olimpiyadlansa kuvvetli bir takımla iştirak eden İsrail futbolculan geçen sene türedilere karşı mevzuat kâfi derecede süratli ve tedib edici değildir.» azgın kapitalistlerin önünde bağım \ Fenerbahçe ile yaptıklan maçta sızlık duygumuzu da yırtıp atacağız Son günlerde şehrimizde ve di bğı, şehrimiz emniyet teşkilâtınır demedik a. Rusya, kendisinin olduğu kadar öteki mazlum milletle ğer bir çok şehirlerde sarkıntılık, da müteaddid ekipler halinde s<"mt rin de konıyuculuğu vazifesini sır yol kesme, kız ve kadın kaçırma semt dolaşarak halkı cidden üzen Arkası Sa. 3, Sü. S da tında taşıyor. Batılılar gerçekten polise karşı gelme vak'alarının arc\jrüler Anman, Başbakan banş taraflısı iseler hele şu atom silâhını kanun dışı etsinler bakatarafından da kabul lım bir! Yiiz binlerce insanı bir anolundu da yoketmeğe yarayacak o menhus bombalar kullanılraaz olsunr ordular eşit şartlar altına konulsun; o Ankara 30 (Telefonla) Ankazaman biz de karşımızdakilerin ıyi raya dönmüş olan 1950 Türkiya niyetine belki inanınz. Ey dünya üzellik Kralıçesi Güler Arunan bugün saat 18 de Cankaya köşgencliği. bu yapılmadıkça savaş künde Cumhur Başkanı Celâl Bakundakçılanna lânet okumaktan yar tarafından kabul olundu. Sayuı vazgeçme. Bizim tarafa gel, bize Iç işleri bakanı, cürümlerin diğer senelere naumhur Başkanı Kraliçemizi çaya inan, bize bağlan! davet etti. Bayar, elini öpen genc (Sureti mahsusada Filistine yolladığunız arkadaşumz Cem Atabeyoğlu bildiriyor) Artık klişe haline gelen bu atom zaran azaldığını. yalnız sarkmtılık ve zabıtaya kızımızı evvelâ tebrik etti, hatınru aleyhtan nutuklann manasını anmuhalefet suçlannda cüz'i artış olduğunu söyledi TelAviv 30 Bütün dünya lete mensub 700 sporcunun iştirak sorduktan sonra seyahat intıbalanlamak için, olaylan derinliğine dümilletlerine mensub Yahudi spor ettiği Olimpıyadla?da dünyanın ta nı öğrenmek istedi ve Güler Anşünmeğe de bilmem pek lüzum var cularının karşılaştıkları Maka nınmış bir çok spor yıldızlan yanş manın verdiği izahatı alâka ile dinmı? Bana öyle geliyor ki, hayat biath Olimpiyadları TelAviv'de bü makta ve bütün spor branşlannda ledi. Cumhur Başkanı bu vesile ile kavgasının gündelik derdleri araFuad Zincirkıran Sa. 8. Su. 1 de güzellik müsabakalan hakkındaki yük merasimle açılmıştır. 27 mıismda politikaya fazla vakit ayıradüşüncelerini de belirterek ezcümmıyan en basit bir dünya vatandaşı le şöyle dedi: «Mılletlerarası güzelbile Moskof idarecilerine musallat lik müsabakalarına bir çok Avrupa olan bu atom fobisinin nereden ileri memleketlerinm katıldığını görugeldiğini kavramakta güçluk çekyoruz. Fakat bu bizim için daha Milli Eğitim Bakanı, kitabda miyordur. mühim sayılabilir, zira kendiır.izi Bir defa niçin illâki atom bombaeksik olan kısımlar ilâve edildışarıya tanıtmak hususunda bu d3 Binm yasak edilmesi isteniyor da mezse mekteblerde okutulnuyaguzel bir vesiledir.» insanları bldürmeğe yarayan öteki cağını söyledi Celâl Bayar, beyanatının bu k;ssilâhlara dokunulmuyor? Atom mında Türk milletinin esasen müa bombası vahşidir de makinelitüfek. Ankara 30 (Telefonla) Bolu Ulaştırma Bakanhğı Müsteşarhtesna bir güzellıkte olduğunu, bu tank, uçak, süngü vesaire daha mı ğma tayin edilen eski Devlet De rrulletvekili Zuhurî Danışman taramüsabakalara cesaretle girebilecek medenidir? İnsanlann birer birer miryolları Genel müdürü Fuad fında orta okul öğrencileri için yahasletlere malik bulunduğunu, bilenseköküne habersizce kurşun sıkZincirkıran vazifesina başlamıştır. zılan tarıh kitabı hakkında MiUî hassa belirtti ve Süleri Türk kamak, yahud bir çukur kenanna yaBirleşik Amerikadan satın ahnan Eğitim Bakanı Tevfik İleri bugün dınlığını bütün iffet, nezahet va tırdıktan sonra bir yerlerini incitapurların iştirasına memur komis şunları söylemiştir: İzmir 30 (Telefonla) Izmirin ne getirilmesini âmir olduğundan inceliği ile yabancı bir diyarda ter» memeğe dikkat ederek onları kibar» Talim ve Terbiye heyetince Dördüzleri nihayet anne ve baba Dördüzler ve anneleri babalarına Bİlde gösterdiği başandan dolayı onda aza bulunması dolayısile o ca boğazlamakla, havadan atılmış vakitler aleyhinde vuku bulan asıl bu sene orta okulların 3 üncü sım larının talihile başbaşa kalmışlar teslim edütrek Etıler mahallesinde tebrik etti. vumruk kadar bir bombanın koskosız ihbarlar dolayısile Fuad Zincir fuıda okutulmak ve tamamen öğ dır. Dördüzlerin babası Meviud, ki kendi evlerine gönderilmislerdir, Bu^kabulleri sırasında Cumhuf ca bir bblgeyi bir anda tarihe intikıran hakkında uzun uzadıya tah retmenlerin tercihine terkedilmek bugün Doktor Behçet Uz çocuk Bu suretle Dördüzler bugüne ka Başkanı Gülere refakat eden arkakal ettirivermesi arasında eğer oir kikat açılmış ve bu zat nâhak yere şartile ve ilk defa olarak 3 tarih hastanesi Başhekimliğine müracaat dar, yaşadıklan hastanenin ıhti daşlarımızdan önümüzdeki yılda fark varsa, bu herhalde sonuncuepeyce müddet açıkta kalmış, o es kitabı tetkik ve tesbit eJilmiştir ederek çocuklannı ve annelerini mammdan mahrum kalmıslardır. tekrarlanacak müsabakalar hakkın» nun lehine kaydolunmak gerektir. İç İşleri Bakanı dun gazetecilerle goriişürken nada gazetemiz hak ve hakikati Bu kitablardan Faik Reşid Onat ile evine almak istediğini bildirmiş, Bu akıbete, resmî makamlardan hıç da malumat aldı. Bu esnada GüÇünkü bilginlerin söylediğine göre, Arkast Sa. 3, Sü. S te hastane mevzuatı bu talebin yerı Arkası Sa. 3, Sü. S te Arfcası Sa. 3, Sü. 3 te Arfcası Sa. 3, Sü. 4 te patlar patlamaz binlerce dereceiik Şehrimizde bulunan İç İşleri Ba İstanbul Emniyet Müdürü ve Janısı yapan ve dayanılmaz hava bas kpnı Rükneddin Nasuhioğlu dün darma Komutanının da iştirakile kılan yaratan atom bombası, geniş Vilâyete gelmiş Vali ve Belediye bir toplantı yaparak âsayiş mesebir çevreyi saniyenin bilmem kaçta Başkanı Fahreddin Kerim Gökay lesini müzakere etmiştir. Toplanükaçtnda mahvediyormuş. Halbuki ile görüşmüştür. İç İşleri Bakanı Arkast Sa. 3, Sü. S de Moskovanın başvurdujru öteki ölüra metodlan ne kadar insanî olsalar da herhalde bu derece âni olamazlar. Şu halde atom bombasına kızmak bu bakımdan yersiz sayılmalıdır. Bu silâhı kanun dışı etmeğe çalısırken bolşevik sözcüleri genel bir silâhsızlanma politikasma öncülük etseler ve bir milletten ötekine yapılan her tecavüzü de kanun dışı sayacaklannı ilân etselerdi dünya efkân karşısmda sahici banşseverAnkara 30 (Telefonla) 11 inci t Hava Korumunun plânor alanında tırma, Gümrük ve Tekel Bakanlaler olduklannı göstenniş olurlardı. dönem gerilla kursunu bitiren su I mersaimle diplomalan verilmiştır. rile Genelkurmay Başkanı OrgeneO zaman belki her yerden önce Arkası Sa 3 Su 1 ae baylara, bu^ün saat 10 da Türk I Mıllî Savunma, Millî Eğitim. UlaşBir'.eşik Amerikada kuvvetli bir sulh cereyanı uyanır, ne atom Beyoğlu sosyete muhitlerinin çok bir aparümanın 4 üncü kat balko Cumhuriyetyyin Anheti: Sarkıntılık, yol kesme ve zorbalık hâdiselerinin artması karşısmda ne yapacağız? f Celâ! Bayar Tiirkiye Güzeüni kabul etti İsianbulun asayisi meselesi görttşüldü Nakabiath Olimpiyadları buyiik törenle açıldı Cumhur Başkanının güzellik müsabakass hakkında diisünceleri Olimpiyadlara 27 millete mensub 700 sporcu iştirak ediyor. Basketbolda Amerikalılara 5516 yenildik Ulaştırıtıa Bakanhğı Nüsteşarlığı Dedikodu mevzuu olan tarih kitabı Dördüzler babaları tarafmdan almdı Hastaneden «ıkarılan yavruların, evlerinde aynı ihlimamla bakılmaları şiipheli gorüliiyor Handan Sezenelin davasına başlandı Gerilla kursunu bitiren subaylar diploma aldılar Dünkü celsede kararname okundu ve sanık Ali Koçulu dinlendi Sabaylannız dün Ankarada basarılı bir gösteri yaptılar, Genelkurmay Başkanı bir hitabede bulundu NADİR NADİ yakından tanıdığı Handan Sezenel nundan aşağıya atarak öldürdüğü Arkast Sa. 3. Sü. S te adındaki zengin bir kadını, Teşvi iddiasüe bir müddettenberi hak kiyede, Fırın sokağında oturduklan kında takibata gırişilen tüccar Ali Koçulunun muhakemesıne dun saat 10 da 1 inci Ağır Cezada başlanmıştır. Kalabalık bir dinleyici kütlesinin takib ettiği dünkü oturumda, Handan Sezenelin oğlu Faruk Banşta müdahil sıfatile davacı mevkiinde yer almıştı. Suçlu yerinde Ali Koçulu, müdafaa mevkiinde de Ağn mılletvekıli avukat Celâl Yardımcı bulunmuşlardır. Önce sanık A! Koçulunun huviyeti tesbit edilmiş verdiği ifadede 44 senesinde Dir ihtar suçundan Mıllî Korunma mah kemesince 3 yıl hapse mahkum olduğunu, fakat bilâhare bu cezasının affa uğrayrak tahliye edıldiğini söylemiştir. Bundan sonra bu cinayet iddiasını tetkık eden 1 inci sorgu yargıclığının kararnamesi okunmuştur. Bu kararnamede hâdise A r k a s ı S a . 4, S ü . l d e Düru^ü muhakemedin bir intiba Dunkü gosteriii takib eden davetliltr ve tatbikattan bir gb.unüs
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog