Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

Olomatik Mazuf Püskörime Cihazları ve kalorlfer kazanları KLEEN HEET Marka Autonıatic Bumer Corp, Chicago, fabrikası mamulâtı Tiirkiye için Vmıun Distribütörü MACİT R. KARACA No. 2 Gümüşsuyu Caddesi, Taksim Telefon: 41035 Çok ncnı fiatlar Tediyede kolaybk 26 ncıyıl Sayı: 9129 u m h u riyet KURUCUSU.'YUNUS NADÎ Telgrai ve mektub adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta kutusu Istanbul No t46 Teiefonlar: Umuml Santral Numarası: 24238. Yazı IşleA 24299. Matbaa: 24290 BELEDİYE YAPI ve YOLLAR KANUNU Dcrleyen: Bütün tadflîerile Avukat Reşid ÜLKER Pazartesi 9 Ocak 1950 1299 tarihli Ebniye Kanunu ile 2290. 2555, 4585 . 5220 sayıh Belediye Yapı Yollar Kammu ve tidillerine dair en son neşredilen kanunlan havıdir. Fıatı 1 liradır. İNKİLÂE KİTABEVİ A syaaa k d Komunızme karşı tedbirler alınıyor «ı . ^ vsv, .. ..«^Ü a » X ~ > > „ •• a« * s a «,' BngSn açılacak olan Colombo Konferansı bn mesele üzerinde ehemmiyetle daracak Amerikanm da kızıl tehlikeye karşı plânlar hazırladığı ve bunların Dıs Işleri Bakani Acheson tarafından yarın açıklanacağı Washington'dan bildiriliyor Ansaldo tfr.gâhlannda insa edilmekte olan Bandırma ve Undağ f«Biil«(i ^* **..' O ngilterenin Komunist Çin hükumetini tanıması. son gunlerin en nıühim siyasi hâdi•esidir. Komünizme karşı saTaş bayraçı açmıs olan İngiltere, nasü olur da, Komunist Çin hukumetini tanır? O Komunist Çin huKumeti ki, butun hur ve hakikî demokrat milletlerin ve bu arada İngilterenin duşmanıdır. Bu hukumet, Yang Tse nehrindeki İngiliz barb gemilerine ates açmıs ve bunlardan Amethjst firkatey ninin nehirden çıkıp gitmesine silâh kuv^etile mani olmuş, nihayet günun birinde, gemi oturduğu kumluktan kurtularak Komunist Çin batar>alarının ateşlerine rağmen nehirden çıkmağa ve HongKong'a gelmeğe muvaffak olmuştur. Daha geçenlerde İngilterej e dönduğü zaman bir kahraman telâkki edilejek o>le kajşılanan bu gemide İngiliz kanını dökmü< slan Çin Komunist bükumetini İngiltere neden taıumışhr? Bu Ununa ile İngiltere. ikincî dünj a harbinde. sadık bir muttefiki olduğu Milliyetçi Çini de artık Çinin mesru hükumeti olarak tanımıyor, demektir. Dahası \ a r ; İngiltere dış siyasetinde hemen her meselede ve bilhassa Sovyet Rusya ile pejklerine, komünistlere karsı. Amerika ile işhirliği \aptığı halde, bu meselede, Amerikadan ayrılmış ve Komunist Çin hükumetini tanımanm henüz zamanı gelmemis olduğu kanaatinde bulunan müttefiki Amerika) a rağmen, bu adımı atmıstır. İngilterenin. bu hareketi Amerikanın tasvibini aldıktan sonra yap4ığı soyleııij orsa da, Amerikan Cumhuriyetci Partisi. yani Amerikan milletinin hemen hemen yarıwıu teşkil eden partinin temsilcileri Kongrede, İnsiltereyi siddetle tenkid etmislerdir. BTİtanya İmpar?torluğu camiasının fikir teati edeceği ve kararlar alacağı Kolombo konferansından evvel, Londranın böyle bir adım atmasmı Avustralya domin)onu da hayretle karsılamntır. Cindeki realite karşısında O Çinin komünbt işfdi altındaki bir çehirde dükkânlara hucum eden halk O.P. istişare Kongresi sona erecei Partinin ileride takib edeceği yol tesbit ediliyor Anksra 8 (Telefonla) Demokrat Psrt: Istışare Kongresi bu sabah da umumi heyet halınde çahşmalarına öevaırı etmistir. Gar Gazmosunun alt salonu Eabahm erken saatlerinde delegeler tarafından dolmağa baslanrstı. Saat 10 a gelınce, Genel İdare Kurulu. Yuksek Haysiyet Divanı ve Meclis Grupu üyeleri de tam'amen gelmiş bulunuyorlardı. D. Parti Başkanı Celâl Bayarın baskanlığında oturjm açılınea ^lâyetlerden gelen delegeler söz almışlar ve kendi illerindeki parti ıslerıni anlatmışlardır. Parti teEkılâtınm bagünkü durumu, gizli bırakılan hâdiseler, mahallin derd ve şıkâyetleri birer birer ve etraflıca irah edilmiş, bu konuşmalar büyuk bir Arkası Sa. 3, Su. 3 te Başbakan Ankaraya döndii Giinaltay, tstanbuldan çok iyi intıbalarla aynldıgım söyledi Bir müddettenberi şehrimizde bulunan Başbakan Şemseddin Gunaltay dun akşam 20.30 da Valkan ekspres ile Ankaraya hareket etmiştir. Başbakan Haydarpaşada Vali ve Belediye Başkanı Prof. Fahreddin Kerim Gokay, çehrimizde bulunan milletvekilleri, generaller parti ileri gelenleri ve kalabalık bir halk kütlesi tarfm<ian uğurlanmıştır. Şemseddin Günaltay garda kendısı ile göruşen gazetecilere şunları soylemışür: « İstanbuldan çok iyi intibalarla ayrüıyorum. Gezdiğim her muessesede meraleketin kalkmması yolur.da hummalı bir faaliyet gör d'Jm. Gerek kültür gerek iş sahalarında alâkalı vatandaşlar ve gencler vazifelerini başarmak için buyük bir gayret gösteriyorlar. Bu mücadeîenin verdiği intıba ile İstanbuldan memnuhluk ile ayrılıyoruın. İstanbul hemşerilerime sadetler dCerim.» Londra 8 (B.B C . 1 A P ) Seylan adasınm başkenti Colombo şehrinde toplanaıakta olan ingiliz mılletler camiası Dış İşleri Bakanlan müzakerelerine yarm sabah başlayacaklardır. Delegeler, Asyada komünizmin yayılmasına karşı alınacak tedbirlerin konferansuı baslıea mevzuunu teşkil edeceğini açıklamışlardır. Bu akşam Colombo'da basına beyanatta bulunan ingiliz Dominyonlar Bakani Noel Baker şoyle demiştir: * Colombo Konferansmın hedefi, üçüncü bir dünya harbine mâni olmakbr.> Sir Noel Baker. komünizmle mücadele usulleri üzerinde durulacağmı ve bilhassa Asyadaki halkm havat sevivesinin yükseltilmesi suretile bu âfete karşı göğüs gerebileceğini belirtmiştir. Bu sabah Colombo'va varan İngiliz Dış İşleri Bakanı Bevin de konferansın dünya sulhunu korumak hedefini güttuğünü sdvlemistir. Muhabirlerin bildirdiklerıne pörp, görüşmeler asnasmda güney doğu Asya memleketlerinde kcmÜTiizmle mucadele işine de büyük bir ehemmiyet verilecektir. Dc'egeierin bir kısmı. Japonya ile Rusvasız bir sulh andbçması sanaviinin komünistlerin ehne düş mel;ine mâni olunmasjru istemektedırler. Amerikanm Ilrakdoğu sivaseti Dığer taraftan Birleşik Amerıkanm da Asyada komunist yayılmasını durduracak plânlar üzerinde çalışhğı ve bu hususta Dış İş.eri Bakani Acheson'un salı günü temsılciler meclisinin siyasî komisvonu Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Ticaref filomuza dair verilesı sözltt sonı 7 milyon küsur liraya alınan motörlü gemilere 35 milyon lira tadil ve tamir masrafı verilmesinin sebeblerî soruluyor Kutahya milletvekili Hakkı Gedık Meclise bir sozlü soru önergesı vererek Ulaştırma Bakanından şu hususların izahıru istemektedir: 1 Deniz ticaret fılomuzu takvîye ve tezyid emelıle gerek huçusî armatörler, gerekse Devlet Denizyolları ve limanlan işletmesi genel mudurlüğu tarafından satın alınmış ve badema alınacak gemilerin, Tuıkiye sahillerinin genışlıği, iç ve dış tıcaretimizde her çeşid nakhyat, lımanlarm bugünkü v« Arkası Sa. 3. Su. 6 da "C. H. P.,, İzmir IlKon resı Eir dekge C, H> P. nitı daha 3000 yıl iktidarda kalacağnu söyledi Götiirii usulie Gelir vergisine tâbi olanlar Defterdarlık. götürü vergiye tâbi tutulacak serbest mestelc erbabırutf "bir ~ Ustesini yaptı İstanbul Defterdarlığı götürü u J sulde gelir vergisine tâbi tutulacak | olan serbest meslek er^bırrn biı ! listesini hazî^lr'arsk ı!în e'mişlir Bu nevi meslek erbabı goturü u sulde vergiye tâbi olacağı icin kendilerirün def*er tutma'arına ve gider vesikası saklamEİarına luzuro yoktur. Götürü kazanc usulune alınan serbest meslek erbabı şunlar dır: Rnsyayı idare edenler Bunlann başmda Stalin'den sonra Malenkov geliyor İngiliz basınına gelince, hemen hemen bütün gazeteler, bu tanımayı tasvib etonekte ve bu kararın İngilterenin Çindeki si>asî ve iktisadi menfaatleri icabı olduğunu jazmaktadırlar. İngilterevi Komunist Çini tanıma|a sevkeden âmiller nelerdir? Bu sualin cevabını İngiliz basıru vermiş bulunmaktadır: Siyasi ve iktisadi menfaatler. Bunlan kısaca gozden geçirebiliriz: 1 tngiltere. Milliyetçi Cinin Komünistler karşısında mağlub olarak Formoza adasına iltica ettifini, Amerikanm da Maresal ÇanKayŞek'e yardımda bulunmadığını görünce artık Milliyetçi Çin hükumertnin, genis Çin topraklarına tekrar hâkim olmasmdan ümidini kesmistir. Nüfusu yanm roilyara yaklaşan bir memleketle dost jteçinmek ve o geniş Çin pazarından iktisaden faydalanmak için, Komunist Çini tanımakta büyük menfaat gdrmüştür. Bu, iktisadi menfaatlerin devletlerin siyaseti üzerinde ne kadar nafiz olduğunu gosteren bir vakıadır. 2 İngiltere, Çin Denizinde HongKong deniz iissune sahibdir. Komunist Çinliler bu üssü tehdid etmekte olduklanndan İngiltere buraya takviye kuvvetleri gondermek mecburiyetinde kalmıstır. Fakat Komunist Çin orduları, HongKong'a karsı taarruza geçtikleri takdirde oradaki mahdud kuvvetlerin bu üssü müdafaa edemiyecekleri aşikârdır. Boyle bir taarruz ve müdafaa. İngiltere)! Komunist Çinle harbe siirükleyebilir. tngilterenin h e bugün HongKong için harbe giriseeek hali yoktur. Böyle bir vaziyette HongKong'u nihayet terketmeğe «necbıjr olacaktır. Komunist Çini tanımak ve bu hükumelle dost olmak suretile HonşrKonş'u muhafaza etmek mümkündür. İste fiîgaristanda yirmi esir kampı var Komunist aleyhtarı Bulgar millî komitesinin organı, Bulgaristanda yirnu esir kampının mevcud olduğunu ve bunlarda elli bine vakın Bulgarın gayrunsanî şartlar altında zorla çalıştırıldıklarım büdirmektedır. Bu esir kamplarının en korkunclan Zagra, Taşboğaz ve Hainboğaz kamplandır. Bu esir kaırıplarında ölüm nisbetinin gayet yüksek olduğu da ilâve edılmektedir. Bulgaristandan 50 ırkdaşırruz geldi Dün sabah saat 6.40 ta Edirne trenile Bulgaristarun Vidin kasa Arkası Sa. 3, Sü. 7 de Arkası Sa. 3, Sü. 8 de Rusya, dünya ihtilâli için askerî kuvvete başvuracak mı? YAZAN ıBecfell Smith Ru£yanm rnazisi gözönünde bulundurunca. Sovyet devlet adamlarının başka turlu bir sıyaset kullanmalarının, imkânsız değılse bile, ne kadar güç olduğunu anlamak ksbildır. Bunlar oyle bir terbiye ve düsunce ile yetişmişlerdir ki, Batı dünasına karşı düşmanlık hissi bütun hayatlarına işlemiştir. Ellsrinde ba=ka türlü hiç bir ölçü yoktur. Ne Rusya dısında yaşamışlardır, ne de istıbdaddan başka bir idare sekli görmuşlerdir. Otuz senedenberi Rus milletini muazzam fedakârlıklara duçar etmeîeri hep bu kanaatten ileri gelmektedir. Böyle bir mazi ve terbiye ile yetişmis insarılarm, mecbur olmadıkça, duşünce ve kanaatlerini değıştirmelerıni beklemek abes olur. Btliyoruz ki Kremlin, Batı dünyasile dostane ve sulhane bir münasebet içmde yasamayı istememıS ve Batı mılletlerine karsı duşmanca durumu kendı ısteğile tercıh etŞovjet işji kadınları Kuılordu ijin mermiler baztrlarlarken Moshovada 3 yıl: 64 Izmir 8 (Telefonla) C H. P il kongresi bu sabah çalışmalarına devam etmistir. Kongre açılmadan Ebeler, sünnetçiler, sağlık meevvel delegeler Ataturk heykeline murlan, ha>n,sn sağlık mermırlan, çelenk koymuşlardır. Bugünkü dıhemşireler, hastabakıcılar, enjeklekler arasında ban delegeler, ösiyoncul ar, partsımancılar, çıkıkçj nümüzdeki seçimlerde Demokrat ve kırıkçılar, arzuhalciler, muakPartinin hile yapmasının önüne gekıbler, dtk*.:lo va daktJocular, rek çilmesini istemişlerdir. Bir delege lâmcılar (bağırma, konuşma vesair de konusmasmda C. H. P. nin daşekıllerde reklâm yapanTar). oğha 3000 yıl iktidarda kalacağını idretmenler, (se\yar olarrk fsali'ctdia etmiştir. te bulunan her ne%T Hers, lisan,j Baymdırhk Bakaru Şevket Adamuzik, dans. nafaş, d:kış ve benlan kongrede bir konujma yapazeri oeretmenlerı), muzik alsti arak ezcumle şunlan söylemiştir: kordcuîarı, nakksş'.ar, (blrsalarda * « Artık anlaşılmağa başlanmıştezyini resim yapanlar). farkı soytır ki, ancak esaslı bilgiye dayanan üyenler (musıki konserı verenler. gorüşlerin ve mutlak beğenmemek haric, bir yere bsülı olmaksızn yerine belirli çarelerin ortaya konkendi nam ve hesablarma çalışm''k.j ması. millet nezdinde itibar kazanveya hasılattan his^e almak suremanın tek çıkar yoludur. Bizim tile faaliyette bulunanlar), artist saflarımızda muhalefete yumrik veya rmısiki ajanlan, meddah v e | Eikma taşkınlığı yer buîmadan ve tuluatç:lar (tuluatçı Eajilnuysn 'A, ayrılık çatırtıları duyulmadan, vayatro heyetlerir.i idare edenlarla,1 tandaş yığınlan arasında bu hakibu heyeuerde has.lattan russe katin yerleşmiş ve ince bir kıyaslalanlar haric). rakkaseler, cambasma kudretinin gelişmiş olmasile lar, hokkabazlar (iş yen açanlar övünmek hakkımızdır. haric), bir yere bağlı olmaksız.n Vatandaş yığınlaruu birbirine çahşan tercümanlar. messahl^r, Ccmil Said Barlas İzmir İl düşürme tehlikesini taşıyan istibahçe mimarları (yüksek tahsillı kongresinde konuşurken dadlar yaratmak gayretinden uzak olaalan haric), makıyajcdar, mabir anlayışı, parti farkı gözetmek bulunduğu kadirşinas Türk mılle nikiir ve pedikürculer (ı§ yerleri' sizin hürmete llyık bulmak şiarm tinin yüksek takdjr duygueunu olmıyacak) ve spor orgaıuzatorierı.'; Arkası Sa. 3, Sü. 4 te da olan bir partinin, kendi mensubları kadar tarafsız vatandaşları da etrafında toplaması ve oniana sevgisine ve itimadına mazhar olması tâbiidir. Partimizin otuz yıldır hizmetinde ı Fener, Vefayı 31 yenii j r Gözden düşen Molotov (Paris 8 (R.) Pravda gazetesi tarafından çıkarılan özel bir nüsha Sovyet Rusyayı idare etmekte olan Politbüro uyelerinin Stalin'e nazaran mevkilerini tayin etmektedir. Bolşevik Partisinin resmî organı Malenkov'u başa geçirmiş ve bu üyenin yazdığı «Stalin» yazısma buyük bir önem vermiştir. Bu hâdise, Stalin'den sonra idareyi Malenkov'un alacağma yeni bir delıldir. Arkası Sa. 3. Sü. 5 te Teknik Üniversitede bir inf ilak Dün akşam saat 19 da Teknik Üniversitede hafif bir üıfılâk hâdisesi olmuş, iki kişi ağırca, bir kişi de hafif yaralaıuıuştır. Bu hâdise hakkında Emniyet Müdürlüğunden aldığımız malumata gore hademelerden Hasan Akkun, arkadaşlarından Ahmedin beş on eün evvel bır jerden eline geçırdiğini söyledıği bir cismi cep radyosu sanıp dun akşam saat 19 raddelerinde tecrübeye kalkışmıştır. Fakat cisinı derhal infilâk etmiştir. Bu infüâk neticesi ağırca yaralanan hademe Ahmedle Ismail Cerrahpaşa hastarıesine kaldırılmışlar, hafif yaralanan Hasan ayakta tedavi «düerek sorguya çeMlmJştiT. •#? Cumhurryet Savcıîığmm el koyDünkü lik maçlarında Fenerbahçe Vefayı 31, Beykoz Kasımpaduğu hâdısede şimdıjı/: kasda n a > sayı 20 yer.mîsîerdir. Yukarıdaki resim dunku macta Cıhadın bir run bır mahıyct gorülmemekteuır. Kurtanşmı gostermektedir. (Maçlftrın tafsılâUnı ve diğer spor Tabkikat devam ediyer. lerimizd 4 üncü sahifemizde bulacakanız.).. Bilecik haltı açıldı Ankara, 8 (a.a) Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğunden bildirümiştir: Bilecik istasyonu civarında demıryolu üzerindeki ârıza giderildiğinden bugün 8'1'1950 tarihinde bütün trenler aktarmasız yollarına devam edecektir. Ankara Haydarpaşa ve Haydarpaşa Ankara arasmda gunlük işliyen Anadohl «kspres trenlerine ilâveten bugün avrıca Ankara ve Hiydarpssedan Ankara ekspres trenleri de tahrik ABİDİN DAVER Arkası Sa. 3, Sü, 5 te Arkası Sa. 2. Sü, 1 de •düeccktir. ' .
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog