Bugünden 1930'a 5,475,350 adet makaleKatalog


«
»

Bı, C, D 9 VİTAMİNLERİ KATILMIŞ Yegâne kuvvet Vital umnurı DCI VII OlOfl .* 9 I £ 0 KURUCUSU.YUNUS NADİ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta kutusu tstanbul No 246 Telefonlar; ümunal Santral Numaraaı: 24298. Yaa İşleri: 24299. Matbaa: 24290 r EN SON PARİ3 MÛOASI , BAHARLIK '" k • GIDASI Pazar 8 Ocak 1950 L ^ % >& Bordür, Reyye ve Ekose Kadın YÜNLÜLERİNİ Israrla arayımz. Demokrat Partinin istişarî Egitim işlerine dair kongresi dün toplan Banguoglunun demeci Bayar mühim bir konuşma yaptı. Dünkü uOkullarımız komünizm oturumdan sonra kısa bir tebliğ neşredildi * . s Uraumi havaya göre, delegeler husumet kararında israr ediyorlar, seçilen uç komisyondan biri, teşkilât diğer ikisi de seçim hazırhkları ve propaganda mevzuu üzerinde çalışacaklar propagandasmdan masundur,, Komünistlik töhmetinin bir iftira vasıtası olarak kullanılmasına müsaade edilmiyeceğini söyliyen Bakan, muhtelif işlere dair izahat verdi Basm ve ahlâk vusturyah romancı Stefan Zvveig, Parise bir git A r k a s ı S a . 6, S ü . l d e tiğinde valizi çalınmış. Barlas, konçrede bir konuşma içinde bir iki kat elbise ile biraz yaptı. bazı delegeler çamaşır, gbmlek. kıravat ve bir de gazeteleri itham ettiler iki bin banklık bir çek defteri bulunan bu valiz, polisin sıkı araştır İzmir 7 (Telefonla) C. H. P. maları neticesinde bir kaç saat Izmir il kongresi bugün saat 14,20 içinde bulunmuş, hırsız da jakalan de Halkevinde toplanmıştır. Devlet mış. Bakanı Cemıl Said Barlas. BayınErtesi günü gazetelerde büyük dırhk Bakanı Şevket Adalan, C. manşetli bir havadis: Meşhur ro H. P. Genel Sekreter muavmi Cemancının jirmi bin frangı, kıymetli vad Dursunoğ'.u ve İzmir milletmücevherleri, takım takım elbise yekilleri, Parti müfettışi Surevya leri çalındı; polisin fevkalâde gay Örgeevren kongreyı takib etaıişretleri sayesinde hırsız eş>alarla Şam 7 (a.a.) Suriye meclisi 1 lerdır. Kongreye kuçuk bir orkesbirlikte tutuldu, vesaire... mıistenkif ve 6 muhalıfe karşı 92 tranm çaldığı İstiklâl marşile başBu vaziyet karsısında Zvveig ne oyla Halid El Arra hükumetine lanmıştır. Kongre başkanlığma KeAlmanya, Fransa, lsyapmalı idi? Kendisini bir neM doşad Leblebicioğlu secılmiştir. Aguven oyu vermıştir. viçre, İtalya ve Amerivüt kaçakçısı, yahud mucevher speDığer taraftan Suriye Cumhur taturke 3 dakıkalık üıtıram sükukülâtorü gibi gosteren gazeteleri Başkanı Haşım Atasi de, bugün tundan sonra yarın sabah topiu Şehrimizdeki Zoğrafyon Rum Lisesi basketbolcularının, Ankarva kaya yeni bazı dava mı etmeli, yoksa onlara avnı oğleden sonra kurucular mechsin halde Ataturk heykeline gidihp, giderek Atatür'c Lisesi karma takımile müsabaka yaptıklarını b.:d.rsahifede, aynı punto harflerle diziltahsisler yapıldı de and içmiştir. çel«nkler konulması kararlaşUrd I mışt.k. Rum Lisesi talebesi Atatürkün muvakkat kabrini ziyaret edip mek üzere tekzibler mi «ağdırmalı Şam 7 (a.a.) Ekseriyetle mev m l 5 t l r I çelenk koymuslâr, Cumhur Başkanı înönü tarafından da kabul olunAnkara 7 fTelefonla) Ekonoidi? Hatıratında okuduğuma gore, suk haber alan bir kaynaktan bil Arkası Sa. 6, Su 2 de | mu«lardır. Resim. bu kabul esnasında alınmıştır. mi ve Ticaret Bakanlığından veriüstad bu mübalâğa>ı olağan sa^adırıldiğıne gore Birleşık Amerika 1 ltn malumata gore, üırac mevsimirak hiç bir şey yapmaya luzum gorSuriyeye ağır esllha ile uçak vernin ilerlemesı dolayısile, Ticaret uereiş. I meyı teklıf etmiştir. Bakanlığı, bir çok memleketlerden, Şimdi hâdiseyi zihnimizde bizim Bu musbet teklıf perşembe günü ihtiyacîanmızın karşı'anması zımtop'ana/ı harb dıvanında ıncelcnmemlekcte nakledelim. Tanınmış bir nında gerekli mallarm ıthaii için, miştir. devlet adamıtnıza aid bir haber gaithal müsaadelerıni geniş mıkyasta zetelere yanlış veya mubalâğalı bir vermeğe başlamıştır. Bu meyanda şekilde aksetse ne olur? Eğer o Kral Paul ve Kraliç*, Yunan parlâmentosundan çıkarlarken Almanyadan daha evvel verilmiş 8 adam gazetelerin çalışma şartlarını milyon doîarlık ithal müsaadesine bilen, batı kültürü kuvvetli, fıloilâveten son ay zarfında 13 milyo» zcrüça bir zat ise, belki Zweig gibi dolarîık müsaade daha verilmiş hareket eder, hâdiseji tekzibe bile Mardin, 7 (a.a ) Suriyeden tir. Bu müsaadelerin mevzuunu değer sajmaz. Fakat bu zat şayed almakta olduğumuz ellı bin ton teşkil eden maddeler bilhassa ısson derece alıngan, gazetelere düşbuğdayın tesellümü devam ettihsale ve kalkınmaya yarayan man, her şeyden gocunan bir zihnimektedir. Derbeziyeden teslim amaddelerdir. Bunlar arasında ilâc, yet taşıyorsa, her halde son derece lınan 16 vagon buğday Ankaraya kimyevî maddeler, makineler, yesinirlenir, gazeteleri yalanlamaktan Telzıvan ıstasyonundan alınan dek malzeme ve demiryolu malzebaşlıjarak onlara karşı iftira davası Ev\'elki gece Bilecikte müessif bir tır. Bu anî çarpısma neticesinde iki mesi vardır. Almanyada Dısponi31 vagon da Istanbula sevkedılaçmaya kadar gidebilir. tren kazası olmuş, 3 kişi olmuş, 8 katarda mevcud 50 vagonian 35 ta büiteniy müsaid olduğundan daimışt.r. Havanın yağışlı g:tmeSayuı Başbakanımızın muharrir kışı ağır yaralajımış, 20 kişi de nesi parçalanmıs lokomotifler hur ma tahsis yapılmaktadır. sınden dolayı Telhale ve Derbearkadaslara sovlediği basın ahlâkına muhtelif yerlerinden lafif yaralar dahaş olmuştur. Sadmenin şıddetile zıye ıstasyonlarmda üç gundüı Arkası Sa. 6, Sü 1 de dair sözleri okurken, elimde olmıalmışlardrr. durmuş olan teslımata bugün ve Hasan, Tevfik ve Ismail adında üç yarak yukarıki hikâyeyi hatırladım. ya yann tekrar başlanacaktıc Şehrimize gelen haberîere göre gardöfiren parçalanarak ölmüş, seYazı hürriyeti, haberleşme hürriAtina 7 (R.) Yıınan Kralı Paul jtısını 20 nisanda yapacaktır. Siyasi Günde 40 vagon üzerinden teshâdise şöyle cereyan etmiştir: kiz ağır yaralı hastaneye kaldırılyeti çerçevesi içinde gazetelere ka meclisi bugun feshetmiş ve umumî sahsiyetlerden teskıl edilmemiş o limat yapılacak, alınan buğdayGece saat 1,30 da Yayladan gele mış, 20 kişinin de derbal tedavisine nun yolu ile bir disiplin çizmek ger seçimlerin 19 şubatta yapdacağuu lan Theotokis kabinesi bu tarihe ka lar Ankara, İstanbul ve İzmıre rek Bileciğe giren bir yük katarı başlanmıştır. Ayrıca katarlarda yük çekten çok güç bir istir. Her rejimin bildırmiştir. Yeni meclia ilk toplanduramıyarak makasları geçmiş ve lü bulunan muhtelif eşya da hasara Arkası Sa. 3, Sü. 2 de sevkolunacaktır. faydaları yanmda bir takım mahfcarşı istikametten gelmektt olan diuğramışür. zurları da olacağına göre, bu ikinğer bir marşandiz katanna çarpmış Arkası Sa. 3, Sü. 4 te cileri bütün bütün ortadan kaldırma\a çalısırken neticede birincilerin de uçup gitmesi ihtimalini gözönünVerem aşısı hakkuıda alınan de tutmalıyız. Yalan haberle yankararlar aym 15 inde tatbik lıs haber. tenkidle hakaret, iftira ile mevkiine konacak hakikat arasındaki suıın mutlaka kesin olarak çizmek lâzımdır. Bunu Verem haftası pazartesi günü soda umumî münasebetleri koDayan na erecektir. Bu hafta içerisind«, ve çok defa kuru bir formülden ibaVerem Savaş Dtrrıeğı ve Sağlık teü ret olan kanun maddeleri değil, faBakanlık, ya kanunda tadilât yapacak, yahud dürlügu tarsfmdan okullaıda ve kat teker teker hâdiselere göre hüHalkevleıinde konfsranslar tertib küm vermek durumunda bulunan bunların durumunu görüşüne göre açıklıyacak edilmiştir. hâkim yapabilir. O halde haaarlanRusya ile kapitalist dünyanm madıkça Rus siyasetini niyet ancak başka memleketlerde masını beklediğimiz basın kanunun nihayet bir gün çarpışacağı hak kabil değildir. Sağlık miidurü Dr. Faik Yargıcı, de sosyalist nizamın kurulmasiie Gelir vergisi kanununun tatbika rını hayli düşündurmektedir. dün kendisile görusen bir arkadasıda takdir hakkına gerds ölçüde yer kındaki kanaat Ruslaruı zihnine o Stalin'in «Leninizm Meseleleri» temin olunabilir. tina geçilmesini müteakıb DefterGelir vergisi kanununun madde mıza, verem mevzuu uzeriiîde hasayınnalıyız. Boyle yapmayıp da kadar yerleşmiştir ki bu, peşin ola isimli kitabmda tekrar tekrar ileri Stalin'in kitabına göre emniyet darlık memurlarile mâkellef vazi lerine olduğu gibi ruhuna da uymı sasiyetle durulduğunu. bu arada vaMareşal Montgomery basmakalıb direktiflerle bir takun rak kabul edilmi; bir hükum ha sürdüğü bir nokta vardır. Buna demek, yayılma demektir; halbuki yetirte girecekler arasmda anlasmaz yan o kadar çok vaziyet hasıl oi niden bir takım tedbirler alındığını ceza maddelerini arka arkaya sıra lindedir. Sovyet hükumetinin bü göre, RTisyadaki Sovyet niT»mı, hiç bir içtimaî nizam diğerine yelıklar ba^göstermiçtir. Yüzlerce mü mustur ki, Defterdarlığm danışma söylemistir. larsak fikir hürriyeti yurdumuz tün dış siyasetine bu fikir hâkim Taemleketi çeviren kapitalist devrini kolay kolay teslim etmemi}kellefin karışık durumu, Defterdar bürolan bu vaziyeti halletmekten Dr. Faık Yargıcı, bu tednirler etda gelişmek imkanlarından ebediyen dir ve bunu gözönünde bulundur letlerin tehdidi Eİtmdadır ve em Arkan Sa. 2. Sü. 1 de lık memurlarile vergi mütehassısla Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Arkası Sa. 6, Su. 1 de mahrum kalır. Başbakanın hakkı vardır; ferdlerin serefi. haysiyeti elbette mukaddestir. Uluorta bunlara taarruz edilmesine cevaz verilemez. Fakat nnutmamak lâzımdır ki bu prensipe Kuzey Atlantik Pakh dayanarak, basmın birinci fonksiyoKonseyi, müdafaa plânını nu olan efkârı umumiyeyi aydınlatmak vazifesini de ondan zorla tasdik etti geri alamayız. Gazetelerin kendi kendilerini NewYork 7 (R.) Batı Avrutontrol ederek ileri bir ahlâk sepanın müşterek savunması yolunda viyesini muhafaza etmeleri kadar mühim bir adım atılmıştrr. Atlantik güzel bir sey olamaz. Bu düsünee pakb müdafaa konseyi tarafmdaa bütün insanlar ve bütün mesleHer haarlanan müdafaa plânları Ameriiçin de doğrudur. Devlet adamlan, kan Dış İşleri Bakanlığmda toplapolitikacılar. küçük büyük idarecinan kuzey Atlantik paktı konseyi ler ve memurlar için de aynı düstarafmdan tasd:k edilmiştir. Resmî turu ileri sürebiliriz. Gönül ister ki çevrelere göre, savunma plânı 40 bunlar da kendi nefeslerini devamlı Arkası Sa. 3, Sü. 5 te bir murakabe altmda tutarak vazifelerini hep iji görsünler. Memleket olcüsünde bövle bir umumî gayret ideal safhaya ulastığı zaman, ne ceza kanununa, ne basın kanununa, ne mahkemelere, ne de Yargıtaya hİ7um kalır. Fakat hep insanız. İyi ve kötü taraflanmız icimizde daima beraber Seyrüsefer komisyononca verilen yaşıyor. Birimizin kusurunu, kakararların tatbikına geçdmiştir. Bu bahatini veya suçunu gördüğümüz meyanda Uskudar Beykoz yolunzaman bunu halka bildirmek veya daki virajlarda keşif yapılıp, motörbir vatandasın beğenmedişimiz dül ü sünce ve hareketlerini tenkid etmek • i •• TI ^» i J ^ ı ^ • i 1 ., i ~„« . , ,. vasıtaların burslarda iüratlerinî v Dunku hk maçlarında Galatasaray, Emnıyetı 1 0 . Beşıktaş I Sporu 20 yenmıslerdır. Spor ve u h d l d e t m e l e r i l ü r u r a l u hiç bir şekilde yasak edilememeliE o r u ı e n Ankara, 7 (Telefonla) Demokrat Parti teşkilât mumessillerı bugün Gar gazinosıtnun üst kat salonunda toplandılar. Sabahki oturumun ilk saatlerinde trenlerın gecikmesi dolayısile 30 kadar delege bulunamadığmdan daha ziyade komısvonlar teşkilı gıbı işler uzerinde çalışılmıştır. Demokratlar, saat 17 de tekrar toplanmışlardır Bu oturumda. Celâl Bayarın partiyi alâkadar eden işler uzerinde yaptığı konuşma sık sık şiddetlı ve sürekü alkışlarla karşüanmıştır. Ba yarın bilhassa mlllet husumeti karan mevzuundaki sözleri çok hararetli tezahürata sebeb olmuştur. Elde ettiğimiz malumata göre. D P. Başkanı. iktidarın bu vesüe ile yaptığı hücurnları ve bu hücumlar dolayısile verilen cevablan kısaca tekrarlamıs. iktidarın bütün açıklamalara karşı kendi anlayısında ısrarla, hücumlanna ara vermediğini anlatmı^tır. Bayar, bu v«sile ile 1946 seçimlerinden bahsetmiş ve iktidarın, itiratı C. H. P. İzntiı* Jf kongresi Suriye kabinesine itimad Ankara 7 (Telefonla) MiU! EğitÜB Bakanı Tahsin Banguoğlu, suallerimjze cevaben, Bakanlığrn yeni bütçesi dolayısile gazetemize beyanatta bulunmuştur. Bütçenin esas karaktcri « Bu yü Mıllî Eğıtim butçemizin karakteri ilk öğretim hizmetinin esaslı surette gelişmesidir. Bütün masraflar dahil olmak uzere, ilk öğretime bu yü 108 milyon. lira veriyoruz. Bununla beraber Arkası Sa. 3. Sü. 2 de Yeni ithal tahsisleri I Yunan Meclisi dün fesheditdi Umumî seçimlerin 19 şubatta yapılması karar altına alındı Suriyeden alınan 50 bin ton buğday Bileciktemüessif bir tren kazası oldu İki ıtıarşandiz çarpıştı, K vagon parçalandı 3 kişi öldu, 8 kişi de ağır yaralandı, zarar 2 milyon tahmin ediliyor Stalin'in "Mein Kampf,, ı ve Büyük Rusya davası YAZAN: BedeU Moshovada 3 yıl; 63 Durumları Gelir vergisinc uymıyan mükellefler Verent HaEtası yarın sona erecek Smith Avrupanm Dün yapılan futbol savunması ve güreş müsabakaları Gece seyrüsefer memurlukları ihdas edildi NADİR NADİ Scrgi Sarayında Universitelerarası güreş birincilikle i, Teknik Üniversitede heyecanlı basketbol musaba yerlere beynelmilel işaretler konulr Arkan Sa. 3, Sü. 5 te goruiroektedır. Müsabakalvm tarsılâtik dtğer spor habe^erimizi 4 üncü sahüemizde bulacaksınız. 1 Arkası Sa 3 ^ü. l^de^,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog