Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makale



Katalog


«
»

«OMLEK Fiatlarında gdrülmemiş UCUZLUK Çift yaka poplin 7,50 lira Pijama 9,75 lira Satışlar 21 '1 '950 akşamına kadar uzatılmıştır. ^ JLM EmiTiönü Nimet Abla . İ V » 1V1. sırasında No. 7 V. M umhuri MCI y i l OflVI r a ILI Telgrai ve mektub adresü Cumhuriyet, tstanbul Posta kutusu îstanbul No. 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Ya» İşleri: 24299. Matbaa: 24290 * R *T> Y 0 TEKNİSYENXERİNtX KAZABI DİKKATİNE İMullardl Mullard Radyo Lâmbalan v Karakteristik kitablan gelmiştir. YaZı ile müracaat edeniere parasız gönderilir. ŞAFAK TİGARET A. 0. Cumartesi 7 Ocak 1950 Merkez Postanesi karşısı tstanbul Teîgrafc ANTANT P.K, 446 Tel: 20744 D. Partinin bugün yapacağı toplantı İktidarın propagandalarına karşı, Demokrat Partinin neşredeceği tebliğin bir sürpriz tesiri yapacağı söyleniyor Oünkfl basın toplanüsında arkadaşınuz Burhan Felek konufurkea J 200 delegenin katılacagı Ankara toplantısı 3 gttn sürecek, pazartesi akşamı bir tebliğ yayınlanacak Mehmedin knlağı atı Almanya Cumhur Başkanı diyesi imiş ki: «Demokrasi kola\ca erişilecek bir sey değildir. Zira, evvelâ \atandasları yetiştirmek ve kendilerine sorumluluklarını anlatmak inecburiyeti vardır.» Hürriyet felsefesinin bir ilk okul dili ile açıklanışına benzeyen bu basit cümleyi Profesor Heuss ne zaman ve ne münasebetle söylemek lüzumunu duydu? Bu sözierin önüne ve ardına daha ne gibi fikirler sıralanmıştı? Nutku dinlemediğim ve okumadığım için orasını bilenem. Sayın Huseyin Cahid Yalçının dünkü makalesinde jfözüme ilistiği zaman, itiraf edeyim ki, zihnimi ilk tırmalayan sualler bunlar olmadı. Kendi kendime; Üstad galiba gene nuhaliflere çatıyor, dedim. Oyle ya, Alman halkına hitab eden koskoca bir profesör hem de Cumhur Baskanı kendi milletini demokrasiye güç lâyık görürse, bizim gibi okur yazan az, hürrivet tecrübesi nisbeten eksik bir millet ha'diyince serbest bir Jdareye nasıl kavusur, di>e akja gelmez mi? Şunun şurasında kaç yıllık bir geleneğimiz var? Köylerunizin çoğunda hâlâ mektebsizlikten sikâyet ediyoruz. Halkımızın yüzde bu kadarı hâlâ imzasını atmaktan âciz. Muhaleferta ise fikir, prensip ve program namına bir şey aramayınız. Basıbozuk bir gayrimemnunlar kalababğı bir araya toplanmıs, muhalefet için muhalefet japmaktan öteye bir türlü geçemiyorlar. İrtica orada, inkılâb diısmanlığı orada, tatmin editmemiş ihtiraslar orada, velhasıl bütün zararh cereyanlar orada. Tannnın gıinü bunlar memleket havasına zehir saçıjorlar. Bütün bu karanlık kütleyi meydana getiren ferdleri teker teker aydınlatmadıkça biz nasıl hayırlı bir demokrasi idaresini yurdumuzda gerçeklestirebiliriz? Ankara. 6 (Telefonla'» D Partinin yaruıki toplantısına kaülacak olan Parti teşkilâtı mümessillerinden mühim bir kismı çimdiden Ankaradadırlar. Son kafileler yarın sabahki trenlerle şenrimize geleceklerdir. Toplantı Gar gazinosunun üst salonunda yapılacaktır. Toplantıda delegelerden başka Genel Merkez îdare Kurulu ve Haysiyet Dıvanı üyelerile, Demokrat Parti milletvekilleri de bulunacağından, içtimaa iştirak edenler; n sayısı 200 ü geçecektir. Görüşmeler kapalı oturum halinde olacak ve tahminlere göre 3 gün sürecektir. Varılacak kararlar, gerçi istişarî mahiyettedir. Fakat seçimler arifesinde muhalefet bakımmdan, hayatî bir ehemmiyeti haiz olacağından şüphe edilmiyor. C. H. P . çevrelerinin muhalefetin bu mühim toplantısını yakın bir alâka ile takib ettiği munakkaktır. Buna rağmen iktidar propagandası >umursamaz» görünmeğe çalışmakta ve içtimal her ba Arkas% Sa. 3, Sü. 2 de Başbakan dün bir basın toplantısı yaptı Günaltay, basın hürriyetînin tahdid edilmiyeceğini söyledi. Üniversitede ve Havuzlarda konuştu Şehrimlzde bulunan Başbakan Şemseddin Günaltay, dün ötledan sonra saat beşte Vilâyette bir basın toplantısı yapmıştır. Günaltay, gazetecilerin de Başbakanla konuşacak bazı derdleri olduğuna dair Burhan Feletin yazısı uzerine bu toplantıyı tertib ettiğini söylemiş ve bu ihtiyacların nelerden ibaret olduğunu anlamak, hükumetin uhdesine düşen vazifeler varsa ona teşebbüs i t mek istediğini beyan etmiştır Bundan sonra söz alan Gazeteciler cemiyeti başkanı Burhan Felek, eski Basın Birliğine verümis olan hak Arkası Sa. 4. Su. 7 de Seçimler için Uran ve Barufçunun demeçleri C. H. P. Genel Başkan Vekili: Uraumi seçimleri tacil etmek 'iarannı alırsak bunu senelerdenberi seçim istiyen muhalefeti memnun etmek için yapacağız» diyor Millî Egitim bütçesi Bakan, komisyonda sorulan cevablandırdı, bütçe kabul edildi Ankara 6 (Telefonla) Bütçe Komisyonu bugun de Milli Eğitün Bakanlığı bütçesini müzakereye devam etmiş'ır. Oturum açılınca, Mıllî Eğitim Bakanı Banguoğlu, bir gun evvel sorulan suallere eevab veıerek «zcün>]« çünlan söyleraöî* tir« Kâfi derecede yabancı clil bilmiyenler. yabancı memleketlere gonderilmeden, memleket dahılinde yabancı dıl bılgılerini kuvvetlendırecek tedbirler alınacaktır. Yabancı memleketlerde nuayyen zamanda tahsılıni bıüremiyerek ikametıni uzatanlan gerı çağırıyoruz. Nıtekim, geçen sene 240 talebeyi geri çağırdık. Universiteler ve yüksek okullar, fazla mezun veriyor diyorlar. Fakat bu mekteblere ahnacak talebelerin tahdıdine gitmek demokratik mülâhazalara uygun gitmez. istanbul talebe yurdlarında 1450, Ankara talebe yurdlarında 1050 talebe vardır. Öeride bu talebe sayısı 5000 i bulacakür. Aşevlerinden vâki şikâyetler çok defa haklı değildir. TekProfesör Heuss'un ilk okulvâri Hilnti Uran muharririmizl» nik dğretim için evvelce 81 milyon cümlesine dayanan sayın Cahid, C. H. Partisi Genel Bajkan ve muhtelif sorulan şu şekilde ce liralık bir ödenek alınmışb. Şimdi daha başlangıcda tahmin ettiğim de yuz milyon liralık ödenek verilyukanki kaygılan yazısında az çok kili Hılmi Urandan «Cumhuriyet» vablandırdr belirtmis. Fakat sonunda isi tatlıya adına bir mulâkat rica ettim. Hil « C. H. Partisi İstanbul H Kon mesi hakkında bir kanun tasansı Arkası Sa. 4, Sü. S âe Arkası Sa. 3, Sü. 6 da bağlıyor. «Bu sartlar altında bizde mi Uran, dün kendisine sorduğum demokrasi kunılmasına daha kırk fınn ekmek ister» demiyor da: «Buna rağmen biz hiç de kötümser değiliz» diyor. Üstadımızıa bütün müsahedeleri Türk halk kütlesinin lehinedir. Kotlerden sehirlere kadar bizde bir «siyasî terbiye», bir «hissi selim», bir «uyanıklık» vardır. «Böyle olmasaydı, sokak politikacılarııun tahrikleri ciddî buhranlar doğurabilirdi». «Onlann kbtü tesirleri halka işlememis, uçup gitmistir». Saym Yalçuı makalesini şu iyimser sözlerle bitiriyor: Yunan kabinesi kuruldu Hükumeti, ef.'<i Meclis Başkanlanndan Teotokis k u r du, Dıs İşleri Bakanı Pipinelli eldn Ruslann zaman zaman SU altında bıraknklan Iğdır ovafttndan istihsal edilen pamuklar Trabzona sevkedilirken Londra 6 (B3.C.) Atinadaa gelen haberler* göre, Yuaaa Kralı Paul, yeni hükumeti kurmak vazifesini eski Meclis başkanı Yani Teotokis'e vermiştir. Diğer taraftaa Kralın Başbakan namzedine meclisi feshetmek ve yenı seçinalera gitmek yetkisini de verdıği bildirilmektedir. Bu sabah Korfu'dan Kralın özel uçağıle Aünaya gelen Yani Teoto» kU'e yenı kahineye poliükacılan almıyacağını ve teknisyenlerden Arkası Sa. 3, Sü. S te litnanlarının inşası Ereğlide 825 metre boyundaki dalgakıran inşaatı bitirildi Harb sonunda Rusya harb ve sulh yollarımn ağzmda bulunuyordu VAZAN.BedeU Smith Moshovada 3 yıl: 62 Ankara 6 (Telefonla) Haber verıldiğıne gore Ereğli limanının 825 metre boyundaki dalgakıran inşaatı bitirılmiş ve liman içinde yapılacak 700 metre boyundaki rıhtım inşaaüna başlanmıştır. Limanın tarama işi de dahil olmak üzere hepsi bırden 1950 yılında tamamlanacakür. Trabzonda yapılBir millervekili, Ruslann zaman zaman baraj kapaklannı makta olan 700 metre uzunluğunaçarak Iğdır ovasındaki mahsulü mahvettiklerini söyledi daki dalgakıran inşaatı için ağır şantiye âletleri geürilmiş, taş döAnkara 6 (Telefonla) Karsrn istifade ettirilmediğimize dair Kars küm işi bıtirilmiş ve 150 metrelık Iğdır ilçesinde ve Aras nehri üze millervekili Hüsameddın Tugacın kısmı üzerınde çahşmalar ikmal edılmiştır. Hali hazırda yapılan dal rinde Sovyet Rusya ile 1927 de ya sözlü sorusuna Dış işleri Bakanı gakıranın gerisinde bazı ufak ge pılan anlaşma gereğince inşa edi Necmeddin Sadak, bugünkü Mec Arkası Sa. 3, Sü, 4 te Arkası Sa. 3, Sü. 3 te len Serdarâbâd barajmdan ne için Rusya ile aramızda mevcud baraj işi N. Sadak, dün bu meselenin mahiyetini anlatfı Truman'ın iktisadi raporu Başkan, Kongreden yariım plânına devam edjlmesini istedi Washington 6 (AP.) Başlcan Truman bugün kongreye sunduğu iktisadî raporda, dünyaaın geli?memiş bölgelerine yapılacak yardıai" la, milletlerarası tkaretin arthnl" masını temın edecek kanun tasarılarnun suratle kabulimü istemiştir. Başkan Truman bu hususta şu tavsiyelerde bulunmuştur: 1 Yabancı ülkelere yapılan yar dunın ve kalbnma programlanrun, mevcud ihtiyadar nisbetinde deva s mına müsaade edilmesi, 2 Milletlerarası ücaret teşldlâtma Amerikanın da katüması, Arkası Sa. 3, Su. 6 da Gelir Vergisinden kurtulmak istiyenler Bazı kimseler, paralarını muhtelif bankalara taksim ediyorlar nin doğrudan doğruya mevduattaıı alınacağuu sananlar, bankalardaki paralarını süratle çekmek yolunu Arkası Sa. 3, Sü. 7 de Ikinci Dünya Harbinin sonunda kabul edilmek imkânmı da kazan lerıne forclu olduğu, fütuhat ve «Vatandaşlan yetiştimıek ve onlara sorumluluklarını anlatmak Sovyet hükumeti, bir dört yol ağmı? bulunuyordu. Hemen hemen ganimetle beraber sulh ve huzur hakikaten elzem olsa da, bu işi te zma gelmiş vaziyette ldi. Birbirini bütün dünya milletleri Rusyaya içinde yaşayabilirdi. Eğer milletlerBankalarda mevduaü bulunup da min etmek için demokrasiyi ileriye kateden bu yollardan biri sulh, di karşı büyük bir hüsnü niyet bes arası işbirliğinde oyun bozanlık etbir sene içinde 200 liradan fazla faiz meseydi o günkü kazancları bugün leyorlardi. bırakıp bir münevver istibdad re ğeri de harbdi. alanlar bu faiz üzerinden gelir verjiaıi kuramayız. Demokrasiyi bütün Rusya, kazandığı bu iüban mu elde ettiklerinden pek az farklı oSovyetler Birhği artık sadece milli gisine tâbi tutulacaklardır. Vergiicabları ve prensiplerile bir taraf bir kuvvet olarak kendisin» saygı hafaza ederek, harb esnasmda elde lacaktı. Fakat miktar itibarüe bir tan tatbik ederken, diğer taraftan temin etmekle kalmanuf, lynı za ettiği ve çoğunu kendisine teşekkür parça az olmasına rağmen bu kada mesuliyetlerini idrak etmiş va znanda meşru bir hükumet olarak ve güven hissi besleyen müttefık Arkası Sa. 2. Sü 1 de tandaşların yetiştirilmesini temine devam etmek yolunu tercih etmeUğurhı Cangaytaç kansile birlikte lijiz. Memleket bunu muvaffakıyetle yapabilmcmizi sağlayacak kadar fikir ve ruh bakınundan gelismiştir ve sağlamdır.» Xeticede bu güzel düşünceye varacak olduktan sonra sayın Cahidin ne diye Alman profesörünün o basit cümlesi üzerinde bir buçuk sütun kalera yürüttüğünü doğrusu anlıj amadım. Demokrasi elbette Uğurlu Cangaytaç zor bir rejimdir, elbette bir seviye meselesidir, elbette ferdlerden oltevkif edildi gunluk ister. Fakat ustadımız her halde bizden daha iyi bilir ki, ferdMillî bankalarunızdan birinin Bey ler ne kadar okumuş, memleket ne oğlu şubesinde cari hesablar serkadar gelişmiş, umumi kültür sevisinde çalıştığı sırada ıhtilâs suviyesi ne kadar yukselmiş de olsa, retile zimmetine 6500 lira para gebir hürriyet idaresinde her çeşid çirdiği iddiasile Uğurlu Cangaytaç duygular ve duşünceler mutlaka adında bir memurun yakalandığım çarpışacaktır. Butün \ atandaşlara yazmıştık. Yapılan tahkikat sırasınteker teker üniversite tahsili yapda bu memurun evli olduğu ve butırabilsck bile kotuleri veva çarpık na rağmen bankadan zinımetine geduşüncelileri ortadan kaldırmaya çirdiğı paraları BeyoğHnun eğlence imkân var mıdır? Fransız Başbayerlerinde ve sefaJıet âlemlerinde kam Bidaulfnun geçenlerde so\leyediği, bu sebeble evine ığramıyan diği gibi «cehaleti yeryüzünden kalve efradı ailesini ihmal eden Uğurdırmakla dünjayı cennete çevirebilunun alâkalı makamlara karısı tara leceğimizi sanmamalıyız. Ban yükfından ihbar edildıği anl^şılmıştır. sek kültürlü dediğimiz âleme yol Dun sorguya çekilen muhtelis me Köprüde Harem Salacak vapur seferlerinin yapılamadığını bildiren ilân ve bomboş duran iskele gösteren politikacıların halini gözmurun çalıştığı servisteki bütuıT hnune getirirseniz. sozlerimin doğŞehir hatları seferleri, dün lodos seferleri yapılaroamıştır. Araba va taköye uğrıyamamışlardır. muarnelâü tekrar gozden eeçirilmiş ruluğunu kabul edersiniz.» Mersin 6 (a a) Bir haftadan tir. Akşam geç vakit Adhveye dolayısile aksaraıştır. Bu arada puru seferleri Sirkeci Üskudar ABİDİN DAV'ER Yalova Kartal, Üskudar Kaba arasında yapılmıştır. Bundajı baş berı fasılalarla devam eden yağmur sevkolunan Uğurlu Cangaytaç sorİtfajye, bir kitabçı Arkası Sa. 3, Sü. 6 da gusunu muteakıb tevkif edilmiştiıı Arfcosı Sa, 3, Sü. 5 te taş araba vapuru, Harem Salacak ka Boğu vapurları, Beşıktaş ve Or Sahaflar çarşısında 15 dükkân yandı Dün geceki yangında, kitabcı, çorabcı, tesbihçi dukkânları tananen, diğer 5 dükkân da kısmen yandı Fırtınadan İki Vapur Karaya Oturdu & ! P SSz ID | Muhtelis baııka meııınrıı n| dükkânında kül «1» kitab yığulan üzerioc su sıkıyor 3 ungü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog