Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 6 Ocak 1950 1 f \ Şah ve muganniye J İMEKTUPLARI OKUYUCU Bu Akşamdan ttibaren Bir valiye teşekkür Muşta oturan bir okuyucumuzdan aldığımız mektubda, okuyucularımızın temenni ve şıkâyetlerine tercüman olan bu sütunda faydalı işlerden de bahsedilmesı ıstenmekte ve Mu« il.nde vekâleten bulunan Vali Bekır Suphı Aktaynı ısabetli ve enerjık çalışmaları buna bır mısal olarak gösterılmektedır. Mektubda yen' valının iaalıyeti sayesınde vilâyetın çehres nds bir canlıhl^ gorulmeğe başlandığı sev.ncle kavdedılmekte ve yapılan ışlcr şoyle hulâsa olunmaktadır: "... Bu rr.eyanda Mus stadyomu depo olmaktan kurtarılmıs. genc lığe lade edı!mijt:r. Daha gcçen scne çökmesıle dört vatandaşın ölmnüne scbcb olan ve bu scne de çökmesi kuvvetle muhtemel buîunan Muş Bıtlis yolu üzerındek, ır.on'czlcT tamır edılmıştır: yoilar düzeltılmıştır. Memleket hastanesme âlâtı cerrahne get."ilıri5. bir ront^ea cJıszı tem n cdıhpıştır. Haıkın yıyecc:: j ve tohumluk buâdayı bol bol tem n cdılm ştır. Vılâyet içınde, uTak ç?pta da olsa. tamirata baş!anmı«tır. Hatslan görünce tenkıd bır vatandaş içın nasıl medcni bır vazıfe ise başarısı görulenlcri de takdr bir vcdan borcudur. Bu vesile ıle Bekir Suphi Aktaym ıl miz içın daha faydalı olmasmı tcmcnnı cdenz.» Kadıköy O P E R  Sinemasmda Sinemacılık tarihinin en muazzam eseri: BULMACA f 1 2 3 4 Rita Hayvorth ve çocugu J 5 6 7 ARSLANLARIN PENÇESİNDE (F A B î O L A) Türkçe sözlü büyük tarihî pşheser. Ba= rollcrde: MİCHBLE MORGAN . " M I C H E L SİMON HENRI \İDAL ve 200 ARTIST 20.000 F İ G Ü R A N Bu muhtesem filme ilâ\cten: RENKLI MİKİ • 8 cu A. • • v> o> • o Ekmek ve manda sütü alınacak ae m •V • • Sümerbank Defterdar Yünlü Sanayü Müsssesesi Müdürlügünden: Müessesemızm 1950 yılı gıda maddelerı ıhtıyaclarından mek ve manda sütu pazarlık yolıle satm alınacaktır. Teıııın elmck arzusunda olanların şartlarımızı öğrenmek Yuktrıdan etağıyti. uzcre 9/1/950 tarihı aksanııns kadar müessescm z Tıcaret Servı1 Bır ce^id çaıDi;a'i 2 Hcr tsi sıne basvurrraları rıca oiunur. (69^ J3Duk >apsn. 3 Manevı varlık ts»tı 1 Bu ha:ta onun tutulduçu hastahia kar=ı savaşa tahsıs edıldı. 2 Muazzara esas ve usul Ukı kelıme). 3 Tcr'i buyuculenn kazanç vasıtasıdır 4 Kabahst jaDmı;iara yakıjan tavırUıcian bırını takınarak. 5 Sevınç ve neçe ıçındf. olay. 6 Açcoz'unjn kâfı gormıyeceji mıktarda. Ğunyamızın u>dusu. 7 Bazan saka bazan da kufur vasıta?ı ol = rak kullaek nılan kelımclerdei S Guvevın ken. dıjırı hasretle bek'ec.iğı. I.an Şehinsahı NewYork'ta Mctropolıtan Opsrasma gıtmış. temsilden sonra operanın Sopranosu Lıly Fons'u gıymme odasında l tfcbrık etmiştir. Resim. bu ziyaret esnasmda alınmışıır. monte edılmek şartle ve tcklif alma surctıle almacaktır. Dcfterdarlıktan Beledıyeye de\reöıdı'ıp haîka tçvz. edüecek olan arsala2 Teklif verecekler Dızcl Doç makine?ım her gün Yalova lııbnü Ansiklopedisi rın tevzı 5ekh hakkmda hazırlanan Belcdıyesınde eörobıluirr. (22 ve 23 uncn fasıfcu'Ieri çıktı) Siılli Eğıtım Bakanlı£ina bsğ.ı hu talımatname bugunlerde Daımi lEüıcu. 3 En çabuk teslım odeceklcr tcrcih edılecektir. susı bır buro tarafmdan jayınlanrr.ak mene ver:'ecekt r. Fakat bunlarm kiE4 Ocak 1930 avının yrmı beçmci akşamına kadar tekliflemı azamının uzerınde gecekondular ta olan bu degerîı ansıklcDedmın 22 r ni b Idırmelen. or.dan ?onra bıldııılecek tekhfierın hükumsüz E. T. T. İdaresinin ncı ve 23 uncu fasıkullerı de ııkmıştır. briuraufundan bu arsalar bunlara ve1 kalaoPĞ . 'lân olunuı (181671 Inonu Ansıklopedısmın, son defa çıkan rılscektır. Mutetakı genlş çaptakı arbir mcktubu fasıkullerınde | çaları ıse bır takım rremurın ve ışçi • Arıstokrasıı, (Arıtmetıkı. (Arjantmı, [kooDeraüflen istemektedır. Bunarın da «•Tramvaylardaki bılet kutula(Ama), (Arravud Dılıt, (Arnavud Ede arrulanmn temmı cıhetıne g:dılecek. tir. Bunlardan artan arsalar ıse halk nnın ycrlcrınc konulması ıstenjbıyatı), (Arnavudljr'v, (Arnavudlukl hakkındî <A'sıv>, lArtemis) (Aruzl, <Arya"r. | ariîinda kur a :1e tevzı edilecek yor» ba=hkh yazınjz lö Ocak 1950 tanhinden itibaı en bir sene muddetle fığ. karu(Aryalar), ı AsımMu'frcım) gıbı baş j tır. Sehır dahılındekı munferıd arsa E. T. T. İdarcsmden şu ızahatı muk vesaire sibi deeırmer. cıkıntılarına talib olar.ların 2 000 lira lıcs maddeler ıncelenmektedır. | lar hakkınoa ytpılacak muamele Ba aldık: teminî.t]arıle birlıkte tekhflerini havi kapalı zarflarını. 15 Ocak Inonu Ansiklooedısırün bu 22 nci ve k3ılıkca ta> m edılecekUr • B kutu!ann bazıları tahrib •u 23 uncü fasıkullerı 200 er kuruş fıatla. ]?TO tarihinf kadar, Fabrikamız Mudurluğune vermcleri rica Denizyollan müstahdeminine edılmış olduklarından tamır ebutun kıtabcüarda *atılmaktadır olunur. YENI ESERLER | Belediycye devredilen tevziı arsaların yatakları. ıki p ston, pım ve burcları, ikı aded enjektör yerıne nnndîm. bır hayvanın yarı?ı. 4 C f f ı n n tarl'îdaki <cvc'i. bazi'i hem nnvle hem d» utelik f<<U:Mur • Ev < " cs' asmdan b'.rınç benzpr ;ekılcle. H Bır sıfat takı^ı. pelrol bolgemızdekı yukseîî'. 7 Kaf?na aank desin m?Eıta Havssorth Ali Han ciftmin bir çocukları elduğunu bildirmişnasına mı re'<keb bir emır. S Kı>1 Yatık. cift silindir. 3S0 dev'rli, 60 beygırlık. Doc D;zel mctl' t">c olculerındçn tik. Besirn. kuçük prenses Yasemini ana ve babası ile bir arada göselektrık motdrune yeni gıank rnilı ilc birlıkte kompie plamar 4 i bulmacanm halledilmi» şckli •Leımektedır. Doc Dizel Gıran^ı almacaktır YALOVA BELEOIYESİNDEN: 1 2 3 4 5 6 7 8 ÖİNİEİAİLİMİAİK f Elbıse ve iıyecek yardırnı gsrduk'.en mırı rnütcakıb ycrler n? takılaMılli Eğr.ım Bakarüığı son gunlerde ı^rı surulerek yılardanberı ıkram:ye caklardır. . «Z^a Gokalp. adlı çok dkkate deger den mahnım bırakılan DenızyoLları b:r eser vayınlamıştır. Buyuk bojda ır.ustahdemır.ıne rr.unasıb nısbetlerde Sen Jozcflilerin ça>ı 287 sahıfe tutan ve Kâzım Namı Duru ıkramiye verılmesı kararlaştırılmış, haSen Jozef Lıse;x.d*n Yeuremer Dertar.iından kaleme ahnan bu eserde zırlanan lısteler gereğır.ce tevzıata ne?in:n danslı ça>ı 7 ocak 1950 cumarZıya Gokalp Terbıyecı, Turkcu, Sos başlar.mıştır. tesı gunu saat 1130 dan 19 a kadir yolog, Ittihadcı, Dıncı, Iktısadcı MefTaksıme Beledıye gszmo5U salonlarında Cezalandırılan esnaf kur?cı gıbı konular bılhassa dıkkate \ erüecektır Uyıktır. Beledıve murakıblerı djn de 77 ma«Zıya Gokalp > e«eri, Mıl'î Eğitim | nav, 62 sebzecı. 27 kasab, 61 bakkal Ba'.anlığı Yayınevlerile butun kitab 14 balıkçı. 26 fırın, 43 lokanta ve dığeı TEŞEKKÜR cılarda 300 kuruş fıatla satılmaktadır. muhtelıf esnaf olmak uzere 366 dukUzun zamandanber: eüerımde çekkâm kontrol etrr.iiler ve burlardan 10 mekte olduğum ç.ddet:ı ckzamanm tedtmanlı Tarih Deyimleri ve tar.esı hfikkınca takıbata gırışmişler davısı ıç:n hastanelere bır cok dpkTerimleri Sözlüğü dır. torlara muracaat ettırr=e de tedaViSine f\'N ncı fast'cu.'n Ç'Mı) A>Tica Bortancıda bir fırında yapı muvaffak olamadım. O.raar.lı tarıhmi Ir.ce'.eıken karsıla lan kontrol netıcesınde 1200 adcd nok. Gazetelerde gnrduğJm teîekkur vaşajsgımız zorhıkları onl;mek maksa san vezınh ekmek bulunmuf ekmekler zıları uzerme KucuVpazar Hacıkadın diıe Mılli Eğıtım Bakznlığınca cıkarı rrusadere edılerek fırıncı Mılli Korun caddesi No. 83 de Dnktor Miu,t3fa Safi Jan ve Mehn.ed Zekı Pakalın tarafın rr3 mahkemesıne verümıştır. Hıcsonmeze muracaat etTım. Beni on dan ksleme ahnan bu sozluğun 7 ncl gur.de tedavi ederek butun ıztırablafa=>kulu de yayınlanmıstır lEyaletl, Bir kadın fazla içki \üzünden rımdan kurtardı (Eıtam ve Eranvlı, ıEyyam.1 Bahurl. öldü AZJZ doktoruma şukran ve minnetEnanî saatı, <Fakır> <Fal> (Falakaı, E'.velki akşam saat 22 de Vaü ve lerımı arzeder sa\ ın gazetenızle lblâ(Faltasıı. (Fecrı Âllt Felek> <Feğmı rıcSL ederım. rık> 'FesK ıFetval. (Fezleke), (Gazü, Beledıje Başkanı Fahreddın Kerım Malıye muamele vergsi memurlBnndan (Gısdık"ı, rGılrrıan); gıbı başlıca mad Go^ay Beyoğlunda teftışler j arj3rken, lbrah>m Doğulu delerı inceliyen ' Osmanlı Tarih t>e Tarlabaşında 140 numaralı evın onun* * * yımiert ve Terimleri Sozluğu • nun 7 nci de 50 vaşlarında bır kadının sarhoş fasıkulj 130 kuru; t atia butun kıtab b'r halde kaldırıra uzermde yattıjım Muztanb bulur.duğum Granulin hasgormus ve pohsler vasıtasıle kadmı cılarda satılmaktadır. talığından yuksek ilmı ve hazakatıle. karakola gonderrnıştir. benı kurtaran, Yakacık Sanator^ •orıuKadın karakola goturuldukten v&rım nun kıymetlı »rtabıbı sajın Doktor ÖLÜM saat sonra olnjjştur. Ihsan Rıfat Sabara. geiç doktoİP ı. Adli Tabıb tarafından vaoılan mua mızdan Haşmet Sıcakkana, doktor K.ipalı Çarsı Yorgancı esnafın yenes:nde, kadınm alkol koması ge Sıroz Gulustana ve rahsHız'ığım mudcan Trabzor.lu ç.rdıği ve bundan olduğu netlcesıne detınce derm bir şefkMle bana bskan Bashemş'reye hemfire Ha;.nye Zatıye. van'jnıstır. KEMAL KARADENİZ Celıle ve Nebahat» ve sanatoryumda Oyunu kajbedince kamasını çalışan dıger ze\ata en dçnn ^nınret dun gece Aüahm rahmetins kavusve şukranlarımın b'ldırılmeEine ta\a = çcien ve camları kıran adam muştur. sutunuzu rıca ederim. Evvelki gece Ahmed admda bîri Cenaze tıamazı bugiirıkü cuma Sirkecl MiHt OteU G?dıkpaşada Turk'.stan kıraathanesinde rsmazını muteakıb Beyazıd cami o\un oynamış ve oyunu kaybedince Kahramzn Okcuoğlu inĞe kıhnarak Meıkezefeniideki ceoınden bir kama çıkararak etrafına saldırmış e Dencereleri kırmıştır. aı]e kaorinaruna defnedilecektır. ÖLÜM Kıraathanedekılerm mudahalesıle * . A lah rahmet eyle?in. Eski Mardın mılletvek.h Necib Guven vıne gouderılen Ahmed, hırsını ala refıkası ve Mardın avukatlarmdan Mıtmamıs ve sırtında pijama elinde ka hat Guven. Konva Erec;Lslnde de Şev. ma sokaŞsı fırhvarak Akîaray istika ket Guven Mvteahhid Ce'.âl Guven, rr°*ınde kcşmaea başlamıştır. Ekonomı ve Tica'et Bakan.ığı mePolısler tarafından yakalar.an saldır murlarırdan Cssdet Guven.n anneleri gan meshud surlar gereg'nce 8 ınci ve ıkır.ci Kor Savrnarı H?=an Atav, Bolu Ziraat Banka'i J!u4'oru Harnd AE!I\e Mahkemesme verılmıjtır. Beskardes. Mıdyatta Te'f'k Mutlunun Bir milyon metre yünlü kumaş kaymvalıdeler» Ziya Gökalp ikramije veriliyor dılmek üzcrc kaldırılmi't.r. Ta Maliye Bakanlığından: Atatiirke Hatıralar Gazetemizde Yunus Nadi ınükâfatı için neşrolunan yazılar kitab halmde basılmıştır. Hic bir yerde bulamıyacağınız bu kıymetli yazıları kütubhanenızde bulundurunuz. Siparişler: Cumhuriyet Matbaası İSTANBUL ihracatı Sümerbank ve hususi te'ebbü's erbabının ıhrac edecegi taknben bır mlyon metre ince yunlu kıımaî hakkında hiç bır ciddî akîd >apılamamıştır Diş memleketlerde j,unlü kunasların fıatlarında gorulen dusukluk gıttıkçe gehttm ıçin bızim vunlulerımızm flitı cck v^ksek porulmekted" Vazıyet boy. 1* öevam e*tığı takdırde bir ırılvön rretre kumaşın ıhrac edılemlyçceğıne "'iıhakiıık nazarüe bakılmaktadır EMİNE GÜ^•E\ Hanımefendı rahrp^tı r?nmana kavusmuşrur. 6 1 950 ojelyın Avazpaşa Carm «ok Gıınes arjartma^mdak: lkametgâhmdan kaldırılarak Ş's'ı Camiınde Cuma namaz'.nı muteakıb Asri mezarlıktaki aıle kabristanına defnedılecektır Allah rahrret e\lesın. Çıcek gonderılrremeF' rıca olunur. *** Evlâdhk isliyenlere Kendilerile hiç bir alâkam kal[ mamak üzere biri 4. diğeri 7 yaşında gurbüz iki erkek çocuğumu kendilenne bakabilecek hayırsever sılelere eviâdlık olarak vermek ıstivorum. Adres Beyazıd Kalaycışevki sokağı No' 2 de anneleri Şayeste Çıkoğlu 3 3 Tücoarcisn Arabkirli HULÛSİ D O S I A L duçar olduğu hasfalıktan kurtulamıyarak 5 ocak 950 tarihinde vefat etrnistir Cenazesi bugünkü curaa günü Kadıkoy Bahariye İleri dokak 11 numarah evinden kaldırılarak Kadıköy Osmanaça camiinde oğ!e namazı kılındıktarı sonra Karacaahmedde aile kabrine deinedilecektir. Çelenk gönderilrr.emesi rica olunar. Doslai ailesi ha tezgâhın alnnda duruyordu ve bir seneden fazla bır zamandsnberi de kimse alıp bu levhayı asansöre asmamıştı. Hepsi birbirîerme b^kıştılar re esrar dolu bir hâdic ile karşıl; tıkları kanaştine vardılar. Doktor otel müşterilerinden birinin belki soğuk bir şaka vapmış ve levhayj bir arkadaşını yukarı merdıvenlerden çıkarmak maksadıle asılmış va orada unutmuş olabileceği tahminini ileri surdü ve daha iyi bır izah şekli bulamadıklan içın hepsi bu tahmini kabui ettiier. Mary'nin sorduğu suallere cevaben Doktor Lazenbv. Mr. Treves'ın şoförünrien müteveffanm avukatının adresini aldığını \ e onunla temasa gcçecegini, Ladv Tressılian'a da cenaze hakkmda gcr^ken rmlümatı vermek için bızzît gclcce^ıni bildirdi. Bundan sonra. meşgalfsi bol. eüleryüzlü doktor isticalle oteidcn ayrıldı. Mary ıle Thomas da sğır ağır Gull's Point'a yollandılar. Yolda Mary sordu: Thomas. levhayı asanadrün üüzerinde gordüğünüzden cmin mısıniz? Yalnrız değildim ki Eenimle bcraber Latimer dc gördü. Mary: Acayib şcy. dedi. Acayıb jev, X Eylulun 12 si ıdı Mary Aldtn Oh, dedi, kala kala ı*i gun kaldı. Ko\ enstitüierindp solculuk vak'aları Seyhan milletvekıh Ahmed Remzi Yüregır, köy en5titulerinde, komünizm cereyanl?rına rastlandığına dıkkati çekerek. bilhassa Adana kov en5titü=ünde geçenlerde cereyan eden bir hâdıseyi anlatmıştır. Yureaire göre, enstit'i talebeleri Turk bavraçındski ayyıldızı çıkıMEVLÎD rıp bufılsrın yerine orak ve çekiç EırckL P. T. T. Mudurıı se\gU bakoymuslardır. Bu gibi iğrenc harebamız ketlerin sebebinin. doğrudan doğŞÜKRÜ AKDOĞ.VNIN ruya taleblerde değil, onları yetişazız i uhıı icın üıuır.unun kırkıncı gü tiren hocalarda aranması lâzım gelnune rastlı^an S ocak 19."0 pazar gunu Mahn ne\ i o^lc namazını muteakıb Yenıköy camı dığini sdyliyen Ahmed Remzi Yüre• teminatı i ıııde Mc\lıri kıraat eriıleceğuıden ır.er eir, bu hususta Bakanlığa uyanık Lira humıı se\en dost ve ahıbbalarıle aıle davranılmasını soylemiş, Türk milBalva kapak ^ahtası satısı 150 ve akrabalarının tejrıfleri rıca olunur. letinin ilk, orta, yüksek okullar için Yırtık arrbalâı kağıd satı=ı 150 Evladirrı: Dcn'i Ycrbaj/ı Muzalfer I verdısi 200 milyon lira ile, sadece Kırpıntı kâğıdı satışı $ukru, Dıj tabıtu Hcyati Ş:ikru, 225 vatanperver, millivetperver genclik Tuccarda'ı Müeyyed Ş'ikru, Semahat Kullamlmış çember satışı 75 yetişmesini arzuladığını hatırlatmışAlsan, Penhan Dural Kullanılmı? çay sandığı tır. 15 Befikta^ta Devlet Kâğıd Deposunda halen m«v Tıh ve Hukuk talebesinin şikâyetleri ve iha'e tariEs,m. kıynıetli annemiz ve ablamız hinden 1 mart 1951 tarihine kadar toplanacak olan yukarıda yazılı Yüregir, yüksek tahsil genchğinmalzeme açık arttııma ıle avn ayrı ihale edılecektir. İstekhlerin temi rerhum» den, bilhassa Tıb ve Hukuk FakülSAİME ÖZEGENİN nat paraları ile birlıkte 18 ocak 1950 çarşamba şünu saat 14 de m»z'Kur tesinde okuyanlarm sık sık Meclise Depoda hazır bulunmaları. (18'76) \'efatırın kııkmcı gunu clan bugun muracaat ederek, imtihanlannda njle ve Cunıa namazını muteakıb Şıçli camiıtide ruh'jra Mevlıdi Nebevl oku haksızhk olduğundan şikâyet ertiknacağından a ^ u bu\uranların teşrıf lerini, Mecli=in de onların lehlerinlerını rıca (*dcnz. de karar aldığını, buna göre, imtiSnr! O:cqe, H<h«l Aytaç, Visal Yenı veya ,yı b.r vszı> ette b.r kaptı^açtı almacaktır. han talimatnamesinin esaslı bir şeA'ikan, Cariıl ÇivufOĞİH. Ceuad istekhlerin 15/1/950 tarihine kadar teklifte bulunmaları. (56) kilde ele ahnması icab ettiğini izah r 'î':. Avnı Eks z ederek, Ankara ve İstanbul Tıb Fakültelerinde okuyan talebelerin, çok «ıkmtı çektiklerini, dersleri ayrı a^Ti Bueün matir.elerden semtlerdeki hastane ve dersanelerıtıbaren HALK FİLM de görduklerini. eskiden olduğu gibi simdi de bu fakülteleri bir bina2 nci büyük şaheser yerli filmi da toplamak gerektiğini anlatmıştır. Seyhan milletvekili, ilk okullarda Bu filmde ilk defa buyük bir rolde mu.affakıyet eostcren ŞÜKRAN ÖZEIît ve se* sanatkârı okutulan din dersleri ihtiyarî olduLUTFI GUNERIyi goreceksiniz. Değerü ssnatkâ' Alıvp Rona Muruvvet Ozerden Kulusı Kentğf içın, bazı öğretmenlerin bu dersmen Atıf Ksptan Sadı Şener Turan ile fılmın kudretli sanatkâr ve Kejisoru SÜAVİ TEDÜ'nun leri okutmadıklannı söyliyerek İlâyarattıkları ZEHIRLÎ ŞUPHE hiyat Fakültesi ile imam. hatıb kursları hakkmda Bakanm açıklamada bulunmasmı rica etmiştir. Millî Eğitinı Bakanının izahatı Bundan sonra Mılli Eğitim Bakanı Tahsm Banguoğlu, îlâhıyat Fakültesinde az talebe olduğunu, imam hatıb kurslarının rağbet görmediğini. köy ve kasabalardakı ilkokul öğretmenlerınin din derslennı okuttuklarmı, fakat şehırdeki hocaların, bu dersleri okutmaktan imtma ettıklerim, bu gbılerın yerlerine başka öğrettnenlerin get rıldığim anlatmıştır. Tahsin Banşuoğlu, yakında toplanacak olan Üniversitelerarası Kurulds. fakültelerin ımt han talimatnamelerının gözden geçinleceğıni söyleyerek, Tıb Fakülteleri içın de yakında bır karar almsraeını, maalesef köy enstıtülerıle. bazı okullarda, komünızm cereyanlanna tesaduf edıldığıni, sayıları az da olsa, bu fikırde hoca ve talebelerin bulunduğunu, bunlarla yakmdan alâkadar olduklarını izah etmiştir. Şımdılık, komünizm cereyanlarının eskısi gıbı. tehhkeli bır manzara arzetmedığını ilâve eden Bakan. mekteb kıtablarının tek paJtı zıhn yetıle hazırlanmadığını. çok partıli bir hayata girildiğ: ıç ; n mekteb kitablarmda Görülmemiş bir mevzu bir çok kıymetlerin birle ş m e sile ve bestekâr ZEKİ DUYGULU'nun güzel partilerden bahsedileceğini, fakat mekteblere. parti ve polıtıka eserlerile süslenen sezon. En güzel filmi cumartesiden ıtibaren Bursada (HALKFİLM) düşüneelerıni sokmıyacağmı kay detmistır. KASIMPAŞA UN FABRİKASINDAN: VİEİRİDİ1 |«|YİA ÜİZİEİNİMMİHH TİA|D|A|R|A|K|' E|Kİ»|N|A|Y|A|B R|E|Dİ»|H|A|N|E EİTİEİRİAİMİAİN Köy enstitülerindeki Şükrü Hâzım mahke* solculuk cereyanları meye başvuruyor Bastarflf* 2 f?ıc^ suh 'ırte K!«K|A|T|1IWD Baxtarafı 1 inci sahifede ninde sorulara cevab verirkea (emeklive ayırma hükmünüzd» yüzde 98 isabetli hareket ettiğinizi; emekliye ayrılan hekimler arasında kıymetli arkadaşlar bulunmak» la beraber bunlarm çahşmalannın Bakanlıkca kifayetsiz görüldüğünü: 3040 senedenberi Istanbula verleşip ayrılmak istemediklerini; hastane ve hususî kliniklerini beraber çalışürmak istediklerinden emekliye ayrıldıklarını) soylemek gibi hakikatle iîgisi ve vakıalarla mutabakati olmıyan beyanatta bulunduğunuzu 30 aralık 1949 tarihli gazetede okudum... Demokrasinin en esaslı şian halk efkârına hürmettir. O itibarla bu ağır ve asılsız ithamlarınız karşısında sizinle halk huzurunda da hesablaşmak ve kendinizi zbrlayarak icad ettiğiniz bu bahaneleri tahlil ve reddetmek mecburiyetindeyim. Duşünmeniz lâzımdır ki mütehassıs bir hekimi kliniğinden mahrum etmek onun mesleğinde ilerlemesine ve daha geniş ölçüda ilmî çalışmasına mâni olmak demektir. Siz yaptığınız muamele ıle aldığı maaşın karşılığmı çalışmasile ödiyebilecek vaziyette bir çok meslekdaşlan sadece bütçeye yuk etmekle kalmadmız, onlann ilml çahşmalarına da sed çektiniz.. Kendınize memlekette umumî bir infial uyandırdığmız iki ismi bırakıruz.. Meselâ Gureba hasta|ie3İ operatörü Ali Rıza Faik; Haydaryıaşa Numune hastanesi kula<c mütehassısı Ali Haydar: Şişli Çocuk hastsr.esi kulak mütehassısı Ziya Naki. Heybeli sanatorvumu Başhekim yardımcısı Nedim: goz mütehassısı Sevket: Şişli Çocuk hastanesi Başhekım ve operatoıü Ömer Vasfi: Sağlık mufettişi Şuayfb. Sükuti, Nuzhet ve ilâh. gibi bilgi. calışkanlık ve faziletlerüe örnek olmuş hekimleri hangi mantıkla emekliye a\ırdımz?. Hela Bakanlık Sosval Yardım Müdürü T.Iahmud Celâlerdin Otmanın emek lıve gecişi nasıl olmuştur, sdyliyebilir misiniz'1. Bu memleket yetiştirdiği evlâdlarınm hizmetinden mÜ5tatni olacak halde midir?. Yü?de 98 isabet bunlar mıdır??!!. tddianız çahşmalarımız Bakanlıkça kifavctsiz görülseydi şimdiye kadar hiç olmazsa bir defa olsun herhangi bir ıhtar veya ikazda bulunuîurdu. Hslbuki bizzat sizinki de dalul olduğu halde sicilleriımz Bakanlıkta mevcud ve bunlarm kontrolu her zaman kabildir. Benim sicilimde hiç bir şey bulamıyacağınız şıbi size efkârı umumıye önünde tekrar sorarım: Çalışmasını kifayetsiz gördüğünüz bir kimseyi neden terfi ettirmeğe kalktınız?. Böyle birisinin yanına nedeıv asistan vererek mütehassıs yetişürmesine yetkili gördünüz? Neden başhekim yapmak istediniz?. Ya ou. muamelele volsuzdu, ya bu ithamıruz yersizdir. Bence bundan daha önemlisi 5040 senedenberi IsUnbula verleşip a>"rılmak istememek iddıasıdır. Şimdüik şunu biliniz ki ben sağhğıru harb cephesinde ve memlekete hizmet ederken feda etmış, yurdun en hücra yerlerinde cahşmış ve nrhavet hukumetin emir \e kararile belli hastanelerde vazıie Eİrruş bir hekimım. Bana yurdumun hngi verinde hizmet verilmiş de girmek+en icacınmışım? Tek bır vaka gosterebiıir mısıniz? Ben aldığım her vazifeyi tam bir ga1» rct ve dürüstlükle vapmağa çalıştım.. bunu reddedilemiyecek bir kesinlik ve açık alınla iddia ve sırasl gelince ispat ederim İtizar ettiâim sadece bir hastanenin ıdarî iş olan başhekimlı^idır. Sannam ki Bakır koyunu İstanbjlun dışmda adcledesinız. Izmir Belediyesi Eshot Umum Müdürlüğünden; TAKSİM SİNEMASINDA SUAVI TEDU «CUMHURİYET» in zabıta romanı: wme dogru Yazan: Agatha Christie Jlrs Rogers atıldı: Hiç tahmin etmem. Mr. Treve? her zaman asansöre biniyordu. Evet her zaman. 3 u hususa bilhassa dikkat ederdi. Maıv: Ama. dedi, tabiî dün akşam asansörun bozuk olduğunu görunce.. Mrs. Rogers büyük bir hayret gostererek: Fakât Miss Aldin. dedi. Asansör dün tütun gün mükemmelen işledı, durdu. Hiç bir ârıza yapmadı. Thomas söze karıştı: Affımzı rica ederim. Ben dün akşam Mr. Treves'e refakat ettim. Asansörün kapısı üzerinde «asansör bozuktur» yazılı bir levha vardı. Mrs. Rogers'in şaşkanhğı devam ediyordu: Garib, dedi. Çok garib. Asansörün hiç bir bozukluğu yoktu sannediyordum... Hartâ olmadığına eminim de. Zira herhang! bir bo«uklıık olsaydı, bana haber verirCeviren: M. Kenan Kan lerdi. (Tahtaya vurarak) Asansörde asağı >oıkarı on sekiz aydanberi en ufak bır arıza dahi olmadı. Gayet mükemmel işlerdi. Doktor: Belki, dedi. asansörü işlet3n kapıcı vej'a asansörcü vazıf^dan ayrılırken levhayı asmıştır. Asansör otomatiktir. doktor. İşletilmesi için ayrıca bir asansdrcü kullanmayız. Öyle ya. Ben de unutuverdim. Herhalde ne olup bittiğini Joe bilir. Çağıravım. Ve Mrs. Rogers dışarıya çıktı. bağırdr «Joe.. Joe.. Affedersiniz. Emin misinız? Mıster e.. e. Mary ismi hatırlattı. Royde. Thomas da cevablandırdı: Evet. Katiyyen eminim. V"s Rogers kapıcı ile birlikte ddadü. Joe bir akşam evvel asansörde hiç bir bozukluk olmadığını ısrar ve katiyetle sdy'üyordu. Gerçekten Thomas'ın tarif ettiği gibi bir levha mevcuddu. Fakat bu lev da can sıkıcı olurdu. Fakat daha fazla ne olabilirdi ki? Fakat sizin hislerinizi tahrik eden sadece basit bir hâdise Jıtimalinden ibaret değil galiba? Evet, hakikaten değil. İçimde katî bır endişe var Sanki kötu bır şey olacakmış gibi. Hizmetciler bile bunun farkmda. Nitekim aşcı yamağ;. fol yok vumurta yokken bu sabah birdenbire avrılmak istedığıni bildirdi. Aşçınm da asab: bir hay'.ı bozuk. Hurstall da öyle Hattâ Barrett bile. Halbuki o her zaman sakin. her zaman bir.. bır dridnot sıbi oruraklıdır. Evet. o bi FpVat I>TI «cfçr. le âsab bozukluğu emareleri gös=anVi k»nHîni dinamit fıcisı iize terivor ve butün bunlarm yegâns rinde oturııvnr zannorivor ?^iki sebebi Kevile'ın eski karısile yenı hpr an bu ficı r>at'?vıverccpkmis kansının tamsma'.annı. dost olmacibi celi"or. îşt«» V u vÜ7.den > u ET larmı istemesi ve bövlelıkle de > > bah k?lkar k?lkmi7. kencli kendi kcndi vicdan azabını teskin etmerra »oh» dMim »so.o'ece iki gün ğe çalışması.. garib bir fikir. kaldı.» Andrev carsamHa eünii eidivor. Nevile'le Kay de perşembeve. P«n ı^p c\ıma 2iinü sidivorum Yok n i ' m . sİ7İ ka^d^tmivorum ?\z Klâkis burâda hepımiz için kale sibi bir kuvvet kavnağı oldunuz. SövledİBim biraz tuhaf gelır ama. c'rıden icimdcn eeçcnlcrin a%Tien ifsdesidir. Thomss t^bjî rncm"ur olriu. fsk?t hafif bir milırubiyri'e Tcızardl Marv düsünccli b!r eda ÜE NV^n sanLi bo' le âsabımız çei'i'i v erdı? an!ıv3in:\orum, dedi. En nha st bir hâdıse. bir anli? Sonra utanarak kızardı. dudakl?rını ısırdıThomas Rovc'e genc kızı süzerek: Dcmek hislerinU bu mcıkezde? dedi. Bana ne oldu1' anlıvamıvorum. Butun hayatım bovunca bir zivaıe*in aıtık sona errr.csıni bu dcrece şiddetle arzu etmıs değihm. Halbuki her defasmda N»vıle"in qs!i=i bizı pek memnun ederdi. Tabıi Andrey'nin de.. Thomas başıle tasdik etri. Mary devamla: mazlık çıksa tabü yersiz ve biraz Şark vilâyetlerindc türkçe Nevile vaktile düşünüp aklmı bilmiyenler başma toplasavdı, dedi. İhsan Hâmid T'ğrel. şark vi Malum. Herkesın sövledısi de bu. Fakat hâdisenin acı bir hata lâyetlerinde. türkçe b lmıyen b r dan ibaret olusuna mâni deeıl. çok vatandaş bulunduğunu, bunBen Nevılo's acımaktan kenaıını lars bir an evvel türkçe öğretilmesi için, fszla okul açılmasının doğru olacağını, türkçe öğThomas: retılmesı ihmal edıhrse dahilds Ncvilç gibi kimseler.. ve haricde yapılan kötü propaDive söze başladı, fakat bırdengandalar netıce=mde tehlikeli bıre durdu. netıceler mevdana gelebileceğ'ni Evet? anlatmıştır. İhsan Hâmid Tığrel, KG\ ile Eİbi kinTîeler daima bu mevzu üzerinde hassasıyetle herşevin kendi istediklerı volda durulmssını, salâhiyetlı bir inclabil"ce5ıni, her ıstedikleı inı el san olarak tavsıye ettiğini bıllerıne secir^oilecckierini zanne dırmiş ve tehlike işaretmi haderler. Bana övle gelıvor ki Nevile ber verd ğını söylemiştir. Göbu Andrey meselesile karşılaşın rüşmelere yarın da devam edilecaya kadar. havatı bovıınca hicbir cektır. Gelelim husuöî klıniklerimiz memuvaffakıyetsıziiğe usıamamıslır. Andrey ise artık onun erişemiyeselesin»... Berim hiç bir yerde hiç Denizynlları dış hatları yaz ceei bir arzudur. E'rafa hoş göbir hususî klmığim yoktur. Bu>natarifcsini hazırlıyor runüp, ehemmiı ct vermivor fribi Devlct Denızvolları Idaresı, Doğuçu run varsa Uân edın. Eğer klinikten Herhalde dâhinave de olsa. bu hareket etmek'.e mana yok. Ne rc\ ve BJII Akie>ız hatlarındaki se maksadmız muavenehane ise oir fikir beklenılen neticeyi vermedı. vile'in bu mağlubıyeti kabul etme ferlerın \a7 Tarifelerıpi hazırlanıaya Bakanın bu derece gaflet içinde ol Evet. Kav son günlerinde ade si lâzım. basiamı^tn. Yeni îarıfede. Avrupa masına şaşmamak eldsn gehnez. c^c":prP£İ^tı p Den zyoHarı gemlerıni'> ta kendıni kaybedivor. Fakat hakibukışmalarının temini goz ömınde tu Muayenehane açmak kanıınun ya Galiba haklısmız. Fakst biraz kati isterscniz Thomas ben bu kafazla sert gitmivor musunuz? An tuîmakfchr. Ypnı tanfe Nısau ryınıp sak saydığı bir iş değildir. Memdmcağıza acıj'orum. l: da; El""^*; ; iıiurluse g'rec*!:tır. leketın her taraiında bu hal kadrey, Nevile'le evlendici ?aman Durdu. Sonra: Gi.vim esyası fiatları nunla tanılm.ş bir hak ^e hattâ Dun aksam Andrev mcrdi kocasmı fazlasıle seviyordu. BeraSjmcTbrmk yunlü ve pamuklu fah bir bakıma gore de vazifedir. Mu\enleri çıkarken Nevıle'in nasıl ber oldukları müddetçe de mükem r KilarfC T bir kısmı istıhsal'erıp' ayenehanesinde bir hekim nihayet baktıSını farkellinız mı? Nc\ılc melen uyuştular. anla«tılar. olnuken F^ıtmıjtır. Fabnkalar avans hâlâ Andrey'vi seviyor. Thomas. Her ne ise. Şimdı Andrey ar b=kımıpdan dcsteklenmedıği içın bu gene hastaların hizmetinde çalışa» bir insandır.> jpJa aonııj'ardır. Butun bu bocaıvma. veıııden ev len uk NeMİe'ı se\mıyor. Sumeıbd.^k ce^reîe'l 1330 \ılındar* Mektub bundan sonra «banf me hep fcci ve acı bu hatadan Mary duj uhnaz bir se;le muılürvdvar eoru"m«ktedır Bu senenln hakkımı ancak yüksek adalet huibaret. dandı: yaz a;.ların3 dceru =" tm e: a;ının ı zurunda aramak düşüyor» cümle* Acaba? > Tlıomas cİDoıunu dcldui'Uiken sa*v?!arır.da bir ai'tma olscagı tahnun. * edJmektedır. .. • • | fiile nihayet bulmaktadır, dık dık baktı. Sert bk sesle; .. , (Arkası var)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog