Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

ÖZEL ALBÜMLERİ GEEDİ . 26 ncıyıl Sayı : 9126 u m h u r iyet KURUCUSU.YUNUS NADİ Telgraf ve mektub air«sL Cumhuriyet, tstanbul Posta kutusu îstanbul No. 248 Teleionlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yaa İşleri: 24299. Matbaa: 24290 Cuma 6 Ocak 1950 Teeyyüd etmiyen bir habere göre Irak AdanaKöyEnstitüsündekî iğrenç vaka: Bazı soîcu talebe Türk Suriyeye şiddetli bir nota verdi bayrağından ayyıldızı çıkarıp yerine orak ve çekiç koymuşlar Ultimatom mahiyetinde olduğu söylenen bu notada Bütce Komisyonunda suallere cevab veren Milli Eğitim Bakam, sayılan az da olsa, ba fikirde talebe ve hocalar bulunduğunu, fakat şimdilik komânizm cereyanının eskisi Iraka karşı hasmane durumun sebebleri soruluyor kadar tehlikeli bir manzara arzetmediğitıi anlattı Ankara 5 (Teîefoçla) Bütçe | komisyonu bugün Mıllî Eğitinı Baj kanJığı bütçesini müzakereye baslamıştır Heyeti umumiyesi üzerinde bir çok nülletveküleri söz almışlar ve bazı endışelerini belirterek Bakanın izahlarda bulunmasını istemışlerdir. Abidin Potoğlu, dil mevzuuna temasla, uydurma bir dilden artık j sarfı nazar edilmesini ve mekteb1 lerde sık sık değişen kitabların tatbıkatta büyük aksaklıklara sebeb olduğunu söylemiş, geçenlerde İstanbuldan başka yerlere tayin edilen 150 ilk okul öğretmeni meselesinın izahını Utemiştir. Ahmed Oğuz da, demokratik tedrisat yapümadığından şikâyet etmis, bugün okutulan kitabların tek parti zihniyetile tanzim edildiğini hatır' latarak bundan vazgeçümesini teraenni etmıştir. Ahmed Oğuz bu arada maarif teşkilâtının bir plân dahilinde çalışması lüzumu üzerinde durmuştur. Arfcost Sa. 4, Su. 7 de Suriye ile Irak'ın arası Köy enstitülerindekr sokuluk cereyanları gittikçe bozuluyor Yunan kabinesi düştü Yunan Başkomutanı Papagos da istifa etti. Seçim tarihi siyasi buhrana sebeb oldu Londra 5 (B B C.) Atinadan gelen haberlere gore, Yunân hüku , meü istiia etouş ve bu isüfa Kral tarafından kabul edılmiçtir. Kral Paul. mustafı Baş.bal<an Dıomsdes'e yeni kabınenin kuruiması için kendisine yardıcnda bulunmasını istetniştir. Istıfa eden hukumet Halkçılar, Liberaller ve İttihadrılardan mürekkeb bir koalisyon hukâmeti idi, Partisiz Başbakan Dıomedes'ın istifa sebebleri şu şekilde izah edılmektedır: Liberaller se;ur!;rjı derhal yapılmasmda ısrar etmi=ler Arkası Sa. 3. Su. 4 te Yeni Suriye kabinesi Başbakan Halid Azm'in baskanhğında içtima halinde Adana 5 (Hususi muhabirimiz bulunmamış ve neticeyi beklemisden) Antakyaya gelen ve henüz ti. Irakla birleşm'e meselesi, Suriteeyyud etmiyen bir habere göre yede üçüncü inkılâbm vukuuna Suriye üe Irakın arası gittikçe bo sebeb olmuş ve uçun.cü inkılâb üzulmaktadır. Suriye bir aralık Irak zerine Suriyenin eskisi gibi Cumile bijleşmek için bir kaç harekette huriyet kalmayı iltizam etmesi de bulunmuş ve bu işi tahakkuk et Irak tarafından hiç bir hasmane tirmeyi milli bir gaye saydığını mukabele görmemışti. Fakat bu ileri sürmüş, buna mukabil Irak arada Suriyenin Iraka karşı has Arkası Sa. 3, Sü.2 de merikan Cumhur Baş» bu duruma ksrfi hiç bir teşebfeüste kanı Mr. Truman'ın, Koagrede verdiği yıHık nutuk. dıinyanuı her bakımdan en kudretli devleti olan Amerikamn Esşkan Formoza'ya askert k ve d«ş siyaseti hakkında. dikkate jardım yapıhrııyacağıru de?er noktaları ihtiva etmektedir. büdirdi Başkan, Amerikamn şimdiki ilerIemesi devam eltiği takdirde 2000 Washington 5 (R.a a.) Başkan yılına, 21 nci yüzyılm başıoa kaTruman bugun yaptığı bir basın dar, her yıl 1000 milyar dolara yakkonferansmda Amerikanm miililaşan gelir elde edileceğini söylüyetçi Çine askerî yardım yapmıyayor. cağını ve Formoza adasına askerî Amerikanm durmadan artan nfiveya sivil heyetler gondermıyeceğifusile istlhsali savesinde Mr. Truni söylemiştır. man'ın bu iımidi. hiç şüphesiz önüBaskan, Birleşik Amerika hükuŞukrü Hâzım Tiner müzdeki yakın yıllar içinde germetinin kendisinı, Çindeki sivil çekleşecektir. Amerikamn nüfusu, harbe karıştıracak olan bir siyaset harbde 16 buçuk milyon erkek ve takıb etmıyeceğini belirtmiştir. Tru kaduı gencin silâh altına alınmasıman, Amerika hükümetinin bu hana ve bunlardan 409,000 kişinin reket tarzının Birleşmış Milletlerin ölmesine rağmen, büyük bir süratÇine dah aldığı karara da uyduğunu le artmaktadır. 1940 nisonında söylemiş tir. Ankara 5 (a.a.) Türkiye ile metimiz adına Dıs îşleri umumi kâ131,669,000 olan Amerikan nüfuDiğer taraftan Amerikan Dış İşYugoslavya arasında bir müddet tibi büyük elçi Faik Zihni Akdur ve su, 1 kasım 1949 da 150,183,000 e leri Bakanı Dean Acheson da, butenberi cereyan etmekte olan tica Yugoslav hükumeti adına Yugoslav cıkmıştır ki bu, 9 buçuk yıl içinret ve tediye anlaşması ile Yugos heyeti başkanı doktor Mirko MerDoktor Sükrü Hazımdan Sağlık gunkü basın konferansında, Formode 18 buçuk milyonluk bir artış,lavyada millileştirilen Türk emlâkı molja tarafından imzalanmıştır. Im Bakanma hitaben şu mektubu al za'daki millıyetçi Çin hükumetıni tır. Amerikanm nüfusu, ortalama Ak Sa. 3. Sü. 3 te ne mütedair muzakereler husnü za merasiminde Yugoslav buyük el dık. ayda 200,000 kişi artmakta oldusuretle neticelenmiş ve anlaşmalar çisi, Dış İşleri Bakanlığı Ticaret ve «Büyük MUIet Meclisi encümeğundan 1960 ta, Amerikan vatanbugün Dış İsleri Bakanhğında huku Arkast Sa 3, Su. 6 da Arkast Sa. 4, Sü. S de daşlarının sayısı en az 175 milyonu bulacak demektir. Amerikan serveti de, nüfusun çoğalmasile mebsuten mutenasib olarak artacak ve bugün dünyanın en kuvvetli devleti olan Birleşik Amerika. dünya iktisad ve siyasetine hâkim olmakta devam edecektir. Nitekim kaç yüdır, Amerika, Küremizde yaşıyan insanlann ve Bunlardan biri konuşmasını milletlerin demir perde arkasındaki bedbaht insanlar ve milletler tamamen unutmuş, ikisi #le haric siyasi ve iktisadî kurtancısı ormana dönmek istiyorlar olmuştur. Dolar, yeryüzünde yenî bir maGiresun 5 (Hususî) Bir kaç gün evvel Giresun ormanlannda bud, yeni bir ilâh haline gelmiştir, yakalanarak şehre getirildiklerini İngiltere gibi, hâlâ muazzam bir bildirdiğim ikiz deliler, Bakırköy imparatorluğa sahib bulunan büAkıl hastanesinde boş yatak olduyük ve zengin bir devlet dahi, doğu biîdirilince İstanbula gönderilelara tapmakta ve Amerikan yardıceklerdir. KendUerini Giresun has mından meded ummaktadır. tanesi de kabul etmediği için haMississipi nehrinin sulan gibi alen nezarethanede muhafaza olunkan dolarlarile bütün demokrasi maktadırlar. cephesini iktisad ve askerlik bakıEtrafa saldırmak âdeti olmıyan ınmdan kalkındırmağa çalışan Abu uysal ikiz deliler merkeze bağlı merikanuı hedefi, Mr. Truman'ın Gedikli koyünden olup, 85 yaşınson nutkunda bir daha tekrarladığı Arkası Sa. 3. Sü. 3 te gibi. dunya banşıdır ve ba barışı, tehdid eden Sovyet Rusyayı ve komunizmi mağlüb etmektir. Amerikan Cumhur Başkanı, geçen yıl içinde Amerikanm kuıl tehlikeye karşı elde ettiği başanParis radyosu, ılsri gelen Turk ları sayarken: « Karşıraızda. henüz büyük denizcılerinin, Güney kutbunda meseleler bulunmakla beraber en araştırmalar yapmak uzsre bir sebuyuk tehlike gerilemiş ve ikinci fer hazırladıklarmı ve bu seyahatin plâna duşmüştür. Bundan üç yıl Savarona yatı ile yapılacağını bilevvel Avrupa ve Akdenız bölgesidirmiştir. Paris radyostınun Ortanın en büyük kısmının totaliter doğu yayınlarında Ankara mahretazyik altında çökmesi ihtimali becile verilen bu haberin bir çok salirmişti. Bugün dünyanın hür milkat taraflan vardır. letleri, sulh davası için yeni kuvvet 1 Kutublarda seyahate çıkave yeni ümid kazanmışlardır.» Sovyet basınında sık sık gorülen bir resim: Karl Marx'dan Staline kadar cak gemıler hususî surette ve yalDiyor ki böyle olduğu muhak• selliyi ancak Rusya dısındaki mil nız bu iş için inşa edilmis gemikaktir. Gerçi henuz dünya barısa Dr. Jones'in. Rus siyasetine hâ De Custine diyor ki: ten «Bugün Ruslann ruhunu görül letlerin de aynı şekilde sefü ve esir lerdir. kavuşamamıştır amma banşı " kim olan haleti ruhiye hakkındaki 2 Savarona gibi muazzam yadid eden kızıl tehlike, gerilemek yazısmı gördüğüm sırada, Fransız memiş derecede muazzam bir hırs bir hale düsmesinde bulabilecek bir kıt masrafı olan «lüks> bir yatla diplomatı De Custine'in 1839 da sarmış bulunuyor. Bdyle bir hus haleti ruhiye taşımaktadır. zorunda kalmış ve 1949 yılı içinde Sovvet Rusya müteaddid siyasî yazmış olduğu eseri okuyordum. ancak, tazyik altında ezılen, bir j Rusların maruz kaldıkları ve tâbi boyle bir tetkik gezisine çıkmak mağlubiyetlere uğramıştır. Üçun Daha evvelki yazılarımda da işaret milletm ruhunda teşekkul edebılir. tutuldukları bu utandırıcı esareti imkânsızdır. 3 «Kutub gemilerîndeki» tesiHakikaten, yaradıhş itibarıle mu unutabilmek için, gozlerıni ilerıde cü dunya harbi tehlikesi büsbulun ıttığim bu eser, bugün okuyanları ABİDİN DAV'ER hayrette bırakacak kadar muhım jtecaviz olan bu mıllet halen oyle elde etmeyi duşundukleri zaferın satın, hiç bir Savarona'da bulundoludur, Arkan Sa. i, JSu. Z de mamak^dır. izelil, esarat ijınde yaşıyor ki, te&k 3, £ü, 5 t« Truman'ın haklı iyimserliği Başbakan dünkü tetkikleri sırasında Truman'sn Çine dair Türk Yugoslav ticaret anlaşması j • i ^ ^ ^ ^ ı ••• Başbakan Topkapı Saraymı gezdi Merhtut Necatiıtin hatırası anıldı Günallay, Şinili Köşkiiü restore sdilntesi işinin 500 iineü yıldöniimüiie yetişiirilmesini isfedi Şehrimizde bulunan Başbakan muhtelif paviyonları gezmiştir. Şemscddin Günaltay, berabennde Başbakan, evvelâ Prof. Dr. Süheyl Valı ve Belediye reisi Fahreddin Ünvenn Turk minyatur ve susleme Kerim Gokay olduğu halde, dün sa atelyesinin 34 üncü sergisıni ziyaret at 15 te Topkapı sarayına giderek Arkası Sa. 3, Su. 7 de Ticaret. tediye ve Yugoslav topraklarındaki Türk emlâkine dair anlaşmalar dün imzalandı Şükrii Hazım mahkemeye başvuruyor Bulgaristanda dört Bakan tevkig edildi Yeni kurulacak kabînede bütün idareyi Cervenkov ele alacak Paris 5 (R.) United Press ajansının Belgraddan bildirdiğine göre, Bulgar hükumetinde yakmda mühim değişiklikler yapılacaktır. Kızıl liderlerden Çervenkov'un, Kremlin'üı emrile bütün Bulgaristanın idaresini eline alacağı söylenmektedir. Amerikan ajansının muhabiri, Çervenkov'un yeni hükumette Başbakan muavini ve İç Iş'eri Bakanı olacağıru kaydetmektedir. Bulgaristandan gelen haberlere gore, yeni hükumette her ne kadar Kolarov Başbakan olarak kalacaksa da, hiç bir salâhiyete sahib olrruyacak ve Çevrenkov memlekete hükmedecektir. Sovyet Rusya Bulgaristan üzerinde mutlak bir hakimiyet kurmak niyetile aleyhinde «mınldananlan> bile temizlemeğe karar venniştir. Dünkü törenden bir gorunuş Öğretmen Okullarım Bitirenler Kremlin'in emrile tevkif edildik Cemiyeti, eski Msarif Vekıli Musleri söylenenler arasında şu şahıs tafa Necaürun olumunun 21 inci lar bulunmaktadır: Başbakan mu yıldonumüııde hatırasmı anmak Arkası Sa. 3, Su. 2 de Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Moshovada 3 yıl: 61 Rusların "Harb korkusu,, samimi mi, yoksa bahane mi? YAZAN: BedeU Smlth Orduda yakalanan ikiz deliler içetUterin dün geceki batosu Elain Shepard'ın busesi îpn yapüan artürma 4500 lirada kocasının üzerinde kaldı. Içel Yardımlaşma Derneği tara bir hava içjnde geçen baloyu saat fından, İçelin kurtuluşu münase 22,45 te balo tertib komitesi baş» betıle dün gece Taksün gazinosun kanı Amerıkalı artist Haine Sheda bir balo verılmiştir. Çok samimi Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Savarona yatı Kutublara gidiyormuş! Elain Shepard, milli gureşsilerımizdon Gazanier ve Ali Yüçelia araşıodı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog