Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

OZEL ALBÜMLEftİ GEEDl. umhuriyet 26 ncı yıi Sayı : 9125 KURUCUSU.'TONUS NADÎ Telgraf ve mektub adresü Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu tstanbul No 246 Teleforuar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yan İsleri: 24299. Matbaa: 24290 f Beklediğiniz mizoh^ m e c m u o sifcJL Perşembe 5 Ocak 1950 söyledigj mühim nutuk Sadakın dünkü izahatı ((Bugün dünyanın hür milletleri sulh davası için yeni kuvvet ve yeni ümid kazanmışlardır)) Truman'ın Kongrede B ü t ç e K o m i s y o n u nida Dış İşleri Bakanı, Bulgaristanla münasebetlerimizin fena duramda oldugunu, hattâ bu memleketteki konsolosluklarıtnızın dahi kapatılmasının düşünüldüğünü açıkladı Ankara, 4 (Telefonla) Meclis Bütçe Komisyonu bugünkü toplantısında, Dı§ İşleri Bakanlığı bütçesini müzakere ve kabul etmiştir. Bütçe dolayısile, bir çok mılletvekıllerı söz almış, çeşidli meseleler üzerinde konuşulmuştur. Muhalif milletvekilleri, Bakanın, dış politika olayları hakkmda münhasıran C.H.P. Meclis Grupunda izahat vermekte oluşundan bu vesile ile de şikâyet etmişlerdir. Muammer Erış, dış ışlerı memurlarına maa§larınııı dolar üzerinden ödenmesintn sebebirn sormuş, bu yüzden yılda 2,5 milyon dolar gittığini kaydetmiş, elçil.klerin memleketten gelen heyetlerle alâkalanmadıklarından şikâyet etmiş ve bazı misaller vermiştır. Hasan Polatkan, Demokrat Partinin dış politikada beraber olduğunu kaydetmekle beraber, Bakanın muhalefete hiç bir açıklamada bulunmadığını teessürle kaydetmiştir. Ahmed Oğuz, aynı teessüre daha açık şekılde iştırak etmiş, bu yüzden kend lennin, dış pol tikada beraberlıği dahi, söylemek istemediklerini belirtmıjtir Sovyetlerle ticaret münasebetlerimir Ahmed Oğuz, Bakandan bazı sualler de sormuş, bu arada Sovyetlerle ticaret muamelesinin ne içm genışletilmediğinı öğrenmek istemiştir. Ahmed Oğuza göre, bırbırlerine en şıd A r k a s t S a . 4, S u . l d e Başkan Truman, komünizmiıt meydan okumasına ve soğuk Rusya ile ticaretin neye yüriimediği sorusuna Bakan Sovyetlerle normal zamanlarda dahi harbe karşı mücadelemizde muvaffak olacağız, diyor 2 milyon liralık ticaret yapıldığını, bugünkü durumun mühim bir kayıb sayılamıyacağını söyledi: Ocak söndüren Nediste kabul edilen kannnlar Hastalık ve sigorta tasarısî da bu meyanda kanunlaşb Askara 4 (Telefonla) Büyük | Millet Medisi bugün Feridun Fik» ri Düşünselin başkanlığmda topjj landı. Maraş milletvekili Eminj Soysalm, Maraş ilcelerinde kurak • lık dolayısile göçeden ailelerin durumile, aynı ilçeler ovalanıun suî Ianınası ve ziraî kalkmması hak'J kında ne düşünüldüğune dair sözlü sorusu, Başbakan bulunmadığmdan başka bir güne bırakıldı. Bundan sonra, hastalık sigortaa kanun tasansı Up dığer 6 kanua tasanBinm ikinci müzakeresi ya« pılarak aynen kabul ediimiş ve bu tasarüar kanunlaşnruştır. Meclis teşkilitmda çalışan memurlar Meclis memurları teşküât ka nununda baa değişiklık yapumasi' Arkası Sa. 4. Su. 7 de erem afetinin tehlikesini içimizde azımsn an bir vatandas tasa\vur edemiyoruz. Bu jüzden her yü kırk elli bin bahtsız kardeşimizi toprağa verdiğimiri biliyonız. Bunun bir meydan savaşı kaybı demeğe geleceğini de her fırsatta gene kendimiz söylüyoruz. Bir Verem Mücadele Cemiyetimiz var; başında bulunan feragatli vatandasların yorulmak bilmez gayreti sayesinde imkân smırlarını zorlıyarak is baçarıyor. Hukumet de, Meclisten <ıkardığı bir kanunla. on yılda harcanmak üzere verem sava«ına otuz milyon lira ayırdı. Bu fakir mületin Kat'î netice bugün ilân bütçesi gozonünde tutulacak olursa otuz milyon lira yılda üç milyon olunacak, Vefd Partisi eder az değildir. muvaffakıyet kazandı Fakat gelgelelim. beriyanda afet bütün Mddetile hüküm nirüyor. BüKahire 4 (B.B.C. nin muhabiri yük halk kütlelerinin ekonomik dubildiriyor) Genel seçimin nerumu iyiye doğru gelişmekten heticeleri Vefd partisinin mühim bir nüz uzaktır. Şehir ve kasabalarımuvaffakıyet kazaadı^nı gostermızda ev derdine bir çare bnlunamektedir. Şimdiye kadar yapılan mamı«tır. Vatanda«ların çoğu iyi Truman, Beyaz Sarayd* kendisini riyaret edCn bir yavruyu kucaklarken tasniflere göre Vefd 124, müstakilbeslenemiyor. sağltk bakımından Washington 4 (AJ>. ve R.) merikaaın barış ve bolluk için ça ler 13, Sa'distler 12, liberaller 9, elveri«li yerlerde oturamıyer. Ke Cumhur Başkanı Mister Truman lışan devletlerin ön safında olduğu Vataniler 4, Sosyalistler 1 kazanB»r m?hallelerin gün gdrmez evle bugün Millî Kongre karsısında yıl nu söylecniştir. Şimdıki ilerleme mışlardır. Bu da Vefdin yalnız onrine sığınmıs binlerce aile vardır. lık d«mecüıi vermi^ ve Bırleşik A Arkast Sa 3. Sü. 2 de de gelmekle kalmıyarak mühim Dir Bunlardan coeıı bir odada yatar. bir ekserıyet sağlayacağını göstermekodsda kalkarlar. Hastanelerimiz ihtitedır. Kat'î neticenin yarın ilân oyacı karsılayamıvor. Ajlarca sıra lunması bekleniyor. Netice alınmıBaşbakan dün bekledikten sonıa. yarım yamalak yan daireler gelecek pazartesi seHr fedavi ile taburcu edilen hastaçime davet olunacakbr. lar biliyoruz. Bunlar. oturduklan Seçimler umumiyetle intizam yerde etrafa mikrob saçıyor. adeta içinde cereyan etmekle beraber kııcak kucasa vaşadıkları yakınla bazı eyaletlerde kavgalar olmuş ve rını da a«ılıyorlar. Bilbeyste bir, Beni Şuveyfte biı CozülmeM güc bir fasid daire. kişi olmuştur. Bu sartlar alfcnda. verem afetine Vefdin zaferi demokrasiye Vî<r«ı harcnaraçımif gavretlerin doğru ilerlemededir lcalburla yangına su tasımaktan NewYork, 4 (a.a.) Newfa>ksi7 olacağını düsünebiliriz. Böy Arkası Sa. 4, Sü. 8 de le düsünmesek bile. elde edeceğimiz [ aetieelcrin bizi istediğimiz kadaı «evindirmiyeceğinden sünhe edemeyir. Davanın azametini ve tehlikeain dehsetini hrp takdir »tüğimize gore, bu hususla hem iaha a'ele. hem de daha radikal tedliirlere basvurmak lüzumu kendiliğinden orta^a çıkar. Biz bugün bir t?küf*» bü'unma1". Üniversite Talebe Biriı^i tarafındaha doğrusu fikir bizim olmadığı dan MErmara lokalinde dun saat lein bir teklifi «leEtek'<lm°k i'ti"* o15 te Kıbrıs için bir toplantı yapürıız. Bir kac ay önce Cumh'iriyet'e mıştır. yazdığı bir rrakalede değerü a^aToplanüyı Birlik başkanı Orhan dastmu sajın profesdr Muzaffer Arıman açmıs ve konuşmasında Kıb Sevki Yener =u \<p'\ müdafaa ctmi<^rısm asla unutulmadığmı belirtmişti" Verem calei"ını a1* pHeHlnîek tir. Bundan sonra sıra le Derviş icin normal ça'ısma imkânlarımız Manizade. Cihad Biban, '^ehçet Keyetmez. Bu afete karM fevkalâde mal Çağlar ve Ahmed Ayata söz atedbirler aramahyız. Meselâ. Millî Rektor Ordinaryüs Profesor Ömer Celâl Sarç larak Kıbrıs Türkleri Ue daima bePiyaneonun üç >ıllık \aridatini Dış ticaret bilânçomuzun İstanbul Üniyersitesi Rektörü görüşmesini yapmıştır. Toplanüda. raber olduklarını, onları kalblerinkarsıhk göstererek. vurtî'imnzun gittikçe azahyor müsaid yerlerinde derlıal ba^it ve Oıd. Prof. Dr. Ömer Celâl Sarç, Üniversite Genel Sekreteri Ferıd den asla ayırmadıklarını belirtnüşlerdir. Toplantı samimî ve vakur çok yataklı sanatorvoın'ar insa et dun. saat 14,30 da Rektörlük bina Zühtü Örücü de hazır bulunmuşBir müddettenberi, şehrimizde bu Arkası Sa. 3, Sü. 6 da I bir hava içinde sona ermiştir. tirmeliviz. Bes altı bin ha«taM aym smda basm nrameEsillerile ayllk lunan Ekononü ve Ticaret Bakanı lamanda yaürıt» tecrid edebilirsek, Dr. Vedad Dicleli dün akşsm Anvereme karşı ilk meydan savaşmı karaya dönmüştür. Bakan, harekebiz kazanmış oluruz. Bu i«in senetinden önce kendisile görüşen bir arkadasımıza şunları söylemistir: lerce beklemeye tahammülü yoktur, cünkii mikroblar ortada kaldıkca « Dış ticaretimizde gelişmeler bastaların sayısı eksilmiyecek. belki kaydedilmektedir. Bu yü ithalâügi«ıden güne daha da artacaktır. | mızın artmasına rağmen dış ticaret I bilânçomuzun açığı gittikçe azalSaym profesörün teklifi çok yemaktadır. Zira ihracatımız geçen yırindedir. Gene onun dediçi gibi, sala nazaran geniş ölçüde artmış buyed Millî Pivanşronun üç yıllık gelunmaktadır. İhracat rejiminde de liri ki yirmi yedi milyon lira tutualmış olduŞumuz tedbirler semereyormus verem savasına ayrüamısini vermektedir. yorsa a>Tica bir verem mücadele piyanso«u tertib etmek. hasılatıni Geçen yü mahsulün az olması da sırf bu ise hasretmek miimkünkarsısında hükumetin zamaıunda 1948 senesi sonlarına doğru Mosdur ve lâzımdır. Hükumetin ve Sağ kovadan ayrümadan evvel, oradaki aldığı tedbirler sayesinde memlekette buğday darlığınm inüne geIık Bakanlığının bu konu üzerine en tecrübeli ve en bügili yabancı ebemmiyetle dikkatlerini çekerken, muhabirlerle görüşerek, Rus blo Arkası Sa. 3, Sü. 7 de verem realitesi karsısında sahici bir kile batı devletleri arasında ileride seferberlik acılması gerektiğine bü sulha mı, yoksa harbe mi ihtimal tün kalbimizle inanıyoruz. Bu ocak verdiklerini öğrenmek istedim. söndürücü afete karsı her yıl bir O sene, hakikaten, bir çok vahim meydan savaşı kaybetmeyi daha hâdiseler olmuştu ve gerginlikler git ım>n müddet sineve çekemeyiz. Onu tikçe artmakta idi. Gayriresmi bir ezebilmek için nihayet biz de ona şekılde ve sırf şahsi merak saikasile karM ilk bir meydan savaşı kazan yaptığım bu temaslarda bilhassa Paris 4 (a.a.) (afp) Türkiye maya mecburuz. Ancak bu şart ye Sovyet pc ki memle''etlerin Moskove İtalyada güreş müsabakalan riiıe getirildikfen sonradır ki verem vadaki büyük ve orta elçüerinin fiyapmak üzere ayın 13 ünde Padavası yurdumuzda çözülme yoluna kirlerini merak ediyordum. Onlarla risten hareket edecek olan Fransa girmiş sayılabilir. bu derece mühim bir meseleyi karşı takımının sekiz güreşçisinden alNADİK NADİ karşıya görüşmek mümkün olamıtısı martın yirmisine kadar Türyacağma göre arada «bitaraf» bir kiyede kalarak güreşlerini ilerletmümessil kullanmam iktiza etti. mek için staj yapacaklardır. TürAfgan Kralı Fransada Aldığım cevablarda «özüme en kiyede staj görecek güreşçiler §unAngers 4 (a a ) (Afp): Brö fazla çarpan bir nokta vardı ki o da lardır: taivadan otomobılle gelen Afşa şu idi: Aparis+en: Chesneau, Verdaine, nıstan Krah. dun akşam Angers Batı devletleri mümes^iilerinin Davidovici. otelinde kalmıstır. Kral bu safikırleri bırbirlerinden çok farkh idi. Sovyet Ru;yanın davstile Tar^ovada toplanan Rus ve peyk Bayanne'dan: Bentemps. bah gene otomobılle Parise haBordeauxdan: Bielle. devletler Dış Jşleri Bakanlan bir arada reket edecektır. , Arkan Sa, 2, Sü. 1 d* Nısırda seçimin neticesi C. H. P. İl Ba^kanhğı Bakırkdy Bez fabrikasında tetkiklerde bulunurksn Avukat nhami Sancar. idare kurulu başkanhğına seçildi Gazetecilik Enstitüsü mart başmda açılacak Rektor, Enstitü ve lisan dersleri hakkmda dün izahat verdî Başbakan Bez Fabrikasında işçi mümessillerile görüştü Gsinaltay, fabrikayı gezerken, yangın tehlikesine karşı dikkatli davranılmasım alakadarlara tavsiye etti Kıbrıs için dün yapılan toplantı Ticaret Bakanının derneci Şehrimizde bulucan Başbakan tedavi ettirdiği Dişci okuluna git/ Şemseddin Günaltay, dün öğleden miştir. Başbakan oğleden sonra be;evvel Şişlideki Atarürk müzesi hi raberinde Vali ve Belediye Başkanı nasını gezdikten sonra dişlerini Arkası Sa. 4, Sü. 1 de İlkokullardaki öğrenci sayısı 1.625.452 ye yükseldi Ankara 4 (Telefonla) Millî Eğitim Bakanı Dr. Tahsin Banguoğlu valüîklere bir tamim göndermiştir. Bu tamimde şöyledenilmektedir: «İLk okullannuznı genel durumuna aid geçid istatistik rakamlarını aldun. Bu yıl ilk okullarda 1,625,452 cocuğumuz okumaktadır. Geçen ders yılı başında ilk okullardaü öğrenci sayısı 1,474,671 idi. Bu yü 150,781 çocuk fazla okutuyoruz. Geçen ders ydı başında 15,311 faal okulumuz vardı. Bu yıl faal okullarunızm sayısı 17,029 a yükselmıştir. Geçen ders yüı başından bu yana 1,718 ilk okulu yeniden açmış bulunuyoruz. Bu sevinc verici gelişmeyi sizin himmetlerinize borcluyum.> Bundan sonra valilerin ve mesai arkadaşlannuı köy okullan yapmnı, Arkası Sa. 3, Sü, 4 te Hhami Sancar Yeni seçilen C. H. P. İstanbul ü İdare kurulu, dün, Parti müfettişi Prof. Dr. Sadi Innağın başkaniığında ilk toplanüsını yapmış'or. Kurulun bütün üyeleri, başkanlığa yeniden Dr. Esad Durusoyun getirümesini teklif etmişlerse de, Dr. Durusoy, hastanedeki işlerinın çokluğu dolayısile başkanlık varifesini alamıyacağım ve kendisir.in aifedilmesini istemiştir. Bunun uzerine başkanlığa oybirliğile avukat Hhami Sancar seçümiştir. İlhami Sancar, dün, basma ilk de Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Moshovada 3 Rusyanın durumuna âmil olan marazi, ruhi sebebler YAZANıBedeU Smlth Fransız güreşçileri Tiirkiyede staj görecekler Yazuuz karikatiu;
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog