Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

MEYDAN Dünyamızın hali artık ciddî tenkidlere tahammul edemiyecek kadar zıvanadan çıkmış buhınuyor,. Işi alaya almak ve hicve dökmekten başka çare kalmadı. Işte MEYDAN size bu alay ve hiciv vadisinde en guzel yazıları, en dokunaklı karikatürleri verecek tek mizah mecmuası olarak çıkıyor Perşembe günü bayilerden istemeyı unutmayın Çıkaran: YAŞAR NABÎ Dağıtma yeri: Varlık Yaymevi, İstanbul 28 ncı yıl Sayı : 9124 umhuriyet KURUCUSt* r YUNUS NADf Telgraf ve mektub adreâ: Cumhuriy* istanbul Posta kutusu tstanbtıl No 248 Telefonlar: Umumî Santral NumarsL. 24298. Yaa İşleri: 24299. Matbaa; 24290 ENSONPARIS MODASI 'BAHARLIK Bordür, Reyye ve Ekose Kacbn YÜNLÜLERİNİ Israrla araymız. Çarşamba 4 Ocak 1950 Amerikanın Ankara Bttyttk Elçisi "Türkiye Hükumet ve C.H.P. ileri gelenleri durumu şok mttsaid buluyorlar dayandıkça Yakın Doğu emniyettedir,, dedi Iıtgiltere ile Amerikanın Orta Doğu'da Sovyet p ropagandasına kârşı tedbir aldıkları bildiriliyor. Ruslar İran'da yeniden faaliyete geçtiler Basııı kaıınıııı Muhalefetîn kendi aralannda çatışması, Halk Partisindeki iyimserliği arttırdı. Parti dahilinde, seçim tarihi için iki ayn görüş çarpışıyor Yakın Doğunun emniyeti Seçimin öne alınması meselesi ve Türkiye Büyük Amerikan manevraları Ankara 3 (Telefonla) Bugün dolaşan haberl«re göre seçimlerin vaktinden önae yapılması iktidar. partisi yüksek kadeırelerince, he men hemen kararlaştuılmış gibidir.' Bununla beraber, Parti içi cereyanlarla, iç politika olaylannın en son dakikada dabi bu karan değıştirmesi ihtunali mcvcuddur. Bu mevzuda, iktidar çevrelerinde iki ayn görüşün karşılaştıeı sezıliyor^ du. Daha ziyade partinin ıfra kanadında Vsulunmakla tanınanlar seçimlerin ncrmal vakünde yapıl Arkası Sa. 3, Su. 2 de NewYork 3 (A P R ) Birleçık Amerikanın Ankara büyuk elçısı G Wadsworth gazetecilere yapüğı bir beyanatta Yakuıdoğunun errmıyetine ve bu bolgede Turkıyenın oynadığı role temasla şoyle demiştır: « Türkler soğuk harbe kaışı ashakanın çazeteciliği dayandıkları muddetçe Yakındoğu miz hakkıntbki fikirle emmyettedır > ıini şbjlece hulâ^a ede Buyuk elçı hemen şunu da ilâve biliriz: «Ne isterlerse yazsmlar: el etniştır: verir ki mernleket hajrını goz« Turkler azim ve metanetie Karaip denizindeki tatbinn'uııde tutsunlar. Buıunku basm dayanmakta ve soğuk harbe ehemkata 80.000 asker, 150 harb kanunumuz Belcika \e Fransaya mıv et vermemekt«dirler > gemisi ve 650 uçak iştiıak nazaran daha serbesttir. Biz. ga Amerikada alü haita kadar kalazctecilerimizin i\i nivetlerine giı cak olan bü>uk elçi G. Wadsworth, edecek vendiğimiz idn musamahalı da\ra Turkiyenın diğer her hatngı bir Avnnor, cldcki mevzuatı ajncn tat rupa memleietme kıyasen daha iyi Narfolk (Virjinya) 3 (a a A P ) bik etmhoruz» Amerikan silâhlı kuvvetler komudurumda olduğunu da soylemıştir. Pakistanda toplanan Müslümanlararası kongreye iştirak eden Türk hejeit tanlıgı bugun onümuzdeki çubat Şu bir kac cumlenin icinde pek Ortadoğuda Amerikan fmaliyeti çctrefü bahislcr saklıdır. Sa\ın ve mart aylarında Karaıp denızuıde Nafen ajansınm Şamdan bıldırdıGıınallaM mcmnun etmek icin biz ğıne gore, İstanbalda toplanan Ayapılacak, kara, deniz ve hava kuvson cumlenin son kısmına dokuna rr.erıkan dıplomatları konferansınm vetleriue mensııb 80.000 askerın rak soze haşla\acağız: E\et. ger neticelerinden biri Amerikan elişıirak edeceğı buyuk manevralar ilk çcktcn hnkunıet elde mevzuatı a j çılığinın artan faalıyeti olmuştur. hakkında bazı tafsılât vermektedır. Bozuk kalitede tek tip eknen tatbik etnmpr. gazetelere karHer tipte 150 den fazla gemi bu mek çıkanlrgasma daha ne Bırleşik Amerıka, Arab memleket Amerikan diplomatlarıntn tstanbul konferansına riyaset eden Mc Ghe«( şı nisbeten musamahalı davranımanevralara iştirak edecek ve Pakadar müddet devam ediAmerikanın Ankara Büyük Elçisi Wodsworth ile beraber ATkası Sa. 4, Su. 1de >or. Yoksa. Tann esirgesin. basın sifik fılosu bu münasebetle karada leceği hükumetten kanununun .vururlukteki maddeleve denizde yurur muhtehf vaîrarine da>anarak memlekette çıkan soruluyor larını geçıci olarak Atlantık fılosugazeteleri ti'len susturmak mumMüslümanlararası, Iktisad Kongresine iştirak na verec^kjUr. Yeni. ieiüye.ve.tecf kundur. Meielâ cevab haKkuu ele Ankara 3 (Telefonla) Seyiıan hizatın ve bılhassa bir yeraltı s*alalım: Bi/im kanun bu hıısusta milletveküi, Ahmed Remzi Yuregir eden M. Kavalcıoğlu Tütüncüler Birliğinde lâhının kullanılmasına buyök onem ınutlak bir hukum taşır. Bir gaMeclise, 6 soruyu ihtiva eden dikizahat verdi verilmektedır. zefede adı geçen bir ferd. kcndine kate şayan bir takrir vermiş ve TıManevralar bır şubattan itibaren dair olan yazuiın iki misli ile o gacaret Bakamndan cevab ıstemıştır. Amıral Blandy'nin yenne AUar.tik reteje ccvab vermek hakkına maKaraşıde toplanan Müslümanlar mize dönmuş.jr. Kavalcıoğlu dün Ahrr.ed Remzi Yuregt bozuk ve liktir. Yazı tenkid mahivetinde mifılosu kom*anhğma ta\m edile arası iktısad kongresine Tutuncu Tutür.culer Bır'.iğınde bir basın <Ki?ük kalitede tek tip ekmek çıdiı** gerçek bir hâdiseden mi bahcek olan Vıs Amıral Fechleler ın ler Bırlıs»i adını iştırak eden dele toplantısı yaparak Pakistanda top kanlmasına daha ne zamana kadar sedi\or? adı geçen şahsı yerijor Arkası Sa. 3, Su. 7 de gemiz Mumtaz Kavalcıoğlu şehrı A r k a s t S a . 4, S a . lde devam edileceğini sormakta hububat İlk neticelere göre Vefd mu? övüjor mu? Bu noktalar dikve un ithali için, yabancı memlekate alınmamıştır. Bu bakundan Peu*tisi başta geliyor ketlere ne kadar altın ve döviz hukumetimiz gazeteleri cidden şıödendiği hakkında izahat istemartmaktadır. Aksini nasıl sb>li.\emektedir. biliriz ki hergün şu veya bu şekilYüregirin sonılanna göre. geleoek de kalem o>natan bizler, bu işi sırt hukumet ce\ab hakkını kullaıtmaaylar için memlekette bir hububat NewYork 3 (R ) Birleşik A Juk belirtmişlerdir. jra tenezzul etmedijH için yapabilisıkıntısı ve yeniden hububat getiTemsılciler Meclısi Başkanı Saro voruz. Başbakanm, Bakanlann. merıka Kongresi yeni sene ıçınde rilmesi bahis konusu mudur? Parti ileri eelenlerinin gazefelerde İlk defa olarak bugün toplanıruş Rayburn, gazetecilere verdıği deÜçüncü sual şoyledir: Ziraat Banadı gecmediği bir gün var mı? Bun tır. Fakat asıl nıuzakereler yarın meçte: «Gorıınurde memleket gakasına sermayesini yarı nisbette lar, kanunun kendilerine tanıdığı Başkan Truman'ın mesajım oku yet iyi bir durumdadır. Bu dunım arttınnak, böylece çiftçiye daha hakka dajanarak olur olmaz vesi masıle başlayacakür. Kongre li şımdıye kadar hıç bir zaman bu fazla ve uzıın vadeli ^redi sağlacnak lelerle çazetelere cevab vermeyi derlerınden bazıları buçun Baş derecede ivi olmamıştır.» demiştır. üzere yürde 7 faizli tah\il çıkarılkanı zıvaret etmişlerdır. Bu göruşBaşkan Truman. yarınki mesaâdct edinirlerse halimiz nice olur? ması selâhıyeti verilmiş , bundan Duşünunuz bir kere: Bir makalede melerı muteakıb Demokrat Parti jında Amerikanın dış sıyasetıne de başka Ziraat Bankası Marshall plâGunaltav hukumetinin umumî po lıderleri Başkanm yeni plânlan temas edecektir. Başkanın Çm Ankara 3 (Telefonla) Bütün mndan memlekete gircek m hakkında son derecede memnunSa. 3, Su. 3 te litikaMna dair bir takım fikirler yurdda şiddetli bır kışm huküm ve traktorTere karşı tedıye ve bor >urütu\or. o arada bir kaç Bakansurduğu gelen haberlerden anla Arkası Sa. 3, Su 2 de Iığı ilgilendiıen bahislere de doşılmaktadır. Kar hemen her tarafkurınorsunuz. Ertesi gunü, yazıta devam etmektedır. Orta ve Donızda adı gecen butun Bakanlıkğu Anadolu bolgelerinde bır çok lardan sizüıkinin iki misli hacimyollar kapanmış olduğundan muhde beş \azı alır ve bunu ilk çıkatelif ekıpler faalivete sevkedilmjşcsk nushanın avnı sahifesinde aynı tır. Bu arada Dgaz yolu dun gece sutuna bpsmak zorunda kalırsamz kapandığmdan Kastamonu postası ııe >aparsmız? İlk bakışta ne kaÇankırıda kalmıştır. iktifa etmişti. Nufusumuzun bir buAnkara 3 (Telefonla) Nuf'ü dar acavib gorunse de bugunkü Arkast Sa. 3, Sü. 4 te %a*m kanunumuzun ruhu maalesef sayımmın seçimlerden once yapılıp çuk müyon cdvarında bir artış gosb«n'.edir. ! yapılmıyacağı henüz kat'î çekilde terdıği hesablandığmdan yeni saynn Nahas Paşa kararlasmaınış olmakla beraber, se neticeleri esas tutulursa bazı seçim Şeker fabri'îalanmızrn bu y ı ü çımlerden sonraya kalacağı sanılı daırelerinden daha fazla milletveKahire 3 (B. B. C. ve A. P. muistüsali 134 bin tonu bulacak i Bu itibarla hukumetin bize kar| yor. Başbakan yardınacısı Nih.ad E kili çıkarmak icab edecektir. İsta habirleri) Bütiın partılerin iştiçı snnruz bir musamaha gosterdi rım bütçe komisyonunda bu mevtistik Umum müdürlüğünde »üfus rakile sabahleyin erkenden başlaAnkara 3 (a a.) Haber aldığı* ğine şuphe >oktur. Geçimini kale zudaki suale «hukumetin tetkikler ve ziraat sayımı için hazırlıklara yan seçimler öğleden sonra haramıza gore, şeker fabrıkalanmızm rrine borclu olan her yazar sajın de bulunduğu» cevabını vermekle Arkast Sa. 3, Su. 7 de Sa. 3, Su. 2 de 1949 yılı kampanyaiarmda şımdiye Gı>nalla>ın şahsında hükumete iadar işledıklerı pancar 797 bin to; ır< nnet dujgularile bağlanmalıdır. Günaltay dün Vali ile nu ve seker istıhsalleri de 4340O Dünkü karh havada Ankara caddelerinden blrinin hali Yalni7 şu var ki, meaıleketimiztonu kup ve 87650 tonu krıstal olbirtikte Paşabahçe Cam, de Mirutulmek istencn basın nimak uzere 131 bin tonu bulmuştur. zanıını. bir zatui musamahası veya Alpullu şeker fabrikası 139 günluk Şişe Fabrikasını gezdi hoşgorurluğu esası uzeıine kurakampanyasıru 18 aralıkta bitinnış maMz SaMn Başbakan ve arkadaşve bu muddet icinde 1S4 bin ton Başbakan Şemseddin Günaltay lfrı fci^e karsı cok iji nijetler bespancar işhyerek 30 bin ton şeker ısdün öğleden evvel Vali ve Belediye li'eHüılcı bizım >urdseverliğimitihsal etmi"tir. Başkanı Fahreddin Kerim Gökay ze gıuenebiliıler. Bu. ne yannki Turhai fabrirası da 118 günlük ile birlikte Üskudara geçmiştir. NADİR NADİ kampanyasmı 27 aralıkta bıtınniş Başbakan evvelâ Beylerbeyi Sara Arkası Sa. 3, Su. 5 te ve 246 bin ton pancar islemek suyını gezdikten sonra Paşabahçe retile 41 bin ton &eker istıhsal edeCam ve Şise fabrikasına giderek Mareşal Soioiovskiy tarafından çişe ve cam istüısal durumunu tetAnkara 3 (Telelonla) Bu satamamen yanmıştır. Yangın, Hilmi rek kunJuşundanberı en büyük isdoğu Âlmanyada iç işleri idaresinin kik etmış, yapılan işleri görmüş bah şehrimizde büyük bir yangın Gülüçün 21 numaralı dükkânmda, ühsalını meydana getıiTniştır. başkanlığına getirilen Dr. Kurt olmuş İstasyon civarmdaki toptan soba borusunun saçakları tutuştur Arkası Sa. 3, Sü. 6 da ve menmunluğunu bildirmçitir. Fischer eski bir bolşeviktir; dcsya Arkcsı Sa 3, Su. 6 da Şemseddin Günaltay fabrikanın cı halinde 14 dıikkân ve iki ardiye sına bühassa Uzakdoğudaki kcmü Arfcosı Sa. 3, Sü. 8 de nist faahyetleri ve gizli vazifeler bakırrundan epeyi muvaffakiyet kay dedilmiştir. Dr. Fıscher'in Berlindeki ilk r.utku da hayli manalıdır. Meselâ: cBatı devletlerinin askerî hukumetleri tarafından ıdare edılen Berlin doğu "bolgesındeki sosyalist demokrasıye karşı iç harbi sçmak üzere lâzun gelen butun hazırlıkları yapmtktadı"^ demiştır ki bu sozleri, şuphe Moskovadan gelen bir general sız, halkı tahrık edici mahiyettedır. ordunıın siyasî eğitimi ile Gene Kurt Fischer'e gore: «Işçi meşgul olacak dırtıfının duşmanlarına karşı rnuvaf fakiyetle mucadele edebilmek içm Londra, 3 (B3.C) Polonya'nm her şeyden evvel kuvvetli bir hııku bir Sovyet Cumhuriyeti haline gemet lâzımdır. Polis teskilâtı, huku tırümesi için yeni bır adm» atılmetin silâhlı şubesi olduğuna göıe, miftır. Varşova radyosunun bildiren muhim unsurdur. Doğu ile batı dığine gore. Mareşal Rokosovsky'nın. uyuşmasınî i"r'*ân \e J.tı nal den sonra şimdi de Moskovada yeyoktur. Onun için. bir hukumet rr.e tıştirılmiş olan General Oşap P o murunun doğu istıkamehnden aylonyaya gıtmış ve ordunun siyasî Arkan Sa. i, Sü, z d« Arkıuı Sa. 3. Sü. 3 te. . Doğu Akuaıiiada cğlenen Rus askerlerl lüai}tt Ankara Togtşncı Haliade ffk&n yansjşı söndjrmeğe Truman bugün bir nutuk söyliyecek Başkanın sözleri Uzak alâka Doğö hakkında ile bekleniyor Mısırdfl seçim yapıldı Pahistan ile ticaretimiz Ekmeğe dair bir takrir Bütün yurdda karakış şiddetini arttırmağa başladı Kar fırtınaları yüznnden bazı yollar kapandı. Ânkarada dün hararet sıfınn altmda 18 e kadar dnstö Hüfus sayımı seçimden sonra yapılacak Şeker istihsaiitfde Başbakanm tetkikleri rekor Moshovada 3 yıl: 59 Rusya, Doğu Âlmanyada tankü, toplo bir polis kuvveti hazırlıyor Ânkarada büyük bir yangın oldu Polonyada Sovyet baskısı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog