Bugünden 1930'a 5,432,635 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURIYET Ow*<W50 SOĞUK v RÜTUBETLt e HAVALARDA NE MARKA OLURSA OLSUN R İ N I M I I GRİPİN Almayı unutmayınız. Çünkü PEĞİ$TİRİNİZ ONUN YERINE bu 9 lâmbalı GRİPİN BAŞ, DİŞ, ROMATİZMA, ADALE ve SİNİR ağrdannı keser. NEZLE ve GRİP baçlangıcınm da önüne geçer. Dört saat ara ile günde üç kaşe alınabilir. Taklidlerinden sakınınız. Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. Eli BllRLA ve Ortakları Galata, Hezaren Coddesi No. B4 Istanbul Yenicami Maliye Şubesi miıkelleflerinden Salih Bakırküre tahsili vacib bir durumda bulunan vergi borcunu ödemış ve bakıye vergisi için de temyiz komisyonundan tehiri icra karan taleb etmiş bu( Bugünkü Program j lunduğundan 5432 sayılı vergi usul kanunu hükumleri gereğınce tah'sili vacib bir durumda vergi borcu otanadığından 8 '1/950 günlü CumİSTANBUL huriyet ve 9/1'950 günlü Vatan gazetelerüe Tahsili Emval Kanunu ge12 57 Açıhş ve programlar 13 00 reğicce satılacağı ilân olunan gayrimenkullerinin satışının durdurulHaberler 13 15 Kanşık şarkl ve tur(1196) küler (Pl ) 13 30 Kanşık hafıf mu? duğu ilân olunur. ak (Pl ) 13 50 Şarkı ve turkuler; oku\an Nevzad Akay; çalanlar: Hak. kı Derman, Şerıf Içlı Selâhaddin Pınar. 1) Çıkmaz derum dılden, 2) Bırllkte bu akşam, 31 Her gunum, 4) An. lattı erenler, 5) Doymadım sana 6) Dun yıne 7) Çıle bulbulum 14 30 Ev kadmı 14 40 Dans muziğı (Pl) 15 00 Prosramlar ve kapanifc 17 57 Açılış ve programlar 18 00 Dan« muziğı (Pl ) 18 30 Sadl Yaver Ataman Ses ve Saz Bırlığinden memleket havalan 19 00 Haberler 19.15 Hafıf ara rauziğı (Pl.) 19 20 Radyo senfonl orkestrası konserl: idare eden: Cemal Reşid Rey; Ludwıg van BeeU hoverr Senfoni No 6 rPastorale» 20 00 Memleket rurküleri: okuyan Ha. Mtı Tunç 2015 Lied'ler (Pl ) 20 30 Muzık bılmecelen 20 45 Anadolu koy havalarından izahlı ornekler; takdım eden Yusuf Zıya Demircl 21 15 Fasıl heyeti konserı <"Seba>; Pesrev Çamlar altında, Oyle bîr âfetl yekta Setntl dlldara, Gulzara harab ayle, Taksim, Sahılde sabah, Hayali yare, Şımden geru, Blr esmere Mevle. vlhane pesrevi 22 00 Oda muziğı; Mozarf »Trıo» No. 2 «Mi bemol major»; çalanlar Orhan Borar (KemarO, JSnofk Kavafjan (Vıvola), Ferdı Stat. ztr fPıyano) 22 15 Ernest van Dohmanyi Serenad Ob 10 (Pl) 22 45 Haberler 23 00 Dans muzlği (Pl ) 23 15 Hafıf gece n.uzıği (Pl ) 23.30 Programlar ve kapanıs. ANKARA 730 Hafıf oarcalar (Pl ) 7 45 Ha. berler 8 00 Şarkılar (Pl ) 8 15 10 dadıka Bulanje (Pl ) 8 25 Gunun programı 8 30 Hafıf muzlk (Pl.) 9.00 Kapanıj. 12 28 Açıiıi ve program 12 30 Şarkı'HT 13 00 Haberler 13 15 Salon orkestraUrı Ç8h\or (Pn 13 30 Öğle Gazetes 13 15 Gondol şarkıları (Pl.) 14 00 Kapanış. 18 00 Beste v« jarkılar 18 30 Radyo salon orkesrrası; 1) Soero Kochmann: Ikmcı dans suıtı, 2) Joharmes Grahms 9 numaralı Macar dansı. 3) Leopold' Yeni dunvadan e^ki çarkllar, 4) Jaharm Srrauı='! Kadm şarab ve şa'kı (vals) 19 00 Fnberler 19 15 G»çmışt» bugun 19 20 Yurddan sesler 20 00 Dort Vıvolonsel (Bach Forlro) fPl ) çalanlar Aptonio Saldareih Mp>rud Cemil Nejad Tekebaş ve Kava O»tan 20 1S Radyo Gazete. sı 2" 30 Ince s " (Ferahfçza faslı) 21 00 Tsnısıl 21 45 Serbest saat 2* 00 Konu'ma 22 15 Dnn« muzığ, (P' ) 22 45 Haberler 23 00 Kapanış. MUAMMER KARACA Opereti" M A K S İ Mde Bu akçam 20 10 da SİZIN SOKAK , Cumarte'îl Pazar mnt'ne 15 te Cumartesl matine p!le Der'embe akjarr ları talebeve fen7ilât Teiefon Turkıyede yangın. nakliyat kaza ve hayat sigorta işlerile mesgul olmak uzere kanunî hukumler daıresinde tesçıl ve ilân edüerek bugun faaliyet hahnde bulunan Güven Sigorta Şırketi bu kere müracaatle Istanbul acentahğma Şirket namına yangın, nakliyat, kaza ve hayat sigorta işlerile meşgul olmak ve bu işlerden doğacak davalarda butün mahkemelerde davacı, davalı ve uçuncü şahıs sıfatıle hazır bulunmak uzere Sermet Tezcanı tayin eylediğıni bıldirmiştır. Keyfıyet Sigorta Şırketlerinin teftiş ve murakabesıne daır 1149 sayılı kanun hukumlerine uygun bu'unmakla ilân olunur. EN S O N M O D E L E K O N O M I VE TİCARET BAKANLIGI İç Ticaret Genel Müdürlüğünden: radyolarının BIRINE sahip olunuz! RADYO İsTanBui Defterdarlığından: Bronz ve Krome Karyolalar TAKSİTLE P E R T E V SATILIR Z A P S U ^ SultanhanTam, Dıkranyan Han No. 15 Istanbul Deniz Harb Okulu ve Koleji Komutanlığından: 1 Deniz Harb Okulu ve Koleji için bir fizık mihanik bğretmeni alınacaktır. 2 Isteklılerin Üniversite Fizik Matematık Şubesinden mezun olmuş olanları tercih edilecektır. 3 Azamî 70 lıra aslî maaş verılecektir. 4 Talıblerin, memurin kanununun ddrdüncü maddesi gereğince gerekli belgeleri hazırlıyarak en geç 10 şubat 1950 gunune kadar Heybelıadada Denu Harb Okulu ve Koleji Komutanlığma başvurmaları. (1006) Son D I K K AT Mukcı.mel, pratık temız ve \arg.n teh]''esınden '"âde T E S Hİ N lâboratuarlar vesair için gayet elverişüdir. ıçın ROYAL AMERİKAN H AVAGAZİ SOBALARI derece tekemmül etmiş, modern ve her turlıi tehlıkeyi önleyen bir emniyet âletıle mucehhezdır. AZ SARFİYAT HER KESEYE ELVERİŞLÎ FİATLAR Evler, yazıhaneler. fabrikalar. atelyeler, HER SOBA KÜÇÜK VE ZARİF BÎR MÖBL'dir. : : : : Lutfen bir kere BEYOĞLU GALATA KADIKÖY ANKARA gormeniz iddıamızı ispata kâfıdır GAZ Şirketi tstiklâl Caddesi L. F1NZİ N. PALTI ve Ort. Hezaren S. Xo, 99 SUGAZEL Şirketi Muvakkithane Cad. 15 ŞÜKRÜ ATILGAN Anafartalar Cad. 55 İmralı Yeni Cezaevi Müdürlüğünden: Hükümlü ihtiyacı için : ' 1 En geç 20 Şubat 950 tarihinde teslim edilmek şartile 140 santim eninde, 2 metre boyunda ve 1,5 ilâ iki kilo ağırlığmda boz renkte bin aded battaniye;, 2 10 Şubat 950 tarihine kadar teslim sartile yatak kılıfı yapmaya elverişli jyi cinsten 4000 metre çuval kanaviçesi satın alınataktır. Satmak istiyenlerin battaniye ve kanaviçelerin evsafi ile asgarî satış fiatlarını havi teklif mektublarmı 5'2'950 tarihine kadar Mısırçarşısındaki 86 numarah satış Buromuza vermeleri. (1209) . SATIŞ YERLERI ZARİF ve SAĞLAM BİR CORAPALMAK I5TERSENİZ • KESıDEilE A RA Y I NI Z Devlel Denizyolları İşletme U. M. llânları Idare ihtiyacı için lö ton karpit satın almacaktır. Evsafi, Tophanede Gereç Mudurluğunden her gun iş saatleri dahilınde oğrenılir. Teshm muddetınin çok kısa olması tercih sebebıdır. Mal vermek istiyenlerin teklif fiatlarını, teslim muddetıni açıklamak suretıle kapalı zarf içınde en geç 6 Şubat 1950 tarihine kadar Tophanede Gereç Mudurluğüne teslim eylemeleri ilân olunur. (1099) MUHTEUF NAKiT Sahıb ve 8ü4muharnrt NADİR NADİ Bu nushada yazı ı;lerını tiilen itore eden: ÇEVAD t EHMİ Çhmhuriyet iiatbaan A/KİIA W/nir\ 2000 ADET EŞiTHAKU TESELU 4 TAKSİT 4 AYDA Peşin ve yüzde vermeden Her nevi kundura, tuhafiye, manifatura, pardesü ve şapka EMLAKBANKASI Ancak KARDEŞLERDEN temin edilir. Çarşıkapı. tramvay durağı karşısı Ya v r u l a r ı n ı z ı n Sıhhatlı ve gürbüz olması içîn lüzum lu kalori ve vita minli m a d d e l e r i A R I UNLARINDA bulabilirsiniz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog