Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

31 Ocak 1956 CUMHURİYET Creve, Kömür İşçileri Sendikası muhalif, Sellüloz Sanayii Sendikası da taraftar bulunduğunu bildiriyor Grev meseiesi BULMACA 1 1 0 ve sendikalar 1• 1 2 3 4 5 ö 7 8 TUTUM BANKASI İSTANBUL AJANSI Büyük Postane meydBnı Muhzırbaşı sok. 5 No. daki Lokalinde SAYIN HALKIMIZIN 1 2 10 aded aded aded HİZMETİNE 1000 Uralık 500 er liralık 100 er liralık GİRMİŞTİR I 1 • 1 Bu Ajansımızda yer.iden açılaeak TASAR RUF HESABLARININ beher 50 lirasına 5 MART 1950 de YAP1LACAK KEŞİDEDE: • • 1* | 1 1 I 1 1 İşçiye grev hakkının tanınıp ta sendıkalar grev hakkından mahnmmaması etrafmda Meclis komis rum oldukları içindir ki bu vaSoldon scğa: Evlâdlarının yangm tehlikesinden korunmasım \onlarında cereyan eden müzakere ziyete ancak seyırci kalmaktal Manş denizinde kazaya uğııyan O R H A N K A Z A N C H A N ve münakaşalar üzerinde işçi sen dırlar. Grev hakkmın komünist şılcrnmız. 2 Hukünıete aıd bınalar ve iyi bakılmasmı istiyen velilere: dikaları da yer yer toplanarak ver ve faşist rejirr.ler: gibi insanlık eski usul çoğulı. 3 Çcvrüınce bakla hiçe sayan ezmesı yemeğmin alafranga adı olur, diklerı kararlarls görüşlcrini açık hak ve haysıyetinı lamaktadırlar. Dun komür ve sellü meş'um rejimler müstesna ola ssız yerlerde o uçmsz kervan da geçGalata, Tünel Caddesi 74 loz işçileri ser.dikalarından gazets rak bütün demokrat memleket mez. 4 YumuçakJık. noa. 5 tUzak ın yarısı. r.skeri btrlıklerden. 6 mize iki mektub gönderilmiştir. lerde meşru bir müdafaa silâhı Elbisenın kolunur. kenarı, 5zılı hıriiususî binası, konforu, mefruşatı. temizliği. fevkalâde bakımı ve nefis Bunlardan kömür işçileri sendikası. olarak tamnmış olduğu bu hak sızların kırıp sodukları. 7 Oz jurd yemeklerile memleketimizde ilk defa kurulan bir : grav hskkı istememekte. sellüloz tEn mahrum işçi sendikalarının (mırekkeb kelımei. S Çocuklar ve sandığmdan saf insanlar onları serçek anırlar. işçileri sendikası da greve taraftar bir sosyal yardım o'.up bunun demokrasi rejiminin daha ileri gidemiyeceğini de t a Yukcrıdan a$cğıja: 1 kelibir zarureti olduğunu belirtmekte bıi gormek lâzımdır. Bugün için r.,e). Cilveli tavıriı sevg.lı fiki 3 2 jtme suretıle yıkan. dir. Her iki mekîubu da aynen neç grev.n aleyhinde bulunanlara kı Rus hukumdar hanedanından ^KOT. 2 nci S Ö M E S T R için müsaid şartlarla talebe kaydedilmektedir. <=aca şu hak katlerı hatırlatmak kunc> lâkabıle •tanınmış Çar. iîiian rediyoruz: ısteriz: • ^ ^ • • • • • ^ ADRES : Istanbul . Lâleli, Türk Ticaret Bankası bitişiğinde a H H H i H m i M H çcluğuna çocuğuna bu^ıın ivİEİni btEreğli Kömür Havzası Maden rakmalıdır. 4 Bir erkek adı. «şıkâr» İşçileri Sendikasının mektubu 1 Türk işçilerine bütün d e ın tersi. 5 Çevrilince mağara olur. Aşağıda imzaları bulunan mokrat memleketlerde kabul e dış tlcaret islerlnde kulîamlan bır CZonguldak Maden İşçileri Sen d:lmiş olan grev hakkını tanı unıl. 6 Ku'vet ve kude; manasm? Muessesemizin 1950 yılı birinci altı aylık yaş sebze ihtiyacı padikası İdare Heyef. Zonguldak mak demokratık bir zarurettır. gelen bir yeni terım. v^ktıle intihar etm's olan Orta Avrupah meshur bir zarlık yoiu ile satm alınacaktır. Aınele Birliği Bölgeler işçi mu Bunu yapmamak insanlık h?k 7 K"7mopolıd. Temin etmok arzuîunda olanların şarüarımızı öğrenmek üzere rahhasları, iş kanunu gereğmce ve haysiyetine karşı açık bir t e avakkabı fabrikatorü. clan ick.lde. 8 lıeın tamami'e aksi 1 "2 1950 tarihi akşamına kadar Müessesemiz Ticaret Servisine müraHavzanın 6 bölgesmden seçilmiş cavüzdür. Muvaffakıyet kazanan. (1145) olan işçi mümessillerı. 6 bolgai bulmacanın halleHilmiş sekli caat etmele/i rica olunur, 2 Fedakâr ve vatansever Sandıkça tahmın den seçilmiş olan Sendika İdare Türk işçilerin n, grev 2 3 4 5 b ? 8 hakkını Rehnln cinsi edU«n kıj met Borçlunun ismi Ke=ab Dosya Teshir Heyetı temsılcılen) bizler bugün memleket menfaatlerme aykırı No. No. L.ıra No. RİAİJİEİNİDİR A 26/1/930 perşembe günü saat 18 olarak kullanacaklannı ve solcu 1387 Nuriye Düzgören Bir roza pantantif 400. 48 729 1010 de yaptığımız toplantıda Havza propaeandalara âlet olacaklarını ÜBİAİRİEİ İE N 48 '781 1500 Hüsej'in Gülşen Bir roza tektaş yüzük 250. 1011 da temsil ettığimız 50 bin .şçi ns tasavvur etmek büyük bir hak(taşı kâğıda sarıh) YİAİLİAİB'HİK mına aşağıdaki kararları alnıış sızlık, büyuk bir günahtır. 48/1007 2070 Arab Mustafa Ay Bir roza yüzük 150.1012 ve bu kararlarımızı Türkiye Bü3 Siyasi cereyanların tamaAİN|E|M|1 OtlAl V 48 1391 32339 Melike Poyrazoğlu Bir roza iğne 100 1014 1 yük Mıllet Meclisı Başkanlığına. jnile dışında kalmaları icab eden 32339 Melike Poyrazoğlu 225 » Bir çift roza küpe 1014 2 A Anadolu Ajansına ve bütün Tüı sendika başkan ve idare heyetle32339 Melike Poyrazoğlu Bir roza parça 20 1014 3 kıyedeki matbuata b.ldirilmcs rınde vazife almış olan arkadaş32530 Ali Tosun 600 Bir roza tek ta« yüıük 49/210 1O15'1 ne söz birl ğıle karar vermış bu ar sendikalarını herhangi bir si» 32530 Ali Tosun 45 Bir roza iğne 1015 2 lunuyoruz. A yasî parti görüşüne âlet etmeleri » 32330 AH Tosun 45. Bir roza İğne 1015 3 1 İş hayatını tanzim ve iş memleket hesabına çok zararlı 107653 Adviye Tez Bir çift pırlanta tek 2000. 1016 49/489 N ç ; nin emniyet ve refahmı arttır olduğu kadar sendıkacılık hesataş küpe ma yolunda alınan güzel tedbir bına da büyük bir hatadır. 134 48/874 Necmeddin Laçin Eir aded Ferhan taban halısı 150. 1017 KAYIB Muhrumu kaybettım yeler karşısında duyulan derin Sellüloz İşçileri Sendikası nisin kazdıracağımdan esklsının hukmu sakatlı. abrajlı, dökükiü memnunluk havasını bozmak, işBşk. V. olmadıgı ve kimseye borcum olmadığı 3.00X2.00 eb'aduıda ilân olunur. ç: vatandaşlan Büyük Millet S a b a h a d d n İstanbullu 48 1306 210 Bahir Sevener Bir aded Gülistan taban 180. 1018 Emekli Yuzbaşı Kemaleddin As Meclisı ve millet efkârı karşıhalısı az güvesi var sında savimsiz göstermek ve Hâdiseler arasında Felek : 3 50X2.45 eb'admda işçi lehine daha da ahnacak ted47/1083 680 Hürrem Özgöz Bir aded Uşak taban ha200. 1020 birleri önlemek maksadile ifçı bsı kullanılmış 3 90X3 00 kütlesi arasına bir takım tahrikeb'admda çilerin, sokulabildiği teessürle 49/327 801 Asım Nemli . Bir aded Tebriz taban ha700. 1021 öğrenilmişür. Bu nevi tahrikçilelısı sakatlı. doküklü, TİP İ rin bilhassa son zamanlarda Ser 5.45X3.55 eb'adında fÜçüncü. sahıjeden devam) dika toplantılarında bazı kimse48/840 857 Necmeddin Laçin Bir aded Musul kenaresi 100 1022/1 14 lira 75 Kr. BATTANİYELER leri işçi adma konuşuyoruz diye amelijesı tatbik edılen encumen azası sakatları döküklerl var miihterem bir arkadaşımz size {arzunuz ortaya çıkardıkları ve bunlara veçhıle) gosterılecek guzel ve yakın sakatları. dökükleri var 34 lira 85 Kr. ELBİSELER ve büyük işçi kütles.nin asla canlı bir misaldlr. 4.90X1.20 eb'admda Satışlarına başlanmıştır. Taşradan sipariş kabul edüir. Sayın Aziz yurduınuzun en hücra köşeletasvib etmediğ sözler söylettık, 857 Necmeddin Laçin Bir aded Musul Kenaresi 100. 1022/2 halkımızın caketlere konulan kurşun damgayı aramaları rica oleri, teklifler yaptırdıkları gö rinden ellerınde fskırhal ilmuhabersakatları ve dökükleri var lerıîe gelıb khniğirmze yatan ve şıfa lunur. Damğa olmıyan elbiseler bizim malımız değildir. rülmektedir. 4.90X1.16 eb'adında bulan yuzlerce prostathlar ise butun 2 Bazı yerlerde kandırabil ınanını Turk hekımliğmin bilgısinde 49/357 804 Melike Poyrazoğlu Bir aded İsparta taban 250. 1023 dıkleri bazı işçileri mensub ol toplamış ve i\i olanlann da bir çok halısı. lekeleri ve güveleri dukları sendıkalardan ayırıp on mısallerır.l köylerinde. kasabalarında var. 3 80X2.70 eb'adınad lara ayrı bir sendika kurdurduk \e şehirlerir.de görmüş, tanımıs bu. Yukarırla ;?imlerî yazıl' borçiuiar Sandığa olan borçlannı borc senerli mucibince ödememiş oldukla* ıınan vatanımızın bırer azız varlık» ları ve bu send.kaları da yay ları, eğer sizce meçhul kalmış ise bızce rından 3202 numaralı kanun hükmüne göre her biri hakkında başlıyan takib hasebile borca kâfi miktarSulUhamam, İkinci Vakıf Han altında. garalara se'jettikleri görülüyor mıhb«t ve malutn sevgüi Mehmedc.k•daki rehinleri ayrı a y n satışa çıkanlmıştır. Rehinle rin ne olduğu, hesab. takib. dosya. teşhir numaraidrı en saf ve temiz maddelerle 3 İşçi vatandaşlann arası •"cr.rruzd.r. Derm sevgi ve saygılanmla; her borçlunun tsmi rrirasmda gösterilmiştir. Mücevher rehinlerinin 21/2'950 tarihine kadar Cağaloğlunda kâin Doktor Behçet Sabit Erduran imâl edilmektedir. Yemekt«n na katılan bu tahrikçilerin hangı r t&ındık binası dahilindeki camekânda, halılann ise 28'2/950 tarihine kadar gene Sandık binası dahilindeki sonra çiğnendiği zaman hazhalı dıiresinde teshir edileceğinden istiyenler görebi ürler. Mücevher rehinlerinin açık arttırması 22/2/950 gizli emellerle hangi istikametDoktor hayli icerlemiş görünümi kolaylaştırır. Diş etlerini tarihins müsadif Çarşsynba günü, halılarm ise 1 3/950 tarihine müsadif Çarşamba günü Sandık tarafından lerden ilham ve kuvvet aldıklan kuvvetlendirir ve dişleri t e İstanbul Belediyesi Mezad İdaresinde (Sandal Bedes teni) nde yapılacaktır. milletin ve işçi zümres.nin meç yor ve bu haberle beni altmı çizmizletir. Yeni Spesyalite hulü değildir. Bu türlü hareket diğim satüarında okunacaği ürere Borçlular ve rehin hakkuıda ayrı a y n ilân mahiyetinde olmak ve borçlular ile alıcılaruı satıştan ha« 1 Okulumuzun 27 '1 '1950 günü yapılan beher kilosu 40 kuruş beri ternüı edilmek üzere Uân olunur. ler karşısında teessür ve nefret bu işin cahili olduğumdan münaG O L D E N kaşa dışı bırakıyor. Haklıdır. ben muhrmmen fiatlı 7000 kilo ekmek esiltmesinde eksiltme on gün uzalerimizi açıklamayı millî bir vaSandık muhammini tarafından bin liradan fazla kıymet takdir edilen rehinler, satış gününden üç zaten kime bir taksitte. kime iki ÖKALİPTÜS ÇİKLETİ tılmLTtır. zife sayarız. gün evvel Belediye Mezad yerinde (Sandal Bedesteninde) teşhir edilecektir. taksitte prostat ameliyesi yapılır Bu defa ihalesi 6'2 950 Pazartesi günü saat 10.30 da Çayırovada 4 Biz grev istenıiyoruz. Hiç diye iddiaya girişmedim. Yazımda ağzı ve 'ooğazı g!"ip mikrookul binasında yapılacağuıdan isteklilerin mezkur gün ve saatte 210 lib r klmse bızim namımıza grev da yalnız prostat davasından değil bundan korur ve öksürüğü .ÎMANIMIZA GELEN lölık teminat makbuzu ve Ticaret Odası veya ruhsat ünvan tezker e leriistıyemez. önler, ayni zamanda ağızda hekimliğimizi alâkadar eden başka ie komisyona müracaatleri. VE GİDEN 5 Biz memleketimiz, mille şeylerden bahsettim ve daha da hoş bir lezzet bırakır 2 Şartnameier resmî tatil günlerinden başka her gün okuda timiz ve ailemiz için şerefle edebilirim. Çünkü memleketin ve GOLDEN ÖKALIPTÜS görülebilir. (1144) lışarak kazanmak istiyoruz. halkırı sıhhatile alâkalı bir davaÇikletlerini çi|ne\iniz. Zonguldak Maden İşçileri dtr. Ancak ortada bir hakikat var Send.kası ki o da hiç kimse apandisit ameliSvenska Orient Line yesi için Avrupaya gitmediği, faka Yönetim Kurulu N Zonguldak Amele Birliğ doktorlann. hattâ tıb profesörleri GOTTEMBOURG Fevkalâde güzel Vizon bir nin prostat ameiiyesi için Avruİşçi Murahhasları 31 Ocağa doğru limanımızda Zonguldak Kömür Havzas: paya gitmekte oluşudur. Bundan kürk satılıktır. beklenen dolayı bana Mehmedciklerden, azi: Pivango 23 Nısan J950 tarihinde Pazar günü saat 15 e Kurum İşçi Mümessilleri İstiklâl Cad. 303 Mısır Ap. bahsedip Salonunda İkinci N'oter ve temsilciler huzurunda ekilecektir. Zonguldak Maden İşçileri kıymetlerden falandan K. 3. No, 9, Telefon: 42124 milliyet dersi vermeğc de lüzum Biletler bir lira bedelle Kurum Merkez ve Şubelerinde Sendikasının yok. Elinde fakrihal ilmühaberil» ve bayilerde satılır. Bolge temsilcileri Vapuru hamulesini boşalttıkİstanbula gelen hastanın doktorla Antalja Sulh Hukuk Kıjmeti Adedi Cinsi Kıymeti Adedi Cinsi Sellüloz İfçileri Sendikası tan sonra eşyayi ticariye alaSayın halkımızın gösterdiği rağbet üzerine küçük şişeli likörrunıza olan inanını. bulunduğu ka Lira Llra greve taraftar rak doğru, ANVERS, HAMYargıçlığından lerimiz bugünden itibaren satışa arzedilmiştir. 600 30 000 10 Kadın ropluk K Grev meselesinjn partileraras sabadaki doktorlara neden teşmi BURG, ROTERDAM, AMS949 332 2 1 Ev Tam serisi 18 çeşid olup beher şişesinin fiatı 60 kunıştur. 10 Kadın mantoluk K. 1 170 Kamyon 25 000 münakaşalara sebeb olduğu çu etmiyoruz? Onlar da Türk hekimi TERDAM, COPENHAGEN, Ar.talyamn Barbaro1; nıahallcsı 17 değiller mi? Trabzondan, Samsuu 1 sıralarda grevin aleyhinde ve le No. da oturur clu Murad karısı Necibe OSLO ve SCANDİNAVYA UB 22 Taksi (pulluksuzi 17 0001 10 Erkek kostümlükk.K. 1 800 10 Erkek paltoluk 170 Traktör i " "f" hinde bulunan bazı sendikalar dan, Urfadan, Maraştan bize hasta Sesıguzelın aynı mahaılcden Murad manlanna hareket edecektir. gelince; • Bize neden geliyorsU' oğkı Feyzuliah Sesiguzel ve Njrı Sesi Dr. İHSAN SAMİ da bu kervana karışmışlardır 2 200 Motosiklet 5 600 100 Kadın çantası 2 Fazla tafsilât için Galatanuz? Sizin memlekette de hekim gjzel ve Gjndoğmuş kazası tahrırat Çalışma Bakanlığına ve matbua350 2 600 100 Para çantası 2 Buz dolabı da Tahir Han 3 üncü katta ler var.» demiyoruz; fakat buradan kâtıbi Nurı karısı Havva Gunay aleyh. ta telgraflar çekerek grev iste100 Erkek çorabı 200 10 Oda takımı SCANDİNAVİAN NEAR o da nıuayyen bazı ameliyeler ve lerıne açır.ış old'jğu izalei suyu davamiyoruz diye Çalışma Bakanmın 500 (2 koltuk 1 kanape) 4 000 100 Kadın çorabı EAST AGENCî hastahklar için Avrupaya giden sının bakılmakta o'.an duruşmaları sırasında: Meclısteki beyanatını tasvibe ka lerin bu haıeketlerinde isabetsizlik 500 4 500 100 Kravat 10 Dikiş makinesi Davalılardan Feyzullah Sesiguzel.n ne müracaat. kıştılar. Böyle bir hareketin sen görüyoruz. Acaba elinde fakriha! SoŞuk alma neticesinde başlıyan göğüs nezlelerinrle, bronşit. 500 100 İpek mendil bunca aramalara rağrren bulunup tebli 10 Filips radyo Telefon: 44993 2 1 dıkalar kanunu hilâfına bir ha ilmühaberi olanlann bu vesikayl gat yapılmamıs ve davetıye yerıne kaboğmaca ve kızamık öksürüklerinde pek tesirli bir ilâçtır. 1 000 (5 lâmbalı) 3 300 100 Dolma kalem reket olduğu gibi herhangi bir İngiltereye gidebilmeleri mütnküu im olmak uzere ı'.ânen tebligat yapıldığ Her Eczanede bulunur, Divanyolu No. 111 113. 400 3 335 100 Traş makinesi 10 Yazı makinesi siyasî partinin programına âlet olsaydı. muhterem Doktor Behçe halde duruşmaya gelmemiş olduğundan 500 100 Ceb feneri 10 Taban hahsı H. U. M. K. nun tnaddei m?hsusası olmaktan başka hiç bir mâna i Sabit Beye sorarım. Kaç tanesi 1 500 (4 50 MK) 2 000 100 Masa saati muciblnce ilânen gıyab kararı tebllğine fade etmediği de bir hakikattir. burada kalırdı? 700 100 Kadın eldiveni karar veıümiş ve duruşma da 6 3 950 10 Halı seccade ARANMAKTADIR Grev hususunda eğer bir sö* pazartesi gunu saat 9T abırakılmış oldu700 (2.50 MK) 1 115 100 Erkek eldiveni j Her çeşid tıbbî ve ispençiyarl söylemek icab ederse, herhang Bütün bu iddialar. yapılmış olan ğundan davalının yev mi mezkuurda An 100 Keten masa örtüsü 850 10 Sofra takımı müstahzarat Chloromycen, Ensübir siyasi mülâhazamn tamamen ameliyeler ve muvaffakıyetler, an tr'lyada Sulh Hukuk Mahkemesinde 1 250 (6 kişilık) 1 000 100 Erkek gömleği lin. Vitamin B vesaire ihracı ile hazır bulunması veya kendismı temsıdışmda olarak bu husustaki gö cak umumi kanaat haline gelmek gdndermesi aksi takdirde 2 000 150 100 Erkek pijaması meşgul bir NEWYORK firması10 Elektrik ütüsü rüşümüzü şöyle hulâsa edebili le kıymetlenir. Halkın bilhassa len bir vekil gıyabında ruyet ve intac dıınışmanın 850 100 Altı kişüik, 10 Pulluk nm mesul satışı için mümessil a« sıhhat hususundaki kanaatleri, en edileceğı gıyab kararı yerine kaım ri?2 300 450 çay takımı 10 Kol saati (10 taşlı) ranmaktadır. Grev, demokrasinin bir icab: kuvvetli bir seziş neticesidir. Av olmak üzere keyfiyet ilânen tehlığ 2 000 450 2000 Keten mendil 10 Ceb saati (15 taşlı) 1 10768 Lr. 70 Kr muhammen bedelli ve 807 lira 66 kuruşluk (1184) olerak memleketimizde derha' rııpada ameliyat yaptıranlar. be olumır. Columbia Drug Company 4 000 2000 Küçük çakı 10 Duvar saati nim gibi tıb cahili muharrirlerin muvakkat teminatlı hastar.emizin 282 kalem ilâçı açık eksiltmeye konul tanınması gereken bir haktır. Bü 225 west 34& St. NewYork D O K T O R 4000 (15 günlük) 600 2000 Eesim albümö muştur. tün dünya demokrasileri, işçinn yazılaruiı okuduklan için mi ora City U.S.A. Telgraf adresi: «Co1 200 10 Kadife masa örtüsü 1 :JOO 2000 Not defteri ya giderler? grev hakkını yalnız tanımakla 2 Şartname, her gün 914 arasında hastane baştababetinde gölumdrug» NewYork. 1 000 400 2000 Kursun kalem 10 Battaniye İşte muhterem Doktorun cevabı kalmamış; hattâ 1918 den sonra rülebilir. 1 350 3000 Çocuk kitabı 400 10 Bavul bu hakkı milletlerarası anlaşma ru da aynen koydum* Tabü halk Kadın Doğum Hastalıkian 3 Eksiltme 16'2'950 Pazartesi günü saat 14 te Nişantaşmda larla teminat altına aldığı gıb: bir profesörün söziine benimkinden ve ameliyatlan Mütebassısı hastane baştababetinde yapılacağmdan isteklilerin adı geçen tarihte daha ileri d e giderek anayasa fazla inaMacaktar. Bakalım, prostaı İBe;. nglu. îsükıâl Cad. 403 kat 2.. ihaleden bir saat evvel teminatlarını yatırmış olarak komisyona müraI Şark Pazarı karşısı Muayene: ameliyesi için Avrupaya gidenle: larının baş kısımlarında değişDahiHye ve Verem Müt«caat etmeleri. 15.30 19 Tel: 43864 ^ H mez bir prensip halinde tesbit eksilecek mi? 4 Komisyon. ilâçların heyeti umumiyesini veya grupların ihaHakikatlere kızmak değil. onlan etmiş bulunmaktadırlar. Bugün lesini yapıp yapmamakta serbfisttir. (1210) i ç n bir çck fabrikalardan isle ccpheden görüp kabul etmek. bil rine n:hayet verilen işçilerin hak hassa ilim adarnlarının birinci şia ORTAŞARKIN Meşhur Tath Mütehassısı B. FELEK l a n n ı aramakla mükellef olar rıdır. 29126 Şisli Çocuk Hastanesi Böbrek, Mesane, Prostat hastalıkları Ürolog > Operatör Prof. mütehassısı ve operatörU. Beyoğlu tstiklâl Cad. Ağacami yanı Rumeli Han No. 15. • Saat 15 19 Tel: 42380 • • Türkiye Ziraî Donatım Kurumundan mübayaa ettiğiniz FORDSON MAJÖR Hidrolik pulluk kaldırma tertibatlı traktörlerinize tamamen uygun keza aynı tertibatı haiz diğer marka TRAKTÖR sahiblerine : Amerikan mamulâtı ikili traktör pulluklarımız emrinize âmadedir. İKRAMİYE TEVZt EDİLECEKTİR. Telefon: 29702 Tejgraf: TUMBANAJAN P. K. 799 TÜRK ZİRAAT MAKİNELERİ MÜESSESESİ GÜNES KIZ TALEBE YURDU Yaş sebze ahnacak Sümerbank Deflerdar Yünlü Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden. TALEBE SARAYI'dır EYÜB M ü c e v h e r v e Halı Satış İ l â n ı İSTANBUL EMNİYET SANDI6INDÂN: • •|N|A|R|t |N|« s ı ı m\\ I V I A I B E B A|L|A|M|E|T T|U|L|WN|O|T PK.180 Muhterem Dr. Behçet Sabitin cevabı İKÂRÂMÜRSEL HALK GOLDEN Gikletleri KARAMÜRSEL MENSUGAT FABRİICASI SATIŞ MAĞAZASI Gebze Çaysrova Teknik Bahçıvanlık Okulu Müdürlüğünden: 1 /SATILIK KURK Küçük şişeli likörler satışa çıkarıldı 1İKİNCİ 1 1 ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENE». MERKEZt f VAPURLAR TERT İB KIYMETLİ ESYA PİYANGO LİSTESİ Tekel İstanbul Basntüdüriüğünden: O.A. Th. Janasson ! ÖKSÜRÜK SURUBU İlâç ahnacak I MÜMESSİL İşçi Sigorlaları Kurumu İstanbul Hastanesinden: Emir Necib Atakam Dr. FEYZİ TANER FARMA MEYVATUZU Muslafa ULUDAĞ SİGARASI Tekel İslanbul BaşmüdürİHğünden: HACI AHMET tavsiye Şubat 1, 1950 Çarşamba günü başlıyor. Bahaeddin LÛtfi VARNALl Uludağ adile yeni bir sigaramız satışa arzedilmiştir. 20 siga' ralık bir paketinin fiatı 55 kunıştur. Itina ile ve zarif bir ambalâj içinde hazırlanmış olan bu sigaraları sayırı halkımıza tavsiye ederiz. (12074 SATILIK EVLER Şişlide. asfalt {izerinde bahçeli kârgir bir ev satılıktır. Az masrafla 4 katlı bir aparümana tadili kabil yanyana iki ev de satılır. Pazardan maada her gün saat 15 19 arasında 21023 numaralı telefondan sorulabilir İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLAR1 Saat 20 30 da DRAM K1SM1 TEBEŞİR ÜAİRES! I Ya.an: Klabund Turkcesı M Basır Fey:toâlu reieıon 42157 KOMEDİ K 1 S M1 KAYSERİ GÜLLERİ Turkçeıi Hiısey.n Suad ve Munir felefon: 40409 Pazar eıınlsri 15 30 da Mst'ne Cumarte.i ve Çarçamba günlerı 1430 d ÇOCUK TİYATROSU Gifclcr saat 11 de açılır Şehrimize gelmiş ve BEYRUT TATLICISINDA herkesin yüz beğeneceği tatlı çeşidleri yapmağa başlamıştır. Bilhassa Kaymaklılan H araretle ederiz. Lâstik ustası alınacaktır T.H.H. EHmesgut Uçak Fabrikası MüdürlUğünden: Muhtelif sertliklerde, bezli veya bezsiz conta boru gibi lâstik malzeme kalıb ve imal ustası imtihanla alınacaktır. Bilhassa mazotlu vülkanizasyon buhar kazanınd* çalışmif clanlar ve bakalit ebonit gibi plâstik işlerde ihtisası bulunanlar tercih edilir. İsteklilerin tahsil durumu ve şimdiye kadar çalıştıklan sahaları ve yerleri bildiren bir dilekçe ile Fabrika Müdürlüğune müracaatleri. (1185) Beıoğlu, Galatasaray. Yeni Çarşı No. 10. Telefon: 41833 Böbrek, Mesane, İdrar ve nasül Yollan Hastalıkları Mütehassısı Beyoğlu, î ş Bankası karşısı Emirnevruz sokak No. 10 Panaiya Apt. No. 2. Tel: 42203 Operatör Üroloğ • • İngilizce, Fransızca Muhasebe ve Spor Dersleri Kayıdlara devam ediliyor. KEMAL ÇAĞLAR İdrar yollan ve tenasüJ bastahklan (İktidarsızlık, belgevşekliği) Mütehassısı Beyoğlu, Tokatbyan karfisı, Suterazi Çalıs Apt. Tel: 41436 AMERİKAN LISAN ve TİGARET Dersanesi Alemdar Caddesi No. 23. Tel: 21737
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog