Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

31 Ocak 1950 CUMKURÎYFT Özalp hâdisesiniıt duruşması Orgpneral Mustafa Muğlalı ve avukatı reddi hâkim talebinde bulundular hayal sukutuna uğrıyacak Turistlerde köf ü tesir Atnan onlar gelmesin! bırakan haller Kıbrıstaki ilhakçılar Rooseveit'in vesıkaları rBİR DAKİKA : 4 ilâ 5 milyon vesika ancak 2 buçuk senede tasnif edilebildi İsveç'i 30 ar, 40 ar kişilik gruplar halinde gelen Sovyet turistleri (!) âdeta istılâ etmeğe başlamış. İşin tuhafı (!) bunların her biri mükemmel ısveçce biliyormuş. Hükumet endişe içinde. Anlaşilan, bizim «Seyyah celbi» işinde bir voktayı rınutmuşuz. Bir de istediğimiz seyyah tipinin tariji lâztm. Biz uzun boylu, konuşurken ağz\ hafif sağa. çarpılır, türkçe bilmez ve cebi dolarlı adavı isteriz. Başka çeşidi, ötelere ta'al! D. X. f Muhferem Dr, Behçet Sabitin eevabı zunca bir hikâyedir ama kısaca soyliyeyim: Üstadımız Doktor Adnan Adıvar, 23 Aralık tarihli Cumhuriet'te Türk hekimliğinin terakkiyatından bahscderken yeni usul bazı ameliyatlarm ve meselâ pros:at ameliyatının bizde neden yapılmadığını sormuş, buna da bir akun alât ve edevatın celbedilernemesini sebeb göstermek istemişti. Hemşerim ve doshun Doktor Proesör Behçet Sabit 16 Ocak tarihli Cumhuriyet jazetesinde buna uzunca bir makale ile cevab verdi. Bizde de her çe|id yeni ameliyatlar apıldığını iddia etti ve böyle makaleler yazılmadan evvel bizde bu ameliyatlann yapılabilip yapıamıyacağını sorup öğrenmek ve boylece vatandaşlan tenvir etmek lüzumunu ileri sürdü. Bu yazı üzerine ben, 17 Ocak tarihli Cumhuriyet'te ve kendi sütunurnda Türk ve yabancı hekimliği hakkında bir yazı yazdını. İ?te bufim Doktor Behçet Sabit dostum o yazuna ce\ab veriyor. Haklı, haksız diye «raşırmağ» lüzum görmedcn bu eevabı aynen koyuyorum. Hiç bir hekim şubesini ve zümresini müdafaadan kendini vareste gbremez, hiç bir hasta veya müstakbel hasta da kendi sıhhî endisesini milliyet hisleri gibi ilun işleri ne karışmaması lâzım gelen elemanların önür.de gizleyemez. Itjte sayın Doktorun eevabı: •Pek ızız dostum ve sevfUi hemje. rlm Burhan Felek; Cumhuriyet'in Hidıseler arasında ki «utununuzda daima millî va samımi duygulsrla yurutulen kalemlnız. bej B"n evvelisi (Turk ve yabancl hekımler' başl:gı ile halkın sağlığın» ve bılhassa hekım intihabına tealluk eden hissi duşuncelerımizi sarahaten bellrtirken hakkımd» da cidden pelc samimi bir doetluk ve hemşerılik ilti» fatınızı açıklamış bulunuyordu. Her zaman seve seve dıkkatle oku. duğum yazınızı. bu sefer Avrupay» hareketlm dolayısile s;kışık meşguhyetîerim arasında bir fırsat bulut> d» okuyEmamıştım. AncaJc diın (prostat ıztırabındanı muztarıb bir hastam, makalenizın verdığı derın duşunce vs tereddudlerle aciba, nasıl etsem, Ame. rıkaya mı. Ingıltereye ım 1 ÎJerelere gıt^em de çabuk yapılan yeni USTJI ile şu durumdan bir kurtulsam. diye buyuk endıjeler içinde muayeneme gelmesi ve: «Size Felek ten bır soru var okudur.uz mu' > demesı uzerıne oku» yabilmıştım. Ankara vapurunda tarn hareket ânında ıse size tesadufle ve. dalaştıfırr.ız bır anda o se\"imli guler >uzunuzde ve parlak gozlerinizde benden hemen bır cevab bekliyen bir ısı. parlamafidır ki beru bu hususta size kar;ı da bır ikınd tavzıhe mecbur edıjor. şubesi memurlarının •Home Line« vapur şirketine aid kaçakçılık NewYork 30 CR.) Ne\vYork • Atlantic» yotcu aemisi dün öğle gayretine rağmen bir takım simTimes gazetesınin bildirdığine göre, i yin Pireye müteveccihen limanı sarların resmen do'ar ahşverisine Ankara 30 (Telefonla) Vamn müteveffa Başkan Roosevelt taramızdan avrılmıştır. Gemi ile şeh giriştikleri ve buna da muvaffak Özalp ilçesinde mahkeme kararı fırdan bırakümış olan 4 ilâ 5 milrimize gelmiş olan ve içlerinde oldukları görülmüştür. «"•Irnadan, 33 vatandaşm kurşuna Vapurun hareketi sırasında car| Amerikanm tanmmış iş ve fikir ametler tarafındon vr,ki olabilecek yon vesikanın tasnifi işi sona erLake Success 30 (A.P.) Birdizilme hâdisesinde nlâkaları gö| damları bulunan seyyah kafilesi şıdaki alışverişinden kucağı dolu cşmiş Milletler te;kilâtına men teklifler üzerine harekete geçebi miştir. Baş arşivistin reisliği altınrülen emekli Orgeneral Mustafa sub uzmanlar bugun, Kıbrıs ada lir. Bu itibarla teşkılât Kıbrıslılar da çalışan bcş kişilik fcir uzman j dün öğleye kadar şehri gezmiş ve olduğu halde dönen M. Dale CarMuglah ve arkîdaşlarmm duruş ır.ın Yunanistana ilhakı için teş tarafından ileri sürülebilecek taleb heyeti ancak 2 buçuk senede bu veçarşıya giderek ahşverişte bulun negie bir arkadaşımıza şunları söymasına bu sabah saat 10 da Genel kilâtın harekete geçeceğini ümid leri hiç bir suretle gözönünde tutmuşlardır. Tuıistleıin şehir icinde lemiştir: sikaları tasr.ife muvaffak olmuştur. kurmay Askeri Mahkemesinde de ıdenlerin hayal sukuruna uğraya m;yacakür. Bu yoldaki taleblerin « Seyahat güzel şey! Amma aki gezintileri esnasmda gerek seyÇoğu mektub olan bu vesikalarm vam edilmişhr. Mahkeme heyeti, :aklarım beyan etmişlerdir. ancak bir hükumef tarafından hi yüzde 15 i 25 sene gizli tutulacak rüsefer ve gerekse Emnivet müdür lış verişe çıkmamak şartile .. İsOraeneral Hakkı Akoğuzun başlüklerinin a'.dıkları tedbirler çok tanbui gibi Türkiyenin fikir merUzmanlar şu ciheti belirtmişler maye edilmesi halinde Birleşmiş 1anlığmda, Oramiral Mehmed Ali ir: Kıbrıs rdası Biiyük Britanya Milletlerce incelenmcsi mümkün geri kalanları 16 marttan itibaren işe yaramıştır. Bu arada yolcular kezinde bu kadar tarihî ve görüleÜlgen ve duruşma yargıcı Osman nın idaresindedir. Ana';asa muci dür. İnpiltere ile Yunanistan ara halka arzedılecektir. dan birinin otomobil içerisinde dü cek yer varken tutup da antikacı Gizli tutulacak olan vesikalarm Cevdet Erkur.dan müteşekkildi. •,ince Birleşmiş Milletler teşkilâtı «ındaki sıkı münasebctleri RÖZsürdüğü küpe kısa bir zamanda dükkânıları ezberlerr.ek hoş bir şey Savcıhk mskamında gene birinci erhangri bir memlekete bağlı böl önünde tutan diplonatlar ise. A el'an yaşayan kim««lerle ilgili olsahibine verilmistir. mi? Maamafih bu arada İstanbulu I ivci sahiicde Hulunarak sınıf yargıc Çerif Budak bulunu ce'.eri Vu memleketten ayırmak vo tina hükumetinin Kıbrıs meselesi duğu, bazılarmın da millî emniyeti arın Ankaraya hareket edecekler Fakat buna mukabil eümrük mu sathî olarak şöyle gördüm: Türk halkı giyiniş ve yaşavış bakımından yordu. Oturum açılmca, Başkan hattâ böyle bir mese'evi pözonünde ni teşkilâta aksettir?cek bir hare tthli';eye sckabilecek mahiyette dir. hafaza teşkilâtı üniformah rnetamamen şarktan sıyrılmış ve Avduruşma yargıeının hasta olma tutmak yetkisini bile haiz değıl kete teşebbüs ed»ceğine ihtimal bulunduğu belirtilmektedir. Adnan Menderes bugün uçakla murlarınm yolcuları müseccel karupaidir. Satıcılar, her memleket vermemektedirler. s'iıa binaen verine Osman Cevdet ir. «Roosevelt vesikalarınm, bir ara Istanbula gitmiştir. çakçı imişler gibi usandırıcı şekil satıcısı kadar kazanmak aşkı içinde f Erkunun .tayin edildiâini bildirerek Birleşmiş Mille ler, ancr.k hüku madığının tesbiytonamsnu lujı.ö.ü ya getırıldiği takdirde 10.000 romana D. P. İzmir İl İdare kurulu de takib etmeleri de seyvahlarda ise de, öbürlerine nazaran daha ı^nık ve vekillerine bir diyccekleri muadili olacağı ilâve edilmektedir. luniMilımilllülllinilHIIIIIIinillllllllllltllllllltllUnilılı vazife taksimi yaptı çak fena bir tesir bırakmıştır. Yu insaflı davrandıkları hissini verrlup o'mıyacsğını sormuştur. Eİzmir 30 fTelefonla) D. P. İz nanistana gitmekte o'an geminin mektedirler. Bu arada sevimli Vamckli Oreneral Mustafa Muğlalımir O idare heyeti bugün vazife yolcu'annm beklelilmeden çıkarıl linizle tanışmaktan çok memnun nın avukatı Cavid Oral, Başkan taksimi yapmış ve başkanlığa Ek malarını temin için Yunan Turizm olduğumu söylemeüyim. Enerjik Oraencral Hakkı Akoğuzla üye sıslsrın vardıkları kararlara göre, Başîarafı 1 inci sahıfede em Hayri Üstündağ. ikinci başkan müdürlüğü tarafından oeş polis ve bir insan olarak gordüm; bencc Oramiral Mehmed AH Ülgenin ev ra ve ıdeale hürmet ederek va başlıca sanayi merkezlerinden biri ığa avukat Rauf Onursal, kâtibliğe gümrük memuru uçakla memleke tam manasile işbilir bir adamdır. velce gdrevsizlik kararı verirken, zifelerini şeref ve haysiyet ile de bu güzel. bu şirin Sinob olacakTürkleri çok Gevdim. kanı sıcak avukat Pertev Arar, murakıblığa da timize gelmiş ve vapurla hareket tır. Kepçe ile denizden balık çıkarSamsun 30 fa.a.) Günlerdensanık'ar hakkında suçlu oldukları başarmalarını rica ederim..etmişlerdir. insanlar. İnşalîah tekrar geleceğim, Haydar Dündar seçilmişlerdir. nı k"bul vollu reylerini izhar etHilmi Uran Sdat 15 30 da İz mak mümkün olan bu memlekette beri beklenen Samsun tütün piyaD. P. Bahkesir Merkez ilçe Kapalıçarşıda ^erck kambiyo belki de enstitünün açılij merasitik'erini, bu bakımdan kanaatleri mıre gelmiş ve doğruca Parti bir bahk konserve fabrikası kuru sası bugün saat 10 da Tekel merkez müdürlüğünü, gerekse Emniyet mine gelirim.. kongresi lacaktır. Bundan gaye, memleketin binasında Vali vekili, Amerikan ni belirten bu iki zatın artık bir merkezine gitmiştir. tabi! servetlerinin değerlendirirken firmalarının müdürleri, tütün alıcıBalıkesir 30 fTelefonla) D taraf olduklannı anlstarak kendiTekel Bakanı da bugün şehriSinobun gecimini sağlamak ve ba ları ve yüzlerce tütün ekicisinin iş Parti merkez ilçe kongresi bu aklermi rcddcttiklerini bildirmiştir. mıze gelmiştir. ı ıkçılığı inkişaf ettirmektir. Bunun şam Selim gazinosunda yapılmışMustafa Muğlalı da, avukatınm Muhabbet andı vc Esad Çağa için de sizlerden istediğimiz Balık tirakıle açıbruştır. İlk tütün alışı ır. Kongre başkanlığma genel kuBirkaç gündenberi fasılah susözlerine iştirak etmiştir. Bundan Tekel tarafından yapılmıştır. MaManisa Halk Part:sı kongre ıl:k Koaperatifleri teşkihdir. rul üyelerinden Sıtkı Yırcalı se rette yağıp, istanbulu kaplayan sonra Tümgeneral Nazmi Saltuğ, den mmtakası tütünleri kilosu 450 kar. dün sabahtan itibaren yağsinde ahnan muhabbet andı kaMuhalefetin tcnkidleri ve Görmez 430 kuruştan fiat bul çilmiştir. Okunan faaliyet raporu Jandarma albayı Sükrü Tüter ve rarı hakkmda. İstanbul D.P. sî 1946 da seçim oldu, 1950 se muştur. Canik bölgesi tütünleri 390 artışmalardan sonra kabul edü mura çevirmiş ve şehrin içi bir vekilleri reddi hâkim talebine ka başkanı Esad Çağa şunları söyçimi geliyor. Muhalefetin dılina ve Evkaf bolgesi tütünleri de 360 miştir. Dilekler faslmda köylü de çamur deryasına dönmüştür. Çatılmış'ardır. Yüzbpşı Vahdet Yüz lemıştır: doladığı tek bir şey var: Seçim iyi kuruştan satılmıştır. Tütün ekicile egeler, Orman Kanununun iyi tat mur içinde süratle yürüyen taksi geç, yedek teğmcn Bilâl Bali ve bik edilmediğinl, vergilerin ağır ol ve kamyonlardan • etrafa sıcıayan « İkinci biiyük kongremizce olmadı. sccirr.i yenilemek lâıımdır Necdct Bilçez ise yük?ek mahkeri fiatlardan çok memnundur. A«Fransada artık komünizduğunu ileri sürmüşlerdir. Bundan zifoslar yaya kaldınmlanndan gekabul olunan czulme ve haksız Halbuki muhalefet partisi kurulmeve itimad ettik'.erini ifade merikan firmalarının bütün mübaşını çamur onra, Sıtkı Yırcalı bir konuşma çen halkm üst ve min tesirleri azalmıştır. 21 duğunda ben hatırlıyonjm, Refilr mişlerdir. Müdahil vekili Bekir hğa karşı husumet kararı» messilleri ve Tekel uzman ve müiçinde bırakmıştır. Parisin etrafındaki Kızıl Tutna da mahkcmenin evvelce ver temmuz seçimlennin, onu taki Koraltan soyle diyordu: Bizim Ser şavirleri şehri mizdedir. Mütehas yaparak demiştir ki: ben muhtar intihabı seçimleri best Fırkadan farkımız hemen iktiÇekmece İstanbul volnnda « Partimizin şu günlerde Türkuşak yok olmuştur.« difi vazife.izlik kararının yerinde sısların* kanaatine göre İzmir tütünkalan nakil vasıtaları olduğunu, fakat bu davanm sivil nin, Aslanköy facıası ile diğer dara geçmek değil, memlekette leri gibi Sarosun bölgesi tütünle kiyenin her tarafrnda yapılan konEvvclki gün şiddetle yağan karYarsıtavda değil de Van Ağırceza mümesıl hâdıselerın m:lletin ru miliî murakabeyi tesistir. Millî mu rinin de kısa zamanda satılacağı greleri. demokrasi nabzınm ne kuvvetli, ne canlı ve ne sıhhatli attığı dan Büyükçekmece ile Küçükçekmp.hkemesınde eörülmesinin uy hunda doğurduğu aksülâmelle rakabe demek, iktidar şu isi yapa kuvvetle ümid edilmektedir. nm işaretidir. 950 seçim mücadele meğe arasındaki Londra İstanbul gıın olacaâıru, reddi hâkim sebe rın bir :fadesidır. Bu kararı sa m a i , şu iş yanhştır demekle iktibir parti mücadelesi olmaktan asfalt yolu kapanmış ve bu yolun bine ise iştirak etmedıklerini ilâve dece reddetmek bir mâna ifade fa etmeyip bu isin doğrusunu gösBafrada tütün piyasası bugün etmiştir. Mutaleast sorulan Savcı etmez ve bizı halk hâkimiyeti da termektir. Muhalefet demek, fikir Vali vekili, kajTnakam ve Tekel or çıkmıştır. Artık çekilen çilelerin :s Büyükçekmeceye yakın kısmmda Serif Budak, aorevsizlik kararı ve vasında bir arpa boyu da ıler ler etrafında toplanan partiler de kânının huzurlarile açılmıştır. F « tırabmı bağırarak değil, yarına. iki kamyonla bir otobüs karlar aolan mektir. Sinobda bizdeki muhalefe la kar yağması sebebile yollar ka memlekct hizmetine frirmenin u rasında kalmıştır. Vali tarafmdan ri'irkcn, revlerin izhar edildiği ıd letemez. Asıl ona sebeb dıasına katı'.amıyacağmı beyan hâdıseleri :kadan çek nmek lâ tin bir misalini gördiinüz, canlısını pa!ı olduğundan, yüksek vasıflı yandırdığı hız ve heyecanla gire verilen emir üzerine Vali muavini Fuad Arpcrle İstanbul Jandarma etmışlir. Duruşmaya kısa bir fa zımdır. Biz C.H.P. Manisa vilâ yaşadınız. Demokrat Partiye men tü . .ı. satış yerine getirilmemişti. cektir.> Komutanı Sacid, Sağlık Müdürü yet kongresinde kabul edildiği sub arkadaşlara rey verdiniz. Mu İyice bir malısulün iyi k:smı 360. sıla veulmiş, müteakıben karar Frik Yarcıcı ve Yollar müduründen bildirilen muhabbet andını Hal'c ayyen programları olmadığmdan Görn.ez 100, diğer bir mahsulün de tefhim cdılmiştir. Bu karara qore mürekkeb bir heyet yirmi amele Partisi saflarmda beliren bir dağıldılar. ayrı bir psrtıye geçtiler iyisi 350, Görınez 100 kuruştan Tevaki rcd sebebleri karşısmda, bu ile birlıkte vaka mshalline gitHakikaten ^Barıkai haktkat mcısa» int.bahın ılk alâmeti olarak te Eğer 1946 da iktidsra geçmis olsı kel tarafından satın alınmıştır. Pitaleblcrın k?nuna uygunluk dere demei efkârdan çıkari sczü ne kadar mişlerdir. Amerikan Marshall yarlâkki etmek isteriz. Temennimiz lardı ellerinde tat'oik edecek bir yasanın açıhşmda Tekel Müdürü doirudur. Yarım asr» yaklaşan dnst» ccsi incclcnip bur.un neticesindı dımından alınmış olan üç kar teluğumuz pbı dunya tababetince aynı gereken karar venlmek üzere as bu Eİenî rr.uhabbetin önümüzde şeyleri yoktu.» mizleme makinesi de buraya gönbu seneki istihsal için daha yüksek Ba^îarflft I tnci sahifede yılları dolduran uzun bır zaman zarkeri usu'.un 2 66 fıkrasına çöre. kı büyük seçimlerde filen tahak Grev meselesi vaîiftaki tütünlere değeri olan fi Türkiveye kendimizi yakından ta derilecek yol açılmış ve bir otobüfmda prostatın cerrahî ve mubaadli ârr.ır oHn Gene'.kurmay Baş kuk etmesi ve 21 temmuz seçımhase ve müdahalesi de eskı ıcraKdylünün hayat seviyesinde ted atlar verilece§ıni büdırmiştir. nıtmak çarelerıni arıvacağım. Hın RÜn içinde kslmış olan iki vatsndaş lerme takaddüm eden vaidler kanlıgınca, bir başkan ve bir üye afın venı tadilatı karjısında bılhassa rici bir >ukseliş clduğur.a işaret Çarşamba ilçesinde de tütün pi distania olan mücndelemizde. Tür donmak tehlikesınden kurtarılmışhastalığın uzayıp usandırıcı mudavatayin edilecektir. Bu bakımdan gibi sözde kalmamasıd:r.» eden Bakan. grev mevzuuna da te ya^ası bugün saat 10 da acılmış ve kiyenin her bakımdan muzahereti tır. tırda latomık) bır hamle ile işı kokun» Ccmil Said Barlasın konuşması duruşma 2 şubata bırakılrmştır. deu bır zamanda temızleyıverm«k ted. rr.asla ^ur.ları söylemiştir: ilk parti tütün Tekel tarafmdan 330 ni istiyoruz. Bundan başka, memDün kardan bir ev çöktü, bir Sinob 30 (Hususî Karadeniz bir ve çareîerı yayıhp işıtilınce in^an Uran 2 kuruş fiatla alınmıştır. Köylü fiat leketinizi yakından görmek ve takişi öldü bölgesinde tetkiklerde bulunmak ve C'""le de o)=a gene derdine bir «Amele istsmar ediliyor. bun tan memnundur. nımak emeîindeyim. Türk basınının Sultanselimde bir evin bahçesindeman aramaktan ve neye varırsa hükumeti temsilen C.H.P. İl KonProf. Maurice Düverger bize karşı sösterdiği yakınlığa te de bulunan tahta baraka damma varsın ta oralara kadar varmak'an ken gresine iştirak etmek üzere Sinoba lara grev hakkı tamnmıyor dıye Giiney İranda zelzeleden şekkürii bir borc bilirim. Ankara biriksh karın ağırhğına mukave B^rdcfiiıK Üniver.sitesi Hukuk dını alanıai. Fakat her arzu erlıle'iın gelmiş olan Devlet Bakanı ve Dış gazetelerde bazı yazılara tesatierhal kuvvedfn fı'le gelmesı ırr.kânı düf ediyoruz. Grev hakkı venlıp da beş eün kadar kalacağım. Bsş met edemiyerck dün sabaha karşı fakultesi profesörlerınden ve ayn var mıdır* lEvdekı pazarm çar.= ıya yalnız 30 kişi ölmüş İşleri Bakan vekili Cemil Said Barverılmemesi münakaşa edılebı6aat dörtte çokmüş ve içinde yat zamanda Üniversitenin Sivasi Etud ujmadıfı gibi). lıca aıvumuz: Keşmir meselesini Baştarnjı I inci sahifede las, bugün öğleden sonra başlayan lir. Fakat şu şekil yazılar yazan Tahran. 30 ( A P . ) Basra Türk hükumetirts ve Türk basını makta olan Feridun isminde birisi ler Erstitüsü müdürü, Prof. Dr Bugun modem fıb bıle «n yem gos. rüçmeler nlmuş ve buğday fiatları il kongresinde, kongre delegeleri bazı patronlar tanırım ki onlar korfez: üzerındeki Buşır 1 maMaurice Düverger, Istanbul va na arzctmcktir. Bu hususta. huku enkaz altında kalarak ölmüştür. terılen ve bazı uyfun nın diişürülmesi üzerinde durul nin arzusu üzerine kürsüye gelmiş kendı işçılerini ve fikır amelesı nının etrafında depı em bölgeAnkara Üniversitelerinde konfe larda pek hakikaten muvaffakıyetlevak a. metinizin ve basınmızın muzahereİtfaiye enkazı kaldırmış ve cebuyuk yuz rnuhtelif mevzulara temas eden bir sınde çimdiye kadar 30 cesed bu muştur. ranslar vermek uzere şehrımize giildurucü sonuçlar olan muharrirlerini tasvır ettıkveren yeni seni cıkarmıştır. konuşma yapmıştır. lunduğu bugün resmen bildinl tini rica edeceğim. U'Toprak Ofis yapılan tetkiklerder leri tarzda ve hattâ daha fazla Bafrada kış yüzünden 40 bin •:elmiş ve ilk konferansını. dun, amehyat usullerinın de gene bazıuruîe Türkiyenin istikbal mücadelesinBarlas bu konuşmasına, Başbamıştir. Hukuk fskul'esir.'le Yırminci A gtın gelmjyen vak'aUrda eski sonra 89 91 randırnanh un imalin istismar etmektedirler. Memledeki büyük muvaffakıyeti bizim kanın, Hilmi Uranın ve Fikret Sıhayvan tehlikede sır demokrasısı mevzuunüa ver yanı ıfadentz veçhile manalı bir m u Feyezanlann geniş ölçüde can için bir rehber vazifesini görnıüşyarayan buğdayın fiatmda en az layın selâmlarını bildirmekle başla' kette grev hakkı tanınsa. bundan ile alım satım 4ç:?rınde mus"arr.el Hkı Bafra 30 (a.a.) Yirmi günden miştir. istifade etmelerı lâzım gelen kaybına sebebıyet verd ği Zah: tür. Atatürkü tanımıyan bugün tek tsksitlıi usule tercıh edıieceğı Marı^n 87 santimlik bir tenzılât yapmağa mış. Sinobda gördüğü misafırperberi fasuslarla devam eden kar Prof. Düverger ile muhteîif mev ve mumaMİ: beynelmılel tıb yıIdızU» ko) dan şehrinde de yen den 5 cesed bir Pakistanlı tasavvur edilemez. bühassa son eünlerde çok şiddetkarar vermiştir. Bu nisbet dahilin verlikten duyduğu heyecanı belirt zümre. ılk önce. bunların da sarıh katlı cla. bulunduğu kaydedilmiştir. Hü Müslümanlar, Allahtan başka kim lenmiştir. Başka yerlerden kışla zular üzerinde bir görüşme yap nnın tasdiklıdir ifadelerüe ıkı her pTos. de yapılan fiat indirmesi 72 kiloluk TOİŞ, dünyanın umumî vaziyetin ve fikir işçileridir.» rak Bu cıhetle mak için. kendisini dün Parkotel tatlıya bır zamanda prostat çıkarma Barlasın konuşmcsından sonra kun.ete mensub yetkili bir kay seye tapmadıkları halde, bizim hal mak için bolgemize getirilen kırk bir çuval unun fiatmı 150 kuruş den bahisle ordumuzu hazır tutuşuçok kımız Atatürke de tapmakta kadar ucuzlatacak ve bu savede es muzun sebeblerini ve bin kadar koyun ve mahallî bütün âeki dairetinde ziyaret ettik. Bizi, amelıyesı yapmak için mutlak snrette anlatmış, bazı dıleklere geçilmiş. Cevdet Kerim nak, depremle feyezanm mck fiatlarında iki kuruşluk oir tamahkâr gözlerin hâlâ hududlari' İncedayı b:r konuşma yapmış ve sa3*ıda can kaybına yol açtığma büvük musabakalarımız daima A hayvanlar telef olmak tehlikesin gayet nazik bir şekilde karşılayan hastanm genel durumu nazarı Ğıkkaprofesör, sorularımızı şu şekilde te alnmak iktıza eder dusüklük hasıl olacaktır. mıza dikili bulunduğuna işaret et kongreye gizli oy ile yapılan dair haberlerin mübalâğalı ol tatürk ismile adlandırılmaktadır.» dedir. cevablandırdı: Bilhajsa mernlekefiTiızde elll peneidare kurulu ve büyük kurulta duğunu söylemiştir. İlk habertîtanbul Belediyesi muhtemelen miş, İngiltere ve Fransa ile eski Keşmir Başbakanı. bueün saat Böyle devamlı kar ve kış kırk Komünijt âicm karşısmda denberı tedrıcan ;lerlemş prosıst ameyErn Ofi?in kararına muttali ola dostluk anlaşmalarmm yerdlendiği ya delege seçimini müteakıb son lerde 1.500 den fazla insanın ö! 16 da Pafkotelde bir basm konfe senedenberi şehrimizde görülmekarsısındi Garb riemckrari^ıııin duıumu sızce ]ı>esının muvaffakıvet'.erı cak ve yeni ekmek fiatlarını ona ni, Amerikanm hakikî değeri beıki son verilmiştir. düğü kaydedilmekteydi. ransı yapacakür. bıle elan bıl:r bılraez ve korkak bır mıştir. nedır? hi?Ie larasn 70 ı aşmı; bir ıhtıyardır. bir mi>yarı bulan askerî bir yargore tesbit edecektır. « Halen Garb demokrasıler Ona dnkurımamalı. yalnız sonda ile idara dım yapmakta olduğunu, fakat yar* PROF. NİMBUS'ÜN MACERALARI: komıinist âlem karşısında asker olunmalıdır> tarzında bir takım kandım yapılmasa da bizim herhanc;i Rum Patrik seçimi müciafoa politik^Ei gutmektedirler c'ıncı telkınler ile zaman uzatan vo bir taarruza karşı hududlanmızj vucud >ıarat^n zavallılar» elzem mu8ir askerî istılâya uğramamak için dahalelerde neler çeKüğımızj yakınen değişmiyecek muhafazaya azmetmiş olduğumuzu sılâhlamyorlar: fakat, kanaatimce, gdren sevgill hemçerim, pek iyi btlir Ankara, 30 (a.a.) Bazı Atı bildirmiştir. Bakan, bundan sonra, komünizmin askeri istilâsı ben ve takdir eder zannındayım. Bunlar Avrupa Konseyine dahil olduğumuna gazetelerınde hükumetçe Rum korku'.muyor. Ben, komünizmin ıcin bıcak degil. hattâ el İle dokunzu ve Marshall plânmdan istifa'iemaktj tereddüd vs teessure dustufuPatriği intihabına aid rejimin doktorinal: yanı fıkri ve ideolojik rauj anlarda, bir zamanda (yeni usul lerimizi anlatarak sö'zJerine şöyle değıştırıleceğiıe ve Sen Sinocî'istilâsından korkuyorum. Böyle biı bir ameliyel yi hatırımıza bile getirun teamüllerine uvgun olmıyan devam etmiştir: istilâdan kurtulmak için de sır m»vız. bir sistemin kabul edileceğme Balık sanayii cebrî tedbirler almak kâfi deği'.dir Bu hususta fazla izaha n« hacet. »rdair bir yazı çıkmışür. Bu idd a « Bsbk sanayiine gelince. bu Asıl hakikî hal çare;i ve hakik' tık herkesce malum vc nıu=ell»m olan asıl ve esastan âridır. Meclise sene iki buçuk milyon doları balılr ıspandısıtı amehyatı hakkında bıle mesele odur ki, Garb âlcnıi. komü sevkedılen kanun tasarısınm sanayiine ayırdık. Türk ve yabancı nizmi magllb edacrk so^^al bir bugune kadar gazete sutunlarında ıbır taksitli. ıkı taksitlı) pazarlığa dair Rum Patrikhanesile h.ç bir il müte"nass!Sİar bütün memleketi do' doktrin vücude getirmelidir. Bi: bir fikir ve mutaîea yurntulmuş mudur? gisi yoktur. Bu tasarı Ermeni laştılar. Bu tetkikler rr.uhtelif merbüvuk Fvansız âlimi olan Augustı Hasta var ki apandlsıtten bır defada, 1 Patrikliği seçminin tanzimine kezlerde bahkçıhğı geliştirmek gaComto pibi d'^iirayoıum: «Ancak hasta var ki tehlikeli vaziyetine binayesini istihmaf ediyordu. Mütehasmatuftur. yerine ikrrre cdilebilecek şeyle; en iki defada amehyat yapılarak şifa buluyor. Buna bınaen ağır btr müdayıkılabilir.» 1? olan pros'gt r.neliyeşi ;o^ söyllyebilret bir evlilikle bağh dahi olsa, ko omuzunda taşıdığı yol çantasını ye Marshall plânını nasıl bu r *>k hakkı cv^uk bu ışle mütavaggıl Altuıcı sandviçi de mideye indir Hakikati olduğu gibi kabul et«CUMHURİYET» in edebî romanı: 3 O casının ihanetini duyarsa üzülürdü re bırakt:, yiyecekleri çıkardı, ka dikten sonra, doktor kendini tuta mek lâzımdır. luyorsunuz? bıraklmak icab eder Duar'ın, başka bir kadınla müna rısına bir sandviç uzattı. madı. " Kanaatimce. Marshall plâ Evet, ama bu,nu şümullendirKencil Ejhhatı için hayatım tesllm se'o2ti varken kendisıle evlenmiş ol Karnmız aç mı? Biraz dirildiniz değil mi? diye mekte haksızsınız. nı kendısınden faydalanan Av edecek hekım intihabına. gelince: her masını biisbütün hakaretli bir mu Genc kadın. soğuk bir tavırla: sordu. Belki bir gün gelir. bu hatamı rupa devletleri ıçın olduğu ka bir cahıs kendi kanaat ve arzusuna, amele telâkki ediyordu. Frida il> tâbıdır. Biz mudafaa yazılarımızda hiç Hiç acıkmadım, dedi. Genc kadın. gene soğuk bir cebana ispat fırsatı bulursuııuz Ro dar; istıhsal fazlasmı elinden çı bır vakıt. Carbde tıb yıldızı aranıaya onun ars=md?ki hağın hakiki mahi Öyle ise yemeyin! İştihanız vab verdi:' karmak ihtiyacında bulunan A ne hace*'' Şarkta bız:m yıldızlarımız naid. Çeviren: HAMDÎ VAROĞLU yeti ne olabilirdi? Bu kadın. n yoksa bir şey yememek daha iyidir. Vazan: Concordia Merrel Hiç rahatsızlık hissetmiyordum. merıka için de lüzumludur. E kafi değü mıdır"1 diye bir zehab huhakla bu şekilde konuşuyordu? Duan uzaklaşmıştı: onun söyle ğer, Marshall plânı durursa, fay sule gerirecek bir soz söylemedik ve Bu gezintiye çıkmaktan asıl Hayır, rahatsız değildiniz, sadiği bu son cümleyi işitemedi. JacPueline'deki bu anî başkalığm. | somurtkanlığmı tekrar ele aldı. SoKarı koca, biraz sonra, yoldaJı u maksadımız kırda yemek yemek de dece keyifsizdiniz. dalanan rr.emleketlerin hayat se fikir yurutmek. Yazınızın bir cürr. zaklasıp Ben Monan'ın fundalıklar' ğil rr.iydi? Oy!e ise yijelim. genc kadmm kalbinde duyduğu, fa nunda: Genc kaduı onun peşinden gitH, vıyes. düşecektT. Fakat, Arne lesınde bııyuruldugu uzere (ilimde Keyifsiz değılim. kendı kendine yeterllkl iddıasını guden Cok yorgun görüniiyorsur.uz. la örtülü yamaçlarını tırmanmağa kat ttiraf etmek istemediği şiddetli Değilseniz bile oyle görünüyor konuşmadan, yollarına devam etti rika da 1929 yılındakmden c'aba bir hekim dunyada tasavvur edüemez. JaeQueline. kendi kendisinden hiç dönelim, ne başladılar. Sarp bir patikadan yübir »tırabdan ileri geldiğini tahmin dedi: isterseniz geri hoşnud değildi. Hareketlerinin çok sunuz. Yanınızda bulunanlar için ler. Gölün sahilinden dolaştılar, vahim bir bulıran ıçmde kaia Dünya tababetindekı mücidler büe dersiniz? rüyorlar, hiç konuşmuyorlardı. edemiyordu. kendı yeretliklerıle \TJcnıde gebrdıklert caktır.» manasız olduğunu pekâlâ anlıyor, bunların birbirinden farkı yoktur. karşı kıyıya vardılar. usul ve ıcraatlarında gene yeterlik id Yorgun doğilim: hem yolun Aram:zdaki anlaşmazlıklara faCanlarınm sıkıntısı, gözleri önün fakat kendini tutamıyordu. Onun Canınızı sıkıyorsam, hıızuruBen Gelkie dağının yalçın yamaç Frajısada komünistlerin du diasında bulunamazlar. Milletlerarasl gitti, azı kaldı: eve dönmek serilen tabiat guzelliklerini görmesıla vermeği kararlaştırmıştık zandeğilsi ları göründü. Bu yüksek duvar, rumu etrafındaki düşüncelerıniz" kongrelerde pışirdıklerinl kotaran tıb yerine. bütün bunları }apan sanki ma katlanmağa mecbur manasız bir şey olur. nediyc>rdum, dedi. lerine mâni olduğu için nisbeten başka birisi idi. Kelimeler, dudak niz ki! yıldızlarının birbirlerile llim ve fen Jacquehne'in üzerinde. aşılması im söyler misiniz? Bızi dinleyecek kimse buluninsan sağYola devam ettiler; Jacquelme hızlı schmlarla ilerliyorlardı. Uzak larından, kontrol imkânmı bulamakânsız bir engel intibaı bıraktı. Vah zavalh vah! ı> Merkezî ekseriyet dışında yolundaki çarpışmalarındanışıklar Aoğlığını koruyan yeni yeni madığı zaman komedi oynamağa lü fcüyük bir huzursuzluk içinde idi. tan gözuken yerin, gökün, denizin dan fırhyordu. Arzu ve iradesinin Ben Gelkie'nin manzarası pek sağcılar ve müfr.t sağcılsr, soldi maktadır. Işte bunlsr arasında prostat Eonald, çok oluyo^sunuz! zun olmadığını. bir gün siz söyleMahud mektub,, cümle cümle ak ihtişamlı manzarası, onlarda l>ir zıddına hareket ediyordu. Nitekim, da komün'sfer vardır. Memle amelıyesinin yeni usulleri ve eskılerla Doktor, bu tekdire bir kahkaha vahşi imiş, dedi. me'hniz miydi? lına gelivor, mahsus lâkayıd bir ta hayranlık uyandırmak kudreiini açlıktan ölecek hale gelrr.i^ olması Tepeye vardığımız zaman fik kette komünistlprin tesiri azal mukayeseleri bu ışıklarla »ydınlanmıj ile mukabele etti. J?cqueline. bu cevabın. Dııan'ın vır takmmasına rağmen, Ja?queline, kaybetmişti. Sanki gezmeğe çıkms ve goreneğe uyarak değll nefse guve. na rağmen acıkjnadığuu iddia etrinizi değiştii'eceksiniz. Goreceksi mıştır. Size bir hâdise anlatayım nerek ve hastaların durumu göz önuna Genc kadın: ka'.Knde yaptığı tahribatı ölçemi gene de üzulrr.ekten geri kalmıyor değillerdi de. yapmağa mecbur cî1947 yılında Fransada belediye getırilerek i$e başianmıjtır. mişti. yordu. Haydi. gidelim! dedi. Eğer şö niz, ne kadar güzeldir. Ama, dik seçimleri yapıhrken. .komünistdu. Frida"nın dediği belki doğru idil dukları bir vazifeyi yerine getiriDuan: e kadar gitmek istiyorsak, vakıt La katli' yürümek lâzımdır. Bastığımz ler ekseriyeti. hemen bütün işç:' Yoksa bir valinın. bır Üniversıte Doktor, onun yanısıra yürümekle Duan. hastalarma gittiğini söyliye yorlardı. yerlere bakarak yürüyün: çatlajı Sizin karnınız acıkmamış ola mamdır. veya styasî bersber, bir yandan da, için için, rek evden ayrıldığı zaman, belki de komunılerınde kaybetmişlerdi profesorünun yapılan fyenıbir sahsiyetin Ben Monan dağının tepesine doğusul prostat Ben Monan'm öteki yamacmdan lar, yarıklar, kaygan topraklar var Eskiden Parıs etrafında işçı ko btr zamand» kendine atıp tutuyordu. Hakikaten hakikaten başka yerlere gidiyordu. ru değil. yüksekliği daha az Iep8 bilir; ama ben açım. Belki sizin paameliygiı) ıçın İngiltereye gıtme'.erl mızı da yerim. indiler, gölün kenarına vardılar. dır. Ben çocukken, bazan ders ki münlerı mevcuddu ve Parisin bir hiç bır vakit bu amelıyenin bizde yadünyanın en sersem adamıydı! Ka Ama nereye gidebilirdi? Madam lerden birine doğru vol pl''orlardı. JacQueline, belki de. iştahsızlığı Gölün saküı ve derin suları. ayna tablarımı alır, 'buraya gelir, dağın kızıl kuşakla çevrılmiş olduğu pılmadığını veya yapılamıyacagını ifa. rısîr.ın bi>" kac gündenberi gösterdi Beaumont, doktorun. bos zamanla Oğle yemcğini yemek için oraia nın, kocasını merhamete şetireceği gibi dümdüzdü' kendi hayallerini yamacındaki bir mağaraya sığmır söylenirdi. Bugün; yanı 1947 den de etmez. ği mülpyimliğm, nezaketin saminıî r.nı kenrlısine ayırdığını ihsas et mcla verdiler. y Her bir ni ssnmıştı; fakat çok aldandı. Dok onlara, şaşılacak derecede parlak dım. Mağaranuı kapısı, hâlâ içine olabileceğine nasıl inanmıştı? iîtiyordıı. Acabs do^ru muydu? b t k yok icraatı pek mu'ehassısımız buve yeni k Bulundukları yer, vadinin öte kolaylıkla yapmış yap. girmeğe müsaid mi. yoksa tıkalı mı, beri bu kuıl çember artık Ronaid, tath tadı konuşma mevJscQueline. bu irldianm, doğru ol başmda, uzakta pırıl pırıl yanan gö orun, tehdidini sonuna kadar gö aksettiriyordu. makta bulunmuştur. Görmek arzusun» merak ediyorum. Oraya kadar gide •olmuştur.» ürmesine meydan bırakmadı, fazla Jacqueline. hayran hayran: zuu açmağa. yolda rastgeldikleri u sa bile kendisim hiç ilg'londirmiye lün dümdüz sath:nı görebılecekUri da bulunanlar gene bu husustakı tered. lim mi, ister misiniz? Amerikaya kaçan tayfalar cıkmıştı. Kocasının uzattıeı yiyedüd ve endışelerini y»zı ile yapmazdaa Ne kadar güzel! dedi. fak tefek hâdiseler üzerinde fiklr kadar yüksekti; fundalık kısımlar ekleri somurtkan bir yüzle aldı. Denizyolları Idaresı, AmcrıksyT sç önce Tıb Fakultesi ve IsUnbul hastaJacqueline, lâkayıd. cevab verdi: Guzel, ama kahbedir de. dikyürütmeğe yeltendi; acı bir heziFakat, akabinde. bu ilgisizliğinin bitmiş. çorak. taşlık arazi başlamışfer yapan gemilerden kaçan tajf^lar neleri Urologıe kliniklenni zahmet ol. Hiç bir mahzur görmuyoru"i: h.kkmda yem t«dbirier almaktadır. me+e uşradı. Ne söylese fena mana Hörünücîen ibaret c'duğunu kâ'"ul h; zemin, vürümeği jrüçleştiriyor, ^çlığa dayanamadığını Duan görü kat edin! tpsz^a fher halde zahmet olur) bir def» or, bıyık altından gülüyordu. Overiüyor, yanlış tefsir ediliyordu. Hayatta her şey kahbelikten idebiliriz. • Bu arada İdare Amerıkada. Çoruh z:yaret etmeleri temenni olunur. Bu etnck zorunda ktldı Yalnız, asabi inssnı lakatten düşurüyordu. un bu hali gözünden kaçmıyan ibaret! Duan bir patika buldu, daldılar. sılfpınden kaçan tavfaları hnkumett İ51 bizzat goren ve nefslnde prostat Öfkelenmeğe başladı, kendi de ytiri b=iFka bir sebeb™ atfediyordu. JacQueline, derin bir nefes ala racqueline. için için buna da öfkeI biidirmıstır. Hukumet. bu kacaklsr Bu kanaatte iseniz, size acıfarkında olmadan, eski günlerdeki Bir kadın, bir erkeğe şekilden ibaB. FELEK rak, bir kayaya oturdu; Duaa da j eniyordu. (Arkası var) 1 hjıkkında tedbirlcr al»cıktır. ı run! Birleşmiş Milletler uzmanları böyle bir meselenin nazarı itibara alınmıyacağını bildirdiler Atlantic vapurile gelenler, gümrük muhafaza memurlarının usandırıcı. takiblerinden şikâyet ettiler Bayar, bugün Ankaraya dönecek Uran ve Barlasın dün yaptıkları konuşmalar Karadeniz tiitiin piyasası dün açıldı Şehrimizde kar dindi Prof. Maurice Düverger ile bir konuşma Keşmir Başbakanı dün Ekmek fiatı 2 kuruş indirilecek Arkası Sa: 5, Sü. 2 d*
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog