Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

Musiki sevenlerimize büytik miijd» | Hadyoda sesini doya doya dinlediğiniz eşsiz yeni ses sanatkârmıızı pek yakında KRÎSTÂL Salonunda dinliyecekslnfe. • Cumhuriyet 26 ncı yıi Sayı : 9151 KURUCUSU.'YÜNUS NADÎ Telgrai ve mektub adresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta kutusu Istanbul No 241 Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yazj İşleri: 24299. M a t h a g 24290 VERGİSİ tutacaklan Meslek HESABI !ed nümunelertne da basılmıştırl Yeri: Sa!ı 31 Ocak 1950 ABEVÎ Kira kanunu tasarısı dünUran ve Barlasın dün Mediste görü yaptıkları konuşmalar Meclisteki hava, umumiyetle, kiralarmC.H.P. Başkatı vekili Nenemendeki konuşmasında "seçimlerde şahıslara serbest bırakılması aleyhinde idi ve ideallere hiirmet edelim,, dedi 119 nilletvekili tasarının reddi hakkında, 79 milletvekili de müzakeresi lehinde oy verdiler, nisab dolmadığından tasarı tekrar oya konacak Ankara, 30 (Telefonla) Mesken kiralan nihayet serbest bırakılacak mıdır? Akıbeti henüz taayyun *"etmemekJe beraber, Meclıste bugun göruşulen tasarı bunu b a a kayıd ve şarüar altında sağlamayı hedef tutuyordu. Teklif, kiraları arttırrra taraftarlarının yeni bir hamiesi olarak karşılanmıstır Hemen bütun hatıbler, tasarının şiddetle aleyhinde bulundular. Banunla beraber, oy toplama sırasında kiraların serbest olmasını isüyenlerm umulduğundan çok daha kalabalık olduğu görüldü. Bu temayülde olanlar için umid kapısı ^ıenüz busbüt\in kapanmış değildir. Muzakere nısabı 233 olduğu halde akşaçf^ •jloğnj Mecliste 213 milletvekilinin bulunduğu oy puslalarının sayısından anlaşıldı. Tasan aleyhinde konuşan milletvekilleri Bu mevzuda uk soz alan Tahsin Tüzün, daha once Meclis e | kadar geldiği halde çıkamamış olan kanun tesarısmdan bahisle, bu defa, gelenin de «başka bir ifade ve kıhğa gırmiş olan kıra davasmdan başka bir şey olmadığuıı» belirtü Tahsin Tüzune göre, nihayet bu memleketin bunyesinde yapılmış ıküsabların da sosyal bir vazifesi vardır. Nitekim, Mılli Korunma Kanunu olağanüstü hallerde bu iktisablara yapılrruş mudahalelerden .başka Arfcosı S a 4 S u . l d e Hilmi Uran ve arkadaşlan Manisa kongresinda * • Korkulnk arihten ders almasını bilmiyen milletler felâh bulamazlar. Uç j u z yılIık t~uhimizi karıştırdığunu zaman bunun her sahifesinde Rus tehlikesi diye bir dava ile karşılaşır dururuz. Bugün de aynı dava burnumuzun dibindedir. Ve biz her fırsatta ondan bahis açmayı ihmal etmiyoruz. Haritaya soylece bir gi>z atmak bile, yurdumuzun, Moskof genislemc ve ya>ılma politikası için ne kadar buyük bir ehemmiyet tasıdığını gostermeğe >eter. Kıicük biıyuk, âliın cahil bizim asırlardanberi bildığimiz bu gerçeği İkinci Cihan Harbi sonundan bu yana yerjüziınde öğrenmiyen hemen hiç kimse kalmadı. Mesele orada değil Turkiye engelinin ortadan kalkması Rus istilâ emellerine başarı imkânları sağUrmıs. bu yuzden butün Akdeniz. Orta Çark \e Avnıpa milletlerinin hayatı tehlikeye dıisermis. onun için Türkiyeye yardım etmeli imis; mesele burada da değil. Mesele şurada: Bir yandan Rus tehlikesine goğus gererken, ote \andan milletçe yükselme, ilerleme VP refah seviyemizi arttırma g?\retleıimizi nasıl başarabıliriz? Son uç \\yı >ıl içinde yaptışımu harblerin çoğu Rus>aya karşı biı savunma harbi oünustur. Askerlik tekniği bakımmdan ne denirse densin, sosyal \e politik gerçek, her se>e rağmen bizim bugünedek da> andığıınızı. milli bir varlık olarak yenilmedığimizi soyleyecektir. Batıda Avrupanın gobeğine, Doğuda Japon sularma kadar el nzatan Rus>a. sinir yıpratıcı gayretlerini üzerimizde topladıği halde bize doJtunmağa cesaret edememistir. Rusya bilir ki. Türkiyeye saldırdığı zaman butun Türkler rilesKe do\usürler. bojle bir savas, hesab dısı ihtimallere gebedir. dünya>ı birbirine katar ve ne gibi neticeler doğuracağı da kestirilemez. T Batan "Edirne,, şilepinîn sigortalı olmadığı anlaşıldı Denizyolları Encümeni, sigorta parasını çok bulduğu için gemi son seferine çıkarken sigortadan vazgeçniş! TelgTaflann verdikleri haberler doğıu ise gemi süvarissne birçok mesuliyetler yükleniyor. «Edirne su yüzünde durduğu halde butün mürettebatından tahlije edildiği için gemi kurtanlsaydı dahi bizim olmıyacaktı» deniyor Londra 30 (A P.a a ) Guernesey açıklannda karaya oturan «Edirne» şılepinjı batışı hakkmJa i şu maluraat verilmektedır. «Pazar gunu kayalıklara bindirdikten sonra murettebatı tarafından terkedüen «Edırne. şılepı, teknesine su dolmuş olmasına rağmen dun gece meddın tesırıle yukselerek kayalardan kurtulmuş ve yuzmuştür. Butun geceyi suyun yüzunde geçiren şılep bu sabah bir romorlcör tarafmdan yedeğe alınmıstır. Izmir, 30 (Telefonla) Hilra Uran, C H P . müfettışı Süreyj'a Örgeevren üe beraber bu sabah Manısadan Menemene gitm ş ve {lalkevmde partılılere hıtab etmiştir. Hılmi Uran, ılk memıırıyetının Menemen kaymakamhğı olduğunu ve hatıralarını anlattıktan sonra şoyle derruştir: « En buyuk güçluk vatan evlâdları arasında hıç bir kalb kırıklığı ve gucen'klık yapmadan sayın muhalıflerımızle kardeşçe ve elbırlığı ile çalışarak rejımi yürütmek ve memleket ışlerini diizenlemekt:r Esas vazıfemız bu olmalıdır. Ssçımlerds arkadaşlarımızın hak ve hak katler uzermde durarak şahısla Arkası Sa. 3, Sü. 2 de D. P . Izmir kongresinde Celâl Bayar ve arkadaşlan tahliyesi kararfaştı Celâl Bayar ve Kâzım Ozalp şahid olarak dinlenecekler e Bayar bugün Ankaraya dönecek Adnan Menderes de dün uçakla şehrimize geldi Kurtarma ameliyesını idare etmekte olan kılavuzkaptan Arthur Jennıge boş gemıyi yedekte Alcerney hmariLna getirmeğe çalıştığı bir Firada «Edırne» Alderney fenerınc'en Ikî rnıl mesafede kuze\batı ıstıkametınde batrruştır. G ısrnesey 30 (a a.) Sslıil xurtarma merkezıcden alınan raporda, «Eclıme» nın sıs içinde yolunu kay betmiş olduğu tshrrin edümektedir. Bu ıhtımali uuvvetlendiren bir ProE. Nimbus'ün yaratıcısı ve "Cumhuriyeî,, O Fakat Rus>a ümid eder ki. Da Ankara C fTelefonla) Bılerek mokles'in kılıcı ffibi bir Moskof iftıra etmektem sanık Denizli miltehlikesi teoetniîde a«ılı durdukca letvekili Reşad Aydınlının Birinci Türkiyede ilerleme \e millî refahı Asîiye cezadaki duruşmasına buarttırma ?a\retleri de ge\sek ve cı gun de devîm edıldı Oturum açılız kalacaktır: Rus meselesini ba lır.ca, yargıc Cehl Cevherıoğlu, ıhhane eden bazj zümreler yurdu» muzda siyasî hurrijetlerin gelismesini kosteklemeğe çalısacaklardır. Ekonomik kaikmma'i ve fikrî yukfelmesi geri ka'an bir Tıirkiye ile de ileride. müna'ib an peldıiri zarnan hesablaamak d3İma mümkündür. Bizim icin dikkat edilecek nokta. Rus tehlikeMni bir an gozonunden ayırmamak. fakat bu tehlike\i bir iç politika silahı olarak kullanmaklan sakınmak'ır Yıllık gelirimisnn yarısını. belki daha fazlasını millî savunma masraflarımua e\ırryoruz. Bu, baslıba'ina >orucu bir fedakârlıktır. Harb biteliberi ne Meclİ5te. ne de Meclis dışuıda hiî bir vatandaş sa\Tjnma gavretlerimizin premipine itirazda rnıhınmamıstır. Dış politikamızla ilgili ana kcnula'Ha muh»'if p:"ii*<' r>u' umeti her fırsatta desteklijorlar. Bjtün bunlar. paraca \e vucudce katlandığımız fedak?r)ıklann •vorgunluğunu gidermeğe jaravacak ferahhk ^e^ici issret'erdir. İzmır 30 (Teleionla) Celâl Bayar, Adnan Menderes, Fuad Koprulu ve Refık Koraltan bugun Izmirde muhtehf temaslarda buluntnuşlar, Demokrat Partı merkezinbarla ılgili esas dosyanın mahke de partilılerle konusmuşlardır. Bameye verıldığinı. fakat Mıliî Em yar ve arkadaşlan aksam üzeri niyet başkanhğı hizmetlerine daj Bomovaya gıderek bir nışan toreyazılan tezkereye cevab gelmedi ninde bulunmuşlardır. Bayar ve D ğını, bıldırdı ve geçen ^UD Radyo P. Genel Idare Kurulu uyeleri Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Arkası Sa. 4, Su. 6 da Arkası Sa. 4, Su. 4 te Serdar Mohammed Han ROMMEL in ESRAR1 İngilterede Geçen Hafta .İntişar Eden ve Bütün Dünyada Büyük Al?*ka Uyandıran Eser Keşmîr Başbakanı dün geldi Hava meydanı yarıda kaldı Yeşilköy hava meydan ında çalışan Amerikan mühendisleri Bakanlıkla aralannda çıkan ihtilâf üzerine anî olarak memleketlerine döndüler Avrupanuı 50 gazetesinde birden intişar eden (Prof. Nimbus'ün rnaceraları) üç gundenberi Cum.ıuriy^t sütunlarında da çıkıyor. Bu münasebetle bütun dunyada msshur oîan bu tipin yaratıcısı sarstkâr J.Darthel bize yukarda gdrduğunüz karikatürü çizerek yollamıştır. Profe6arün maceralanm bugün de her günkü gibi 3 üncü sahıfemiz Climhurİyet sütunlarında Ingılızlerın • «Napoleon dan berı adı mijaga en korkunç geien duşman komutanı > olarak kabul ettıklerı Alnaa Mareşalı Rorrjrel ıkıncı dan\a 'haronın gıdışım değıştıreecek mı^vaffakıjetler gostennış, Mısırı ve Yakmdogujij tehöıd etmıştı. Rommel mı etrsfmaa yeratılan efsanevı ha\a uzeme General A'uchınleck bir gun uk errır nejnne mecbur kalmrş ve bunda Ingılız komutanlarına Romm<>\ etsanesınm bu>umesıne manı olmalarını ve «duşmandan bahsederken da ma Rorrrae] ısnunm kullanılFakat bunun dısında, artan gümamasni' tavsı>e etaıiştı. cumuzu olanca tazeliği ile ıtıılli Alman Başkomutar.hğı tarafından varlığırnızı daha ileri ^aşa\jş şartAfrıkava Trablusgarba doğru ılerlalarına kavuşturmak uğruna harcaIn;? lız kuv\etlerım durdurmak mamız gerektisrini unutmamal^ ız. ıazıfe 'e gonder'Ien Mareşal Rommel Moskof davası, hsris ve cahil soffaâmırler.nın talımatına aykırı olarak nciı ba«jna bir r plân kurmus ve Jarm elinde su^turucu ve urkdtuTıhstın Surıje I ak, Iran yollle cu bir umacı haüne getinlmem»lir<a= ara ulaşmas gayesıni gutdir. Sanatta. shaspt*?, <>knnomide, mıı=tu bir kelime ile cemij etirairin oz Harbden sonra askerlik hayatındakı menfaatlerile ilgilı butun calı«.ma zafer erı k"dar o^umundek' esrar ile alanlarında fikir ve duşunce hurde PQI tekralanmakta olan Romr"e! k/çırda g€çen hafta Londrada riyeri baltalanmamalıdır. Bir nıe=eo r eser ne^redıldi ve kıtab telgrafleyi miınakasa ederkcn karşımıza'in da haber verdıKlerı gıbı butun dakini matetmek icin kolay taradınvada bu\uk alaka uvandıdı. Infından onu Rus emellerine hizgıl'z komutanlarından Dısmond Young tor3fı¥ıdan uzun ar?şurmalar nettcesı metle suclandırmağa kalkışmamalıvız. Çunku Rusun istediği de şim haz'rlaran bu eserın bılhaçsa ıRomm'rın Hıtler e karşı suıkasdde rolu dilik zaten bundan ibarcttir. var mıdır 0 ) ve 15 (Rommel'ın olumundekı esrar nedır ) suallerıne açık NADİR NADİ cevablar vererek yakın tarıhm en kprpr^lık sahıfe'ermı avdınlattığı Unesco, 10 Türk eserini »JU suretle topladığı alâkanın da fazlasıle >ennde oîduçu anîaşıldı. dünya dillerine çevirecek Londradsn uçak'a getırttığ mız eser ır en g?yanı dikkat kısımlarını Ankara 30 (Telefor.la) Unesjanndan ıt.baren sutıanlarınuzda bueo tarafından. Turk edebi eserlerı.ıı»raksınız. Ilk vazı=ı >ann (Hımm"r den 10 tanesmrn dunya dıllerme Rommel m ısmını kara lı^teye geçırıçe\Tilmesi takarrur ettjğmden Turvnr) serlâ hasıle ıntisar cdccektır. kiye mılli komıtesınden ou eserlenn İüUhab y e Uvsiyesı LstennuşUr, ^ Serdar Muham/ned Han Keşmir Yeşilköyde yapıbnakta olan yeni bir anlaşamamazlıktan ileri geldıği meselesinde Türk hükumetİTiin uçak alaru inşaatında çalışan A söylenmektedir. Diğer taraftan kunve basının müzaheretini merıkan mühendisleri dun anî ola tratlarmın bıtmis olması dolayısile istiyecek ak Amerikaya hareket etmişlerdir. mühendıslerm Bakanl:ğın ileri Meydan inşaaü sekiz, dokuz aylık sürduğu yeni ve ağır şartları kabul Keşmir Başbakanı Serdar Mu çalışmadan sonra tamamlanacağm etmedikleri de rivayetler arasmdahammed Han dun saat 18 de uçak dan yuzüstü bıraiılmıştır. Ameri dır. İstanbul hava meydanıntn bu la Şamdan şehnmize gelmiş ve kan mühendislerinin ayrılış sebeo sene ikmal edilemiyeceğı anlaşüyanmdaki zevatla doğruca Park lerinin Baymdırlık Bakanlığile olan otele gitmiştir. Muhammed Han, Parkotelde kendisile göruşen bir arkadaşımıza şunları söylemiştir: « Memleketınizde bir hafta kadar kalacağım. Bu arada, Ankarada da teraaslarda bulunarak, Arkası Sa. 3, Su. 5 te Şehrimizde kar dindi bir şiddette devam ediyor Eksıtek fiatı Fakat, yurdda kış 40 senedir görüimemiş 2 kuruş indirilecek Ofis buğday fiatlannı düşiirmeyi kararlaştırdı İstanbul değırmencıleri dün Toprak Ofis İstanbul şubesı Muduru Enver Gurelinin başkanlığında toplanmıslardır. Bu toplantıda mülhakattan gelen ucuz unlar karşısmda istanbul değırmenlerınde bekleyen binlerce ton un hakxmda gd Arkası Sa. 3, Su. 1 de Ordinaryüsliiğe yükse len profesörler Ankara 30 (Telefonla İstanbul Üniversıtesi profesorlerinden Dr Suheyl Unver, Dr. Muzalfer Esad Guçhan, Üveyzmaskar, Dr. Ekrem Behçet, Osman Cevdet Çubukçu, Dr. Cevad Kerim Inceday:, Dr Muhiddin Erol, Dr. Tevfık Renızı Kazancıgıl ordınaı j us profesorluğı { Rommel'in ölumunden sonra alınan maskı Eeledıyeye aid Şışli Beyazıd otobusu Azabkapı£a polıs noktası önünde paünaj yaparak hendeğa duşmuştur. Kaza netıcesı yolculardan ikısı ağ*r olmak üzere dordu yaralanmıştrr Otobüs de resimde , d ü ü gibi agır havn uğjrajzu^ur. JCıy riaır dığgj bajjerlcr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog