Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

Musiki sevenlerimize büyük müjde : Eadyoda sesini doya doya dinlediğiniz eşsiz yeni ses sanatkârımızı pek yakında KRISTAL Salonunda dinliyeceksinlz. 26 ncı yıt Sayı : 9150 umhuriyet KURUCUSU:YUNUS NADÎ Teigraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta kutusu tstanbul No 248 Teieionlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yaa Işleri; 24299. Matbaa; 24290 Feridun Fazıl Tülbentçi niâ yüzlerce yerÜ ve yabancı v«sikanm ışığı altında yazdjğı OSMANOĞULLAftl adlı büyük tarihî roman kitab halinde 'çıkmıştır. Yedi yüz küsur sahife tutan bu eserde, Osmanlı Devletinin kuruluşunu ve onun bânisi Osman Gazirrin bayatını, muzaffer savaşları, askını, Hr tırabınj merak ve heyeeenla okuyacaksınız. Pazartesi 30 Ocak 1950 İNKİLÂP KİTABEVİ Iki parti Egede seçim mücadelesine ba D.P. Başkanı Celâl Bayar Izmirde, Hilmi Uran da Manisada dün birer nutuk söylediler Bayar, imtihan zamanının yaklaştığuu, ekib halinde muvaffakıyete Uıtiyaç oldoğonu, Uran da C.H.P. nin seçimleri kaıtuna hiirnet edcrek nutlaka kazanacağuu beyan ettiler Manşfa Gueraesey açıklarında kavalıklara oturduktan sonra batan Edirne şilepi 500 iincii fetih yılı ve Fatih HiJmi Uranın nutku «Biz seçimleri, halkın Edirne şilepi dün ş denizinde battı EJli kişilik mürettebat bir tahlisiye vapuru tarafından kurtarıldı, kazaya sısin sebebiyet verdiği anlaşılıyor O stanbul fethinin 500 üncü yılını büyük bir torenle kutlamak iradesine serbest bir teLondra 29 (B3.C.) İstanbul bir kısmı sandallara binerek kara fikri, ilk defa ortaya aülalı, en celli imkâııı sağhyarak dan Danimarkaya gitmekte oİEn rr^harine yakm küçük bir adaya az 10 yü oldu. Bu 10 >ıl içinde baa Sabri kaptan idaresindeki <Edirne» çıkm.slardır. Guernesey tahlisiye programlar hazırlanmıştır. Bunlarkazanacağız» vapuru bugün sabaha doğru Guerne vapuru bu adaya S'.ğmsnlar ile gedan birincisinin 1953 yılına kadar yapılması düsünülen imar hareketManisa 29 (Telefonla) Manlsa sey acıklannda karaya oturmuştur mıde kaknîarı almış ve Guerne Arkası Sa. 3, Su. 2 de lerine aid kısmını şehircilik müteil kongresi, bugun sona ermiştır. Ba Son haberlere gore mürettebatın hassısı M. Prost tanzim etmistir. münasebetle C.HP. Genel Başkan Şehrin 10 yıllık imar plânma ek vekili Hilmi Uran bir konuşma yapolarak hazırlanan bu programda, mıştır. Hilmi Uran bu konuşmasın500 üncü fetih >ılına kadar, Istanda kendılerıne hitab etmekle ve bulun geniş ve esaslı bir sekilde parti goruşlerini açıklamağa fırcat C. H. P. Başkan vekili Hilmi Uran D. P. Başkanı Celâl Bayar îmarı gaye olarak kabul edilmisti. bulmakla duyduğu bahtıyarlığı besöylemiş, Cumhuriyet Halk ' man Kapani de demokrasiye aykırı İzmir 29 (Telefonla) Demok nu 1943 te Cumhuriyetın 20 nci yılyan ederek sozune başlamış, kenrat Parti Izmir İl kongresi bu sa Partisi Genel Başkanının Izmirde prensipler takib edildiği yoluadaki donümü münasebetile neşredilen disınin uzun muddettenberı çok sık bah Fevzi Lutfi Karaosmanoğlunun yaptığı propaganda seyahati esna tenkıdleri reddetmiştir. Rapor itü.Guzelleşen İstanbul» adlı broşüryaptığı yurd gezılerinden maksade tafsilâtı mevcud bu kutlama ve Başkanlığmda devam ebnıştır. Hay smda bir miting akdı teklifir.in ida fskla kabul edürroş ve idare heyeti dın, parti fıkir ve kanaatlermı vaImar programının tatbiki için, cv car Dundar, İl İdare Kurulunun re kurulunca reddedılrn,esini şid ibra edılmiştır. | tandaşlara anlatarak onları bu kaKongrede jay^.m " ^ " " ^ velâ İstanbulda küçük bir komis detnokrat icablarına aykırı zih detle tenkid etmistir. . . . . . j . ^ yapılan seçimdeJ /yeni naatlere ortak Jyapabilmekten ıcrret "" niyetlerle harekette bulunduğunu ., f^. İdare kurulu namına. Rauf Onur ıdare heyetıne Ekrem Hayn Ustun . »Iduğunu ifade etmistir. Uran. jsarhataıı gel'e' "sal verdıği cevablarda parü içinde, d&g, Osman TCâptni7""Halim AlanKI nserler ve Muzeier Biri<«fı uaLinin. halkın'izı tenvır ve irşada ve Arkası Sa. S, Sü. 1 de (ıâdiselerın hakıkî cerej'an tarzmnıstna Komisyonu. adile daha bü neklerm doğmasına sebeb olduğu ihtılâf bulunmadığmı soylemiş, Osyük bir komisyon teskil edildi. Millî dan, onlar; aydınlatmağa verdıği cEğitim Bakanının riyaset ettiği bu hemmıyetten balısecerken' «Bız komisyonda İstanbul fethinin 500 Arkası Sa. 5 Su 1 de üncü yıldonümünü kutlama işi de tetkik olundu ve 15 maddelik bir kanıın tasarısı hazırlandı. Tasarı. İmar ve kutlama isleri için tahminS olarak 120 miKon liraya ihtiyac gösteriyordu. Bu paranın 86 milyon lirası imar hareketlerine. 20 milyon Çorum vapuru dünkü müsademeden sonra: Vapurun aldığı lirası da müzeler ve eski cserleri yara ok işaretile gosterilmiştir. onarım islerine tahsis edilmisti. D İki yıl vazife gören sahte bir hâkim Bu adam, bu müddet zarhnda bir de öliım cezası karanna iştirak etmiş Ankara 29 rTelefonla) Sahta diploma tanzim ederek, iki sena kadar hâkimlik yapan bir sahtskâr adalete teslim edılmişıir. Hâdise şudur: Bu sahtekâr, bundan bir müîdet evvel hâkimlik sitajı yaparken ölen bir arkadaşmm huviyetinl ken<üne mal ederek İznıit adliyesinde staj yapmış ve bundan sonra Halk Partisi Genel Sekreten Tev Arkası Sa. 3 Sü. 3te Güney Iranda şiddetli bir yer sarsıntısı oidu Ilk haberlere göre 1000 kişi öldü, 1300 yaralandı ve yirmi kasaba yıkıldı kişi Yaşar Doğu Bağdadda Komisyon azasından Vedad Nedim Üniversitelilerimiz ve Dünya Tor arkadasımızın. bu masraflara şampiyonu tezahüratla karşıhk olarak gosterdiği gelir kaynaklarmdan da 200 milyon lira t«karşılandılar min edileceği komisyonunun rapoBağdad 29 (Hususî) Pakistarıına ilâve edilmisti. na gitmekte olan Turk talebe kaBir müddet sonra. tstanbul fethiLondra 29 (B B C.) Tahrandan I rının da vuku bulması vazıvetın filesı ve Dunya gureş şampiyonlanin 500 üncü yıldonümünü kutlarından Yaşar Doğu bugun Bağdada manın. medeniyet dunyasında. aley gekn haberler. guney İranda gayet fecaatmi artürmaktadır. gelmişler ve tezahüratla karşılanhimi'e rir hava >arataca«ı gibi >an Şiddetli bir zelzele olduğunu bıldırLondra 29 (a.a.) İngiliz basm ITS bir düsünce ile bu is uyutuldu. mektedırler. Bu haberlere göre. muhabirlerinin Tahrandan bildirdimıslardır. Üniversıte talebeleri B Nihavet sayın Ba'bakan Şem«eddin asra korfezinde Bushire'm 300 ğine göre, Sovyet propagandası son Irak hukumeünin misafıri olarak fîünaltav kutlama mevzuunu tekrar J kilometre gunev doğusunda hisse zamanlarda bilhassa İran AzerbayBağdadda 5 gun kalacaklar, bu eie aldı. Ankarada .istanbul Fethi d l l e n zelzelede 20 kasaba tamamile carnnı amaç tutan tahrikâtını artarada Ysşar Doğu bir gureş yapacaktır. Kafde haftaya Pakistana nin 500 üncü Yıldonümünü Kutla ykılmışt:r. Ba havalinin. Tahranla ürmıştır. Taşkent radyosu Azerbayhsreket edecektir. tna Bakanlıklar ve Kurullararaiı ner turld irtibatı kesildığinden ha can dili ile yaptığı son yayınlarınDaimi Komisvonu. adile bir .omis ,berler gayet geç gelmektedir. Gece dan bırınde Tahran hükumetine şid yon teskil edildi. Bir kac gün evvel I verilen malumata gore 1000 kişi ol detle hücum ederek Azerbaycanda Karadeniz seferini yapmak üzere j Cumhuriyet'te çıkan bir Ankara ' muş ve 1300 kişi de yaralanmıştır. mücadeleden kat'î olarak vazgeçildun sabah hareket eden Çortım hsberinHe komisvonunun mukarre îran yardım cemiyetleri derhal faa mediğini bıldirmiştir. Muhabirler, vapuru ile Füruzan şilepi kar tipisi rafı hakkında tafsilât vardı. Buna liyete geçmişler ve felâketzedelere Sovyet tahnkâtmın şimdiye kadar yüzunden çarpışmıştır. Kendisi ile pöre. ilk komi"=vonun kararlastırdı çadır ve yiyecek gondermişler Iranda sükunu ve uyanıklığı bozgörüşen bir arkadaşımıza Denizmağa muvaffak olamadıgını ilâve ğı 120 müvon lira, İS milyon küsur dir. yollarına aid Çorum vapurunun liraya indirilmistir. Bu para ile ya Yerin sarsılması ile su baskınla ediyorlar. süvarisi Bahtiyar Arma hâdiseyi pılacak islerin en mühimmi. Fatib şöyle anlabnıştır: ı'evrine aid tarihî ahidelerin tamiri « Sabah saat 5 te program rmıve restorasyonu ile bazı imar harecibince Karadeniz postasına çıkmak ketleri ve sanat eserleridir. AbideKar yiizünden pistten kayan üzere Galata niıtımından aynldık lerin tamiri ve restorfsyonu i d n uçak, pilotun mahareti saye Kar tipisi yüzunden, Kuruçeşme 5 milvon 925 bin lira, imar isleri sinde parçalanmaktan îcîn 5 milvon 900 bin lira ve sanal önlerine geldiğimiz zaman günün e'prlerile ilçili isler için de 4 buçuk açılmasını beklemek üzere demir kurtuldu milyon lira sarfı lâzım gelmektedir atmak zorunda kaldık. Dün, sabahın erken saatlerinde barüz ettirdisi gibi. 500 üncü fetih 45 gemi boyu kadar gerimizde yağmağa başlayan kar bıitun güo heykeli ve abidesi insası için "ıonudevam etmistir. Fakat stıhunet de bulunan Sadıkzade firmasma aid Isn para 3 milyon liradır. recesi sıfırdan aşağı düşmediğjndeD Füruzan şilepi, saat 7.30 sularmda, Evvelâ, daimî komisvonun da teEnver Hoca yerlerde biriken kar da fazla kalın bulunduğu yerden hareket etti ve brruz ettirdiği gibi, 500 üncü fetih laşmamış ve şehirde seyrüsefer jı kömür depolanna yanaşmak üzer« yılını kutlama isi hayli gecikmistir. sahile doğru gitti. İleri, geri matizam dahilinde yapüabilmistir. Arava «para» meselesinden basks Meteoroloji istasyonundan aldığı nevra yapmasına rağmen yanaşahir de .7aman» meselesi karısmıstır. mız malumata göre, kar bugün de madı ve dönüp açığa çıkmağa çaDaimi komisvonun aldığı kararların lısü. Sularla üzerimize doğru geldevam edecektir. birinci maddesi söyledir: Arkası Sa 3, Sü. 8 de diğini görünce biz ve yolcular ba«Fetih günü için cok kısa zaman kalmıstır. 1950 yıbnda muhtelif Bakanhklar ve Kurullar faaliyete gecmedikleri takdirde, sonradan odenalî bulunsa dahi nroşramda derpiş "dilen bir çok işler başarılamıyacakBelgrad, subaylann meytır > danlarda asıldıklannı Kanaatimizce 1950 >nlında faalivete geçilse dahi. 1953 ma>asına kabildiriyor dar. bütün Fatih devri eserlerinin tamir ve restorasyonu ile imar işLondra 29 (Nafen) Belgraddan lerini başarmak, inik?nsız değilse gelen haberlere göre, Arnavud orbile çok güc olacaktu. Bizdeki kırdusunda ıdareyi ele almış olan Sovtasiyecilik ve formalitecilik malum yet subaylarına verılen geniş salâMao Tse Tsung ile Stalin, Moskovada Bolçay tij atrosunun olduğu için. 120 milyondan 18 kühıyetler Arnavudluk ordusunda bir locasında yanyana otururlarken «ur milyon lirava ir.dirilen prograisyanm patlak vermesme sebeb olNewYork 29 (a.a ) NewYork Çinli amelenin emrine verilmesini mustur. «Politika. gazetesinin bilının süratle tatbiki bir çok «ngelJerle karşılaşacaktır. Filvaki. Fatih Tımes gazetesinin bildirdiğine gore ve Mançuryadan Sovyet Rusj'aya dırdığıne gore, Tıranda 24 subay külliyesinin. Rum<"li ve Anadoluhi Sovyet Rusya Moskovada cereyan sevkedilen hububat miktarmm art tevkif edilmiş ve başkentteki askerî sarlarınm tamiri, İstanbul surların etmekte olan goruşmeler esnasm tırılcnasını da istedıği soylenmek birlikler memleketin diğer bolgeleda Fetihle ilgili olan kapılarm ve da Komimist Çınden yedi Çin li tedir. rine dağıtılmışlardır. Diğer taraftan çevrelerinin tamir ve tanzimi uzun tnanmın kontrolunu ve daha bırçok P^kin'in Moskovadan 2 milvar ayaklanan subay ve erler şehır mey zaman isteyen işlerdir; tatbikat ve imtiyazları istemistir. Son haberler, 800 milyon dolarhk bir kredi, ço'^ danmda halka teshir edilmişler v« fî'liyat sahasmda henüz tek adıra Çınli muzakerecılerın Sovyetlerın n'iktarda askerî rrslzeme ve bılhas sonra da asılmışlard'r. İsyan hsre j «tümamıştır. Programın tatbiki için bütun isteklermi henüz kabul et sa uçak taleb ettiğini yazmaktadır. ketinin yayıldığı ve bir çok subayABİDİN DAV'EK mış olm^Gikları bildırme:tedir. Sunday Tımes gazete^ınde lann Yugoslavyaya ıltica ettıkleri ı > . Arkası Sa, 3, Sü, 5 te Bundan bajka Rusyarun 500 bin Arkası Sa. 3, Su. 2 da ilâve edılmektedir. traüsatlautigi Galau nhtuuua yanasırken, kenarda htanbul Çorum ve Füruzanfethinin 500 cü vapurları çarpıştılar yıldcnumu f ||ıı • • • • Kızıl Çin lideri müşkül durumda Yesilköyde bir uçak kazası oldu Dördüncü defa kaza geçiren Çorum vapurunda 1 metre 30 santimetreük Ankara 29 (Telefnla) Bir kaç •gün evvel İstanbul fethinin 500 ünbir rahne açıldı cü yıhnı kutlamak için teşkıl ediğırıp çağumağa ve düdük çalmağa başladık. Füruzan getnisi, fazla yolu olduğu için durrmıyordu. Kaptan derhal demir atma emrini ver Arkast Sa. 5, Sü. 3 te len Bakanlıklar ve kurullararası daimî komisyonun ildığı kararların en mühimlerini bildirmiştim. Bugün de komisyonun diğer kararlan hakkında malumat vereceğim. Arkası Sa. 3, Su. 7 de Hazırlıklara devam ediliyor, Komisyonda verilen kararlan bildiriyoruz Harbdetı sonra ilk seyyah kafilesi geldi 22 bin tonluk «Atlantic» vapurunda Carnegie ile bir konuşma Bir milyoner çocuğile Zenci kızının aşk macerası Trumamn arkadaşımn anlattıklan İstanbula harbden sonra, dün ılk seyyah kafilesi geldi. Galata Yolcu Salonu, sabahın erken saatlerinden itibaren gazeteciler, emniyet memurlan ve tercümanlarla dolmuştu. Herkes harbden sonra ilk defa büyük bir turist kafilesini lımanınuza getirecek olan Panama bandıralı «Atlantic» lüks yolcu gemisini bekliyordu. Saat 11 e geldiği halde vapur henüz ortalıkta görün* memişti. Bu sırada eittikçe hızıra artttran tipinin, vapurun yolunu Arkası Sa. 3. Sü. 6 da Rnslar yedi Çin limanıntn kendilerine verilmesini istediler Tiranada isyan çthtı «elen t. kitobmın Mr. Dale
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog