Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

OZEL ALBÜMLERİ GEEDİ . 28 ncı yıi Sayı : 9 1 2 3 umhuriyet KURUCUSU.YUNUS NADİ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta kutusu îstanbul No 249 TelefonJar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yaa İsleri: 24299. Matbaa: 24290 r MEYDAN Her şey değişiyor. Sarıat anlayışı bugün mizah anlayışı da MEYDAN, size yeni çağ: lanatını tanıtmak iddiasile 5 Ocak Perşembe giinü ilk sayıs: ir göz atmanız kâfidir. Hükm kendiniz vereceksiniz. Çıkaran: Salı 3 Ocak 1950 Y A ^ L R ^NABI Dağıtma Yerir f Varlık Yayınlaru. Iftanbul. Hîîmi Uran, söyîedîği kapanış nutkunda delegeîeri seçim için çalışmaya davet etti un sona eroı II Kongresi lk giinde tatbikat baknmndan bazı anlaşmazlıklar o!du, Defterdarhğa başvuranlarm sayısı arttı bu avın sonuna kadar tutm?kla mükellef bulundukları deftttleri notere tasdık ettirmeleri sarttır. Fakat esnaf veya sair musflık^an faydalanmak arzusunda buunup da az vergi vermsk ıstiyanler ıse, henuz ne yapacaklannı tayin edememişleıdir. Bur.Iardan hazıları kanunun kaçamak vollarmı aramakld meşguMurler. Bir kısım serbest ış erbabı veya toptancılar da; komısyoncuiuk. yani mu:avassıthk veya ımalcilık veyahud perakendecılık şekıllerinden istıfade etmek ıçın gayret gostermektedirler. Daha şimdiden gelir vergisine tâbı olabılecek kimselerin defteı tutnıak ve^a fatura toolamak gibı mukellefli.:!eıi uzerinde, tatbikat bakımından anla;mdzlıklar baslamışür. Defterdarlığm danı;ma burolarma muracaat cden.erin sa\ısı dün l.ırdenbire aıtmıştır. Mükellefler, e!ir vergisi ksnununu tatbık edeLtk Maliye merr.urlarınm iyi niyeti lerınden emın •jlmakla beraber on Arkası Sa. 3, Sü. 6 da tatbikına başlandı ergısının e Dr. Neumark, dün mühim bir konferans verereh, Gelir Vergisinden G.H.P. Genel Başkan Vekili: "Önüntüzdeki çetfn secim tutulacah kimselerle9 kanunun sakat taraflartm anlaitı imtihamnı, hep beraber çahşmakla ve bu çalısma ânınm muaf kanununun tatbiGelır verjüsi kına dünden ifibaren ba=lsnrnışür. bugün gelip çatttıış olduğuna înanmakla kazanacağız» usui Vergiye tâbi o'acak ışl rt rnelerin Kremlin'in yeni plânları Politburonun bu plânlar uzerinde anlaşmaya varamadığı bildirliyor Londra 2 (Nafen) Rusyadan Stockholm'a gelen haberlere gore, Sovyet Poiitburosu Kremlın'ın yeni plânlan hakkında bir anlaşmavaramamıştır. 3 u siyasî teşekkül içindeki ihtilâfın genişledıği ve pek yakmda Rusya dahılmda şıddetlı bir temizuge başvuıulaca» Arkası Sa. 3, Sıı. 2 âe J Komünist Çin lideri Mao Tse Tsung, muavinlerile bir arada Hilmi Uran dün kongrede konujurken Amerikası beyaııatı tıTürkiye, diınyanm en kuvvetli nıülctleriııden biridir » Parti Koııâresi C. H. Partisi Istanbul il kongresi alan ülyeler geçen yılların aksine dün akşam geç vakit sona ermiş olarak fazla hevecana kapuraadan tlr. Dört gün süren kongre sakin tenkidlerde bulunmuşlardır. bir hava içefisinde mesaisini taİl kongresini takıb icm gelen mamlamış ve dilekler faskoda söz A r k a s ı S a . 5, S ü . l d e aıti kongreleri, siyasî te.ekküllerin iç bünyesi ile ilgili toplantılardır. Bıınu iktidar sa\a>ile karıstırmamak Iâzımdu. Bir parti kongresinde söz alan bir vatandaş, resmî sıfafı ne oluısa olsun. ancak bir partili olaıak komışabilir; hiiab ttiği kutleye bu bakımdan hesab verebilir, jahııd işbaşmdakileri bu bakımdan sorgııja eekebilir. Belli bir süre icinde partinin prensipleri ne dereceye kadar yürtitülmii.ştür? Osman Bdlükbaşmın Ankara 2 (Telefonla) D. P. ile Rivayete, Parti pıogramı ne dereceye kadar Bavar aleyhinde çıkargerçeklestirilmiştir? Sorumlu parti Millet Partisinin birleşmsk uzere Celâl kurulları iji çalısmışlar mıdır? o'duğu, iktidar propagandası tara dığı broşurde, Reşad Ayd:nlmın Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Memleket imkânlarının uygıınluğu fmdan bugun ortaya aülmıştır. nisbetinde buııdan bojle neler yapılahilir? İdare he\etinin raporunda ne gibi esaslar vardıı ? Rakib partilere karşı nasıl bir yol tutulmahdır? Benim bilriiğim, ocak bucak kongreleı iııdeıı ba^la^ıp kadenıe kademe bımık kurulta>lara kadar parti toplanfılarına hâkiın olması gereken knnular buıılardır. Seçim ve iktidar savası îse bambaska bir sejdir. O zaman ölciıler biıdenbire değisir. Mevzıı, partilerin hiiiısî nıeseleleıi olmaktan cıkar, tstiksal bölgelerinde buğday fiat yasasında buğday fiatları 30 kuruş paıtilcraraM, ıımuırî ve millî bir larınırı umumiyetle 27 kunışa xa üzerind« durmuştur. AJâkadarlara mahivet alır. Haııçi partiden olıırsa dar düşmesi diğer maddelerin de gelen haberlere göre, dünyarun tn olsun, b^tibler. idare hejeti adına fıatlaıına tesir etmiştir. İîtanbul pi Arkası Sa. 3, Sü. 5 te iendi paıtileıine deâil, tersine, pariileri adına memlekete hitab eder]er. Tasavvurlar, plâfnlar, proieler luıtün vatandaslara anlatılır. Maksari. h^lkın reyini kazanmakttr. Cumhuriyet Halk Paıtisinin tstanlulda toplanan İl kongresine aid lıaberleri okıırken. itiraf edeyim ki. bir parti kongıesiııden zijade ]>ir seçiın kamp^nyasına şahid olduğumuııl gdriir gibi olujorum (belki de gibisi fazladır). Hatiblerin hemen hepsi Halk Paıtisinin bü.tuklüğünden, üstünliiğünden, essiz basaıılaıındaıı bahsediyor, yarın Molotov bize nihayet son notajapılnrnk lıİ7iı1Ptlrre dair uztın boylu \aiflleırie bulıımıvorlar. Sajın sını verdi. Bunda Stalin'in e\".'elce B^kanlarımız memleket ölçüsünde bize verdiği butun mulıim temınıtı bİ7e kalkınma piânları sunuyorlar. inkâr ediyor, bilâkis hepsinin aksi]>pıak isleri sö\le. kdnıür isleri ni istiyordu. Bundan başka, Berîiböjle çozelecek, isçi davası, ticaret ne gelen butün nakil vasıtalarile da\ası. istihsal ve Mimlâk davaları beraber havadan yapılan nakliyatm da bu sekilde yolıına konacakhr. kontrol edılmesi talebini de ileri Bu arada muhalefet de sırasına gö surüyordu. Fakat benim en fazla alikamı çere kâh paylanıjor, kâh oksanıvor. Peki ama bütün bunlarm parti iç ken şey bu nota ve muhteviyatı Juhıjesile ne ilisiği var?' Gecen değildi. Ben asıl, bütün bu rrıesele konaredenbeıi Halk Paıtisi İstaıbul Rus milleune aoaba nasıl gösteriIli Yonetim KLIUIIU ııa^ıl calısmıs lecek dıye merak ediyordum. Moskovada Stalin ve MolotO'''la tır? Oeak, bucak ve ilce toplanlılaıında ileıi «iiırulen dilekler parti ; aptığımız goruşmelere dair Batı basınında bütun tafsılâtile haber'er merkez teskilâtı tarafından ne dereceye kadar >eıine getirilmistir? ve tefsirler çıkarken, hâdiseden İsfanbuldaki Halk Partililer adına Rusyanın hiç bir maluman yoktu. büyük kıırultayda savnnulması is Sovyet sansürü müzakerelsre daiı tenen fikirler nelerdir? Gönül is basında en lafak bir haberin bile terdi ki bir parli kongresinde her çıkmasına müsaade etrnemişti. seyden önce bu meseleler görüsü!Fakat, nihayet hükumetten masün, bu da^alar ü/eıiııe parmak saade çıkınca, Rus propaganda mabasılsm, bıınlara bir tö/ülme yolu kiap.1! bütün hızile faaüvete «ectı aransınt Bu arada yazılanların şaheserlj 'ır.Beılindeki Rus İşgal Komutanı den hıri, D. Melnikov imzasile <LiNADİR NADİ MarefaJ Sokoiov&ki^ teraturnaya Gazeta» (Edebiyat Ga Arkası Sa, 3, Sü. 5 te D.P. ve Millet Partisi birlesiyorlarmış! İktidar propagandasmın bu haberini muhalefet tekzibe dahi lüzum görmedi Kızıl Çin, Rusyadan para Sovyetlerin Mao Tse Tsung'dan istifade ederek Asyada daha fazla yayılmaları bekleniyor Mısır evkr^cegi söylenen kız Buğday fiatları süratle düşüyor Elinde buğday bulunan spekülâtörler ne yapacaklannı şaşırdılar Moshovada 3 yut: 5 8 Berlin buhranının sebebleri Ruslara nasıl anlatıldı ? VAZANıBedeU Londra 2 Ce.a ) İki gun Jnce Ankaradan Londraya gele.ı Amsrikan:n Tuıkiye Buyuk EIci?i George Wad=worth bugun ucakla Washıng;ona hareket etmiş'iı. Buyuk elçi, landa kendı=ile aoru^en United Landra 2 ( B B C I Sovyet Rus I zıl Çin lıdrri Mao Tse Stung, bugun Press muhabirine «Tuıkije, dunya yanm Kızıl Çmden istifade ederek yaptığı beyana'ta Sovvet hukunın en kuvvetli milletlerınden biri Uzak Doğuda yayılma siyasetine metinden kredi istemis olduğunu K* dir. Askerî yardım programı ve e dsvam edeceği zannediLmektedir açıklamıştır. Diğer taraftan iki koSa. 3. Su. 3 te Prof. Neumark konomik kal'anma plânı bu memle Moskovayı 2dyaret etmekte olan Kıette başarı ile tatbik edilmektedir » demişur. Son gurl°i'le K'al F=ruğun eıİ2neceğıne d=lr b r cok ?=yirlar c.kmıs, Mı ır TIun?kalât Bakanlığl Genel Sekreteıi Sa'lı'c Beyin kızı Nerıman Hanım en k i1^ et'i namced olarak gosterilmişti. Henuz on altl yaşını tEmamlamamıs o'sn Nerıman HJiran Mijirın en güzel kızlsrmd^n riridir. Fa'at bu naT.zedLk J.akkıı c'.a bir svııi sa; ialar yayıldıîl hal'le butun dun^Ed'ki Mısır alçiGiinaltay dün kömür silolannı l'kleıi bunlan resmen tekzıb etmiş ve Feshane jangın sahasını gezdi bulunnaktadırlar. An'oradakı MıMeclis, Başbakana itimad Helsinki 2 CAJPi fa.a.) Sov.geçip geçmiyece|i suali sorulmak sır sefaretı de bir teblığ pe?red^r3k Şehrimizde bulunan Başbakan yet Rusya tarafından verilmiş clan tadır. bu hafcsrleıin 'kulhyen esa=3iz> olŞemseddın Gunaltay, dün berabereyi verdi ve bütçeyi notanın Fin Dış İsleri Bakanlığı Batmm komünist partileri duğunu bJdirmıstır. Nerıman Har.ırir.de İs:anbul Vali ve Belediye tarafından incelenmekte olduğu bılLondranm iyi haber alan çevre rnın dün elımize seçen bir res~nin.i kabul etti Başkanı Fahreddin Kerim Gokay dirilmektedir. Arkası Sa. 3, Sü. 4 te bu münasebeüe dercedıyoruz. olduğu halde Kuruçeşmeye gideSiyasî müşahidler, Rus notasırun is 2 (R) Frar.sız hükumeti rek orada Devlet Denizyolları İdabagon yeni bir tehli.te atlatmıştır. Finlandiyadaki komünist partisini Arkası Sa: 5, Sü. 2 de Başbakan Bidault tarafından, But kuvvetlendirmek için îleri sürülen çenin üç maddesi hakkında ayrı bir taktik olduğunu söylemektedirayrı istenüen itimad oyları hafii bir ler. Finlandiyada seçimler bilindiği üzere 16 ve 17 oeak tarihlerinde eiseriyetle verilmiştir. 1 36 milyar Franklık yeni yapılacaktır. Bu seçimlerde 300 vergilerin ihdası maddesi 296 yaikinci seçmen seçilecektir. Bunlar da bir ay kadar sonra Cumhur karşı 300 reyle kabul edilmiştir. Strazburg'tan dönen Tahsin Beldr Balta, AvruBa^kanmı seçeceklerdir. 2 Bütçerin müvazenelendirilSiyasî çevreler, hâdiseyi büyük mesi maddesi 291 e karşı 304 reyle pa Birliği Siyasî İşler Komisyonunun, federasyon bir ciddiyetle takib etmektedirler. kabul edilmiştir. Belirtildiğine göre, Rusya, Finfikrinin tatbikına imkân göremediğini söyledi Arkası Sa. 3, Sü. 3 te landiyayı tehdid etmekt« ve komünistleri iktidara getlrmeğe çalışmaktadrr. Rusya ile yakın teması olmasma rağmen Fin komünist parzetesi) nde çıkan makaledir. tisi giriştiği bütün hareketlerde a«Berlin buhranını kim doğurdu?> kametle karşılasmış ve bu hal llosbaslığını taşıyan bu makale, Rus kovavı sinirlendirrpiîtir. Kremlinin milletine hâdiselerin nasıl gösterilşimdi doğrudan doğruya harekete dığini ve Ruslarm büyiık bir çoğunluğun nelere inandığmı göstermesı bakırrindan ibretle okunacjk Müsabakalara 15 milletten 75 maniyettedır. güreşçinin kahlacağı Aka kara diyenler iimid edilİ3'or Yazıda şoyle deniliyordu: «Berlin buhranı denilen şey, buStokholm 2 (a.aj (United günun siyaset âmlllermin, tahıık Pıess): 1950 yıll Dünya Grekoustalarının «mületleıaıası hâdueRorr.en birincilikleıi Stokholm'da leı> i nasıl icad ettiklerine guzel 'rir misaldır. Bu buhran Washir.g Kraliyet Tenis Salor.unda mart ayı Şehrimizde kurulan mücadele komitesi dün faaliyete geçti ton'dan verilen err.ir üzeune, Batı nın 20 23 unde yapılacaktır. Bu devletlerınin mümessilleri tarafın birincilıkleıin, çimdıye kadar AvruVerem haftası, dun yurdun her j dan çıkarılmıjtır. Berlin buhranı pada yapılan güreş musabakalaruun en muhimmi olacağı, selâhivetli tarafmda başlamıştır. Istanbul Vebirbirini takib eden bir takım tahmahfıllerce tahmin edilmektedy. rem Mücadele Cemiyeti ile Sağhk j riklerın netıcesıdır. İsveç Güreş Federasyor.u, birın Mudurluğu ileri gelenlerinin kur [ <Havadan kurulan kdpıü sehrin Batı bolgesindeki halkı beEİemeğe cilıklere 44 mılletin gureşçileıini muş oldukları bir komite, memle ] kâfı gelmemekte ve bilâkis Beılın davet etmıştir. Fakat bu 44 millet keıte verem aşısmm (B. C. G.) tatTaJüiıı Bckir Balta dan gazetecilerle gorüşurk«l| ahalisine oı> yuk teskil etme.' r cdir. ten ancal: 15 iniı (?ııc ; lere katıla tikıni geniş ölçüde sağlamağa çahşacaktır. İlk once okul oğrenciHakıkatte, Batı bulgesi de dahil ol ıach sa ulmaktadır. Pariste irtıma cdcn ^"rıına kon | memleketimiz .ıdma ıştirak edei mak üzeıs, bııtıın Be lın halk] AIjVee Gdreâ Federa«.yomını.n ile leri, sonra fabrika ı^ileri ve halk cpvi rl.nomık kiınıcvonu ve eski Çalışma Baliinı Tahsin Bekir merUan ve İnsllız tavyareloule ıı g;len i'^rccılerinden Bıııbaşı aşılanacaktır. SiipsbjUis'da zen" A^'iupa Bırlıgı Balta, cUın saat 14 te uçakla şehri» A r k a s ı S a , 2, S u , l d e ArKası Sa. 3, Su. 4 te Arkasi Sa. 5, Sü, 2 de sıyati ışler ktjmisyonu toplanüsınâ.i Arkası Sg. 2, Su. S sj*;5» Başbakanın şehrimizdeki tetkikleri Fransada buhran önlendi Rusya, Finlandiyayı tehdid ediyor Kremlin, komünist partîsinî iktidara geçirmeğe çalışıyor Avrupa Federasyonu şimdilik kurulamıyoF Smîth Greko Roıtten dünya güreş birinciliği Verem Haftası başladı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog