Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

Vitaî Bı, C, D, VİTAMİNLERI KATILMIŞ Yefâne kuvvet GIDASI J 26 ncı yıf Sayı : 9149 umhuriyet KURUCUSU:YUNUS NAD! Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta kutuau lstanbul No. 246 Teleionlan Umuml Santral Nvımarasr 24298. Yaz» İfleri: 24299. Matbaa: 24280 EN SON FARİS MODASI BÂHAFtLIK Borduç,' Reyye ve Ekote Ka&n YÜNLÖLERİNİ mutlaka arayınız. Markaya dikkat Pazar 29 Ocak 1950 Seçim Komisyonu çalışmasını bitirdi Tasandaki ihtilâflı madde, kifcSk bir tadiUe hüMmetin tekffi ettigi şehilde kaldı Demokratlar. tutanaklara aid itirazların nihaî hal mercıınui; yiiksek seçim mahkemeşi olmaşı fikrinde ısrar ettiler Manisa kongresi C.H.P. n kongresi dün açtldn Kongrede Tekel Bakanı konuştu, İnönüye bağhfak, Receb Pekere şifa temennisi telgraflan çekilmesine karar verildi Manisa 28 (Telefonla) C.H.P. Manisa İl kongresi bujgun Halkevinde toplanmıs, kongrede Hilmi Uran, Manisa Valisi ve milletvekilleri hazır bulunmuşlardır. Kongre başkanlığma Haşim Gör seçilmiştir. Faaliyet raporu okunduktan sonra, yalnız delegelerden biri bazı tenkid ve temennilerde bulunmuştur. Kongre İnönüye bağlılık ve Receb Pekere şifa temennisi telgrafları çekilmesine karar vernüştir. Faik Kurdoğlu ve Tekel Bakanı birer konuşma yaparak görülen ve görülecek işleri anlatmışlar. dır. izmir Demokratlarının Parti n Başkanı Ustimdağ, kongrede iktidara hücumlarda bulundu Raporda tedhiş havası devam ederse seçimlere katılmamanın yerinde olacağı belirtildi İzmir 28 (Telefonla) Demokrat Parti İzmir il kongresi, bugun saat 14 te Ankara Palas salonunda, sokaklara kadar tasan büyük bir kütlenin iştirakile toplanmıştır. Bayar, Menderes, Koprülü, Koraltan, Refik Şevket İnce ile Fevzi Lutfi Karaosmanoğlunun salona girişleri çürekli tezahurata sebeb olmuştur. r. Ekrem Hayri Üstündağın kürsüyü işgal edişi de coçkun alkışlarla karsılanmıştır. 195 delegeden 185 inin hazır bulunduğu anlaşoldiktan sonra, İstiklâl marşı ayakta dinlenmiş, Ataturkün manevî huzurunda 3 dakikalık bir ıhtiram vakfesi yapılmıştır. Üstündağın konusması Ekrem Hayri Üstundağ, delegeleri selâmladıktan sonra, alkışlarla kesilen bir konuşma yaparak, kongre Arkası Sa. 3, Su 2 de Baslarken azar değmesin, secim kampanyasına oidukça demokratik ve Avruoaî Iıir hava icînde piriyorıır. Muhalefet uartİM hp«V»nile ikridar partisi başkan vekili E?e s<"a'"i>r'' avnı trende basladilar. Birbirleri hakkında iltifat cümlpleri har~*mPL"tan sakmmadıklannı da haber aldık. Yolda komnarfımandan kompartımana misafirlik sahneleri geçmediysc, bunun «ebehini biz muvazaa korkustından zivade savm basksnlann dinlenme ihtivacma yoracağız. Ertesi günü erkenden calışmağa kovulacağını, belki saatlerre kalabalık öniinde uzun bovlu konuşacaeını hesablayan tecrübeli bir poiirikacı karşı partinin ileri gelen temsilcilerile de olsa sohbet zevkini feda etmek gerektığini iyi bibr. Halk Partisinden 1>ir başka grup da Karadeniz bölgesinde dolasıyor. Grupu teşkil eden ateşli Halkçıların orada yalnız kalmıyacaklannı tahmin ediyoruz. Seçim kampanyası biraz daha ısınsın, elbette muhalifler de yurdun her köşesinden seslerini duvurmaça cahşacaklardır. Nutuklar stfylenecek. cevablar yetişririlecek, ortalığı bir gürültii havası kaplayacaktır. Kendimizi »Idatmıyaiım. demokratik ve Avrupaî seçim kampanyaları da kavgalı olur. Hiicumlar. savunmalar ve karşı hiicumlar bütun seçim müddetince devam eder gider. Aynı trene binmeler, aynı lokanta salonunda yemek yemeler. hattâ aynı kompartımanda seyahat etmeler iktidar savaşınm sertliğinden bir nebze kavbettirmez. Biri başka iştir. ötekisi de başka. A partisi başkanı ile B partisi sözcüsunün dost geçinmeleri memleket idaresi hakımından bu îki adamm birbirine zıd inanclar taşımasına ve bo uğurda carpıçmasuıa enfel olamaz. Dört jıllık bir sürtüsme devresi sonunda. demokrasinin bu şeklî tarafını çok şükür az çok oğrenmişe benziyoruz. Şimdi biraz da bze yaklaşmağa baknıahyız. Secim kampanyası boyunca hararetli tartışmalar olacak diyoruz. Bu tartışmaları partilerimiz acaba hangi ana fikirlere dayanarak yapacaklardır? Bugü.ıe kadar Demokrat Partinin asıl gayretieri, ynrdumuzda bir hıirriyet rejimi için gerekli şartları sağlamayı hedef rutuyordu: Anti demokratik kanunlan değiştirmek. Seçim Kanunıınu yenilemek gibi. Demokrasinin alfabesi dediğimiz bu şartlan iktidar partisi adım adım kabul etmek ve onlan gerçekleştirmek lüzumunn duymuştur. Fakat itiraf etmek lâzımdır ki, asıl fikir mücadelesi bu vasat üzerinde yapılacaktır. Bu itibarla içine girdiğimiz seçim kampanyası devam ederken biz vatandaşlar Demokrat Partiden devlet idaresinin çeşidli kollanna dair fi'lî ve müsbet tasavvurlar bekliyoruz. Oyumuzu ona göre kullanacağız. Bu hususta Halk Partisi de açıkça durumunu belirtmelidir. Dört yıllık kordovüşü bu partiyi bir hayli sarsmıştır." Ataturkün kurduğu prensiplerden bir kısmı (bUhassa devletçilik ve lâiklik prensipleri) iyice zedelendıği için Halk Partisi kendi ideolojik bünyesine bir çekidüzen vermek zorundadır. Aman sempatik olayun düşüncesile sof N Ankara. 28 (Telefonla) Seçim kanununu inceliyen komisyon, bugün çahşmalarını bitirdi. Tâli komisyona verdmiş olan maddelerden 3 üncü raadde «150 den yukan nüfusu olan her köy, kasaba ve şehirde bir sandık bulunması» şeklinde kabul edıldi Nüfusu 150 den asağı yerler en yakm yerlere bağlanacaktır. Altıncı maddede seçimm yenilenmesi muddeti 30 gün olarak tesbit edıldi 26 ncı maddeye «noterden tasdikli muvafa kat» kaydı ilâve edildi Bu kayıd asgart 50 vatandaş tarafından adayhğı konulan kims«nin muvaiakatine dairdi. Dçe ve il seçim kurulu başkanlarile yüksek seçim kurulu üyelerinin aday olamıyacakları ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları adaylıklarını koyduktan sonra, kurul başkanlarınm istifaya mecbur oldukları ve ordu mensublanndan çekilme hakkı olanlann, ikd ay evvel çekilme mecburiyetlerinin ilâvesile de Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Kominform, ilkbaharda Tito'ya hücum edecek Uskübde yargılanmakta olan bir Bulgar casusu taarruz plânlarını mahkemede açıkladı ttr. Kongreye yarın devam edilecek Barlas Sinobda Sinob 28 (a.a.) Dün şehrimize gelen Devlet Bakanı Cemil Said Barlas ile Sinob ve Giresun nülletvekilleri bu sabah C.HP. sine giderek, partililerle konuşmuşlardor. Bakan ve milletvekılleri bundan sonra vilâyeti, deniz üssü komutanlığını ve belediye>i ziyaret etmişler, şehri gezmişlerdir. Limanda ithalât faaliyeti Yunanistanda siyasî parii bolluğu Seçimlere iştirake hazırlanan 150 parti arasında bir de «Bizans İmparatorluğu» Partisi var Londra 28 fB.B.C) Atinadan gelen haberlere gore seçimlere iştirake hazıralnan siyasî partilerin ea yısı ydz elliyi geçmiştir. Bunlardan birınin ismi «Bızans İmparatorluğu Partisi> dir. Eski Bizans İmparatorluğunu kuracağını soyliyen bu partınin lideri şimdiden kendisinı tİmparator Birmci Michel» olarak tanıtmaktadır. Bizans stili bir uniYugoslavjada yakalanan Rus casuslarından ikisi SarajBosna forma taşryan Michel, «Bizans İmmahkemeşi huzurunda paratorlarının kanı dajnarlarımda Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Paris 28 C ) Belgraddan ge luktan Yugoslav topraklarına sokuR len haberlere gore, Üskübde muha lacaktır.» kemesi yapılmakta olan bir koBulgar tebaası olan kominform aminform ajanı itiraflarda buluna janı, 7 defa gizlice Yugoslavyaya gon rak şöyle demiştir: derildiğini ve kominformun çetels< Mareşal Tito'yu devirmek için rini destekliyebilecei kimseler araKominform tarafından hazırlanan dığını söylemiştir. plânlarm tatbikına ilkbaharda başÜskübde muhakemeleri yapılmaklanacaktır. Süâhlı çeteler Ruman ta olan kominform ajanHrmın sekiyadan, Bulgaristandan ve Arnavud d de auçlaruu itiraf etmişlerdir. Bütçc Komisyonunda incelenen tasan, bunlann maaşları için 14 derece tâyin ediyor ithalât yapmak arttı Bakanlık her hafta beş, altı milyon dolarhk tahsis yapabilecek Ankara 28 (Telefonla) Ekono ı muhtelif memleketlerde döviz mevmı ve Tıcaret Bakanlığı Dış Ticaret cudu birikmıştir. Bu vaziyet piyadairesmden verilen malumata göre j saya ferahlık verecek geniş ithalât Ihrac mevsiminin ileri safhalarında j yapmak için, Bakanlığa tahsislerd.9 bulunulduğu için ihracatımızdan 1 Arkası Sa. 6, Sü. 3 te Rusyada azledilen kızıllar Moskova radyosu azlen'üenlerin isimlerini açıkladı Parîs 28 (R) Sovyet Sohıür.ist Partisi içınde yapılmaKta olan temizliğin genişledigi bildırilmektedir. Moskova radyosu bugunkü yayınlarmda So\yet Komunist Parüsmin Moskova merkezinin ikinci sskreteri Zolnin'in azlediliğıni ve Kozlova, Soylovev ve Tekaçev isimkrindeki merkez komi*e uyelsrirun partiien çıkarıldıklartnı itiraf etmistir. Moskova radyosu bu temizliğin sebeblerini açıklamamıştır. Son haftelar zarfırda Süvyet Komunist Partisırun bir çok subelerinde şiddetli temizlik'eıe başvurulduğu açıklanmaktadır. Bankalar ve devlet miiesseseleri memurları Endonezyadaki isyanın İstanbullu elebaşısı Göztepede oturan anası ve ablası yüzbaşı Westerling4 anlatıyorlar Yiiksek tahsil talebe yurdu mensubu gencler, Fahreddin Kerim Gokayla birlikte Avrupaya şubatta silâh gönderilecek İngiliz pilotlan, Aaerikan istân açan kalelerinde çaüşaağa başladılar pilotlar bugünden itibaren Amerikan uçankalelerinde calışmağa başlamışlardır. Bunlar, İngiliz adalarında üslenmiş üçüncü Amerikan hava tümeninin uçaldannı kullanmaktadırlar. B3.C. nin havacılık muhabirine göre, bu bombardıman uçaklan bir müddet ön saflarda kullanılacaktır. Tepkili ağır bomba uçaklan faaliyete geçtiği gün, uçan Arkası Sa 6, Sü. 4 te Ankara 28 (Telefonla) Ankara milletvekili, Hıfa Oğuz Beketa Ue arkadaşınm bankalar ve devlet müesseseleri memurları aylıklarmın tevhid ve teadülü hakkındaki kanunlarda değisiklik yapılmasına dair kanun teklifi bütçe komisyonunda incelenmektedir. Teklifin ikinci maddesinde bu kanunlarm hükmüne giren bilumum müesseseler memurları için 14 derece tayin Arkast Sa. 6, Sü. 4 te Vali, okul ve talebe yurdlannda Londra 28 (B.B C.) Birleşik Amerika Dış İşleri Bakanlığına mensub bir sozcu, Amerikanın askerî yardım malzemesinin gubat ayı sonlarına doğru Avrupaya sevketileceğine göre, Atlantik Paktı üyelerine gönderilecek askerî malzemenin listesi de tamamlanmiîtır. NADİR NADİ Bu yardım gereğince 70 üstün Arkam Sa. 3, Sü. 5 te uçankale İngiltereye verilecektir. İngiliz lıava kuvvet1 erine mensub ÎDfiltereye devredilecek olan üstün ujankalelerden biri Vaü ve Belediye Başkanı Fahreddin Kerim Gökay dün sabah İstanbul Erkek lısesini ve istanbul Erkek Lisesi Mezunlan cemiyeti lokalinde açılacak ucuz şehir lokantası Opera Mundi şirketinden Türyerini gözden geçirmiştir. Vali, yanmda istanbul Maarif müdürü Muyede neşri hakkıru satın aldığımız rad Uraz olduğu halde Erkek lisekarikarürler bugünden itibaren sinde tarih dersi okutulan bir sınıdünyanın 50 gezetesi ile birlikte Yüzbaşı Westerling Babası • Anası fa da girmistir. Öğretmen, Hulefai gazetemizde de intişara başladı Raşidin bahsi oolayısile, islâm devSon günlerde Endooezyada hu Komutam yüz&aşı Westerling'in letlerinde cumhuriyet rejimini an zuru kaçıran ve hükumeti sıkı yö annesi ve kız kardeşi şehrimizde latmakta idi. Vali, öğrencilere cum netim tedbirleri almrya mecbur bulırnmaktadırlar. huriyette diktatörlük olup olmıya eden meşhur Westerling kuvvetleri Arkası Sa. 6, Sü. 3 te cağmı sormuştur. Öğrenciler, cumhuriyette diktatörlük olmaz cevabmı vermişlerdir. Fahreddin Kerim Emniyet müdurlüğu 2 nci şube Gökay bazan olabileceğini, meselâ, memurları, bir bankada cereyan et Hitler'in halk tarafından seçilmiş riği bildirilen sahtekârlık iddiası et bir diktatör olduğunu soylenüştir. rafında tahkikata başlamışlardrr. Fahreddin Kerım Gokay, buHâdise şudur: Yılbaşı münasebetile bu müesse radan Karagümrüğe giderek 27 senin İstanbul merkezindeki hesa ncı ilkokula Yardım Sevenler Ce bat alâkalılar tarafından tetkik ve miyetinin verdığı fanilâların çokontrol edilirken 28 bin liranın bir cuklara tevziinı görmüştür. Öğtakım sahte evrakla çekildiği anla rencılerle ıçtimaî yardım konuşılmıştır. Bu vaziyet karşısında mü su üzerınde konuşmuştur. OraSa. 3. Sü. 5 te essesenin iki memuru hâdisenin mesulü olarak suçlandırılmış ve keyfiyet zabıtaya intikal etmistir. Emniyet 2 nci şube müdürlüğünün yaptığı araştırıp soruşturmalara göre, sahtekârlık hâdisesi 4 ay evvel başlamış, muhtelif tarıhlerde uyd\ırma vesikalarla vszneden para Berne 28 (R ) Kahireden bilçekilmiştir. dirildiğine göre, Suriyenin tanınmış Dün bu suiistimal etrafında malu devlet adamlarından ve eski Cummabna müracaat ettiğimiz Emniyet |hur Başkanı Şükrü ElKuwetli ŞaMüdürü Cemal Gbktan, 28 bin lira ma aonmeyi kabul etmistir. Suriyeyı bulan bu yolsuzluğun 4 ay önce den, Iskenderiyeye gondenlmiş olan başladığını, tahkikata 2 nci şube hususî bir heyet Şukrü ElKuvve*.müdürluğunce devam edıldiğini, ne linin memlekete dönmesini ısrarla zaret altmda kimse bulunmadığuu taleb etmiş ve durumu ancak kendisinin duzeltebileceğiıu söylemiştir. bafi WeşterliagIin gbjaş) «rkadaşımızla koanfnrlglt Bir bankada 28 bin liralık sahtekârlık 3 uıtcü sahKede Şükrü ElKuvvelli Şama döniiyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog