Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

LlSE ÖGRENCİLERİNE SAĞLIK BİLGİSİ Yazan: Âdem Nezihi Energin Lise 9 uncu sınıflann son müfredat programına tamamile uygun olarak yazılan bütün ögretmen ve öğrenciler tarafından çok beklenilen bu kitab mkilâp kütübhanesinde (125) kuruş fiatla satümaktadır. 26 ncı yıl Sayı r 9143 umhuriyet KURUCUSUîYUNUS NAD? Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu tstanbul Ko 248 Teleionlar: Uznuml Santral Numaras: 24238. ¥azı İsleri: 24299. Matbaa; 24290 Feridun Fazıl Tülbentçi nia y&derct yerli ve yabancı v«sikamn ıçığı altuıdm yazdığı «dlı büyük tarihl roman kitab halinde çdnnışür. Yedi yiiz küsur sahife tutan ba eserde, Osmanlı Devletinin kuruhıŞUBU *• oowı bânisi Oanan Gazmm hayataı, muzaifer savaşları, aşkjnı, 13brabını merak ve heyecanla okuyacaksınız. eSMAN OĞULLARI Cumartesi 28 Ocak 1950 İNKİLÂP KİTABEVİ H.P. ve D.P. arasında D. Partinin seçim kampanyası yaklaşma temaytilfl yarın Izmirde başlıyacak beklenen mühim konuşmasını yarın yapacak "Muhalefetin en sert nücadelesini dahi tabii gören insanım. Demokratik seçimraücadelesininsertliğini göz önünde tntıttaktayım,, Kongrenin çok heyecanlı geçeceği ve muhtelif meselelerin ortaya aülacağı ve kat'î kararlara varılacağı tahmin ediliyor Erim: «D.P. erkânı ile başbaşa konuşabilirim, D.P. İzmir İl kongresi bugün toplanıyor, Bayar. bir koalisyonda da mahzur görmem)) dedi Izmir 27 Telefonla) D. P. İzmir İl Kongresi yarm saat 14 te Ankarapalas salonlannda açılacaktır. Kongrenin çok heyecanlı geçeceği muhtelif memleket meselelerinin ortaya atılacağı ve 1950 genel seçimlerinde tutulacak yol hakkında kat'î kararlara varılacağı tahmin edilmektedir. Bühassa Celâl Bayarın pazar günü kongreda yapacağı konuşmaya büyük bir ehemmiyet verilmektedir. Bayar bugün Fuad Köprülü, Adnan Menderes, Refik Şevket İnce, Belediye Vilâyetten ayrılırken uçünlerde İstanbul şehrini çok yakından alâkadar eden miihim bir kanun sesscj sadasız çıkmak üzeredir. Bu kanun İstanbulda vilâyetle belediyenin ayrılmasma dair olan kanundur. Malumdur ki tstanbul şehri ViJâyet ve Belediye birbirine karısmış halde idare olunur. Vali kanunen istanbul şehrinin Belediye Reisidir, kavmakamlar da bulunduklan yerlerin Belediye Şube Müdüriidür. Böylece, İstanbul halkının hiç reyi iltibak etmemis velev ki çok kıymetli zatlar İstanbula Belediye Reisi olur ve belediye islerini göriirler. Gerçi seçümiş belediye reisleri, mansub olanlardan daha iyi iş görürler diye bir kaide yoktur, ancak demokrasi davası. belediye muhtariyetile başlar. Bunun ilk şartı beledive reislerinin seçilmiş olmasıdır. Türkiyede, Valinin Belediye Reisliği yaptığı iki şehir vardı. Ankara ve İstanbul. Ankara Belediyesini geçen sene Vilâyetten ayırdılar. Pek iyi netice vermedi. Sebeblerini araştırmadan evvel şurasını söylemek revadır ki boyle büviık şehirlerde, bütün Türkiye belediyelerine şamil BeleîCyeler Kanununun uraumî bükiimlerini ulııorta talbik etmek iyi netice vermez ve belediyeyi vilâyetten ayır«iık demekle, belediye işleri demokratik idareye kavuşmuş olmaz. İşte şirndi İstanbul için de aynı tasa başlamıştır ve Şehir Meclisinden bir heyet Ankaraya varıp bu şehrin muhtar bir belediyeye nail olabilmesi için yeni kanunla sağlanacak asfrarî şartlan hiikumete bildirecektir Izrnir 27 (Telefonla) Başbakan Yardımcısı Nihad Erim «Yeni Asır. başmuharriri Şevket Bilgine şu beyanatta bulunmuştur: • Hukuiçular millî husumet kararnamesinde üç suç ıınsuru bulunduğunu tesbit ettikleri haldurumu sükunetle takib ettik. Memleket nizamma dikkatli ve müsamahakâr olmaktan vazEeç medik. Biz kendilerinden attüdarı hatalı adımlan geri almalanru uzun zaman bekledik, dıırduk. D.P. mensubları kanuna saygıdan1 bahsederken Anayasaya uygun, olmak şartru ileri sürmeği unut»uyorlar. Anayasava aykırı c'üşen mevzuat yok mu diye soruyorsu' nuz? Kanunlar tatbik mevkiindeı Arkası Sa. 3. Sü. 6 da Şimal Atlantik Paktı devletlerine yardım Askerî yardım anlaşmasmı Başkan Truman dün tasdik etti Washington 27 (Radyo) Başkan Truman bugün Şimal Atlantik Paktına dahil olan devletlerle "apılan karşıhklı yardım anlaşmaiinı tasdik etmiştir. Bunun üzerine )u milletlere silâh gönderilmesine jaşlanacaktır. Yapılacak silâh yardımı sekiz yüz milyon dolarhkür. Mister Truman. bu milletlerin böylece her tecavüze karşı gelebileceklerini anlatmış ve esasen Batı milletlerinin geçen sene de Marshall yardımı sayesinde kalkınmalarıru Arfcast Sa. 3, Sü. 6 da O. P, Baskanı Celâl Bayar ve C. H. P. Başkan Vekili Hilmi Uran Ankaradan Izmire hareket ederlerken Arkas% Sa. 3, Sü. 5 te Seçim tasarısı üzerinde gene tartışmalar oldu İhtilâflı 112 inci madde, muhalif partileri tatmin edid bir şekle konuluyor Ziraat Bankası Bütçe Komisyonunda Bankanm Tarun Bakanbğma bağlamnası istendi Merih seyyaresinde bir infilâk oldu Bir Japon astronomu tarafından verilen haber üzerine rasadhaneler harekete geçtiler Tokyo 27 (NafenAJ5.) Bir Japon astronomu, Merih seyyaresinde gayet çiddetli bir infilâk olduğunu bildirmektedir. Belirtildiğine göre, Merih seyyaresinde hayat olup olmadığı meselesi senelerdenberi uzun münakaşalara yol açmaktadır. Bu seyyare üzerinde mnhtelif renklerin mevcudiyetinin tesbit edilmiş olmasuıı bazı astronomlar «hayatın mevcudiyetinin ispatı> olarak kabul etmişlerdir. Mareşal Voroşilov Tescil edilmiyen cocuklar İncedayının kanun teklifi kabul edildiğinden, tescil edilmiyen evlenmeler ve »çocuklar nüfiıs kütüğüne cezasız kaydedilecekler Ankara 27 (Telefonla) Seçim Kanunu tasarısını inceleyen komisyonda bugün hararetli tartışmalar olmuş ve komisyonun çalışma Gerçekten bugün tstanbul şehrinin belediye işleri daha ziyade Valilik kuvvetile idare edilmektedir. Devlet belediyeyi takviye etmese, belediyenin en iptidaî işlerde dahi bir salâhiyeti yoktur. Bu halile vilâyetten ayrılırsa kunsesiz bir çocuk gibi kalması muhakkaktır. Simdiki hükumet ise İstanbul Belediyesini Vilâyetten ayıracağını Diğer taraftan, verilen malumata vâdetmiştir. O halde yapılacak iş, göre, bahis mevzuu infilâk 16 obelediyeyi isler bir hale koyarak eakta vukua gelmiş ve o gün Meayırmaktır. rihten 900 mil mesaieye kadar kurBunun için düşünülen ilk nokta Merih seyyaresinden bir görünüş Arfcast Sa. 3, Sü. 8 de her seyden önce şehrin kendi biitresini kendisinin yapmasıdır. busrüne kadar bu bütçeleri İç İşleri Maceralan Avrupanın 50 gazetesinde her gün çıkan Bakanhğı tasdik ederdi. (Veya et l mezdi). Belediye. Vilâyetten bugiinkü halile aynlırsa bu biitçe. ancak Valinin tasdikından sonra tekemmül edecektir. Şehrin seçilmiş mümessillerinden mürekkeb bir meclisin yaptığı bütçeyi bir hükumrt memuru olan Vali tasdik etmezse muteber obnıyacaktır. Bu doğru mudur? İşte yeni kanuna Ne DİYORLAR? derci istenecek şeylerin başmda ba gelmektedir. Bundan başka Belediye, çalıştıracağı memurlan kendisi tayin etmelidir. Bugün bunlann hepsi merkezden tayin ediliyor. Bir ıTek laçü profesSrü t»aınnı müessesenin kendi tayin etmediği unmi görüjmüî degiltm; çünkü memuru üzerinde otoritesi, niifuzu t>, konuîm»d«D «Öriifür. Proolur mu? Bunun da değişmesi lâ(esör Nimbus, Na«red<Jto Hoea zundır. Üçüncüsü Belediye Beisleekolündendlr. Şu farkl» kl Hoc» rinin seçilme ve düşürülme şeklim«Thum »Bzlerile, o h«rekeüe. rile lnsanı düsvindürür ve dir.. Belediye Reislerini bir çok jUltfürürler» memleketlerde halk doğrudan doğnıya seçer. Bizde Şehir Meclisinin seçmesi sistemi kabul edilmiştir. Böyle olunca Şehir Meclisi azalannın bu reisi aralanndan seçmelen en mantıkî yoldur. Çünkü böylece, ıDünymın b&nja k»vuştuju v« halkm seçtiği bir zatı riyasete geher taraf giülük, gülüstanlık tirmiş olurlar. Dışandan birini seolduju devlr J*yed gellr de çince. nihayet yetmiş kişilik bir he»tem araş&raıı enstitiUertn yeyetin 36 sını kazanan bir kimse, rine bir Neje Fakültesi »çılırs», »vhısuna rahmetli Cenuıl Nadirin halkm itimadına nail olsun, olmasın bir büstü dikitaeli. r«kült« Belediye Reisi olabilecek ve tabiî, Dekınlığına Profesör Nlınbus kendisîni secmiş olan ekseriyetin getirilmelidir» de daima minneti altında kalacaktır. Bu zâfı gidermek için Şehir Meclisinin kendi azası arasından birini reis secmesi ideal bir sistem olmasa bile. daha az mahzurludur Eğer Belediye Reisile Şehir Meclis cGazetelerde abtjs polltika haberleri ortasınd» Profesör Nbnarasında bir ihtilâf çıkar ve Meclis bus'ün şirin yüzüne rasüayıncs Belediye Reisine üçte iki ekseritek telli bascağızından bir neje yetle itimadsızlık gösterirse Reis fıskiyesi inşirahı duyanı» diişecek, yerine hemen başkası seçilecektir. tstanbul Belediyesi ViTürkiyede neşir hakkını Opera Mundi Şirketinden lâyetten ayrılırken, yeni kanunda satm aldığımız bu yazısız karikatürlere derpiş edilmesini şimdiki Şehir mümessillerinin istedikleri asgarî şartlar bunlardır ve bn istekle bihakkin yerindedir. Prof. Nimbus "Cumhuriyet,, Siitunlarında Burhan Felek Ercümend Ekremj Ankara 27 (Telefonla) Bugün Mecliste Cevdet Kerim İncedayının tescil edilmiyen birleşmelerle bunardan doğan çocuklarm tesçiline e gizli kalmış nüfus vak'alarınm Balkanlardaki peyklerin, :ezasız olarak kaydma dair kanun teklifinin müzakeresine devam edilSovyet Mareşali tarafından di. Muhtarlar tarafından yapılan işidare edildiği söyleniyor leri gösteren 6 nci maddenin tayyını istiyen Muzaffer Akalın, bu husus Arkası Sa. 3. Sü. S te Londra 27 (Nafen) Bundan bir müddet evvel Dimitrov'un ölümü dolayısile Sofyaya kadar inmiş olan Mareşal Voroşilov'un şimdi yeniden Kolarov'un ölümü dolayısile Bulgar başkentine gelmesi Balkanlardaki peyk memleketlerin Voroşilov'un daresine bırakıldığı hakkındaki haberleri destekler mahiyette görülmektedir. Sovyet Rusyanın peyk memleketleri vasıtasile Avnıpada teşkil etmiş olduğu emniyet zinci Şubattan itibaren bütün Fakülrinin kuzeyinde Mareşal Rokosovstelere yeni talebe ahnaca.k ky va2dfe ahrken aynı emniyet zincirinin güney kısmının da Voroşitstanbul Üniversitesjnin muhtelif a verilmiş olduğu lannedilmek fakültelerinde yeni sömestr usulii Beykozda açılan çesmenin basmda tedir. öğretim ve imtihan talimatnameleDiğer taraftan Tito'ya karşı yeni ri bütün hükümlerile yürürlüğe Vali ve Belediye ReUi Dr. Fah olmuştur. Gökay ilk olarak Beykoden şiddetlenmesi beklenen müea girmiştir. Bu sebeble sömestr tatili reddin Kerim Gâkay, dün de Bey za gitmiş, İskele caddesinde yapılar delenin de Bulgaristandan idare ne tesadüi eden şubat ayında muh koz ve Kadıköyünü ziyaret etmiş, büyük çesmenin açılış toreninde edildiği ve bunun başında gene Ma Arkası Sa. S, Sü. 1 de Arkası Sa. 3, Sü. S U halkın derd ve ihtiyaclarile meşgul reşal Voroşüov'un bultınduğu söylenmektedir. Fakat Voroşilov'un devamlı olarak Sofyada kalmadığı Arfcast Sa. 3, Sü. 6 da Vorosilov Balkanlarda dolaşıyor Vali dün Kadıköy ve Beykoz halkının derdlerini dinledi ArJcara 27 (Telefonla) Bütça kamisyonunda Tarnn bütçesi üzerindeki müzakereler bugün de devam etti. Abidin Potoğlu, traktörlerden ve büyük ziraat aletlerinden gümrük almmadığı halde küçük çiftçi pulluğundan gümrük resmi alındığını, geçen sene 2 rr.ilyona yakın hayvan telef olduğunu, bu sede telefsttan endişe edildiğini, köyKinün elinde hay\ran yemi olmadıjpnı, yazlık ekim için Bakanlığın lan artık sonuna yaldaşmışür. mokratlar komisyon çalışmalanna ne gibi yardımlar yapacağını, Markatılmakla beraber, öğleden sonra shall yardımından memlekete bir ATkası Sa. 3. Sü. 2 de raiktar traktör sokmakla çiftçiyi kalkındırma davasıru halle imkân olmadığını söylemiş ve diğer mevzularda da görüşlerirü belirterek Bakandan hülîumetin ne düşündüğünü sormuştur. Hasan Polatkan, Tar:m Bakanllğlna ayrılan tahsisatm geçen yıldan bir miktar fazla olmasına rağmen bütçertin ancak yüzde üçünü teşkil ettiğinden bahisle Bakanlığa lüzumu kadar tahsisat ayrılmamış olduğunU Ziraat Bar.kasmm hükumetten alacağına mukabil tahsisat konulmaz ve donatim kurulunun sermayesine mahsuben verilmesi lâz:m g e Arkası Sa. 3, Sü. 4 te Beykozda D. P. İlçe binasuu ziyaret eden Fahreddin Kerfan, memleket bizmetlerini, parti rekabetlerinin üstünde tutan bir idare adamı olduğunu söyledi Muamele Vergisi için hazırlanan rapor Tüccar ve Sanayiciler rapor hakkmda yeniden mütalealaruu bildirecekler İstanbul Defterdarlığı, muamele vergisi hakkında bir kcmisyon tarafından hazırlanan rsporu tabetürmiştir. Bu rapor hakkında ticaret ve sanayi müesseselerinin mütalsaları aşağıdadır. İstanbul bolgesi Sanayi Birliği de bu raporlann suretlerini alâkalı sanayicilere t e ^ edecektir. Birlik, sanayicilerin racor hakkında bir kere daha fikrüıi almanın doğru olacağına kanaat getirmiştir. Bu itibarla raporun muhtelif kısımlan. hakkında ileri sürülecek olan mütalealar toplanarak rapora ilâve Arkası Sa. 3, Sü. 7 de Üıtiversite sönestr tatili c Yann 350 seyyah gelecek Reşad Âydınhmn Sözlerini İhtiva Eden Plâklar Diıtlenirken J | Vâlâ Hureddin | Turistleri getirecek 22 bin tonluk vapur. 939 dan sonra Amerikadan limanımıza gelen ilk seyyah gemisidir Home Lines Kumpanyasının 22 bin tonluk lüks Atlantic gemisi, takriben 350 kadar turistle yarın sabah saat 8.30 da limanımıza gelecektir. Atiantic gemisi, 1939 danberi Amerikadan gelen ilk rurist gemisidir. Cebelitarıktan sonra Cezayire, Denizli milletvekili Reşad Aydmlınm, Millî Emniyet MüdürlüNapoliye, Maltaya ve İskenderiyeye uğrayarak liraanımıza gelmekte ğiinde söylediği sözleri ihtiva eden plâkların Ankara Radyoevinde Yardir. Dönüşte Pire, Nspoli, Cenova, gıç ve bilirkişi tarafından dinlenildiğini yazmıştık. Yukarıdaki resim, bu plâklar dinlenirkeu alınmıstır. Şağdaki Arkası Sa. 3, Sü. 7 de CUMHURİYET l Yann başlıyonız resimde başmı eline dayamış olan sat, Yargıç Celil Cevherioğlu, arkasmda, Savcı Hayri Mumcuoğlu, onun yanındaki zat da Reşad Aydmhdır. Soldaki resim, keşif yapıluken not tutan gazete» 4 cileri göst«iy«r,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog