Bugünden 1930'a 5,476,491 adet makaleKatalog


«
»

f ACELE SATILIK ORG Türkiyedeki yegâne eşi Ankara Radyoevinde bulunan, hiç kullanılmamış, HAMMOND marka elektrikle işler, evde kullanılabüir ORG, yolculuk dolayısile acele satılıktu Mıiracaat: IsUnbulda Ahmed Halıd Kıtabevi, Izmirde: T. S. Gladem, Alsancak, Gül sokak 32. daire 6. 28 ncı yıl Sayı : 9147 umhurıyet f'• f Feridun Fazıl Tülbentçi nin yüzlerce yerli ve yabancı ısığı altında yazdığı ' KURUCUSUrYUNUS NADİ i partınııt hazırhkları Dedikoduya inanmak hastalığı ü\ük Millet Meclisinde deniz ticaret filomuzla ilgili 7 maddelik hir sual takririne cevab veren Ulastırma Bakanı Dr. Kernal Satır, sual sahi, büıin Amerikadan alınan gemilerin çok pahalıya tamir ve tadil edilmiş oldukiarı yolundafci iddiasına cevab verirken söyle diyor: «Bu rakamlar mubalâğah değildir. Ancak bu geırilerin yurda gelmelerinde teahhur olmuştur. Bu da, bir hakikattir. Eğer günün birinde hu meseleler samimî olarak tetkik edilirse gbrulur ki bi'tün mıllî menfaatlerin haleldar olmasında veya onların vaktinde tahakkuk ettinlmemesinde, memleket efkârı umumivesinin hazırlarmasınm da buyük dahlü tesiri vardır. Bu gemıler dr>layısile yapılan dedikodu, bugun dahi aynı tazelikle kulaklarımızı •tırmalamaktadır. Amerikaya gidîn bir çok arkadaşlarımızm orada vazifelerini suiistimal ettikleri ve yurdu bu\uk zararlara soktukları şeklinde. her çeşid vasıtalarla meydana getirjlen demagojik hava ile memleket efkârmda büyük bffîlfldise yaratılmıştır. Bundan dolavı hiç kimse, bu kötü havanın tesiri altında, gemılerin tadil ve tamiri işine el uzatmak cesaretini gösterememiştir. İzmir, 26 (Telefonla) Celâl Bayar, Fuad Köprülü, Adnan Menderes ve Refik Koıaltan ougun saat 17 45 te Ankaradan Izmire gelrruşlerdir. Bayar. trenden inince halkın şevgi tezahüratı arasmda otomobile gıiçlukle bınebilmiştir. Aynı trende bulunan Hılmi Uran, Gumruk ve Tekel Bakanı ile Süreyya Örgeevren ve C H P. Manisa milletvekilleri cumartesi günü yapılacak il kon^resınde bulunmak üzere Manisada inmişlerdir. Celâl Bavar ve arkadaşlan ise cumartesi günü Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, îstanbul Posta kutusu îstanbul No 246 Teiefonlar: Ummnî Santral Numarasv 24298. Yaa İşleri: 24299. Matbaa: 24290 Cuma 27 Ocak 1950 8dlı büyük tarih! roman kitab ^ çıkmıştır. Yedi yüz küsur sah.fe ijitaa' lubu eserde, Osmanh Devletirun ' 'şunu ve onun bânisi Osman hayatını, muzaffer savaşları, a: tırabuu merak ve heyecan.' okuyacaksınız. ^f JŞ OSMAN OĞULUHtf . İNKlLÂP KÎTABEVİjf Tarım bütçesi Komisyonda dünkü müzakereler Cavid Oral 30 sene vade ile alınan traktörün, köylüye neden 4 yıl vade ile verildiğini izah etti Ankara 26 (Telefonla) Meclis bütçe komisyonunda Tanm Bakanlığı bütçesinin müzakeresine bugün devam edilmistir. Şevket Turgud (Manisa) dün başlamıs olduğu konuşmasına devam etmiş, zıraat ekonomisi, ziraî politika, sulama işleri, ziraat alet ve makinelerinin standardize edilmesi lüzumu gibi çeşidli konuJarda görüşlerini belirtmistir. Ahmed Tahtakıhç da tenkidlerde bulunmuş ve memleketin refahı nraate bağh olduğuna gore, bunun bir hukumet politikası olarak ciddî şekilde ele alınıp, hududlan bellı edilip edılnred'ğini sormuş, Hasan Polatkan su politikası, sulama işleri, tohumluk dağıtımı, köyîüye kredi temini mevzulannda mütalealarını söylemiş, tenkid ve temennilerde bulunmuş, diğer hatıblerden sonra, bütçenin raportoru. Ali Kemal Yiğitoğlu uzun bir konuşma yapmış, müteakıben Tarım Bakanı Cavid Oral, tenkidlere cevaben izahlarda Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Hilmi Uran Manisada ve D.P. Başkanı Izmirde aynı günde mühim birer konuşma yapacaklar Manisada Celâl Bayarı karşılıyan binlerce Demokrat arasından C İL P. Başkan VekiH Uran ve arkadaşlatı güçlükle geçebildiler başlıyacak olan D P. İzmir il kongresinde bulunacaklardır. Celâl Bayann ve Hilmi Uranın kongrelerde birer konuşma yaparak son günlerin iç sıyaset hâdiselerine temas etmeleri ve görüşl«rini b'ldirmelerı beklenmektedir. Her iki parti başkanınm aynı trende seyahat ctmeleri ve aynı gunlerde konuşacak obnaları yaklaşan seçim propagandasının gittikçe hararetleneceğıni göstermektedir. Her iki parti erkânınm Arkası Sa 3. Su 2 de N. Sadakın, Hindistan,' Endonezya ve Bulgaristana dair demeci leri Bakanı dün Parise uçakla şitti Dış İşleri Bakanı Necmeddin Sadak, beraberinde Bayan Sadak va Kalemi Mahsus müdurü Necdet Kent olduğu halde, dün sabahü ekspresle Ankaradan şehrimiza gelmişler ve akşam saat 17,30 da bir Skandinav uçağile Parise müteveccihen hareket etmişlerdir. Pariste toplanarak olan 19 lar konferansının rnüzakerelerine Tur» kiye adma kablacak olan Necmed Arkası Sa. 3, Sü. 6 da «Sofyadan dönen Bulgar Elçisile görüşemedim, iyi niyetlerimizin karşılıksız kaltnıyacağını ümid ederim» Fransada kominformun yeni baltalama plânları Hükumet, siddetli tedbirler aldı, sabotaj hareketleri ağır surette cezalandırılacak Koaüsyon Reşad Ajdınlı mahkemede konuşurken suya Kudret gazetesi iktidar partisi hakkında teessür uyandıran bir yaa neşretti Ankara 26 (Telefonla) Seçimlere doğru bir koalisyon kabinesi teskilinın itimad havaLsmın teessüsu bakunmdan hayırlı olacağma dair ;ahminler, olaylarm tam gelişznesine göre, boşa çıkacağa benzıyor. Muhalefet çevrelerine göre, «bunun başhca sebebi, yeni seçim kanunu6un başlaısgıcdaki unudleri kiran bir hale sokulmasıdu:. İlmî heyetin tekliflerinde japılan değişıklıkler Arkası Sa. 3. Su. 4 te Haydarâbad Nizamına saikasd Dünyanın en zengin adamına atılan bomba patlamadı Haydarâbad 26 (a.a.) Dünyanın en zengin adamı olduğu soylenen Haydarâbad Nizami Osman Ali Han bugun bir suıkasdden kurtulrr.ustur. Nızam bir merasımden donerken meçhul bir şahıs otomobılme el bombası atmış, fakat bomba otomobile isabet etmiyerek bir duvarın dibine düşmüş ve patlamamıştır. Aydınlının sesini ihtiva eden plâklar dün dinlendi Radyoevinde, plâklar üzerinde yapılan încelemelCTden sonra Denizli milletvekili zaptı imzalanadı Ankara 26 Telefonla) Reşad' ları bugun Radyoevinde dinlenii. Aydınlı ile Başbakan Şemseddin Bırincı asliye ceza yargıcı Celil Günaltay arasındaki Millî Emniyet Cevherioğlu ile, sava yardunc^ı te cereyan eden gbrüşmenin plâs I Arkası Sa. 4. Su. 1de • Me'mleketin vüksek menfaatleri. olmamış bir hâdiseyi olmuş gibi göstermekte, yapılmamış bir suiistimali yapılnvş gibi bir yolda ifade e+mekte değildır. Övle olduğu takdırde işte netice bövle olur. Eğer bız tuttuŞumuz yolda daha insaflı. daha realiteye uvgun bir hareket ( tarzı takib edecek'olursak. bu hâ i disede olduğu gibi. memleketin âli menfaatlerini haleldar ve rencide edici bir yol tutmamıs oluruz. HaFransu Komünist lideri Thorez yırlısı da budur » Paris 26 (R) Kominformun len sabotaj hareketinin geniş bir »Savm Dr. Kemal Satırın Ulus eaTPteMnde çıkan bu sözleri, mühira Fransada harekete geçmış olduğu plânla ilgiîi olduğunu kaydetmekte bir yaraya, bir hastalığa temas edi bildırilmektedir. Gazeteler, Fransız ve şöyle demektedirler: Arkası Sa. 4, Sü. 4 te komünist partisi tarafından girişijor. Önüne gelene suiistiraal isnad etmek, olmamıs yolsuzlukları olmus gibi göstermek ve buna inanmak yüzjinden meınleket maddî ve manevî büyük zararlara uğruyor, bunıı yapmıyalım, demek istiyor. Denizyolları Gecekondu işi politika U. Miidüriiniin demeci mevzuu yapılmıyacak Bu sözleri söylerken de kendisi isim zikretmemekle beraber, Amerikadan alınan gemilerin tamir ve Dün memleketine dönen Endonezya temsilcisitadilleri işinin nzayıp gitmesine ve bu yüzden çesidli zararlara ugTanin iki memleket müna sebetlerine dair demeci pılm3sına sebeb olarak da Fuad 7incirkıran heveti üvelerinin «oraBir müddetteıoeri memleketi temsilcisi Dr. A. Y. Hilmi, dün sada varifelerini suiistimal ettikleri ve yurdu büyük zararlara soktuk mizde bulunsn ve Endonezya ile at 17,30 da uçakla Roma üzerinden ları şeklinde. her çesid vasıtalarla Turkiye arasındaki münasebetleri memleketine hareket etmiştir. Arkası Sa. 4, Sü. 4 te meydana getirilen demagojik hava tesise çalışan Endonezya hususî ile memleket efkârmda büyük bir hSdise yaratılmış olmasını» gösterivor. Evet maatteessüf öyle olmusrur. Memlekete 19 gemi satın almağa muvaffak olan ve azasının hepsi, çerefli ve dürüst însanlar olarak tanınmıs bulunan heyet, bir takım delilsiz ve ispatsız dedikodular, bir kısmı gayrimesul kimselerin ihbar mektubları üzerine geri çağırılmış, gümrükte kaçakçılar gibi. iç çamasırlarına vanncıya kadar üstleri baslan aranmış, hususî mektublanna varıncıya kadar bütün kâğıdlan alınmıs. avlarca snren ve tâ Amerikava kadar uzatılan masraflı tahkikat yamlmıs. mesele, Büyük Millet MeclHne kadar intikal etmis ve 1947 sonbaharındanberi de haklarında henüz bir karar verilmemistir. Bu mesele Büyük Millet Meclisinin 21 nisan 1948 tarihli oturumunBütün dünyaca tanınmıs bu çok da Meclis sorusturulması yapılmasevimli tipin yazısız karikatürleri sma dair verilen takrirler üzerine siddetli münakasalara konu olduğu Avrupanın 50 gazetesi ile birlikte zaman. heyetin aleyhinde delil ol«CUMHURİYET» te de hergün mak üzere ileri sürülen mektublar neşredilmiye başlanıyor arasında, Amerikada tahsilde bulunan bir gencin, orada kaldığı panKarikatüjlerin Turkiyede nesrt hakkınl siyonda duyduğu dedikoduları bilgazeterr.ız Opera Mundı juketınden diren mektubundan ve bu mektuba satın aldı ilisik ve bir nakliye işinin kendisine verilmemiş olmasına içerliyen bir Amerikan nakliye firmasının mektubundan dahi bahsedilmisti. Heyete yardım ettiği için sonradan 170 bin dolar mükâfat verilen Mr. Mc. Keen aleyhinde ağır sSzler söylenmis, o zamanki Ulastırma Bakanı. ismini vermediği bir ftnnanın defterlerindeki. kimlere verildiÜ meçhul komisyon ücretlerinden "Endonezyada herkes Tttrkiyeye hayrandır,, Karakış aynı şiddetle devam ediyor Dün uçak seferleri bir hayli aksadı Hindistan Cumhurij etinin ilk Başbakam Rajendra Frassad Vali, «Bırakın bu vataadaşlar barındıkları kulübelerde yıkılacakmış, şu olaeakmif gibi endişelerden azak kalsınlar» diyor Devlet Denizyolları Genel müdü> rü Cemil Parman dün AnkaradajJ şehrimize gelmiştir. Kendısile görıisen bir arkadasımaza, G«nel müdiir şunları EÖylemiştir: « 1950 butçe tasarım:zrn baa tadiUerle butee encumer.inin tasvibinden geçtiğini bıliyorsunuz. Tadüler. memur ve hizmetlilere yapılacak sosyal yardımlara aid baa maddelere tahsisat ilâvesini ve bir d« harb malullerine şehır hattı vapurlarında muayyen hadler ve esaslar dairesinde meccanî seyahat hak Arkası Sa. 4, Sü. S da Nimbus ((Cumhuriyet» te EHinkii uçak seferleri havanın muhalefeti dolayısile, sekteye jğramıştır. Yeşüköy uçak pistinin buzdan temizleneınemesı yüzünden, sabahleyin hiç bir tayyare gelemediği gibi, gidememiştir de. Öğleden sonra seferler baslaınışsa Vali, dün kendisini ziyaret eden Üniversite Talebe Birügi da uçaklar hep gecikme ile gelmisyeni idare heyeti ile birlikte tir. Skandinav uçağı iki saat, İsviçre uçağı bir saat, Brezilya uçağı da bir Evkaf idaresmin, Kazlıçeşmede almağa çalıştığı ve seçim sıralarınYeni Cumhuriyetin bütün kendine aid araziye insa edilmiş o da partinin bunu hoş görmediği gün gecikme ile gelmiştir. İç uçak seferleri de rötarlı olmuş şehirlerinde törenler ya lan gecekonduları yıktırmak kararı Arkası Sa. 3. Sü. 6 da tur. püdı, Cumhur Başkanı Yesilköy asfaltmm kardan temizlerememesl yüründen, uçak yolcuyemin etti lan trenle gidip gelmişlerdir. Karadenizde yüdız fırtınası Yeni Delhi 26 (a.a.) YerJ İnebolu 26 (a.a.) Denizdeki yıl Hind Cumhuriyeti bu sabah meradız fırtınası bu gec« şiddetini arttır simle ilân edilmiştir. Köylerden ve Arkası Sa. 3, Sü. 1 de civar şehirlerden yüz binlerce insan ilin merasiminde hazır bulunmak üzere Yeni Delhiye gebniştir. Cumhur Başkanile kabine, hükumet konağmda yemin ettikten sonra İrvin stadyomunda millî bayrak merasimle direğe çekilmistir. Eyalet ve devletler başkentlerinde de merasim yapılnuştır. Bu me«Birinci» sigaralann sahşı bir rasimlere valiler, bankalar, sivil Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Hindistan Cuıtıhııriyeti kuruldu Berlinde Sovyetiere yeni bir nota verildi Londra 26 (B.B.C) Sov>euerin Berlın'de yenı bir sbluka hareketıne girişmesi Ü2enne Bafılı askerî kofnutatılar bunu şiddetla protesto etmişlerdir. Sovyet komutanına gönderilen müşterek bir notada Sozyetlerin bıliltızEm guçlülc çıkarttıkları açıkîanmaktadır. Piyasaya yeni bir tip sigara çıkanlacak misli arttı ABİDİN DAVHR Arkan Şa. 3, Şü. 5 te i Birinci nevi sigaralarm yeni makmelerle imaline başlandığmdanberi bu sigaralarm satışı 1 misli artrruçtır. 10 yeni makinenin geceli gündüzlü imal ettiği bu yeni sigaralar halen İstanbul, Ankara ve İzmirde satılmaktadır. Dün de ambalâjlarla Bursaya se\'kedilen yeni birinci sigaralar yakında yurdun muhtelif şehirlerine gönderilecektir. C. H. P. İstanbul İl Başkanı Diğer taraftan Tekel idaresi Bü dün, tasan hakkında gezetecilere yükkulüb sigaralannm da ambaizahat verdi lâjlarrnı değiştirmeğe ve yeni harman sigaralan gibi yapmağa karar C. H. P. İstanbul il idare kurulu vermiştir . başkanı avukat tlhami Sançar, muh Bundan başka şubat ayından iü telif mevzular etrafında dün kenbaren piyasaya «Uludağ» adı ile ye1 disile görüşen gazetecilere şurüar) ni bir sigara çıkarılacaktır. Yenıce söylemiştir: sigaralarının kalitesinde olan bu si I Vilâyet ve Belediyenin ayrıl Vilâyet ve Belediyenin ayrılması üaü 55 kuruf olacaituv 1 Arkası Sa. 4, Sü. 6 da Ne yapayım birader, aldatılmaktan korktuğiım için çarp pHan Vali Beyle beraber dolaşıysnun.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog