Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

Dünyanın en W W • yüfc paftalı ve reakîl sahifelerile meşhur El işi ve Model mecTürkçe ilâveli 348 inci sayısı çıktı 125 kuruş umhuri 9146 KURUCUSU.'YUNUS NADÎ Telgraf ve tnektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu Istanbul No 248 Teiefonlar: UmumJ Santral Numarası: 24238. Vaza İşleri: 24299. Matbaa: 24290 Türk JDih'nde Gelîşme SadeldflV Safhaları n: İki taraf da bu suretle Ege mıntakasmda Kar tipisinden Orta ve Doğu Anadoluda C. H. P. ve D. P. erkânı dün Cubuk aynı tretıle Egeye giftiler soğuktan teatı edüecek secim nutuklarının bir ehemmiyet aldığım belirtiyorlar Ankara, 25 (Telefonla) Bugün 14.45 te kalkan İzmır tremnin 2 yataklı vagonundan bir; ile Halk Partisinin, diğeri ile D.P. nın Başkanı ve arkadaşları şehnmjzden hareket ettıler C.H P. Genel Başkan Vekih Hılmi Urana Tekel Bakani Doktor Fazıl Serefeddin Bürge, Partı Müfettişi Süreyya Örgeevren, Manısa mılletvekillerınden Faık Kurdoğlui Feyzullah Uslu ve Kâbıl Co§kunoğlu refakat etmektedırler. Perşembe 26 Ocak 1950 faldığv« İnkilâp Kitabevi şehirlerarası birçok yollar kapandı Sadak Parise gidiyor Dış tşleri Bakammız Avrupa İktisadi İşbirliği Konseyine iştirak edecek Devlet Bakani Cemü Said Barlas da şehrimizden geçerek nutuklar söylemek iizere Karadeniz mmtakasına hareket etti Karayazıda kann yüksekliği evlerin boyonu buldu. Ankarada soğnktan bazı sn borulan patladığmdan yer yer snsozlnk başgösterdi Ankara 25 (Telefonla) Aniarada şiddeüi soğuklar yüzünden bütün ilk okullar tatil edüdi. Çubuk barajı da donmuştur. Ancak buz tabakası satıhta oldağundan derinliklerdeki sudan henüz istifade edilmektedir. Maamafıh şehirde bir çok su borulan donmuş •eya patlamış oldugundan bazı semt i erdeki apartımanlarda su sıkıntısı | başgdstermiştir. Bu sabah sıfırın altnıda 25 dereceye varan soğuk akşama doğru daha da artmıştır. İçinde kalorifer bulunan veya soba yanan odaların camları bile kalm bir •uz tabakası ile örtülüdür. Bir çok msyvalar ve sebezler donduğundan elediye bunları imhaya başlamışBılhassa sabahlan motörlü taıtlardan çoğu işlemediğmden seyriisefer guçlükle temin edilmek;edir. Geçen sene kış pek uzun sürmek:e beraber şiddetli soğuklar bu deece olmamıştı. Bu kadar şiddetli oğuk, şehirde uzun yıllardanberi lörülmemiştir. Do&u ve orta Analoludan pelen haberlerde de kar levam etmekte olduğu bı'.dirilmek edir. Şehirler arası bir çok yollar :apanmıştır. Yaz boz tahtası endilerine birer milletvekilliği vadedildiği halde önümüzdeki seçimlerde aday gösterilmiyeceklerini seziııleyen bazı zevat partilerinden istifa edivorlarmış. Bu mevzua dair gazetelere aksedenlerin dışında da bir takun havadisler duyuyoruz. Çekilenlerin bir kısmı karşı partiJere geçiyor, bir kısmı da küsüp oturayormuş.. Seçim tarihi vaklaştıkça bu kabil vakalann daha da çoğalacağını tahmin edebiliriz. Demokrasi ahlâkı bakımından bizde kötü bir çığıra yol hazırla\an bu noktaya vaktile burada ehemmiyellc dokunduğumuzu hatırlıyoruz Bir partide >üz binlerce. mil* >onlarca ü\e vardır. Bunlardan bir kısmı hatırı sajılır, kodaman. ekâbir sınıfından nühızlu zevat olabilir. Hepsini birden aday göstermeğe ^üphesiz imkân voktur. Mecliste bizi temsil eden mılleUekillerinin sajısı nufıısumuza kıyasla epev ce kabarık olduğu halde. partileri, miz oraya secümek üzcre nihayel dort yüz küsur aday gösterebilirler. Eğer bir partive kaydolunmanuı baslıca gayesi mecliste \er almaktan ibaret olsaydı. bizde parti kadroları darala darala Meclis grupunu teşkil eden zumreden ibaret kalırdı. Halk idaresini vurdumıuda kökleşt'rmeğe çalıştığımız bir sırada halkçılığın tam zıddını gösteren bu zihniyete karşı elbirliğile savasmak gerektiğini unutmamalıyız. Millet vekilliği bir mükâfat değildir, vatandaşa da hepimizden ayn ban haklar ve hususi imtiyazlar bahşetmez. Milletvekilliği herşeydeD önce halk uğruna goze alınan bir vazifpdir; şerefi de, o vazifeyi yüklenen vatandaşm katlandığı fedakârlıklarla ölçiılür. Milletvekili olmak gibi bir gaye ile ne bir siyasi partiye. hattâ ne de Meclise girilir. Partiler de, Mecliste sadece birer vasıtadan ibarettir. Fikirlerimizi gerçekleştirmeğe j arayacak birer vasıta. Eğer belli inanclara bağlı insanlarsak. bu inancları falan siyasî partide temsil edilijor görüyorsak, o partiye kendi gücümüzü katmak temiz ve meşru bir duşun ccdir. Aday gosterilmek. Meclise girmek. jahud il idire kuıulunda veya bir gazetede çalışmak. hep ty nı gaye etrafında goze alınması gereken zarurî bir ış bölümıinun neticeleıidir. Kafasında bir fikir ve .Mİrpğinde bir ulku tasıyan vatanci^slar icin mevki. rütbe vesaire gibi m,>drii ölçulerin bir kıymeti olamaz. Aday gösterilmedi bahanesile paıtisine kusen ve istifa cdip karsı tarafa geçen bir kimse. bu hareketile hcr seyden once fikir ve ülkü bakımından kendi zayıf durumunu iîân etmiş sajılır. Gerçek halk idar»lerinde böyle tiplere rastlanmaması %eya pek az rastlanması bu gibilerine politika alanında hayat hakkı tanmmamasındandır. Sırf sahsi kaygılarla partisini bırakan bir adam ne bteki partilerden, ne de halktan jüzbulur. Ne kadar nüfuzlu ve kodaman tanmırsa tanınsın. fiMrleri gibi onun seçim kabiliyeti d> sıfırdır. « Halbuki bizde üzülerek söyluyorum partiler bu noktaya lâyık olduğu ehemmiyeti vermiyorlar. Falan ilde bir anlasmazlık çıkıyor, on kisi istifayı basıp öbür partiye geçiynr. Diğer bir ilde yinni ki«i aynı manevrayı aksi istikamette tekrarlıyor ve partilerimizden hiç biri de bunlara: Yahu orada ne isiniz vardı? Burada ne anyorsunuz? Muradııuz nedir? Diye sormuyor. Tersine, bu gibi hareketler karşı tarafı zayıflatmak ve kendini kuvvetlendirmek için bir nevi reklâm vesilesi yapılmak isteniyor. «Demokrat Partiden şu kadar üye toptan Halk Partisine kaüldı», yahud «Halk Partisinden bu kadar insan Demokratlara geçti» tarzında haberleri gazetelerde gördükçe hâdisenin bu içtimat mahiystinl dü?ünüyor ve yarınımız hesabma doğrusn acı dnyuyorum. Hayır, gerçek bir halk idaresi kurmaya niyetimiz varsa bu gibi kötü cığırlara yurdnmuzda imkân vermemeli>iz. Faydah bir sistem olabilmek fcin demokrui keudi ahlâkına muhtacdjr. D.P. Başkanı Celâl Bayar ile birlıkte Refık Koraltsn, Adnan Menderes ve Fuad Köprülü yola çıkmışlardır. Bayar ile arkadaşları İzmir D P. ıl kongresinde, Hılmi Uran ile arkadaşları da Manisa C.H.P. il kongresinde bulunacaklar ve tabiatile birer konuşma yapacaklardır. Bayarın Manisaya, Hilmi Uranın İzmire uğnyarak teşkilât ile görüşmeler yapmalan Arkasx So. 4, Sü. 1 de Tarım Bakani zıraat politikamızı izah etti Muhtaç Avrupa memleketlerine 195052 yıllarında bedeli mukabilinde hububat yardımında bulunacağiz Ankara 25 CTelefonla) Meclis butçe konıisyonu bu sabah 10.50 da tarım butçesıni müzakereye başlamıştır. Raporun okunmasından son ra, söz alan. Tarım Bakani Cavid Oral. geçen yılki tarım bütçesinin karakterini «istihsalâtı kjsa zamanda arttırmağa matuf esaslı konuları, on plâna almak, emeği ve parayı bu noktalara teksif suretile çalışmak> şeklinde izah ettiğini, 949 butçesinın verdiği imkârJar nisbetinde, bu gayenin tahakkukuna gayret edildifini ve reel mütevazı hir plân ve program hazırlattığıra anlatmış ve şoyle devam etmiştır: Tarım politikamız • Tanm politikasmı. umumî politika işlerinde mütalea etmek Arkası S a . 4, S u . lde Evler karla örtüldü Karayazı 25 (a.a.) Pazartesi günü eece yansı bsçlavan k?x tiisi bütün civarla irtibatı kesmiş, asaba sokaklarmda 810 rnetre iraında feneler v'ücude getirmiş. Bazı evler karla bir olmuşiur. Tipi Eîörülmemiş bir şiddetle de\ am ıtrr.ektedir. Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Ankara 25 (a.a.) Dış İşleri Bakanı NecmedJ>n Sadak berabeı rinde Özel Kalem Müdürü Necdet Kent olduğu halde Avrupa iktisadî işbirliği Bakanlar konseyine iştirak etmek üzere bu akşamki ekspresle İstanbula gitmiştir. Bakan yann İstanbuldan uçakla Parise hareket edecektir. Necmeddin Sadakın bu seyahati bir kag gün sürecektir. Dış İşleri Bakani garda Başbakan edına Özel Kalem Mudürü Adil Derinsu, Dış İşleri Baksnliğı U Arkası Sa 3. Su f> te ~ İlkokul Basöğretmenlerinsn ek Amerikada da şiddetii bir kıs hukum sürmektedir. Resimde, Chicago'daki bir değirmenin hali görüluyor Ankaıa 25 (Telefonls) Tr?bzon milletvekili, Mustafa Reşid Tarakçıoğlunun, maarif teşkilâtına dair kanunun 13 üncü maddesinin değiştİBİmesıne dair kanun teklifi, bugünku Mecliste müzakere ve kabul olundu. ilk olarak soz alan Mustafa Reşid T^rakçıoğlu, maarif teşkilâtı k&nununun yürürlağe girdiği gundenberı ılkokul başoğretmenlerine verilen 1020 liralık makam öti^neklerinuı artürılmadığı, buna mukabil, lise ve ortaokul müdürlerinin makam ücretlerinin bir kaç defa arttırıldığını anlatarak bunun içindir kı, cir haylı yorulan, insan takati ÜEtünde çalışan, ilk okui bsşoğretmenlerinın ek ödeneklerinin arttınlması yoluıı Arkası So. 3. Su. 2 ae ödenekleri 4 milyon 200 bin dolarlık bir dava İtalya hükumeti, Kral Emmanuerin servetini istirdat için bir İngiliz bankası aleyhine dava açtı Hindistan lideri Pandit Jawaharlal Nehru Istanbulun 500 üncü yılı için yeni kararlar Kutlama Daimî Komisyonu 18 milyon lira sarfedilerek hangi işlerin yapılmasmı istedi? Ankara (Telefonla) Istanbul fethinin 500 üncü yıldönümünü kutlama işlerini idare etmek üzere kurulan Bakanlıklar ve Kuruilararası daımî komisyonun bazı kararlar verdiği malumdur. Daimî komisyon, feüh yıldönümüne çok kısa zaman kalmış olduğu için 1950 yılı içinde muhtelif bakanhklar ve kurullar faaliyete geçemedıkleri takdirde, tahsisat bulunsa dahi, ha2irlanan programdaki bir çok işlerin başarılamıya Arkası Sa. 4. Su. 7 de Türk Rus Hindistanda sınırındaki bugün cumhuribaraj yet ilan ediliyor Hindistanda 350 milyon Hindliyi Cumhuriyet idaresine kavuşturan yeni anayasa bugün yürürlüğe girmektedir. 395 maddeden ibaret olan anayasa, Hindistanda her vatandaşa, adalet, müsavat. hürriyet sağlayacaktır. Paryahk kalkacak, kanun «azarında, zengin. fakir her ferd aynı muameleye tâbi tutulacaktır. Yeni anayasanın hazırlanması için başta, Hindistanm lideri Pandit Javvaharlal Nehru olmak üzere, bir çok ilim ve idare adamları, geceli gündüzlü 35 ay çalışmışlar. Hindistanın bünyesine ve memleketin şartlarma uygun olan bu eseri vücude getirmişlerdir. Dost Hind milletini kavuştuğu bu mazhariyetTarihi bir resim: Kral Emmanuel ve Kraliçe ttalyadan ayrıldıktan sonra ten dolayı tsbrik ederken, dünyaIskenderiyede İtalyan harb gemisinden Mısır motörile karaya çıkarlarken Arkası Sa. 3, Su. 6 da Londra 25 (AJ>.) italya, bu sile Düçman Mallan Emini Slr gün müteveffa Kral Viktor Emma Henry Stanley Gregory tarafından îlâc ithali için döviz erin İngilterede bulunan 4,200,000 tdare edilmektedir. Viktor Emmatemin edildi dolarlık servetile ilgili olarak Hir nuerin emlâk ve serveti İtalya 'le İngiliz bankası aleyhinde dava aç İngiltere arasmda harb patlak verAnkara 25 (Telefonla) Sağhk mıştır. ' diği zaman musadere edilmiş ve Bakanlığı mühim ve zarurî ilâclarm Viktor Emmanuel'in Büyük Bri «Küçük Kral» denilen Emmanue! ithali için 90 bin dolarlık döviz te Arkası Sa. 4, Su. 2 de min etmiştir. tanyadaki serveti Hambros Banka Hikmet Bayurun dünkii konferansı Bu tesisattan muştereken faydalanılması için Ruslara yeni bir teklif yapılacak Ankara 25 (Telefonla) Türkiye Sovyet sınırında, Aras nehri üzerindeki Serderabat barajmdan şimdiki halde yalnız Rus topraklarına su verildiği malumdur. Vaktile rapılan bir anlaşma mucibince ba•aj, masrafm yarısı tarafıınızdan ölenmek üzere Ruslar tarafından inedılmişti. Muhtelif sebeblerden e nihayet araya harb girmesinrun [olayı Rusîarm istediği bir milyon •uble ödenememiş ve harb seneleinde borcun kojTin verilerek ka)atılması şeklindeki teklifi de yerine getirmek mümkün görülmemiştir. Son defa Ruslar, beher rubleyi Arkası Sa. 4, Sü. 8 de A. Tiridoğlu Suudî Arabistan Elçiliğine tayin edildi Ankara 25 (Telefonla) Haber ıldığmuza göre, eski milletvekilleinden ve C. H. P. müfettişlerinden Alâeddin Tiridoğlunun Suudî Arabistan elçiliğuıe tayini karar.aşmıştır. Universite Talebe Birliğinin tertib ettiği konferans ssrisinden biri, dün saat 17 de Millet Psrtisi Bafkanı Hıkraet Bayur tarafnıdan, «Turkiyeııin Bunkü ve Bugunkü Dünya Pohtikasmdaki Rolü» mevzuunda verilmiştir. Dünkü konferansı Millet Partiîi erkânile kalabalık bir genclik kutIesi takıb etmiştir. Hatib, Osmanlı İmparatorluğunun Vali, dünkii toplantıda sebebsiz fiat arttırmaladünya politikasmda oynaöıgı rolü belirtmiş, İmparatorluğun çokuntii nna karşı Millî Korunma kanununun tatbik sebehlerini izah etmiş, tnuhteiıf edileceğini söyledi devirlerde dtirıyadaki terakkileria takib edilmemesinin pahshya n.al Düa^Belediyede Vali ve Belediye sebebsiz arttırmalara kat'iyyen mey olduğunu ' misallerile anlatmıştır. Arkası Sa. 4. Su. 7 de Başkanı Fahreddin Kerim Gökayın dan vermiyeceğini tekrarlamışfcr. başkanlığında Belediye başkan muavini Celâl ve İktisad müdürü Naim ile toptancılar, perakendeciler ve celeblerin mümessillerind?n mürek keb bir toplantı yapüarak et işi üzermde görüşülmüştür. Vali mevsim dolayısile besi hayvan etine yapılan bir kaç kuruş zamdan fazlasına müsamaha edemiyeceğini ve lüzumsuz arttırmalar devam ettiği takdirde Ticaret Bakani 750 gramhk ekmek imalinin düşünüldümillî korunma kanunu hükümleriğiinü, durumun martta yeniden ele alınacağıru söyledi nin derhal tatbik edileceğini söylemiştir. Celebler her sene aynı mevru üzerinde gorüşmeler yapıldığını, fakat neticenin iktisadî hükümlere göre yürüdüğünü söylemislerse de Vali geçen senelerle bugünkü durumun kıyas edilmemesini, kendisinin Etfiatları gene yüksetiyor Bozuk ekmek meseksi Mecliste görüşüldü ( BUGÜN BAŞLADtK ) AUMET RIZA Bey,ın HATIRALARI Ikincı sayfade okuyunuz İlk Meclisi Mebusan Reisi Amerikanın Kızıl Çine ihtarı Washington 25 (a.a.) (lps) Dün Mümessüler Meclisi dış işleri komisyonunda beyanatta bulunan Acheson, Çin komünist şeflerine ihtarda bulunarak Pekindeki Amerikan elçilik ve konsolosluk binalarına elkonulduğu takdirde, Amerikan hükumetince bunun olağan üstü vahim bir mesele telâkki edi İİ a. 3, SJL 5 te Bugüukü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog