Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

CUMHt..ılEl 25 Ocak 1950 Hangi Model AUSTIN intihap ederseniz ediniz EN I Y İ ARABAYI ALDINI2 DEMEKTİR Büyüklük, stîl, sürat ve ekonomi bakımından sizin tam aradığınız otomobil işte bu A U S T I N lerin bir tanesidir. Belki cezbedici A 40 Devon'u veya lüks A 70 Hampshire'i veyahut da gösteri§li ve sür'atli A 90 Convertible, (tente ile örtülebilir) beğeneceksiniz. işte bu A90 modeli Birleşik Amerikada 11,850 mil mesafeyi 7 gün içinde katederek 63 Amerikan oto rekorunu kırmıştır ve saaMe vasati 70.54 mil yol almıştır. Bu ambalardan hangisini beğenirseniz begeniniz, şimdiye kadar emsalini gormediğjniz en mükemmel motörü almıj olacaksınız. A 40 DEVON KAPALI model arabolar 40 fren beygir kuvvetind» ve motörü üjtten supaplıdır. Bunun ön takımı ontipanten t»rtibotiı olup crkaya açılan kapılarının mentejeleri gizlioir. SURPRIZ NARKA BİR GOMLEK • • • • BİR VİLLA AYRICA KAZANDIRIR IEASI A>lIŞTIie. BOL VE ZENGİN HEDİYELER BUGÜN SATISA LÜKS TUHAFİYE MAĞAZALARINDA ARAYINIZ. A 70 HAMPSHIRE KAPALI model arobalar 68 fren beygir kuvvetinde ve motörü üstten süneplıdır. Oireksiyondan vitesli olan bu aro* baların ön kısmında üç kiji rahatça oturabilir. PARÇA ve SERVİS Austin servis tejkilâtı bütün dünyaya yayılmıj olduğundan Austin sahipleri gerek parça ve gerekse servis ve to mir hususunda Auslin'e güvenebilirler AUSTIN. v e n e b l l I r s i n Iz A 90 ATLANTIC CONVERTİBLE tipi araboior 88 fren beygir kuvvetinde olup motörü çift karbüratörle mücehhezdir. Siper camı bombeli ve ön takımı antipanten tertibatlı ve direksiyondan vitesiidir. Bütün izahatı ojağıda adresi yazılı acentesinden hemen alabilirsiniz TCKTAŞ TEKNİK VASITALAR TİCARET T. A. Ş. Beyoğlu, istiklâl caddesi No. 103 ISTANBUL TELEFON : 4 1 0 6 9 THE AUSTIN M O T O R EXPORT CORPORATION TELGRAF : VASITALAR ISTANBUL L T D .B I R M I N O H A M E N O L A N O RADYO ( Bugünkü Program j İSTANBUL VİKODİN ÖKSİİOÜK ve BRON$!Tİ KESER Deniz Komutanlığından: İslanbul BEĞEN Tuhafiye Mağazası İTIı R ı R l ı Tuhafiye Mağazası ( Bahçekapı ( Borsa karşısı 79 ( Eminönü ( Arpacılar Caddesi ( Galata ( Tünel sırası ( Yenipo^tane V(i.dQQCal o*s TABLET dlhih. İstanbulda satış yerleri: ( Bahçekapı ATABEK Müesîesesi ( No. 55 12.57 Açıhş ve programlar 13.00 Haberler 13.15 Karışık şarkı ve türküler (Pl) 13.30 •Büyük orkestra eserleri (Pl.) 13 50 Şarkı ve türküler; okuyanlar: Zübeyde Gürdoğan, Nezahat Eryaman, Melek Kaygusuz; Taşkızak Tersanesi Genel Müdürlüğü için askerliğini titirmiş raçalanlar: Sadi Işılay. İzzeddin Ökte. dar ve telsizci almacakür. Cemal Cümbüş 14 30 Serbest saat İsteklilerin eski Tersane içindeki Tersane Müdürlüğüne müracaat14.45 Çeşidli hafif müzik (Pl.) 15.00 leri. (403: Progrrr.alar ve kapanış. 17.57 Açıhş ve programlar 18.00 Dans müziği (Pl.) 18.20 Konuşma 18.30 Karışık nafif müzik (Pl.) 18.45 Şarkı ve türküler (PL) 19.00 Haberler 19.15 Hafif ara müziği (Pl.) 19.20 İstanbul Konservatuarı Türk Musikisl İcra Heyetl konseri; ida. re eden: AH Rıza Şengel «Nişaburek» 1) Peşrev, 2) Küşade sinesi. 3) Bir kere yuzun görmeye. 4) Camei sürh ile. 5) Taksim. 6) Ey gül, 7) Saz semaisi 20.00 Piyano soloları (Pl.) 20.15 Radyo salon orkestrası konsrel; 1) Ludwig Siede «Sefira» İntermezzo, 2) Lud. v/ig Siede • Randez vous» serenad, 3) Oscar Fetras «Ay ışığı ve yıldızlar» valsi. 4ı Massenet Thais» operasından «meditationT>, 5)Nedim Otyam «Çoban kavallarından üç halk türküsü» a)Mor menekşe. b) Hop cilveli; solistler: Handan Şardağ, Münire Abduşef, Zinnur Otyam 20.45 Dinleyicl istekleri 21 15 Şarkı ve türküler; okuyan: Cemal Kâmil: çalanlar: Necati Tokyay, Ercümend Bttanay, Yorgo Baca. nos: 1) Bir dilbere. 2) Yar ağlamadan, 3! Eyler tahammül. 4) Ben seni sevdim, 5) Ruhumda buldum, 6) İki de tıırnam 21 45 Operada bir saat; W. A. Mozart . Cosi Jan Tutte; hazırlıyan: Feridım Altuna 22.45 Haberler 23.00 Dans müziği (Pl.) 23.15 Hafif gece müziği (Pl.) 23.30 Programlar ve kapanış. 7.30 Harry Horlick orkestrası (Pl.) 7 45 Haberler ve Hava raporu 8.00 Zeybekler (Pl.) 815 10 dakika keman (Pl.) S.25 Günün programı 8.30 Hafif parçalar (P!.) 3.00 Kapanış. 12.28 Açılış ve program 12.30 Karışık sarkılar 13.00 Haberler 13.15 Melodiler (Pl.) 13.30 Öğle Gaze. tesi 13.45 İspanyol şarkıları (Pl.) 14 00 Kapanış. 17.58 Açıılş ve program 18.00 Şark:lar, türküler 18.30 Konuşma 18.45 Caz orkestralarından Don Marino Borreto (Pl.) 19.00 Haberler 19.15 Geçmişte bugün 19.20 Senfonik parçalar (Pl) 19.45 Konuşma: Gelir vergls hakkındaki sorulara cevab 20.00 Halk türkülerf 20.15 Hadyo Gazetesi 20.30 Serbest saat 20.35 Tarihi Türk müziği 21.15 Konuşma 21.30 Operet Dotourileri (Pl.) 22 00 Konuşma 22.15 Dans müligl (Pl ) 22.45 Haberler 23.00 Program ve kapanış. REHBER Tuhafiye Mağazası ( Galata ( Tünel karsısı ( Sultanhamam ( Çorapçı han sırası C Bahçekapı ( Yerli Mallar sırası ( Pangalti İnci ( Sineması karsısı KEGAM Tuhafiyo Mağazası ( Kadıköy Altıyol ( Ağn 9 166 ( Marpuççular ( Alacahamam 47 ( Yenipostane SEYSAY Tuhafiye Mağazası • YÜGEL Tuhafiye Mağazası CEYAT Tuhafiye Mağazası TEMİZ İ S Necmettin Dilbercan * REHBESl Tuhaflye Mağazası ATAGLAH Tuhafiye Mağazası ROBERT Tuhafiye Mağazası BALGILAR Hikmet Balcı ( Anafartalar ( Caddesi 90 ( Anafartalar ' Caddesi 34 ( Anafartalar ( Caddesi 224 Ankara satış yerleri: ( tius h', ERLER Tuhafiye Mağazası ( Meydanı YILOIZ Tuhafiye Mağazası ( Ulus ( Meydanı No. 6 ( Ulus ( Meydanı KAMELYA Tuhafiye Mağazası ERGİ Tuhafiya Mağazası ( Bankalar ( Caddesi İ. E R L E R Tuhafiye Mağazası ORTAÇ Tuhafiye Mağazast IŞIK Tuhafiye Mağazası ( Anafartalar ( Caddesi ( Kuzuoğlu ı,( Çarşısı 47 Tuhafiye Mağazası Izmirde satış yerleri: Anafartalar N. ÇATALKAYA (( Caddesi ( Anafartalar ( Caddesi TEMİZ İ Ş T Tuhafiye Mağazası A. KARAKAS Haîefî Feridun Yenen Tuhafiye Mağazası Adanada satış yeri ATAGLAR Tuhafiye Mağazası ( Belediye ( Caddesi ANKARA Kızılay Derneği İstanbul Aşocakları İDARE KOMİTESİNDEN : Yoksullar iaşesi için aşocaklarına yapılacak tebernılarda, (20607! telefon numarasına haber verildiği takdirde memurumuz elile ve makbuz mukabilinde yerinden aldırılacaktır. • Her gömlek ve pijama ile beraber numaralı bir kupon verilir. Noter huzurunda kur'a çekilerek hediyeler dağıtılacaktır. ALAGAĞINIZ HER GÖMLEK YE PİJAMANIN NUMARALI KUPONUNU SATIGILARDAN ISRARLA İSTEYİNİZ NOT: îzmirde satış 10 Şubatta baş layacaktır. İstanbul İkinci İfiâs Memurluğundan: • 949 12 Müflis Lul Mathuren alacaklılarına Konkortado teklif edeceğini bildrimlş olmakla ikinci toplanmada bu cihetin de müzakere edileceği ilân olunur. (1035) HAMDI HELVACIOGLU Türkiye Demir ve Çelik Fabrikası K. Bayii Şubesi Galata. Tersane Caddesi 207 209 211 Galata Balıkpazar Kardeşim sokak No. 35 37 Tel adres: Helvacılar. Telefon: 42568 İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİIÎ TİYATROLARI Saat 20.30 da DRAM KISMI TEPEŞİR DAİRESİ Yoan: Klabund Türkzesı: M. Basir Feyzioğlu Telefon: 42157 I Yavrularınızın Sıhhatlı ve gürbüz olması için lüzumy/LMAZ ÜL6EM O K A Z İ Y O N Azimet dolayısile bir kaç kürk acele satılıktır. Fazla malumat için 85328 numaraya telefon ediJmesi rica olunur. KURKLER FABRİKA MAMULLERÎNDEN s a ç l a r ı m ı z yoldadır. 1, Ü , 2, 2 Î , 3, 3* v e 4 m.m. fiatlarla s e r b e s t Normal olarak satışa başladığımızı ihtiyaç sahiblerine m ü j d e 1 e r i z. Türkçesi: Hüseyin Suart re IMünir Nigâr Telefon: 40409 Pazar günleri 15 30 da Matine Cumartesi ve Çarşamba günleri 14.30 da ÇOCUK TİYATROSV Gişeler saat 11 de açılır Pazartesi akşamları Dram kısmında Salı akfamları Komedi kısmında temsil yoktur. MLA1VDIER KARACA Opereti 1 M A K S I M de Bu skşam 20 30 da Jıırr^rtesı. Pazar matine 15 te Cumartesi matineeri:e Dersenıbe akşamları taıebeve lenzilât Telefon 4SH4 Sahıb ve Başmuharrirı K O MEDİ KISM I KAVSERİ GÜLLERİ KAYIB Yovakimian Rum Kız LIsesinden bu yıl almış olduğum Kimlik kartırm kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü yoktur. Orta I. sınıf öğrencilerinden Zoyi Valsamaki İstanbul Jandarma Salınalma Ko. Başkanlığından; Miiteahhid nam ve hesabına evsaf ve şartnamesine uygun beher kilosuna 120 kun.ış muhammen fiat takdir edilen (25) ton pirinc İst. Taksim Ayazpaşadaki Kurulumuzda 7 subat 1950 salı günü saat 15 de açık eksiltme suretile ihalesi yayjılacaktır. İlk teminatı 2250 liradır. Şartnamesi 150 kuruşluk malsandığı makbuzu mukabilinde Komisyonumuzdan alınabilir. İsteklilerin belli gün ve saatte ilk teminat makbuzu veya banka mektubu ve diğer vesaikle Kurulumuza gelmeleri. (587) TARLAN DİŞ MACUNU 0IŞ ETLERİ KANAMASINI KESER. Dİ$ n E R İ N I N CEKİLMESİNİ ÖNLERDİŞLERİNİZİ TEMİZLERVEPARLATIR. KAYIB 27 ocak 1930 cuma gür.ü. Konyava hareket edecr".: tr»n iç;n n » V a Yatakh Vagonlardan a'.dığım 96521 ?ayılı iki yatak ve ikinci mevki 2'11S \3 2019 sayılı biletleri tramvayda caîdirdığımdan bu biletlerin hükmu yoktır. Ah Ulvi Erandaç Or, Semsi Mutver ^•a Veznecileı Tel: 23273 ^ K Cümbüş Apt SİZİN SOKAK lu kalori ve vitameddeleri A R I ÜNLARI TUTUM BANKASI T.A.O. İ S T A N B U L A J A N S I 26 Ocak 1950 Perşembe güıiünden 'itibaren NADİR Bu nüshada NADİ (jilot minli SAYIN HALKIMIZIN HİZMETİNE GİRMEKTEDİR ] / a n ifterini fafare eden: CEVAD FEHMİ UNLARINDA bulabilirsiniz Büyük Postane Meydanı, Muhzırbaşı sokak No. 5, Tel. 29702 ' Ç\qnhuriyet Matbaan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog