Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

25 Ocak 1950 CUMHURİYET m .BUBBüE fCHEWMS CARET BAÜKASI KURULUŞU 1914 Türkıye ile Avrupa limanları arasmdaki an'anevî seferlerine yeniden baslamış olduğunu sayın muşterilerıne Sermayesi T.L. 4,400.000 İhtiyatları T.L. 1.447.133 A R Z E D ER Kansız genç annel SIROP HEMOGLOBfN formüI Kan yuvorlakcıklarını tamir edici demirlı bir mustohzordır. Kansızlıklardo kullanılmosı faydalıdır. GOLDE.V ÇÎKLETLERİ en saf ve temiz ma^delerle imâl edıimektedir Yemekten sonıa çiğnendıği zanısn hazmi kolaylaştınr. Dıs etlerini kuvvetlenHirir ve dışlerj t e mızletir. Yeni Spesya'ite Bu muntazam seferlerin resmi kuşadı, 6 ilâ 10 Şubat arasında Hamburg Bremen ve Anvers"t°n İ=tanbul ve İzmir için eşya yiıkliyecek olan 1 9 5 0 yapısı M Â R T H A 1 U S S Yapuru r L 31 ocak 950 akşamına kadar BANKAMIZDA: tarafından yapılacaktır Şabatın sonunda gene 1960 yapıSı yeni bir vapur G O L D EN iufluSu ÖKALİPTİ'TS O<HI.FTİ Hamburg, ağzı \e boğazı g p iıikro> bundan korur ve r>k.sürüğü onler aynı zamanda ağızda hos bir le7zet bırakır OOLDFN ÖKAr.lFTÜS Çikledeı ini ciğnc\iıiz. I'tanbul Aslijc L'cııncu E. Bremen RUSS için eşya En az 100 Liralık bir TASARRUF HESABI açacak o'an muşterılerimizle hesablarında en az 1000 Lıralan bulunacak VADELI HESAB sahiblerıne DESCHIENS »CCC'tS7 SA l ve Anvers'ten İstarbul ve Izmir yukhyecektir 9 Her türlu tafsilât için müracaat: •10 Şubat 950 Cuma Günü» K U R ' a ile PARA Türkiye Umumî Acentası KONTUAR Galata İstanbul Ikiııci Iflâs Memurluğundan: 950 1 Evvelce Be>oğıunda PosUcı sokağıiıda 5 No da tıcaretle ıştigal eden ve Kuzguncukta Bıcanefendı sokağmda 10 No. da oturan Bekı Mıskohenın istanbul Aslıye Ikınci Tıcaret Mahkemesınce ıflâsma ve 24 10 949 tarlhınden ıtıbaren ıflâsının açılmasına karar verılmış olduğu ılân olunur. (11036) N Â R İ T İ N 3 0 . 0 0 0 LİRALIK İKRAMİYELERİ DAĞITILACAKTIR '^^ 80 85 toh tutkal satışı hakkında ^ m m Sü ^erbank Deri ve Kundura Sanayii Miiessesesindenı 80 85 ton tutkal kapalı zarfla satısa çıkanlmıst'r Şartnarncsı Muessesemizin Köprulü Hanmdaki 3 numarada Büromuzdan \ ej ahud Beykozdaki merkezirnizden parasız olarak temin edılebıhr. Teklifler kapalı zarfla 10 2/950 tarihine kadar verilmis olmal'dır. Ilk temimt 8 500 lıra, kat'î teminat 15 000 lıradır, Hukuk Yargıçîığından: 049 1430 istanbul KaDal) carsıda Kesecıler S"kagınüa No 122 de r an Yuda osıu M'son Saban taıafıı Jan evvelce I'iaı bal Sırkecı Meydarcık Kredi Bankası hanı No 29 da ofurm^kta ıken şıra cııkj ıkametgâhının belı.s.zl gı anlaşı. lan Sara Saban • leyhıne rruhakemenın 949 1430 sayılı do^asıle aıl^n boşan. nia davasında: ( Da\ah ilânen tebligat vanıtdığı halde gelmedığınden gıvab kararının da ılânına karar verılmış olııakla davalı Saranın 1 .1 950 saat 14 tp rrahkemcye gelmedığı veya vekı! gondermcdığı su. rette gı>abında jargılannja devam olunacağı ve bir daha oturuma alın. .!ân o'unur (860) Ortakoy ŞİFA YURDU Dr. Asun Onur Sağhk telâkkilerinin butun incehklerine gore inşa edilmiş en modern tedavi müessesesidır. Kadın. erkek hasta kabul edilir. Doğumlar için dairna yatak vardır Yanni Besi Hovagimyan Han kat 4 , Tel: 40568 Büyük ikramiye: 10.000 Liradır Fazla tafsilât için giselerimize müracaat edilmesi rica olunur. Sümerbank Gene! Müdürlüğündeıı: SOC. PEB AZ. Ol NAVIGAZIONE VENE7IA Mer nos Yünlü Sanayi Muessesenvz .çın 8 aded çbzgü makines ne ıhtıyaç vardır. Şartnameler istanbulda istanbul şubemız» den ve Ankarada Genel Müdürlük Satınalma Müdurlüğumüzden bedelsiz olarak alınabılır. (1004J T. CAMPANELLA vapuru 26 Ocakta SELÂNİK, MABSİLYA ve CENOVA için eçyayi tıcaıiye alarak hareket edecektir. Vapur Kumpanyası, Cenova'dan aktarma suretile dünyanın her tarafına sevkedılmek üzere eşyayi ticariye dahi kabul edecektir. Fazla tafsilât için: Galata Mumhane Caddesi 15 No. da 2 nci kat Afyon İlinden: TABLET »e ŞURUP REOSİL o 0 1 Yapılacak ış Sandıklı ilçesinde 27918 lıra 37 kuruş keşiî bedelli Kaymakam Konağı inşaatı olup açık usulle eksıltmeye çıkanlmıştır. 2 Eksıltme 1/2/950 tarihine rasthyan çarşamba günü saat 15 de İl Daımî Komısyonunda yapılacaktır 3 Geç ci tem nat 2093 lıra 87 kuruştur. 4 İsteklılerin geçicı teminat makbuz veya barka mektubıle Bozkır Barış Hukuk bırlıkte bellı gun ve saatte İl Daimî Komısyonuna muracaatleri. Yargıçîığından: 5 Sartnamest her gün İl Daımi Komısyon kalemmde ve Özel Sa>ı 949 215 Idarede gorulebılır (256) Bozkır Orman Idaresıne Izafeten bo'ge çefımn gorev sebebıle mır.taka har'cınde bulunmasından knnunı vekı1 Orn'a:ı Katıb. Rı;a Okşıd tarafın. dan Bozkırın Taşbaşı koyunden Mehmed oğlu Huseym Erta? a'.ejhıne açılan rr.em mudahle \e ecrı mısıl dava. sının Bozkır Barış Hukuk Yargıçhğın. da yapılan yargılamasında Dava.ı Huseyın Ertaşın ı'anen >apılan teblıgat uzerıne 16 1 950 tarıhlı oturuma gelmed ğınden davacının ısteğı veçhile gıyab kararııun da ilânen teblig edilmesıne \e duruşmamn 8 3 950 çarşamba gunune bırakılmasına karar venlmış oldugundan teblığ tarıhınden ıııb«rnı beş gun zarfında ıttrarda bulunnıpdığı takd ıd= iij'ı^keNormag fabrıkasının yegâne imalât modelidir. Bu model kendi menın gıyabında goruleceğı ılân olusmıfında yalnız. Almanyada değil, dünyada teknık ustunlük. sağnur. lam ve ıktısadî olması itıbarıle en başta gelmektedir. Demır tekerlek çengellerile birlıkte teshm ediür. Bol yedek aksamüe Sivrihisar İcra Memurluğnndan: Sıvnhıjar Ashye Hukuk Mahkemesimn 30/12,949 tarıh ve 324 535 karar Sipariş kabulüne başlanmıştır. sayılı ılâmıle Sıvrıhısarda, mamfaruracı Celal Ata=o\a masraf .e tesnM Türkiye Umutn Vekili: tahsıl ııe bırlıkte 596 lıra 17 kuruş ıtas'na borçlu ıh'ilâs ve zımmetten gı>aben tutuk sabık Sıvrıh sar Icra Mer.ıuru \e Nıgdenın O\?cık kovunden ^ ^ Tshir Harı Galata İstanbul Telgraf: Lametİstanbul. Mehmed oglu Arıf Levend n ıkametga. < ^ Tel 404C042673 Teşhir yerr Tepebaşı Alp Oteh altında m hının meçhul bulunmatı sebebıle icra emrımn teblığıne imkân olmadıgından teblig! makamır.a kaim olnıak uzere bir orneğınin mahkeme ilân tahtası na ısdarı ve bır suretımn de Cumhurıjet gazetesıle ılânı sure'ıle teolığme karar \enlmıs oldugu lUn olunur (1036) ADRİATİGA S.A. Dİ NAVİGAZİONE Umumî Acentahğma müracaat. Telefon: 44877 44878. OKSURUGU American Exporf Lines Inc. NewYork İstanbul ile NewYork, Fîlâdelfiya, Baltimor ve Boston arasında haftahk muntazam gıdiş ve geliş seferleri. EXECITOB Vapuru lımammızda olup 26 Ocakta yukarıda gösteriîen limanlar için eşyayi ticarive alarak hareket edecektir. Kumpanya, Pire. Napoli ve Cenova'dar NewYork icin lüks .LAGUARDIAt, .EXOCHORDA». .EXETER., EXCAMBÎON«, • EXCALTBUR>. transatlantiklerine yolcu kabul etmektedir. Yakında NEVVYORK'tan bareket edecek vapuılar: KESER Alman Mamulâfı 25 Beygir HER ECZANEPE BLHJNÜR ^ " A CELF1 Normao NORMAG SATIUK ORG SOĞUK ALGINUKIAR1 ve BÖTÜN AĞRILARA KARŞI GRIP TAM DİZEL TRAKTORLERI Traktörleri Yoldadır. KAVALA Törfciy«Ieki kara Radyoevınde bulunan, hiç kullanılmamjr, HAMMOND marka elektrıkle işler, evde kullanılabilır ORG yolculuk dolayısıle acele satılıktır. Müracaat: İstanbulda Ahmed Hahd Kitabevi. Umirde: T. S Gladem Alsancak Gül sokak 32, daıre 6. EXBROOK EXTON EXAMİNER EXFORD » » » y> 19 Ocak'ta 26 » 2 Şubat'ta 9 Şubat'ta İstanbul Üniversifesi Rektöriüğünden: Ünivex*itmizG bağh. Fçn Hukuk Edebiyat, İktisad ve Orman • Bur^uz. Fakultelerine 1 Şubat 1950 de baslamak r e 15 Şubat 1950 de sona ermek üzere oğrencı kayıd ve kabul edılecektir. Fen Fakültesine yalnız F K B Tıb dalına. 63. Kimya Mühendisliği dalına 10 ve Eczac; dalına 6 oşrenci alınacaktır Dış Tababetile Lısans kısımlarına öğrenci almmıjacaktır. Yazıîmak isti>enlerın getırcceklerı belgeler şunlardır: A Ol«unluk diploması ıle Lise bitirme diploması ve kimlik cüzdsnının tasdik'i örnegi; B Oturduğu yen gosterir belge. C Öğreninin etrafı için teh'ıkeli bulaşıcı bir hastahğı olmadığm> çösterir hukumet tabıbi rcpoBiı D 15 lıra imatukülâsyon harcı yatırıldığına daır Üniversite Sıjrr.ınlığınrlajı alman makbuz Unıversıteye vazılmak istiyenlerin bu belceleri bir dilekçeye illştirerek Rektorluğe başvurmaları ve dılek^elermie hangi Fakulte ve bolumlere oğrenci yazıîmak ıstedıklerıni belırtmeleri lâzundur. N O T: 1 Tıb, Kimva Muhendisliei ve Erzacı dallarma ancak «pek iyi» ve .ivi» derecclerde olsnnluk irrühanmı vermış olanlar arasında secim yapılrrsk suretile oarer.ci alınacaktır. Orta derecelerm başvurmamaları, 2 Imatrikulâsvon haıcı verip kayd» yapılmamış olanlara bu harçlar hıçbır suretle geıi verilmiyecektir. 3 Bır yıl ögıenime ara verdikten sonra Üniversiteye kajdoIunmak istı^Pn lıse mez'inlaıırın bağh buIun^vtkHrı askerlik şubelerinden oğrencıhkten başka bir sebeble erte'enmiş olduklarma day belge getııp lerı Ju^ım'iıı. 4 Y8':cek bir öğ r e:jnıi b'tiıdıtt3n sor.ra askerliğıni yapmıyanlar ikincı bir yükoek oğrenıme kabul edilmiyeceklerdir. 5 Dört sömestı uk sure sonunda üst somestre geçmemiş olsn* lar askerlık odevlerinı bıtırmedikçe yeniden imatrikülâsyon işlemleri : apılmıyacaktır. (775) Fazîa tafsilât için Galatada Tahir Han 3 üncü katta HAYRİ. ARABOĞLU ve Şsı, na müracaat Telefon: 44993 2 1 . «pHMET DOKTOR OPERATOR Ziyaeddin Maktav (Çocuk hastanesi) Kutak, Burun, Boğaz (Agır, Dif) Hastalıklan Mütehassısı Ankara Caddesi 15 Telefon 23197 Ev: 84161 NEPTUN ZİRAAT, SANAYİ ve TİCARET TÜRK ANONİM Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanlığmdan: Ortaklığımızın kat'î kuruluşu tamamlanmış oHuğu cihetle kuruluş esnasında ana sözlesmemizin 7 nci maddesi sarahatile Ortaklık sermayesinın hissei iştirakleri nisbetinde tamamını taahhud ve ""c 2i ini dp tedive etmiş bulunan hissedarların bakiye % 75 taahhudlerinden """ 25 ini daha ödemek suretile taahhud eyledıkleri hisse iştirakinin ^c 50 sini ödemis olmaları lüzumuna ana sozlesnıemizin 10 uncu naddesıne tevfıkan yönetim kurulumuzun 24/1/1950 tarihli toplantısmda karar verilrri'îtir. Ortakların ilân tarihinden itibaren 20 eün zarfında hisse iştiraklerinin % 25 ni daha Ortaklık veznesine makbuz mukabilinde ödemeleri lüzumunu ve aksi halde ana sözlesmemizin 11 ve 12 nci maddeleri hükümlerinin tatbik olunacağı ılân olunur. Açık arttırma ile kapak tahtası sahJacak Devlcf Kilabları Müledavil Sermayesi Müdürlipnden: M'ihammen Geçri r T ı>^rı CınriFbVh berlcli teminat: 2C00 cıft Kpa': tah 70X100 3360 Lıra 252 00 100') çift Ka~>k taht=sı ÎPX8t 1180 Lira 88 50 De\:ct Kıtibları Mutsdavil Sermayesi Mudurlüğünce satılacak olan evsafı şartnamesıncle yazıîı kapak tahtasınm açık arttırma ıle sat'sı 13 2 1950 gunu saat 15 te Müdurluğümuzun Ayasofya arkasındakı merkez binasında yapılacaktır. T^cklilerın yazılı gun ve saatte geçici teminat akçelerile komisyona "aşvurmaları Şartnsrpe bedelsiz olarak müdürlukten istenebilir. (847) BHLEŞMİŞ MELLETLER TÜRK DERNEĞI ÜYELERİNE Biıleşmis Milletler Tıirk Derneği ana tuzuk gereğince genel kurul toplsı 'ı c mı 30 Ocak 1950 Pa^artesi gunu saat 16 da Ankara Ha!ke\ır.de \ EDafağın '3n butun uyelerin teşrifleri rica olunur. TOPLANTI GÜNDEMI : 1 Toplantı başkan ve kâtibinin seçimi 2 Idare heyeti rapoıunun okunması ve müzakeresi 3 Ana tüzükte değısıklik yarjılması 4 Yeni idare heyetinin seçımı. Yağmurlu.rutubetli ve soğuk havalarda Nezle Daçlangıcında İYİ BİR EMLÂK SAHİBİ OLMAK İSTEYENLERE BÜYÜK BİR FIRSAT: Istanbulun birinci derecede sayfiye yeri olan Caddebostan Plâj yolunda 13 numaralı apartıman deniz ve her türlü vesaite rok yakın, iki dönüm bahçe içınde müteaddid çam ve meyva ağaçları ortasında iki kat ve üç mustakıl daireli kâgir apartıman Kadıköy 1 inci Sulh Hukuk Yargıclığmın 947'900 dosya numarasile açık arttırma suretile 6 şubat 950 pazartesi gunü saat 1012 arasında Mahkemece satılacaktır. Fazla malumat almak istiyen taliblerin yukarıda yazılı dosya numsrasile Başkâtibliğe ve gormek istiyenlerin mezkur adrese muracaatleri Banat DİŞ FIRÇAS Sabırsızlıkla beklediğiniz RADYO Li M GRIPIN alınız 107000 KİLO KARPİT Alınacakt.r, ANKARA ELEKnİK. HAYAGAZİ ve OTPİUS İSLETME MÜESSESESİNDEN: 10 000 kilo (ceviz büyüklüğündei karpit, 50 kiloluk fıçılar ıçinde tes'.ım edilmek sarüle satın a'unacaktır Alâkahların t«kiıflerını en geç 10 Şubat 1950 Cuma akşamına kadar Müessesemız Umum Mudurluğune gondermeleri rıca olunur. REDHOUSE İNGİLİZCF TÜRKOE LÛGATİNİ Pek \akında piyasava arzedeceğimizi, müjdeleriz, Umumî Satıs Yen: Amerikan Bord Ne*riyat Dairesi Rızapasa yokuşu numara 50 Posta adresi Merkez Postanesi P K. 142 istanbul GRİPİN Grip,Nezle ve SoğukAlgınLığına karşı en başarıLı iLaç dıç 4 Saat ara ile gunde 3 kas€ aünabiur» KfİNINLI REKABET İNŞAAT KOLF.EKTİF ŞİRKETİNDEN: Çenherlitas Garanti Bankası üstü kat 2 İstanbul Içeıenkoy ve Florya mevkıinde satışa arzetmiş olcKı!*umjz aısalaıımıza talib ve tapularını almış olan müstcrıleıimizın bddema taksıtlerini Şirketimizın Kapalıçarşı 95 96 ve 97 numaralı hesabımıza yatırmaları veya göndermelerini bildinnıstık Bu hal bazı yanhshklara ve müşterileıimize zamamnda mukabil makbuz gondcrmerrize mânı teşkıl etmiş oldugundan savın musterılprimızın eskİJİ gibi taksitlerinı posta rtavalesile Şırketımiz adına gondermeleıini hassaten ıstırham edenz. SÜMERBANK EREĞLİ (KONYA) PAMUKLU SANAYİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜNDFN: Müessesemiz sağlık teskilâtma Kızılay mezunu bir hemsire ile Kuçük Sıhhat Memurlan Okulundan me^un bir sthhat memuru alınacaktır. TKaliblerin Memurin Kanununun 4 uncu rraddesındeki şartları da haiz olmaları lâzımdır. Yukandaki şartları haiz olanlara 200 lıraya kadar aylık ücret verilecektir İsteklılerin dilekçelerıle beraber asağıdaki evraklarını doğruca Müessesemiz Müdurlüğüne gondermeleri lâzundır. 1 Nüfus örneği, 2 Tahsıl belgesi örneğ! 3 Bonservis örnekleri 4 Tercumeihalleri. SÂBAH OCLE ÂKŞAN Her yemekfen sonra giinde 3 defa dişlerinfzi RADYOLİN Diş Maeunu ile fırçalayınız.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog