Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 25 Ocak 1950 Seçim tasarısını înceliyen komisyonda bir hâdise BU AKŞAM Baştarafı 1 inei sahifede salâhiyeti verilmesinin doğnı olmıhükumet tasarısmda kurula veril yacağında ısrar etmiş ve bu mümiş olan fonksiyan ve hukümlerde talealari sırasmda: «Fikir olmıyan bir değışıklik yapılmaması şartile bir yerd« efkâr da bulunamıyacaşoförun teklıie itiraz etmişlerdir Bugun ko ğmı, hamalm, bakkalrn, nuşanlardan bilhassa Mumtaz Ok kahve köşelerındeki söylentileri ef İstanbulda kalan 4 güreşçi Dünya men muhalefetin de İhm Heyetmin kârı umumiye diye kale alınamıya Greco Komen şamphonası için gömşüne işürak etmemek suretile cağını üeri sürmüştür. Türk güreşçilerile çalışacaklar ©lgunluk gösterdiğınden bahsedince, Komisyonda buhınan D.P. milletNuri Özsan soz alarak, D P. nin ka vekıllerinden Fuad Hulusi DemırŞehrimizde .îstarbul ve Ankara naatini muhafaza ettığini, 78 saat ellı, Fıkri Apaydın ve Nuri Özsan suren tartışmalar neticesinde de bu muteaddid defalar soz alarak C H. GıekoRomen takım'arı ile ıkı maç karaatıni değistırmemis olduğuruı. P. lılerin mütalealarına cevab ver yapan Fransız guresçılerı dun uyuksek seçım mahkemesi fonksiyo rmşlerdir. Tartısmaların en hararetli cakla Parise hsreket etrnıslcrdır. nu degistırılmemek kaydıle hüku bır zamanında Adnan Menderes de Evvclce de yazdığımız gıbi, bu tamet ta5arı=ıra il'ıhak etmiş bulun EOZ almşsa da muzakerenın kıfaye kımdan dort guresci staj gorm=k >zzıc mcmlcketimızde kalmıslardır. dueuru açıklamıştır. tine karar alrndığmdan konuşması Eu gure=cıler: Bıcl (57). Vcıdı*ıe Nuri Özsan secim yolsuzluklarrn mumkun olmamıştır. r 62). Chezneaux (73) vc Da\idovıç da CET3Î mueyyideler kâfı olduğunu Bundan sonra Reside Özsoy (Kay , • 87) dır. ileıı suren bir mutaleaya da şoyîe serı), tasarıdaki tahkık kelımesınm Eu dort FrpriMZ gure^cisi iki ?v ce1 ab ^ erTni£tır : cıkarılarak yerme «İcab ettiği tak memlekçtımızdc k^lacaklar ve Ş J < Sahte sened tanzim etmenin de cezaî müeyy,desi vardır. Fakat dırde gereklı malumatı toplar» şek rescılerımizle birMkte cplışıp, ka np e sa'ıt»'"âr ceza sormekle eeraber lınde bir prensipm kabulunu tek! vaptkt=n onra rrilli jures takım,tanziTn ettiği sahte sened de ıptal o lıf etmis ve bu teklıf ıktıdar parusi mızla bır!:kte 1930 dunva Grckolunur » Seçımde yapılan volsuzluk milletvekıllerı tarafından uygun go , Romer ş^mpi' o.ıasna katilmnk ulann e%Tak uzerinde tesbıtıne im rulerek redaksiyon heyete ha\^ıe zere 16 mart gunü uçakla StockkİT olmadığmı soylıyen Nuri Oz edılraistır. Seçım kanununda ıtıraz hclm'a eidecoklcrdir san icabmda tahkıkat yapmanm mekanızmasınm en \ uksek mercıı Bolçe hakcm heyeti tesbit edildi gereklı olduğunu izah etmiş *Se | clan bır kurulun malumat topla;. an Spor oyıınları frderasyonu, Istançim kanununda ıtıraz mekanizmesi )bır buro huvıjetıne sokulduğunu jka\deden Adnan Menderes ve Nuri fcul bölaesırdc bir hakem hc\e*ı islemez bir hale eetırılırse bu takdırde emrı vakılere yer verilmiş o ' Ozsan maddenin yazJmasına ıştirak ( te^bit ederek bunu sianhğa bıldir! etmemısler ve redaksiyon heyetin | mistir Uzun zanfiandanberi tehb lur» demistır I heyeti tarafrdan deruhde edilrrekBu mutalealara karşı Halk Partili çalışmalarma kytı'rarm'ardır. te olan bu \s?ıfenin ılk azahğıo.v mılletvekıllerınden bır çokları ioz Nuri Ozsan' Bu komisyona iş*iJluzaffer A1»?, alarak ıtırazlarda bulunmuşlard'r. rake luzum kalm=mı=t'r> demiş, t'ıl Fer'dun K^rav Yuda Orası \e Lutfullah Örcnaın Konuşanlar arasında bilhassa Haık hakıka D P. muleHekilleri seçım iPartisine j'eni kanlan Necatı Rr komısyonunun oğleden sonra yap tavın edilrpi'îerdir. Yeni komite i!k toplant"=mı dun 3V==m vapmı^ır. dem. yuksek seçim kuruluna tahkık tığı toplantıva gelmen.i^le'dır Kır koşıısu Bü\ükadada >apılacak Fransız gfireş takımı dün Parise döndü M E LE K SİNEMASINDA Amerikada: Komedi filmler arasında birincilik mükâfatını kazanan hakiki şahescr. {^«Babıâli baskını» nın yıldönümü vesilesile Üniversitede lisan imtihanı meselesi ) ZORLU MİSAFİR ( Sıtting Pretty ) En ince nüktelerile... Nefıs ve dayanılmaz derec e de güldimicü sahnelerle Amerıka aile hayatını gosteren nefis ve eşsiz süp^r film Sizı 2 saat kahkahalarla şüldürecek. Bas Rollerde : ROBERT YOUNG CLIFTON \\"EBB ve MAUREEN O'HARA Numaralı bıletler erkenden satılmaktadır. Nazım Paşanın romanı AZAK ve TURAN Sinemalarında ^5Etınclcrden itibaren İki V>u>uk fılm bir arada B U G Ü N 1 KORSANLAR Baş Rollerde : (Türkçe) TAMİROF FREDERİC MARCH AKİM Kahramanlığı dıllerde dola?an .. Kudreti dunyayı çıldırtan bir hârika Bu mustesna programa ılâveten ; 2 YARIŞLAR Oyna\ anlar : KRALI R U S E L L • ALAN • L A D D Ğ. A=k fedakârlık ve macera ıle dolu sıiper aventür film. » Kadıköy LA "HALE,, de ^ Busun matınelerden itıbarcn 2 fevkalâde fılm birden. TRAVİATA ÖNCÜ Amcrıkalıların Italyada Homa Dc\ lct Operasımn arüst ve orkestra^üe hazırladığı VERDU nın şaheseıi KAHRAMAN Beden Terbıvesi Gencl Mudurljğu K T KOSUSU bu hafta pazar eunu Merhum Med.ne mollası \e ıkı kategori üzermden Buyukadsda Maarıfı Keoir azasından Muderyapılacaktır. Baştarafı 7 tnet schifede rıs Hurrem efeııdı mahdunnu emeklı Muh Alba>ı Gahb TelIinın daha verimli eabsıp işlerini Saat 11 de başlıjacak olan Hu seren.n ka>ıno:rader., Behıce biran evvel netice'endirmesi içın yarışmanm üçüncu katesorı me^aDemırseren, Hurrem Atıfet ve gereken tedbirlerin almmasım ısfesı 5000: birınci katcaon me^afesi Haldun Inanlının babaları Y temekteydi. Komisyon raponında d° 8000 metredır. AtletlerH toplaılı Eksiltmeye konulan is: Muh. Tarık ve Fahir Demırseıevatandaş şıkâvetinın en yuksek nm buyukbabaları, Guraba hasyerı de Adalar kulu'unui lokalih.1 Antalya Su Isleri 10 uncu Şube Mudurluğü bolgesi içinde tanesı eskı ıkıncı tabıbı \e D. makesi olan dılekce komi'vonunda Her sene buyuk bır alâka kszı bulunan Isparta Uluborlu sulama kanalı. regulâtor ve sınaî yapılan Demır> olları Samsun Sı\as bupune kadar birıkmiş 8000 dosya nan bu koşunun bu scne de aynı insaatı olup tahmin edilen kesif bedeli fıat birimi esası uzerinden 65101 hattı hekimlığınden e:*~" lı feulunup, Vunlar içinde 7S senedir alâkayı goreceği munakkaktır. lıra 99 kuıuştur. Doktor VASSAF İNANLI cevabsız kalanîarın mevcııd oldu2 EksıJtme 3 2'950 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 10 da Fahreddinin cczası bitti 23 1 950 salı geces Hpkkm rahğu ifade edilmekteydi. Buna .«emetıne kavuşmuştar. Merhumun MuhtelıtFırst Vienna maçında. Antalja Su Işlerı 10 uncu Şube Müdürluğu binası içinde toplanan Ekbeb olarak da vatandaş rmıracaıtcer.azesı 25 1 950 carşamba g j Avusturyalı sağ haf Schaffer'e yum sıltme Komışyonu Odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. îerinin artmast, bu murscaatlere nıı Feneryolundakı koşkunden 3 İsteklilerin eksiltme şartla«nnası. sözle^me projesi Bajınruk atan sol iç Fahreddın Cansevekaldırılacak ve Kadık^\ Osmandilekee ve geçıci dilekçe komısyonre Bolge Mudu'ü Vahyi Oktay, a dırlık isleri genel şartlaşması, umumi su işleri fennl şartlaşması ile ağa canrı.ıde oğle namazını larının kâfı geîmemesı ileri sürulmııteakıb cenaze naması kılınzamî salâhıyetini kullanarak bır ay özel ve fennl şartlasmalarla projeleri 3 lira 25 kuruş karşıhğmda Anmekte ve cvelki senelerde yılda dıktan sonra. Karacaahmeddekı talya Su I?leri 10 uncu Şube Mudürlugunden ahnabilir. musa>>aka boykotu vermi'ti bin dilekçe gelirken şimdi 4 bın aı'e kabrıstanına tevdı edüecek4 Eksiltmeye girebılmek için isteklilerin 4505 lira 10 kurus Haber ald'ğımza gore. ccza hedilekçe geldisı, her vıl 2 bin dilekt r yeti bu futbolcuya vcrilen cezîyı gcçici temınat vermeleri ve bu isın teknık ehemmiyetınde bulunan diçenın terakum ettiği kavdedilkâfi gormustur. Bu takdırde Fah ğer bır i'i muvaffakıyetle basardığı veya idare VP dcnetlediğini ispata mektevdi. Neticede 16 komısvonTEŞEKKÜR reddin bu haftadan ıübaren takı yarar bcigelerıle bırlıkte eksıltmcnın yapılacağı gunden en az (tatil dan alınacak uç uveden teşekkul gunlerı hariç) üç gun evvel yazı ile Su işleri 10 uncu Şube MudurluOlunüîe bızlerı kederler .çınde bıra mındaki yerini alacaktır. edecek 48 kışılik komısvonun kenğune başvurarak bu işin eksiltmcsine girmck içın yetcılık bclgesi alkan aıle bınunımuz emekh vetermer di arasında 6 tâjı komisvonla muf'Adalet» takım dcnivor maları ve bu belgeyi gostermeleri şarttır. racaatlerı zamanında mhayetlendı ALBAY ASIM ŞEKERKAYA Adalet Mensucat Faorixa=ı Gencn.n cenaze rrerasımınde bızzat hazır Süre içinde bclgc ıstcğınde bulunmıyanlar cksiltmcve giremezlor retılcceğı izah edihyordu. aulunmak \eya uzaktan m«ktub ve lık kulubunden aldığımız bir m;<5 isteklilerin teklıf mcktublarını ikinci maddcde vazJı saatBu mevzuda konuşan Ferıdun tels^îfla acımıza ıştırak etmek kadır. tubda. pazar gunu Seref stadmaa ten bır saat oncesine kadar Antalya Su işleri 10 uncu Şube Mudurşıraslığını gosteren dostlarımıza derın Fıkri Duşünsel, Vasfi Gerger ve Karagumruğe 21 maelub olan ta luğune makbuz karşıhğmda vermeleri lâzımdır. Ömer Asım Aksoy goruşlerıni bil savgı tesekkurlerımızı bıldırınz Postada olan cecıkmcler kabul edılmez (347) Merhumun. eşi' $ad*ye Seke^k^ua, kımlarmm B, kadrosu olduğu yadirdıler ve raporun kabul edilmeJfuUiU Lemzn Çlrjıaz, Ner\n>an 6 u zılmaktadır. Fak'blerim 7 puvan SPsinı istediler Bu arada Omer Asım şampi onluğu gaıantıliv»n run, Mahmure Sekerkcya, oğlu De çerek Aksov vatandaşlann Meclisle alânız subayı Şekerkaya, djmndlan Adaletin terfi Abdı Et«m Yonsel v e Ayje Karaormaçlarma hazulık Su arabalarının çıkardığı Kurmay Albay Avnı Çirnaz, kadın clmak uzere Faruk. Haydar. Kcıim, manm annelerı, Nevber Telımen Bedığ kalı olmıyan müracaatlerde bulun terziti Cemal Burun Karaoıman \e E*em Yonsel'n buyukgürültü önlenemez mi? duklarım, bunun önüne geçılmosini Orhan. Şevket ve Nazım sıbı cn i< i annele"l, Muhlıs Telımen ve Hasıbe 1 2 3 4 5 6 7 8 istı>erek bir şahsın «Evleneceğım, * * * 6 ojur.cunun yerini genc^re \creBeşiA.taş. Şaır Nedım caddesı Yonselın kajınvalidelerı param yok. para verin de evleneToprak Oiisten Kâzıra. yarışcı ve rek takım der.emek istendı§i ,'e 2b numaıada otuıan bır okuyuEMİN'E YONSEL yim • dıye Meclise muracaat etü jetıştırıcı Şevket Pelruzun ağabeylen. mezkur mektubda ılâve olunmaktacumuz. Ihlamur caddesmdek. ve'?t etırıştır. Cenazesi 25 ocak 1950 ğıni başka bır şahsın da, «Elbısero I?mir aviıkatlarından Baha Yoruğun dır. Hamıd ye çeşmelermden su alan pjnu oele namazını mutenkıb Teşvı. yok. bana elbıse almız» şeklınde kambıraaen demır tekerleklı arabalarm cad O3 kı>e canııınden kaldırılarak Ferıkoy yardım talebınde bulunduğunu mi Emekli Tuğbay Osman Pekuzun Kakao ithali icin do\ iz tahsis deden sabahı karşı geçerek, hernın Izmirde vaptıracağı subc binaöi icin Turk mimar ve muhenk ^ ı i «rprTin? cıefnrcjılec^v I sal olarak gdsterdi. Bundan sonra (P318t hastalığında ve olamunde Mevlâ garıkı rahmet eylıye. edildi kesı uyandırdığından şıkâyet etdısleri arasında bır proıe musabakasi açılmıstıı. Musabaka mudBu vatana fedakarane hızmetııu Başkan Faık Ahmed Barutçu, ra kmdan gorduğum ve takdır ettığımy a . Çelenk gonderıimemesı rıca olunur, bu dcti 30 nisan 1950 tarihine kadardır. Program ve vazıyet plâm mekte ve şoyle demektedır: e n Zkonoml ve Tıcaret Bakanlığı kaporun bır karar alınmak uzere fazıleth aşker» elımden gelen h e r kao çekırdegı ve kakao >ağı ithal' ıcm * * * Bankanm Ankara merkezıle İstanbul ve İzmır şubelerinden be« Arabacılar çeşmeye daha 09 Meclıs rıyaset divanına havalesıni yardımı şerefle yapaca|ım ve m « ı . 100 bın sterbn talısıs etmıştır. Bnlg» delsiz ahnabilir. (805) evvel varabılmelerı ıçın bırbırleketin borcunu da odeme^e calıjaca Sanayı Bırüğı cuma gjnu bu tahsıs: Eczacı Mektcbi Terhum profesorlerın. teklif etd ve bu tcklif kabul edılğjm» gıbı aiil ve vefalı duygu ve du lhtıyac sah.blerme tevzı edecektır. den Ho\sep Celalyanın kızı ler le yarış etmek suretıle bü •4 dı. 5 mclerını candan tahakkuk ettlren tün cadde halkını ve cıvarını raBAYAN ALİS CELALYANın Necati Erdemin sorieri Haydarpaşa hastanesl Bajhekırm muhe hatsız etmekted'rler. Bu gürul a \c'at etîıg' tee^s'irle bıldırılır. Ankara 24 (Telefonla) De terem Generai Edıb Opana ve degerlı En korkunç maceralarla kanlı bir çete reisinin eline esir düşen bir • tulerın bilhassa sabaha kaışı olDr. Huseyın Hatıboğluna. Cenaze meraımı \arınkı perşembe Soldan sagamokrat Partıden ayrıldıkUn son dahılıyecııınamı Ha$ım Ozere, şefkatlı gavretlı ması, uykuda bulunan çocukladoktot ın müthiş havatı ve gördükleri 1 Yuıdumuzda hukrnjnu surmekre gunu 2b ocak 1950 saat 14 30 da Bej oglu ra uzunca bır muddet bağımsız o hem^ırelere dığer mensublarına cenarımızı buyuk bır korku iç nde clan şıddeth mevsım (ıkı ke'ıme . 2 Eahkpazarı Uç Horan Ermenı kılıae. larak çalışan Muğla mılletvekiiı zesıne ıştırak eden ve tazıyette bulusınde lcra oîunacağı ılân olunur. uyandırmakta ve b'zleri bızar Vukuu m'amkun. 3 Afl keser \azıNecatı Erdemin Halk Partisıne nan savın akraba ve do^tlara mınnet ve Işbu etmektedır. Bu arsbaların hıç >ette. 4 Maddi veya mane\î bır kaımdT. ılân hususi davetıys yerıne çukranlarımızı arzederız yazıldığı malumdur. C H. P. Mecderd net.cesı dujduğumuz, çocukların olmazsa yavaş gıtmelennı tem n ve genclerın devamdan gerı kalmamaPekuz a'lesi İis grupunun bugunku toplantısında Tazıyet ziyaretınden iıntına ed.lmesi ıçın alâkadarlarm nazarı dıkka l a n gereken >er. 5 Vapurlaıd?ki rıca olunur. Bujuk sanatkâr \\ A L L A C E B E E R Y ' nin son filmi Genel Sekreterliğın buna dair tez* * * 1 vuksek mevkı yo.cjlarına rrtahu= kutın celbetmenızı rıca ederım» Cer.aze Levazımatı BECIDYAN keiEJİ okunmuştur Soz alan NecaKuçuk vavrumuz çuk daıre. 6 Bır dı zuıicnır \a .sır.ın B u g ü n M a t i n e l e r d e n î t i b a r e n ti Eıdem de hayatınm bir tanhçe* * * varısı, tersı Ansdoluda ersek.erın taTüccardan tehdidle para FATMA BEYZA ERGUNUN şıdıkları adlardan bırıd.r. 7 Suhı smı yaptıktan sonra kendi tabırıle, hastahğını «uratle teşhıs ve tedavi Türkçe sözUi nüshası Orijinal nüshası isti\pn adam Cemil Alburzun cşi Nemıde Alburzrradde'ere mahsııs bır kab. oğuhne vaD. P ekâbirıle arası açıldığından eden azız meslekdaşım çocuk hastaVefada Kahvecı sokagıma 2 numa. <iîtalarımi7dan bırl. 8 Çift goz ustu la Keşfnat \e Irsaat T A Ş. Muduru paıüden çıkarıldığım anlatmış ve hkları mutehassısı Dr Artur BazırgânNecatı AİDurzan annelen YukseıC M u . ra'ı e\de oıuran Akıf Ak\uz adında kıl grup'an ('kı kelıme). hendıs Danış Koperle Dundar Koper bırı, BalıkpRza) mda^ı tı ccardan tehHslk Parüsınin demokratık zıhnı >ana hastahğı muddetınce tedavi edıl. Yükrrulnn nyığiya. dıgı Sışlı Marmara klnjgı doktor. d.dle pi>a k"oamağa y e l t T i r i e a zaAskeri yete daha sadakat gosterdığinı an^ • H ^ ^ I ^ S İ E N M L RN A ^ ^ ^ ^ A A I D 1 In bas ( kı ke'.ıme) 2 Cr^'in ve Daneioe Koperln halaıarı, hemşıre ve hastabakıcılarına gosterbıta *a'?fından v3ka)?rrrısti'. Hak'm Aloay ^Iazhar Elçıcglj ıle Fen renkte " Tepelerın \ ık«e'clıjrıııı î a î ladıgndan bu partıve yazılma ka dıklerı son=ıız ıhtımam \e şefkatten memuru Adnan E'.cıoğMnun \ e Nahıoc de ıcın kııUam'tin ke ıme, bır sıfat rarı verdığıni sovlemış ve alkışlan dolajı te;ekkurlerımizı sunarız Eaşdoğanın jengelen Salıhattan ba\an Bed'a Erg'in Dr ArsUın Ergnn mıjtır. «KARA KARTAL» HACI MURAD GELİYOR» «FİRARλ ve «CİNNET»in E?siz Kahramam \ t..kısı 45 Kny esrafıroan bır ovnak Kem,sı Vucud ıcı=mı belirtTiek HACER ALBURZ Meclise yapılan • müracaaller JOHN HALL LYNN BARY Heyccanlı dakikalar yasatacak cmsalsiz aşk ve bujuk maccralar fılmı. ÖLÜM Antalya Su İşleri 10 uncu Şube Müdürlüğünden: v (İkinci sahijeden devam) cu kısmı: Yalnız Paşa çok muşa endişe ile sorar: «Peki ama teber bır hanımla evlı. Onun üsÜnıvers teye devam e^en Galatasaray ve Fransız Lselerıle Zengma gıbı zengm, munevver. tüne senınle resmen evlenmesi Ingılız Amerıkan Kolejlerı me mağrur bır kız bızım kâhya 'le mümkün olamaz. Şımdılık kâhzunlarından aldığımız bır mek evlenmeğe razı olur mu?» Amca yası olan Ermenıye varırsan ilertemınat verıyor: Yeğenı onun de .» Nutkun gerısme luzum kaltubda şo\le denılmektedır: . Istanbul Unıversıtes. İktısad hıç bır sozünü kıramaz. Işte en madı. Kanı beynıne fırlayan kız Fakültesı 17/1/950 tarıhınde şu kat'î yem n' İki gün sonra hıddetle haykırır: «Bu ne alçaktam IKI yayınladı: (Yabancı dıl mşan yüzuğunü getirecek.» Yu ça teklıf bu; onun kâhyasına mı yoretn^elığinın 11 ıncı maddesı zuk geldı Paşa memnun, Paşa varmak? Olürüm de buna razı gereğınce Türk ve ecnebı hse mesud, Paşa valıliğin de, ku oUara » Afallayan amca yalvarler nden mezun olanlarm Unı mandanlığm da üstunde bır bah dı, otuz b n donüm, servet, ıst.k» bal.. Nafıle nafıle. Amca nıhaversıteye yazıldıkları tarıhten tnarlık tacıdarı. * * * yet bu işın bır olup bıttı olduıt baren dort somestr içinde b 1 yabancı dıl bıldıklerını ımtıhanZenğına, nışan'.ısınm sürul ğunu anlatmak ıçın «ben senın la ısbat etmek zorundadırlar.) mes le. hıçkırıklı bır matem ıçın namına nışan yüzuğunü Paşay* Lısan ıçm lıse mezunları za de. Amca eve varınca jeğenmın gotürdüm bile» deyınce nefretle boynuna sarılır: amcasının yuzüne tükuren kız: tcn bır ımtıhan geçırıvorlardi coşkunlukla Bu maddenin asıl istedığı şe> oAllah yeğeninı kalbmden 3'ara «Öj'leyse ben yapacağımı bilı< şımdı\ e kadar lısandan muafı ladı ama amcasmı da otuz bın rım» dıye odadan fırladı. * * * \etlerı tanınan yabancı dılle donumluk arazın.n ırutevellıl tedıısat japan resmi lıse Galata ğıne kondurmakla bu aıleyı yalKız kayıb. Amca öğrendi ki sa.av ıle Fransız, Ingıl z ve A nız Bağdadın değıl dunyanın da hıç tanınmıyacak bır kıyafet rr.crin.rn Kole]lerı ve d'ğer ec sayılı bır zengm: yapıyor. Gelen tebdılıle Şat vapuruna atlayarak ncbı lıse mezunlarını ımt hana fclâket geçıcı, gelecek saadet ıse Basraja doğru yollanmış. Orasokmak veya yabanc: dıl kurs eoedi. Aşk dedığın bır genclık dan da Ingıltereye gidecek. Bülarına devam etmek mecburıye hastalığıdır, zamanla çok geçtun emelın n yıkıldığını görea tır.de tutmaktır. meden s hnıverır. Halbukı buyuk Ermenı, Paşaya koşar. Çok yuBu lıselerm mezunlan bizler servet, hayat boyunca ve hayat karlardakı saadet tahtından bir 949 da hazırlanan yeni talımat tan sonra da evlâddar ahfada de anda yuvarlanmanın verdığı hıdnameye bu maddevı ılâve eden vam edıp gıden daımî nımet. Sa detle Paşa Basra Valısıne derhal lerden bazı noktaları efkârı u atlerce süren nutkun daha bu bır telgraf çektı. Kalabalık ınzımumıye onunde aydınlatmaları birınci kısmtle kızdakı kalb sı bat kuvvetlerıle vapura gıdea zısı yarı yarıya ınmışti. Basra Valısı kızı yakalar. Kızı nı rıca edıyoruz: Nutkun ikinci kısmı: Yalnız kayığa mdırıyorlar. Tam o sırada 1) Yukarıda adı geçen 1 se me mutevellılık yolıle bu sonsu2 vapura Ingılız bandıralı bır kazunlarına »Yabaneı Dıller Mu servete konmak Zengına'nın yık yanaşır. Meğer Bağdadda kıdurluğu" bugune kadar nej'e ıs elınde Fazla duşunmesıne luzum zın taraftarları, çekılen telgrafı tınaden lısandan muafıjet hak yok. Hem Paşa gıbı bütün Bağ oğren nce İngılız konsolosluğuna k.nı veııvordu? Şımdi ıse neve dadı ayağına kapandıran bır muracaat etm.'sler O da derhal •stınaden bu hakkı kaldırmak ıs kudretın aşkma mazhar olmak, Basra Konsolosluğuna yazmış. tıyor? hem bu mazharıyet sayesınde Kapıtulâsyonlar devrı bu. Kon2) A Maarıfın buyük mas öyle heybetlı bır servete ermek. solosun bır telgrafı ıkı vılâyeti raflara katlanarak yabancı dıl Kızın ruhunda ıkı kutbun cazi birden yere serıvermışti. le tedr.sat japtırdığı resmi 1 se besi, b r yanda delıkanhya olan * * * de dcrslerı kımyadan felsefe aşkı, ote yanda Paşadan aıleye Aşkta kaybeden Paşa ikbalde ve kadar fransızca okumuş ve geleceK servetle kend.ne gelecek 9 uncu sımfta ıngılızce veya al ikbal. Ikınc cazıbe ıkı kat kuv kazanarak Harbıye Nazırı oldu. mancadan bırını de yardımcı vetli. Belli bırıncıye galebe çala Avnı zamanda Başkumandan bu1 san olarak almış ve bıtırme ım caktır. Yalnız istıkbale aıd b r lunuyor Balkan Harbının ıkınci tıhanını da bu hsanlardan vere endişeyle sordu < Sen mütevellı safhası İttıhadcılar Babıâlıye bir rek lıseyi d'ğer mekteblerden olsan bıle ya Paşayı vahhktsn baskın yaparak Kâmıl Paşa kabir sene îazla okuyup 12 senede kaldırıverırlerse sonra ben ne bınesını duşurecekler ve rahmetlî bıtırmış Galatasaray öğrencıle olurum?» Amca yeğenmın çenf Al: Fuad Turkgeldinın kitabmdan ancak şımdi dğreniyoruz kl rını. sını okşayarak temınat verd ıkt.darı ele aldıkları gibi Nazım B Tcncffüste dahi türkçe ko «Kız sen deli mıs'n"" Onu valı Paşayı Sadrazam yapacaklar. İki nuşulması yasak edılm § Fransız lıkten kaldırırlarsa Nazır olur, taraf bunda mutabık kalır. DeNazırlıktan kaldırırlarsa Sadra mek Ermeni amcanın kerameti hselerı mezunlarını. C İngılız edebiyatını yabancı zam olur. Öyle bır adam ıçın varmış. Valılıkten kalkan Paşa d .'.e hatmetmış Ingilız ve Ame kaîkmak demek daha yükseğe Naz'r oldu, Nazır olan Paşa şımçıkmak demektır.» rıkan Kolcjlılerını. di Sadrazam olacak. 23 ocak Dışı ruhunun ezeli zâfı. GözüD Ve dığer ecnebi lise me nün onunde koskoca bır İmpara 1912, baskın; tantun. İşi ters anlayıp kendmin atlatıldığını sazunlarını. torluk Sadrazammın karısı ol nan Paşa h ddetle odadan dışarı 1 Yabancı D 11er Mudurlüğ'j mak hayalıle mırıldanır g bı cefırlayarak baskmcılara küfürler ımtıhan harcı yatııttırarak lısan vab verdı: «Pekı amca, senın vasavurmağa başlayınca atılan b r b.ldıklermı bır ımtıhan geçirt z'yet nı duzeltmek ıçın Paşaya kurşunun kalbıne ısabetıle ânıde mekle ısbat etmeğe nıçin mec varmaya razı oluyorum » Amca yere serılıverır. Ellı kusur yıllık bur tutrraktadır'' >eğenme sarıldı. Zaten öyle bır hayatın romanı bovle bittı 3) Acaba bu oğrcncıler yuka akıllı bır kızdan böyle bır karaı tıda ısımlerı geçen hselerı bıtır bcklenirdı. Şımdi nutkun üçünİsmail Habib SEVÜK mekle l'ssn bıldiKİerm. ısbat et0 memışler midır « ÖLÜM Proje Musabakasi Tiirkiye Cumhuriyet Merkez Bankası BULMACA 1 1 II • «1 1 • • • 1 1 • YILNAZ P E K REIS İ ALKAZAR f R O S S A N O B R A Z Z İ ile iİftihar ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ UÇURUMA DOGRU ve gururla seyredeceğiniz büyük bir Türk filmi I İMPERYO ARG ENTİNA ve MİCHEL Sİ MON'un yarattıklan heye can dolu bir şaheser ıcın kuHapılan kehmeleden 6 C^v< rıimce taşınması >p îa'k bır s'l^hîn mahfazası olur (iki keltmel 7 EııEizı>von mahkemelfrının bas işı 8 c I tarbıfun \azhk >e:ıerınden İHTİLÂLCİ • « " RUHLAR ( T Ü R K Ç E ) ( ok ) Tsa Evvelki bulmacanm halledilmis sekli 1 2 3 4 5 6 7 8 öun Hdkkın rahmetme ka\u=mu;tur. 23 oc?k çarşamua gunu Fatıh cam 1 4 e r f'nde ogle namazı kıhndıktan sonra Beşıktaş Yahjaefendı dergâhı hatıresınde defnedıleeektır. Çelenk getırılmerr.esı rıca olunur ATLAS FİLM ^ | Bu akşam Ş A R K Sinemasmda ( Ü D FL ) Y R İM 10 <o Thomas Rovde hıç bır zaman a cinayet. Jım yavrum... Battle «Herek telcfomı aldı. Ber karımdan bahsediyorum. ikinci kaceleye ae*inlmektcn hoşîanmnzdı Jım'in cevab vermesine vakıt mutad yüzunde en. ufak bir ıfade rımla evlenmek içın ondan 3vrıldıHaddızatında uzun bir zaman olan kalmadan telefon çaldı. Ahizeyi a değisikhgi olmadan dınledi. Sonra ğım zaman muhakkak kı onu jorbutun bır dal.ıka bo\ unca usırsk larsk konustu. Bir iki dakıka dın Leach'e: dım. Fakat sızi temın ederım ki Anduşündn ve sonra cevab verdiledikten sonra «iyi» diyerek ahize Hemen Nevile Strange'ı bul, drev benden nefret etmez. O. o bır Bu sualı neden bana sorduğu yi kapadı: melek gıbıchr. getir, Jim. dedi. nuzu anlamadm. Benım işim de Ceket kolundaki kan. insan Nevile f»eldiği laman Battle te Mufettış Battle masanm üzerine, eıl Sızm ısımz Ama, bence, pek kanı ımış, dedi. Ladv Tressilıan'ın lefon kulaklığıru henüz verıne as ılerı doğru iğıldi: muhtemel değıl derım. kanmın ajnı gruptan kan. Galıba mıstı. Size şunu söyliyevim Mr. rvıren: M. Kenan Kan Bu cırısyeti ış'.emesi ihtimali Nevile Strange'm hesabı tamam . Vazan: Agatha Christie Nevile bfcmbevaz kesilmiş ve vor Stranse. dedi. Cok talıhlı bir adamdaha kuvv'etli olan birısi var mı? Battle pencereye gitmiş bujuk gun bir halde Scotland Yard mu sınız. Emin oîun ki şuphelerin sızm 5el>iz senei^.ıberi ılk defa Ma şeyleri farkedersmiz. Hattâ herbır alâkayia dı?arı>n seyrediyordu. fettısinin tahta heykel gibı yü üzerınızde toplanmasından ben de Thomas başmı salladı: İEkaa^n vurda Gonmuşti Çocuk kesten çok farkedersinız.> Bahcede adamakılh guzel eenc zunden bir mana çıkarabılmek ü pek hoşlannıadım. Fakji le \apahm Bence k?tü olması en muhteHa\nr. Thomas Royde Nevıle ıuğ>mdınben GuH's Poınt'a gelir, mel kimsen.n bu cınaveti işlej ebıl bir adam var, dedi Fazlasile güzel midıle dıkkatlı dıkkatlı Battle'i su ki deliller boyle gos riyordu ve misafu kslırd' rlrs. Andrev St Strange ın psrava herhangı bır mesine maddetcn ımkân vok. O ve bana sorarsan bayağı korıi Dİr züvordu muhakkak ki ]ürimn sizden hassaranse e uzak bir akraba idi. ku ıhuvacı olduğunu sanmıvordu O' nun ıcın bu sua'ınız de boyle ce adam Ne vazık ki Mr. Latimeı Battle: ten hoslanması hali mustesna bu sa da herhalde hiç de belli e'ıreçikla*und»nberi aılesıriin vanında evet bahcedekı adam Mr. Latımer Mr Strange, dedi, sizi hiç sev delıllerle mahkemeye çıksaydınız. \ablandırılmış olsun. bujııiulmuştü. Bir akşam °wel, rruşü Msamafıh Mr Stranae'ın ıs Bu kimsenın kım olduğunu olmah ne yazık ki o dun gece miyen. sizden hiç hoşlanmıyan •Dirisi sizi asarlardı. Easterhead Bay'da idı. Zira o, eğer var mı? saat on birden hemen biraz once lcrınin duruma hakkmda fazla bir sbvlemez misınız" Nevile: sonunda elıne bir şey geçeceğıni yatmıştı. Evet. Mr. Ne\ıle 3t mEİumat sahibı de değildi. Nevile şaşkm şaşkın bakarak baRo\de şıddetle başmı salladr Sanki dedi, butıin bunlar geçranae"ın evden çıkışını duymış, Ikınci Mrs. Strange'ı iyi tamr Soj'ıjemem Bu sadece şahsî bı!se ve ısın içinden sıynlabilece şmı salladı: mişe aid ıhtimaller gıbi konuşuyorğıni tahmjn etse, oz ninesinin bile fakat gormemıştı. Nevıle saat onu mısınız'' Battle sözünün tesirini arttırmasa bir kanaattcn .barettir. sunuz. kafasını kırmaktan çekinmiyecek çalışarak: yirmi geçe. vahud ondan .•'iraz Ilk defa burada karşılaştık. Fakat p3 ıse jardım etmek Battle: tıpte bır adam. sonra evden çıkmıştı. Gece »snaBattle son kozunu da ortaya at de vazifenızdır. Emin misiniz? dedi Yani efen Evet. öyle, geçti. dedi Kurtul1 sında ise ^hçan hıç bır şey duy ü. E\ct. kendi bıldığim vakıa \e dim, demek istıyorum ki sadece sizLeach dunuz, Mr. Strange. sırf talıh eseri msmıştı Ladv Tressilıan'ın ••as'>dı Curum aleti uzerinde Mr. Ne dehılerı bıldirmek suretıle. Fakat Ovle ama. bu cinayetin ona den hoşlanmamakla kalmayıp, açık olarak kurtuldunuz. bulunduğu sırada kendisı bahçeJo \ ile Strange m parmak ızleruıı bu ne bır vakıadır ne de bir delıl. hır faydası yok kı. dedi. Lady Tres ça sizden nefret eden, bütün variıNevile hâlâ şaşkm şaşkm, bir şey dolaşmaktavdı Her sabaVi itıva^ bulmuş olduğumuzu belki bılıyor Ssdece bır k=ın<3t ve dedığım gibı filıan"ın olumu ona hiç bır fayda ğıle sizden npfret eden, size kin besanlamamış, mufettişin \uzüne bakıvechüe, çok erken kalkardı. sunuzdur. Mr. Royde. Ayrıca. dun tatbıkıyet kabılnetı olmıyan bır temın etmıyor. leyen birisi? yordu. Battle: Kısa bir sukut oldu. akşam gıymış olduğu elbısenın ıhtımaı . NeviJe oturduğu yerde doğruldu. Telefon tekrar çaldı: n Siz dün akşam odasından çık Miss Aldın V ' n'~ l'r t . r kollarmda ve yenmde de kan leRo\dc çıktıktan sonıa, Lcach: Hayır. hayır. Muhakkak kı ha Kahrolsvm şu telefon. Şımdi de tıktan sonra. Lady Tressılian çıngıginlıl: havasının huküm sürdıiğıjnii keleri gorduk. BunJan pek bir şey ogrcne ne var kı? yır. Bovle bir şey olsmaz. 1 sovledı Bunu siz de farketı rlz Sustu. Royde başile tasdık etti medık, dcdı. Duşununüz bir kere, Mr rağı çalarak hizmetçı kadını çağu Ve telefona gitti: mi? jlırıldanır gıbi' Battle tasdik etti. Alo. Oo. siz misiniz doktor? Strange. Hıç kalbini kırdığınız bırısi mış. Zannetmem Ben zaten etrarta Bıraz evvel kendısi de bize Hajır. bğrenemedik. Yalruz Ne? Kendine geldi, öyle mı? Ne? filân Nevile'in bu 'ıavadisi nasıl kavraolup bitenlen pek koiav kr^v ıar anlatıyordu, dedi. kafasında bir ÎEV var. Hem de tfeee"1 dığını seyrettı. Ne\ıîe kızardı: ketmem. Çımdi size samimi bır ,ual so kat'î bır kanaat. Bunun ne oldu Kalbini kırdım divebileceğim Başmı çevirdı Ben çıktıktan sonra mı? Demek Bartle kendi kendine.Ya'an. ruyorum Cınayetı onun ğunu oğrenmek isterdım Bu cok Amca gei şunu bu üe sen tek bır kımse var. o da kin besleyen Barrett Camiila'yı gormuş... diye düşündü. «Siz, bilâkis pek çok kanaatinde misiniz? acayib, nev'i şahsına munhasır bır dinle. çeşid bir kadın değildir. Tabü ilk CArkası var) • L'LMHU..I\ET» ın ^abıta roraanı: 5 O ü> Oi •O wme döğru OO H|A|Y|Â|L|E|T| m ! İFİAİDİEİLİEİR M|MT|A|T|»|Z| E AİLİAİLİBHİAİ z Y|! ĞltlT|»|T| 1 EİLİAİBIMSİ»! L •\E|N!A|F|1|S|m E|R|»|K|O|P|U| K taıifcsınc1^ vâki olan tadilât hasebıle BORSA 24 Ocak 1950 Açılıs Kapar.ı; 1 Sterlın 7 S5 7 84 100 Doiar 2S0 25 280 100 Fransız frangı 0 80 0 80 100 Lıret 0.44 12S 0 44 128 100 İsvıçre rangı 64 67 64 67 100 Florın T3 68 40 73 6S.40 100 Belçıka trangı 5.60 5 60 100 Drahnu 0 01.876 0.01.876 100 Çekosiovak Kur. 1C0 Isveç Kur. S4 12 50 54 12 50 100 Eiıvudes 9 73 90 S 73 90 c m Havavolları Ebham ve Tahvilât 1 faizli tahviller l0 AJıt 1 27 J II m 1 n m IV 2190 20 60 20 65 22 15 21 20 2ı 10 2165 22 10 20 60 9" 50 97 50 97 «5 96 50 9710 97 85 97 35 SARAY Sinemasmda Satü Wilhelm Kempff in veda resitali kat'î olarak 29 OCAK PAZAR GUNU sabah saat 11 de matine olarak yerılecektir. Eıletler SARAY gişesinde satılmaktadır. tamamen yeni bir programla verilecek BÜYUK PIYANIST S n as Erzurum Sı%as Erzurum 1941 Deraıoolu 1941 Demırjolu 1911 Dem ryolu MılH Mudafaa Mılli Mudaîsa Mlllî Mudafaa Mılli Mudsfaa r 2190 20 60 20 65 22 15 21 20 21 10 21S3 22 10 20 60 97 50 97 50 97*5 96 50 97 10 97.85 97 35 'c 6 faizli istikrazlar Kalkınma ıstıkrazı 1 Kal'.ınma 11 Kalkmma 111 1940 Demıryoiu IV 1948 Tarnılı 1 1948 Tahvıli II 4 1/5 faız i 1949 1933 Erganl 2 1938 Ikramıyell M lli Mudafaa 1 Demiryolu IV Demıryoiu V Reşad Gulden Cumhuriyet tnglllz Kulçe Galatasaraylılara Kulübümüzün denizcılık subesi dansh çayı bnümuzdekı 28 Ocak Cumartesi saat 15 ıle 19 arasında Taksim Belediye Gazmosunda verilecektir. Davetiyeleri kulüb merkezinden veya Hasan Deposundan t«min edebilirsiniz. <^c 5 faizli ikramiyeliler 22 50 22 50 21 00 21.00 20 75 20 75 1C2 50 102.50 97 97. 44 70 40 80 4190 54 40 617 44.80 40 90 42 54 50 617 Sarraflarda alhn fiatı '
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog