Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

25 Ocak 1950 CUMHTJRİVET r BtR PAKJKAt Almanyada müfritler İspanya meselesi Bulgaristanda birleşiyor çarpışmalar Akıl parada... Mesken buhranı dtyoruz, heraen arl asından: Para. Seyyah meselesi dtyoru:, hevıen arkasmdan: Para. Böylece Anadolunun kallnmnası: Para. Mvnakalât ı s r Para. Telefon: Para. Ve hep para, para, para. İhtiyar Marks'ın iTarthî maddecılik» jelsefesi. bizde bır neuı uMülî nuıddecılık» halını aJdı. Bıraz da jıkir, bıraz da zihnıyet, biraz da kaja değışikliği ile kımteııin alikalandığı yok! D. N. Ânadoluda kardan yollar gene kapaıtdı Şehrimizde bir kaç gundenberı Karadenizde fırtına şıddetli yağan kar dun hafıflemıs, Ineoolu 24 (a.a.) Dun akşam oğleye kadar hava güneşli geçmiş Sınobdan gelen Çorum ve Balur, tır. Fakat oğleden sonra kar gene Istanbuldan gelen Ege ve AnafarU fasılah bır şekılde yağmıştır. Bu Ö vapurları denızdekı fırtına dolayısile rada temizlik faaliyeti hızlandırıl yuklerıni tahlıje edememış. ancak mış, seyrüsefer muntazam bir şekil yolcu postası alınıp venlebılmıştır de cereyan etmiştir. Kastamonu uzerinde kar açma Divarbakır yolu kapandı makineleri çalışmalarma devam etLice 24 (a a.) Bırkaç gunden mektedır. Yolun açılmasına rağmen berı «iddetli olarak yağan karın ka kar devamlı surette yağdığı için hnlığı kuzeydeki köylerde bir metre muntazam seferler henuz başlay.ialtmıs santimi bulmuş ve kasaba mamışar. ıçınde seksen santime yaklaşmıştır. Bingölde İlce merkezile en yakm koyler aBingol 24 ı a.a ) Cuma gunü ras:nda dahi yollar kapanmıştır. İl akşamı başlayan kar ara vermedsn ce%en Bıyarbakıra posta gideme yağmaya devam etmektedir. İli mektedır. Bir kaç güne kadar da Genc ıstasyonuna bağlayan >ol kapostanın gidemıyeceği anlaşılmak panmıştır. Yolun açılması için çatadır. Tipı devam etmektedir. lışılmaktadır. Sesler ve sözler,. VVEshington 24 (a.a.) AmeriBonn 24 ( a a ) Başbakanlıktan Moskova radyosu nıukavcmct irleşmiş Milletler Kuru kanın Almanvacîakı vuksek komi verilen bır tebhğde. Sarre meselesi gnıplarının Yunanistandan lunun genel heyeti 1946 serı John Mccloy dun aksam rad hakkında federal hükumet bırleşgeldiğini iddia ediyor nın aralık ayında verdiği l yoda Almanyava dair bir konus tırme Bakanının muhtırasında mev I bir kaıar ile, Kurula mensub dev ma yaparak Almanyadaki koraucud tasavvurların Başbakan AdeLondra 24 (a.a.) Moskova rad letlerin Madriddeki büvük ve orta mstlerle sağ cenah mufrıtlerının nauer tarafından paylaşıldığı bil yosunun Sofv adan aldığı bir haelçilerini çekmelerini istemis ve fc>Rus totalıterlerıle kuvvetlerıni birbere atfen bıldırdığıne gore Bulga dırilmektedır. panjavı Birlesmiş Milletlere bağlı leştirdikleri kanaatını verdıklerini Tebliğde, muhtıradaki teklıflerin ristanda harekete geçen eizli mubevnelmilel tesekküller dısında bı soylemiştır. kaiemet kuvvetlenle Bulgar emDun sağ cenaha mensub iki parti ne Başbakana, ne de hukumete nivet kuvvetleri arasmda bir çsrrakma>ı kararlastırmıstı. Sebeb Gesunulmadıpı ve bunlann bır yanneral Franco"nun iktidar mevkiinde bırleşmıştır Bunlann programlapışma olmuştur. Mukavemet kuvVulunması ve bunun deraokrasi rında nazılerin benimsedıği bazı lıslık eseıı olarak açıklandığı ılâve vclierinin Amerikan.n vardım'le erhlmektedir. noktalar mevcuddur. alevhtarlığı ifade etmesi idi. Yunanıstanda talım ve terbiye görmmmıraıiHimilinilHIIIHIimillBJIlllllllHIIIİIIIIIHIffliımnıi'» « ' • dukten «onra Bulgarıstana geld'kBir çok milletler bu karar gerelerı a>nı radyo tarafından ilâve eI ğince harekct etmıs. Amerika da dilmistır. MadriHdeki bmuk elcisini çekerek burada bir maslahatguzar bırakmıstı. Fakat Bırlcşmi? Milletlerin bir Baştarafı 1 incı sahifede çok üvelcri bu karara uymamnlar I inci iahifeAe ve İspanva ile eskisi gibi munase Darti mensubları arasmda nifak u S. işaretı verılmıştır. Sandal. Bey Başmakaleden devam betlerini devam ettirmişierdir. \r , vandîrnıak maksadma atfedivorlar ruttan kplkan bır Ingılız yolcu u! olarak vasıflanmaya mahkum şeyjantin ve Brezilva gibi Cenubî A Bununla beraber, kurultavın se çağına aıddır ve uçak dcnize meclerdir Bu hali ile cazib bir koz tnerikalı devletlerle Mısır ve Suri çimlerden dnce toplanıp toplanma burt ınış yapmıştır. İstenılen yardım üzerine ev Rnj'arafı I inci sahifede olsa bile bunun dış sivaset gibi yalması meselesinden doğan ve biı ye dcvletleri bunlar arasmdadır. velkı gece bırı Ankaradan ve di görulenlerden vuk^k mektebe de nız mesul ve haberdar ellerde kalŞimdiki halde Amerika ile îspan ara hayli alevlenen tartısnlalann henuz tamamıle vatışmadığı sezıl ğerı Adanadan olmak uzere ıki vam edeceklere müsaade \erile ması ve oyle idare edibnesi milletin .va ara«ındaki münasebetler mesemektedır. Bu^unlerde yapılması uçak araştırma için vak'a ma cek. dıeerleri er olarak askerlik âli menfaatleri icabından olan mevlesi, erine boyuna munaka^a olunzulara kadar sira>et ettirilme'ii ve beklenen açıklamalarla te?kilâlta hallıne gonderılmışse de tahlı lerını tamsmlayacaklardı. makta ve hcr taraf kendi noktRİ herhangi bir şüpbe ve tereddüdün sıye sandalından bır haber alıOrdunun yeni f/artları gozetile masum hislcrin bu yolda gümrah nazannı mudafaa etmektedir. Snn uvanması da onlenecektir. Devlet namamıştır rek hazırlanmış olan bu tasarı ile olmasına mahal verilmesi tehlikeli zamanlarda İspanvavı ziyaret eden Bakanı Cemıl Barlasm Sınob \e Dün sabah saat 9 da bır as yekunu hayli kabarmış olan yedek ve zararhdır. Bu tezahürlerin hep Amerika ^jaıı üveleri ise ispanya Giresunda Başbakan adma yapa keri arama ve tarama uçağı da subaylar savı^ının ihlıvaca gore a dost ve muttefik milletleri alâkalanile ivi munasebetler kurulmasını cağı konuşmalarda bu mevzua da vak'a mahalhne gonderılmıştır. yarlanması da derpış edıhyordu. dıran mevzulara tevcih edilmis oltavsije \e bu davavı hararetlc ilti temas edeceğmi bildırmi?tim. General Abdullah Alpdoğanm ması ve aynı mevzulan taşıyan başPılot. kuzey istıkametınde kıvızam etmektedirler. Cemıl Barlas 29 ocakta Sinob, 4 larımıza doğru içinde altı kışınin beşkanhğında toplanmış olan ko ka Balkan devletlerinin kale alınİ'pan\anın tarafını tutan ve onıın şubatta da Gıresnn ılk kongrelerin bulunduğu bır motorün yol al mısyonda ge.ek Millî Savunma maması da avrıca ve baslıhasına Biılesmı< Millctlcr Kuruluna da de bulımmak uzere bu akşam Anka makta olduğunu, dığer bır moto Bakanı, gerek Orgeneral Şukru dikkati çekecek fena bir tesaduftür. CUMHURİYET iıve olarak kabulunu iltizam edenle radan hareket etmıstır. Gıresun ve run d s araştırmalarda bulundu Kanadlı ızahat vermişlerse de komisyon çofunluğu tasanyı kabul Sinob mılletvekıllerınden Cevdet ğunu tesbıt etmıştır. rin mutalcalan şu merkezdedir: etmemıştır. fcpamadan sefirleri ve elçileri Kerim Incedavı, Dr. Galib ZaimUçağın hüviyeti tesbit ccVmck icin verilen kararı bu mem oğlu, Kâzım Okav. Eşref Dızdar. edilemedi leketin dahilî i»Ierine müdahalf» Ahmed Oğuz. Lutfı Aksov. Bolu Lefkoşe 24 (a a.) (Reuter) milletvekılı Hıfzırrahman Raşıd ve mprkezinde idi. Aslen İspanyol nlDun gece Turkıye ile Kıbrıs amak hasebile İspanyaya hağhlık Izmır mılletvekıli Hasan Âli Yücel de Bakanla bırlikte bu sevahate rasında bır yerden yardım istehi'.'edcn bir çok milletler bulunduiştirak edeceklerdir. Bu mılletve yen uçağın huvıyetı şu ana kağu icin Atlantik Paktına dahil olan kıllerınden bir kısmı şehrımizden dar tesbıt olunamamıştır. Emnıyet Altıncı Şube Seyrüsefer Aırerika ile arkadaslanna gerekcn dun ayrümıslardır. Turk uçakları dun gece havamüdur vekilliğine tayin edllmiş olan vazife. komünistliğe düsman olan nın fenalığına rağmen araştır Baştarafı 1 inci sahıiede Orhan Eyuboğlu, vazifesine bas1aDığer taraftan C. H P. Genel tarafiarla en kuvvetli miınavchetmalarda Dulunmuşlardır. Uçak cuma gunu ımzalanacaktır. leri kurmaktır. Sonra Amerika ile Başkan vekilı Hi'.mi Uran da Ma lar araştırmalarına bugun de d e Aynı kaynak anlaşmaların, imza mıştır. Yeni yapılacak ısler meyanında şehrin muhtelif semtlerınde nisa il koneresinde bulunmak uzediecr devletler Mo«kovada sefir ve vam etmışlerdır. Fakat bır ne landıkları gun Truman'ın tasvıbıne dolmuş otomobillerine muayyen duelcl hulıındurdtıklanna eore Gene re yarın Ankaradan hareket ede t'ce Hde ederremislprdir surmlacaklarını ve Başkan bunların raklar yapılması. dolmuş fıatlarınm Genel Başkan vekıline. ral Frsncn'va da aynı «*kilde mu cektır Atlantik paktı ruh ve metnıne uy tetkık edilip tarıfeleTİn duraklarda Bir uçak daha kayboldu 9 mılletvekır.erınden muteşekkıl oır amele etmclerine mani ne Mesele BOIPMV 24 ( A P ) «Battle gun olduklarım bildırdıkten sonra ve dolmuş yapan taksilerin içinde trf^litcr nlmak ise. iki taraf da bu hevct refakat edecektır Oğrendı§ıme gore Hılmı Uran Izmırde de Bock.. Amerıkan tanker nin ver ururluğe gireceklerini tasrıh et ilân edilmeleri taksilerin içlerinde takımdan fark«n7dır Kaldı ki Gcmüşterilerin şoförle munakaşa etbır konusTia yapacaktır. Ege bol dığı bır telsıze göre. bu sabah mektedir. nfral Fr«nco. harh MİIarınria MutYetkıli çevrelerde tatbik sahasm mevip ilân edilecek olan nugesıle Karadenız kıvılanndakı m j Adon'ın takrıben 800 mıl kuzey tffiklcr* karsı guclük çikarma hım merkezlerde bu nlerde bır doğusunda aıdıvetı mechul bır da, ilk gonderilecek askerî malze maraya telefonla durumu bildirnv»mi'tır. Sovyctlcrln hedefi. tspanyada biri ardınca soylenecck nutukların uçak alevler ıcinde Arabıstan racnn Avrupaya doğru yola çıka leri. şoforlük ehliyeti verılmedei! k"Tiııni<t bir idarenin kurnlmasi seçım kampanyasının hararetını denızıne gömulmuştur. rılmaK üzere yüklenmeğe hazır bu once müracaat «ahibleri hakkında idi. Oeneral Franeo btına karsı çel bııaz daha arttıracağl anlaşılmaklunduğunu ve bunlarm şubatın emnivet teşkilâtmda tahkikat vapıl kinci hafta^ı başında yola cıkarıl ması, Bankalar caddesinds kat'î sur"i< VP îspanjavı knmünist olmaktan tadır. malarınm pek muhtemel olduğunu rette hiç bir hususi ve taksi otoıiıok'ir1.irmı«fır. Batı devletleri ile M. S. E. tasrih etmektedirler. 5mvet Ru«iva aravında bir harb billerinin bırakılmamaları. Sırk'Dcî K T ! " Ö I takdirde AmeriVa, îipanya ren ıstasyonunun vanındaki cadİnçiltereye yardım île Porlekiz llmanlarmdan ve ha\a Londıa 24 a a j Bjı aksam bu denin hususi otomobiller için bir Ankara 24 (a.a^ Yugoslavyada rada oğrenıldığine goıe askeri varbaline cet'nlmesi de vardır. ?nn!?ıınf!an fa>dalanmak mecbuemlâk, h>'kuk \;e üoeniaatleri bu dfflrt programı gereğince. îngiltere ri.c1;ml"dır. O halde Ispanva ile lunan Turk vatandaşları hakkında ile Ameııka arasıncla an'asma buararlaki darğmlığı nrtadan kaldırarak Londra 24 ( A P . ) Afganis Dış İşlerı Bakanljğının tebligi: bir an evvel ivi munasebetler kur» günlerde ımzalanacaktır. Bazı soytanın başkentı Kâbilde bulunYugoslavyada nullikştırme kaJf.k çnk iyi olur. muş olan Assocıated Press mu nunları ve buna benzer dığer hu letılere gore de, bu anlaşma gereğince İneıltere, tahminen 7 milvnn K'i'ia karsı ilcri turülen iddialam habirı Arnold Fletcher, Pakıskumet tedbirleri dolayısile zarar İngıliz liralık askerî techizat ile 70 gr'>nre bunları da şojlece hulâsa tanla arası açılan Afganıstanın gören vatandaşlarımıza aid emlâk, üstun uçankale alacakur. etnıok münıkündür: yardım :çin Rusyaya dönmeğe hukuk ve menfaatlerin tazmini Amerikan askeri şefleri toplantısı Franeo rejimi fasist bir rejimdi başladığını belirtmektedr. hususund^ hukumetimizle Yusos\Vashington 24 (a a ) Truman ve faşM'crle berabcrdi Bııraja seValı ve Belediye Başkanı FahA P. muhabiri şöyle demekte lavya Federatif Halk Cnmhuriyeti dün oğleden sonra Beyaz Sarayda reddın Kerım Gokay dun saoah isfirler ve elçiler eondermek bu re dir: ' hükumeti arasmda bir anîaşmaya bellıbaşl' askerî seflerle yenı ilâhtanbul ve Beyoğlu Balıkpazarlarını jimin prevtijlnî yiik«*ltir. Fasistlik. « Afgan hükumeti son za vaıılmıştır. larm gelistiri!me=i sahasında elde o teftıs etmış. .et ve gıda maddeleri komünlsilik alevhtarı olabilir. Fa manlarda Rus tekmsyenlerı :sBu anlaşma Türkiye Büvuk Mil lunan ilerlemeler uzerinde konuş uzerinde durmuştur. Et fıatlarında kat komunistlik aleylıtarı olan her tıhdamına başlamış ve aynı zalet Meclis tarafından oianrna=ın muştur. bıraz art:ş olmakla beraber bazı rejimi tanımak doğru nlama7. De manda Afgan tarıhinde ılk defa Bu toplantıda Savunma Bakanı yerlerde etin 240260 arasmda samokrat devletler, Franoo rejimini olarak resmi bır Sovyet tıcaret dan sonra yururlüğe girecektir Yapılan anîaşmaya gore: Tur'c ve Louis Johnson. Amerikan silâhlı tıldığını gorerek uygun bulmuş, bir destekler jribi gonindüklpri takdirde heveti Kâbılı ziyaret etmiştır. Yusoslav hükume'Seri termıHle kuvveteri Genelkumav Baskanı '"îe dukkânın 320 kuruşa kıvırcık sato raman asıl teblike basgosterir ve Muşahıdlerın kanaatlerine gö rinden kurulacak bir karma ko neral Omar Gradey, hava kuvvetle tığmı gorerek bu satışı menetmiş ve Isparıva halkı ancak komünistler re, Afganıstanın Rus aleyhtan kalıtesi ne olursa olsun yüksek fıden vardım gorerek bu rejimden sıyasetınde vukua gelen bu d e misyon tarafından tesbit edi'ecek ri genelkuımay baskanı Generil atla et satışına müssade etmiyeceğıkıırtulabileceklcrine inanırlar. A ğışmen n başlıca sebebi şudur: tazminatı Yoguslav hükumeti ode Hoyt Vandenberg, denız harekât daıresı başkanı Amıral Forrest nı beyan etmiştir. Valı. keza 150 kumeyi kabul etmiştir nıerika İspamanın limanlarına ve "Afganistan, Patan aşıretlerinin Bu kormsvona Tur \ hak sahib Sherman, kara ordusu genelkurmay ruştan fazlaya pirınç satılmasına ha\a alanlarına muhtac değildır. gelecektekı tabııyet durumlan lerinin ıki temsilci^i de katılabile baskanı General Lawton Collıns, or ( müsaade etmemistir. İstanbul Ba<arasında Amerika, bunlan modern bir bale hakkında Pakıstanla lıkpazarmda tetkiklerde bulunan cektır. (Bu maksadla hak sahıbleri du Bakanı General Gerdon Gray,' grfirmek icin i'jrrasacağına mutte çıkan munazaada kendını dostBahrıye Bakanı Matthaws. Hava Valı toptan 25 kuruşa satılan ustarafından bır derrvek kurulması tefiVlerine jardım cderse daha fa7İa suz ve taraftarsız hıssetmekteBakanı Stuart Symington ve Gene kumrunun perakende 4050 kuruşmennı edılir ) dır » tan fazlaya satılmamasmı ıstemış^ir. i'abet eder. Kaldı ki Amerika. Isral Hull hazır bulunmuslardr. Karma komisvon tarafından tesbit panva ile dost olduiru takdirde. atYetkih çevrelere göre. B36 bom Diğer taıaftan Belediye gıda ma'îİzmirde komunistlik edılece^ tazminatın Yueoslav hulantik Paktının ideolniik esa^ını bardıman uçağı meselesi ele alına delennde sun'i yükselmeye müsaade kumetı tarafından tamamen ödenpropagandası yapan iki rak bu uçağın atom bombası taşı etmiyeceğini ve millî korunma kat?hrib ctmis olur. Cnnku bu pakt mesinden sonra ilgıli Turk vatanmak bakımmdan arzettığı kıymet nunu ahkâmmı butün şiddetile tat("emokrasilcr ifüfakıdır. Icinde tck kişi tevkif edildi daşlarının bütun iddıaları hükum; uzerinde durulmuştur. bik edeceğıni ilgılilere bıldirmiştir t ictisna, Portekİ7dir. juz addolunacaktır. İzmir 24 (Telefonla) Pazar Iki nnktai nazar bu mcrkezdedir Hak sahiplerinm bir an evvel gıinü Kıbrıs icin vapılan toplantı \e iVsinde de dikkate dcğer mülâbittıkten sonra Hükumet Konağı bir dılekçe ile Dış İşleri Bakanhhsralar vardır. An!a«ılan ">oğuk baronunç giden genclerın «Kahrolsun ğma muracaatleıi lâzım gelmekteJ Ananiadi Mahdumları Mağazasmda Hn dcvamı ve komuııistligin U/ak komumstler. dıye bağırmasına «var dir. Çai'ktaki dunnnu. ispanya aleyhın olsun komumstler» dıve mukabele İpsala ovasını su bastı deki muta!eal.»nıı ehctnmi.vetini du ettıgi iddıa olunan sark sanayi işEnli ve Ensiz şLr "Tktrrtîr. ^lescle Birle^miş Mil cılerinden Ahmed Ünal mahkeme Ipsala 24 ıaa) Eıgene nehri lct'cr Kurulumın selccek toplantı kararile tevkif ediimıştir. ilçemizin Balabancık koyü altrnYüksek Kalitelerde İngiliz Patiskaları sınca bahis me\7iıu olduğu sırada Karşlypkîda oturan Suheyl is dski Manda suvadi bendini patlaGELMÎŞTİR. verüerpk karar dpmr.krasilerin aT minde bırı de komünist propagan tarak tasmıştır. Ipsala ovasını tadası yaptığı ıddıasile verildıği mah mamen su basmışsa da in&anca zazularına bağiı olacaktır. CİHAZ İÇİN ZENGÎN ÇEŞÎDLER O n r r ! ( i »OfiRLL keme tarpfınrlan tevkif edilmiştir. yiat yoktur. Yenipostane Caddesi 39 İstanbul Telefon: 20104 Propaganda faaliyeti Kaybolan uçak dün de bulunamadı Lise mazunlarının askerliğine dair tasarı Dış politikada tenıkin Maaş kanununu değiştiren fasarı Amerikanın Bafı Avrupaya askerî yardımı başlıyor Yeni seyrüsefer tedbirleri Yugoslavyada emlâki olanların durumu Afganistan Rusyaya dönüyorntuş Gıda maddeleri fiatlarımn kontrolu ' ŞIŞMAN YANKO Kışlık Yün İngiliz Erkek İç Çamaşırları Baştarafı 1 mcı sahifede mayıp namzedhk ve staj müddetlerinden sonra başlavan memunyet derecelerine sayılır. Yedek subay olarak terhis edilenlerden. terhis edıldıkleri yıl içinde yüksek bır okula kaydolunan veya askerlıkten evvel kayıdlı olup da terhıslerinden sonra ençok bir yıl içinde tekrar tahsillerıne devama baglayanlar tabsıllerıni sınıfta kalmaksızın bitirmek ve mezunıyetlerı tarıhınden itibaren bir yıl içinde memurivet için muracaat'e bulunmak şartile yukandaki bolümlerden favdalanır'ar.» Tasarının ikinci maddesine göre. «Bu kanun hükumleri muhtelif barem ve tekaud kanunlanna göre a\hk alan memurlar hakkında uy kür telgrafı da okunmu») ve ça'r guîanır.» hakkında hevecanh tezahurat kovmaktan ibaret. Tasarıya ekli olan 8 geçici madde Gerçi kanun nazarında bu makiyapılmıştır Devlet Denızyollan ve Demiryollanelerle zaptedilmis sozlerin kıymeti rı memurlarının durumlannı da «a da bu makinelerin de yarbu bakımdan ayarlamaktacur. 8 inci geçici madde şöyledir: «Bir ması ve veminli zabıt kâtiblerinin memuriyete girmeden ve eylul zaptedemedikleri nokUlan bu ma1939 tarıhinden once muvazzaflık kinelerden işiterek ikmal etmeleıi hızmetmi kısa olarak yapmak uze Baştarafi 1 mci sahifede mümkündür. Onun için Millet Mecre silâh altına alınanlardan eylul hırya görü?melerinin o zamana ka , ]}gi Şchir Metlisleri, Danıştay. Yar1949 tarıhınden sonra terhis edı dar bir netıceya varacağını um «ntay, velhasıl mühim neclis v« lanlenn bu tarihtcn sonra yedek maktadırlar. mahkemeler için bunları kullanmak ç subay olarak askerlikte geçen müdBugunku 249 uncu toplantıda her bakımdan çok faydalı olacaktır. detleri, halen bulundukları derece temsilciler birbırlerini suçîandır Şurasını açıkça soylemek lânradır deki terfi senelerine eklenir.t makla i»e başlamışlardır. Sovyet kl, bızde doğru dunist «stenografdelegesi Zarubin'ın «talımat alma ya» bilen ve yazan pek az kımsa dım. demesi üzerine de mesele y ldğ v»rdır. Yıllardaııberi azası olduğum 250 ncı toplantıya devTedılmiştir. Beden Teıhiyesi i^tisare he>etinin Avusturjanın kızıl lideri zibıtUrını. Millet Meclisi steno» Moskovaya çağtrıldı larından bir zat tutardı. Onu da tah Diğer taraftan Avusturyanın kızıl. , j > J ( 1 veya luzumsuz te Başrarafı 1 incı sahifede lideri Koplenlng'in acele olarak ettiklerinden çağırmaz olduhuzumna çıkarıUrak sorgusu yapıl Moskovaya çağırıldığı bıldirilmeklar. İstanbulda turkçe stenografva mıstır. Alevhindeki bu iddiaları tedir. Viyanadan gelen haberlere bilen bir kaç hanım vardır. onlar da reddeden Orhan Sadi Kavur tevki gore, Avusturyah kızıl lıder MosİStanbdl Şehir Mfclisinde ç3İısular. fıne ıtiraz etmi=se de sulh ceza yar kovada yenı talimat alacak ve bunBlr çok mahkeme ve mecUslerde aıcı ksrarı ta^dık etmlîtir. Haricive dan sonra da kıallar Avusturyadarnhıtların eksik tutuldujruna dair mensubu olan sank zabıta muhafa ki fapliyetlerınl arttıracaklardır. •jiharetler olup durur. Artık her sezasmda Ankarava sevkolunarak Muhabırlar Avusturya sulh and vln makln«le«tiiri bu devirde bu ahakkmdaki soruşturmaHra ora adlî laşması gonjşmelerınin sekteye uğ j ı j isHfade etmemek dngru e( er( en makamlarınca Hpyam olunacaktır. ratıldığı su sırada Moskovanın b l J , deflldir. Oerci bunlann Hamallar Derneğinin kongresi yoldakı faaliyetlerinin iyi bir gozle fch, h a j ] i n^grgf, nıucib gorulmedığini belirtmektedırler. ama mühım mecllslere bırer alet j apıldı re birer mütehassıs almakla zabıt t=t»nbul Hamallar Derneğinin yıllık kongresı dun s?bah sa«t 10 da Cemljct PakUtan Büyük ElçUinin isleri çok Sağlam bir m e c r ? ^ somçrkezınde. \apılrpıçtır. kulmu» v« belki de îabıt \Su\i ve Idare Hejetı Baskanı Hamza Erdem «teno sayısından tasamıf imkinları çayı toplantı\ı açtıktan «:onra çalışma ve olabilir. Onun için adlive, beAnkara 24 <an*ı Paki5tan heoab rapoTları okunarak kabul «dıldevlete kendi mahkçme mı^tır yıik elçisi Mian Beşir Ahmed bu j e ( j j v e meclisleri için hu aletlnden eIdare Hejetının hamal başlarından gun saat 16 da, iki gün sonra Pa ' H^tkkı Alımoğlunun Dernek tuzuffune kıstana gıdecek olan doçent Danyal dilimelerinl hatırlatmak i.Mertim ve a\kın hareketlerınden dolayı cemıyet. ten »ardım i«tıyen kararı. munaka^a Bedızin başkanlığmdaki Unıvereıteli ( h t ] n u rflparken de. Re«ad A'Hınlı lan mucıb olmus ve neticede kabul oğrenci grupu ve milli gureşci Ya m U hakem«sinde sovlenen sozlerden edılnııştır. şâr Doğu şerefine bir çav veTmistlr. { ı r s a t D U ldum. Dılekler kısmında soz alan hamal. Millî Eğitim Bakanı Tahsin Ban ı B FELEK lar, tarıfelerm dusukluâıınden sikâyet ğuoğlu, Ankara Unıverfitesı Reketmısler, ucretlenn arttırılma«ı için Yunanistan ile hava Beledıveye nıjracaat ed,lmesinı Ht*. töru Profe^ör Hikmet Bırant. Hurr.]<;Ierdlr. Bundan bajka bır kı^ım kuk Fakultesi dekanı profesor Hü««ferleri anlaşması '•aşlı hamallar. evlSdiannın da m«». seyin Cahid Oğuzoğlu. Dil. Taıih ve Ankara 24 (a.a) TurKİve ile leâe te=cıl ed:lme«ire Beledıvenın mn. Coğrafva Fakultesi dekanı Bekir Yunanistan arasiflda =aade etmesi lâzım geldığmı ılerı «urmuntazam Sıtkı Bavkalm ve basın temsilcilenn uslerd'r. hava eeferleri temini için 22 ternrnuz Bıından lonra Idare H^etı «eçımi nin hazır bulundukları çay geç 1&47 tarıhinde Ankarada iki hükuvaplimıstır. H«len çchrımırdc î000 vakte kadar samknl bır hava içinde met mumessılleıi tarafından imzakadar hamal bu'unuo bunun 2S0O iı devam etmıştır. lanıp 9 subat 1948 tarıhinde TurDerneğe a7a kavdedılmıstır Dunkü tnplartıva 3Î0 kadar hamal ıstırak «tNöbetçi eczaneler 01 den kiye Buvuk Millet Mechsinın tasrrıştır dikına iktıran eden hava ulastır»orulacak maları anlamasının tasdıknamel'ri Tarım bütçesi ı İI Sağlık Müdürlüğünden öğ dün Dış işlerı Bakanhğında UmuAnkara 24 (Telefonla) Butçe rendığımıze gore, halka kolaylık mi Kâtib Buvuk ?Jçi Faik Zıhni komlsyonu tanm bütçesinin müza olmak üzere şehrın muhtelıf Akdur ile Yunanistan Buyuk EHsi kere^ine yarm bashvacaktır. semtlerindeki nobetçı eczanele Periclf>s Skeferis arasında tealı erin 01 telefon ıstıhbarat numa dılmıs ve bu sure*le anlaîrna 21 ÖLÜM rasından öğrenılmesi temin edil ocak 1950 tarihindn itibaren yururmiştır. eirmi^ir Emekli Albay sResad Aydınlı davası» dive am nılmakta olan ve daha evvel Millef Meclisinde bir mebusun da dahıl olduğu »iyasi bir zumre azasındaa banlarının bazı devlet adamlarım •bertaraf» etmek için konustuklannı açığa vurmuş olan iddianın kah ramanı Resad A>dınlı» nın hâkim huzuruna «iftira» iddıasile sevkına delil olarak blr plâk» lâfıdır donup dunıyor. Davadan evvel gazetelerde. sonra da mahkemede »ozu geçip duran bu plâğın radvo idaresinin bir makinesile alındifi ve o maklne olmadan dinlenmesi de kabil olamadıği anla«ılı>or. Bu plâğın kanun ve adalet huzurundaki kı>meti nedir, orasını tayin bize doşmez ama modern bir devletin «bu kabil işler» le mesgul dairelerinin nihayet bir «ses alma» makinesinden ibaret olan boyle cihazlarla mücehhez olma>ışı gerçekten cayi dikkattir. Bugun bir çok ahpablanmızın elinde ve evinde şunun bunun sesini Baştarafı 1 ıncı sahifede zapt için bir eğlence vasıtası olarak mini dun uçakla eetirilmiş ve bü hollandıklan «diktafon» neVinden vük şairimize tatbik edilmeğe baş aletler artık yava«j java* gtijmofon re radvo makineleri haline gelmialanmıstır. Hr. Bundan altı yedi sene evvel, Ankarada yapılan tören Ankara 24 (a a ) Bugün Dıl Anka rad a vaptıjımız bir »Basın ve Tarh Coğrafya Fakultesı Birliği. konfresinde Matbuat Münın konferans salonunda saal durluğunun bu çeşid bir malone16 30 da Fakultenm yenı Talebe »lle, kongrede soylenen »ozler pek Derneğı tarafından tertıb edılpn füzel zaptedilmis ve iki celse arası «Yahya Kemal Beyatlıyı anma •zaya hemen dinletilmişri. O ı a günÜD yapılmıştır. Fakultenin mandan bugüne kadar bu aletler daha ziyade tekâmul etti. Çimdi inctvEdeb.yat bölümü öğrencıleri. rik tel veya serpantin halinde kâbüyük şairin hayatını anlatmış ğıd kordelâları ve>a fene kâğıddaa lar, şıırlerıni tahlıl etmısler ve plâklar üzerine «esler ve sozler büokumuşlardır. Pek büyuk bir yük bir sadakatle zaptediliyor. Bukalabalığın iştırak ettığı bu tö nun için de büyük tertibata haeet rende, buyük şaırın Talebe Der yok. Makineyi blr priıe takmaktan, neğıne gondermiş ı.duğu teşek mikrofonu da konuşanuı yakınına Yahya Kemal iyileşiyor Avusturya barışı için 249 uncu toplantı Bir Hariciye memuru tevkif edildi SEYİD CELÂL BERKER 24 ocak 1950 salı gecesı Hakkın rahmetıne kavuşmuştur. Cenazesi 25 ocak bugunku carşamba gunü Fatih camıinde oğle namazını müteakıb kaldırılarak Edirnekapı aile kabristamna tevdi edılecektir. Kederdıde ailesine sabırlar dileriz. =HHBHHHHBB5H Taksitle ve iskontolu olarak kitab almak istiyen «CUMHURİYET» in edebî romanı: \aznn: Concordia Merrel Çeviren: HAMDİ VAROĞLU Walter'ın. Duan'a karşı takındığı Kaybmı. perde indikten sonra Uta.:r onu uzüyordu; bu tavırdan lâfı edecegını umujordu Fakat genc kısTien de kendısı sorumlu idi. Bu kadm. tıyatrodan sonra gece vemenn djşunünce, bır utanç dalgası ğine gıtmek istemedi. Hususî otoalt nda kalmış gıbı oldu. mobılı ile doğruca eve donmeği arDuan. ona karsı ne kadar hatah zu etti Belford onu eve kadar göolursa olsun, netice itibarile koca^ı turmek musaadesıni bile almağa mu idi; Walter'ı bunu hatırlamağa mec vaffak olamadı. Genc zuppe, Jabur etmeü idi; vazıfesinde kusur et cquelıne"le vedalast:ktan sonra, butifı kanaati, butun o akşam onu ra tün ümidlerıni baâladıeı o aksamın, hatnz etti. düpeduz tam bır fıyesko ile netıceEelford. Jacquelıne'i bastan çıkar lendığını ıtıraf etmek zorunda kaldı. Bununla beraber. Belford, meyjs mak ;çın bütun gayretini sarfetti fakat gururu mutemadiyen kırıldı. olmamak kararmda idi. Yeniden Hcle binbaşı Aston'la eşi, tiyatro mucadeleve hizırlandı. nun en on sıralarındakı yerlerinden Jacqueline'in evlenmesinde bir sır Jacqueline'i gorup tanıyarak, konuş vardı ki ayclınlanması lâzımdı. Genc mak için locasma geldıkleri zaman kad nın. doktor Duan'a karşı, öteWalter daha buyük bir hayal suku denberı gerçekten nefret duyduğutuna uğradı. Gene kadm, ahpabları nu kesın olarak bıliyordu. Buna n:n bu ziyaretinden öyle aşikâr bir mukabıl, Jacquehne'in kendi hakşekilde memnun oldu i i , Madam kınJaki ıji du>gularmdan yana hıç Aston bır şeyden kuskulandı, tem şüphe bırakmıyan samimî anlar hasılın sonuna kadar Jacqueline'Ln tnhvordj. yannda kalmak ferasetıni gösterdi. BJ bağların gevşemelerine meyBclford'un kurnazca tasarladığı dan vermiş olması ne becerıksızplânlar mahvolmustu. Jacqueline'Ie liktı! baçbaşa kalmak imkânı ortadan Walter. genc kadına. simdı eskikalkmıştı. Yabancı kirnselerin ya sindcn daha âsıktı; halbukı. şimdı nmda konuçulabilır miydı? d« o kendısınden kaçıyordu! Jacquelıne eve donünce, kocasını Nerede kazandınız, peki? halde bu akşam keyfîm yoktu, çünkuçuk salonda oturuyor bulup hayBu sual, Jacsjueline'ın dudakları kü her zamankl gibi eğlenemedim. ret etti. Âdet yerini bulsun diye bir na. adeta inslyaki olarak gelmişti. Uzun bir sükuttan sonra devam ıki kelime konuştular; fakat biri Genc kadm, cevabı endışe ile bek etti: Walter Belford'u duşunüyordu, öte ledı. Eve döndüğünüz zaman beni kinın zihni de Frıda Beaumont'a Hastalarımdan biri... evde bulsaydınız menuıun olur takılmıştı. Jacqueline'm sesinin ahengi de mujdunuz, Ronald? Genc kadm o sabahki çirkin sah ğ Karşınızda alkışlıyacak seyirci neyi hatırhyarak ,sakin durmağa Bu aksam gene mi hastaya ça yokken vefakâr eş rolü oynamanıza çalıştı; Duan'm o akşamı nasıl ge ğırdılar? Sahı mı soyîuyorsunuz? hiç luzum yok' çırdığıni dostça bır lısanla sordu: Hususî khniğımdeki hastalarJacquehne kızardı; yakınlaşma Madam Beaumont'un evindeki dan biri ağırlaştı; endişe edıyorum, teşebbusünün reddedilmesi nefsine ağır gelmişti. Devam etti: e briç sızı bir parça dınlendirdi mi? ama ümidsiz değilim. Jacqueline kocasımn yüzüne dikDoktor k?vıdsız cevab verdi Çok fazla yoruluyorsunuz. Çok katle' baktl. yorgun olduğunuz yüzünüzden bel Briçin meftunları vardır. Madam. Beaumont'u unuttu. bir li... Bir parça Lstirahat edemez mi Sız de onlardan mısınız? akşam evvel, Duan, mısafirlerinı siniz? Hayır. Kâfıd oyununu sevmez mi kendi yerine ağırlamasını rica ettı Benim hesabıma niçin üzüldüği zaman duyduğu merhamet hissi, ğünüzü bir turlü anlayamıyorum. sinız 0 daha kuvvetli olaıak yeniden doğ Sızi bu kador halsız görup de Otedenberi sevmemişimdır. du. Doktor hiç istirahat yuzü gore lâkayıd kalacağımı mı tahmin edl Brıçten başka bir çok cazib eğmiyordu. Daima bilgısıne muhtac o yorsunuz? lenceler daha vardı. her halde, delanların emrinde idi. Kendisi Belğıl mi? Doktor, bu sualin cevabını hemen ford'la bırlikte tiyatro ^yrederken, Jacqueline, briçin yerine .Madam Duan. bir hastasının başı ucunda, vermedi .Sonra, lâkırdıyı değıştirdı. Yakında bir hafta kadar buraBeaumont'la uzun uzadıya konuşup olümle didişiyordu. dan ayrılacağım. Annemi görmeğe kanuşmadığmı Duan'a sormak uzeBütun bunları dü^ündükten son gideceğim. Her sene giderim. re iken, vazgeçti. ra, bir solukta: İskoçyaya mı? Bı iş yapmış olmak için, uzerinde Sizin evde olduğunuzu tahmin Evet. Annem yaşlı kadındır. kırmızı gullerle dolu bir vazo bu etseydim daha erken donerdim, artık evınden hiç dısan çıkmıyor. lunan kuçuk masaya doğru yuruda dedi. Jacqueline sükut içinde dinliyorBir çiçek kokladı. başka bir çiçeği Saat kaçta işim biteceğini ken du. düzeltti. Akh başka yerlerde !di. dim de bilmiyordum. Ne olursa olBir hafta yalnız kalacağını düşüNıhayet, kocasımn yüzıine bakma sun, eğlencenize mâni olmak ıstenuj or, memnun oluyordu. dan: mezdim. Piyesi beğendiniz mi, Ja Evlılik hayatının baskısından yedi Hpr halde kazanmamışsınız. yu ckıe? gün kurtulacakh. yedi gün, tam zunu7den ovle anlaçilıyoı! Genc kadm, isteksizce cevab manastle serbest olacaktı!. Kszandım... Ama brıçte değil! verdi: Derin bir soluk aldı, sonra tekJacflueline dondü; Piyes cok güzeldi. Ama her rar duşuncelerine avdet etti: Bu kadarı bile sıhhatınıze faydalı gelir; ama bir haftadan daha fazla istırahate ıhtiyacmız olmak gerek. Duan. sert bir eda ile cevab verdi: Daha fazla kalamam.. Sizin hesabınıza buna müteessifım! Benden kurtulmuş olursunuz! Jacciueline al çuha kesildi. Doktor, onun bu çok gizîi hislerıni nasıl keşfetmişti? Can sıkıcı bir şej'dı bu! Fakat, Duan'ın okuduğu gizli düşüncelerinin hedefinde, birdenbire, kendisini de çok hayrete düşüren tam bir değişiklik oldu. Serbestlik ona o kadar cazib gözukmeyiverdı. Kocasımn seyahatini de mevsimsiz gıbi gördü. Doktor Duan, bu anî ricati kavrayamadı. Benden bir müddet için kurtulacağınızı düşünunce gerçek+an rahat nefes aldığınızı inkâr edemezsıniz, diye devam etti. Hele on beş gunlük bir kurtuluş oluısa np nimet! Cümlenln sonunu, en nadan edasile telâffuz etmişti. Daha fazla dinlenmenlz lüzumunıı hatırlaürken asla kendimi düşünmuş değilim; bu Iddianızı külliyen reddederim. Maamafıh, doğrusunu söyleyeyim, ilk anda, yalnız ve serbest kalacağımı düşününe bir ferahhk hissetmedim deSıl. Doktor acı acı mukabele etti 1 Öğretmen, subay ve memurlara: 1 Okul kitabları dışında kalan ve 1948 yılı sonuna kadar yayunlanmış bulun^n bii«ün Balıanlık yayımlarmın %20 iskonto ile ve taksitle satışına başlanmıştır. 2 Tutarlan 250 lirayı gecmemek üzere 12 taksitte ve bir yılda ödenmesi lâzım gelen Bakanlık yayımlanndan edinmek isteyen öğretmen, subay ve memurların, almak istedikleri kitablann adlarını gösterir bir liste ile Millî Eğitim Bakanlığı Yayım Müdürlüğüne veya İstanbulda Devlet Kitablan Döner Sermayesi Müdüpüğüne yazı ile ba§vurmaları ve taksitle kitab alırk°n Devlet Kitablan Döner Sermayesi Müdürlüğüne vermek mecburiyetinde oldukları sened örneğinden birer tane edinmeleri lâzımdır. 3 Mevcudu bulunan klâsiklerle diğer Bakanlık yayımlarmın tam bir listesi, Devlet Kitabları Döner Sermayesi Müdürlüğü ile Millî Eğitim Bakanlığı Yayınevlerinden temin olunabilir. Devlet Kitabları Do'ner Sermayesi Mudurlüğiı (819 > (Arkası var)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog