Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

CUMHUKiıtl 25 Ocak 1350 ütahva millorvekili Hak kı Gedik. deniz ticaret filomuz hakkında 7 «Akıl yaşta değiî, baştadır», «Ken oirinöe. muhtelif yaştaki kimselere maddelik bir sual takriri vermisti. az miktarda radyoaktiv nitrojen di ihtiyar ama, gönlü taze» gibi Ulastırma Bakanımız bu sual takpaşa Bağdad hattı» nın büyük sözler, insanlarda yaşm yalnız do gazi yutturmuş, sonra vücudün Balkan Harbi sıralarında biz, o ririni cevablandırdı. Bakanın verY aza n istasyonu da o yarımadanın orğumundan sonra geçen yıllara de erittiği nitrojen miktarım Geiger zaman • Darülfünun» denen, Ünidiin cevaMarla Kütahya milletvetasmda bulunuyor. Bir asır önce ğil. biraz da hattâ geniş ölçüde sletile ölcmüştür. Malumdur ki Haydarda iki ev tamamen, versitede genc b.r talebeyken Na kilinin sözlerini. Büyük M»'pt ruhunun ve bedeninin vaziyetine Geiger aleti. radyoaktiv atomlan oranın sahibi olan Türk zengini zım Paşa Harbiye Nazırı idi. B.Mcclisinin zabıtlanndan okn«<vkbir ev de kısmen yandı bağlı olduğunu gösteren deliller ölçnıekte kullanılmaktadır ve bu otuz bin dönümlük bu en bere» tan sonradır ki çok ilgilendi^m zım okuduğumuz Zeyneb Hamm Dün saat 11 de Fatihte, Haydar konağı o zamankı Harbiye Nedendir. Hakikaten, yaşadığı yıîla alet sayesinde bir çok yeni keşifketli yeri Medineye vakfeder. bn mevzu hakkmda bir şeyler yaz: da, Aksak sokağında 7 numaralı zaretine yakın olduğu ıçin ona rın sayısı az o'.duğu halde ruhu ve lere yo! açılmıstır. lerinin gölgesi olan, Bağdad A Vakf yesinde, : türkçe okutulup mağı miınasib gördiim. Budinîük, Profesör tecrübelerinde şu neti Hüseyin Kdroğluna aid 2 katlı ah ya atla ya arabayle giderken bedeni çökmüş nice genclere murabcasmm türk oğretJmek iç n Medinede biı yalnız takririn 7 nci maddesi hakşab evden yangın çıkmıştır. Çok arasıra rastlardık. Sahiden yakı yanaklarınm üs kabil, ömrünün geçmiş yılları çok, ceye varmıştır: tüne vurnıuş; çe «zengmı ke medrese açılmasını da şart koy kında. savın Dr. Kemal Salııın 15 yasındaki genc'erin bünyesi, kısa bir zamanda büyüyen ateş, 7 gıklı adamdı: Şışmana yakın âbifakat ruhan ve bedenen genclere teni beyaz değil, lımesini Arablaş muş. Demek bu koca Türk aynı söylediklerini bahis konusu yapıtaş çıkarır nice ihtiyarlara rastla Aİcurllerine siren nitrojen gazinin sayıîı evi tamamen sarmış ve sa delı bir vücudü, kırımtırak saç kumral değil, es tırmasından do zamanda bir Türkoloğdur. Gel yorum. Takririn 7 nci maddesi ayarısını bir iki dakika içinde imha j ğ.ndaki Refikaya aid 5 numaralı larla örtülmüş erkek yapılı b'r m?k kabildir. mer hiç değü; layıdır. Sevişti zaman git zaman, mütevellilerle nen şöyle idi: Yaşlılık ve ihtiyarlık insanlar a tmeğe muvaffak olmuştur; halbu j evle, Ahmed Karacaya aid 9 numa başı, kuvvet ifade eden toparlak ne olduğu biline ği nisanhsı da Evkaf arasındaki dalavereler yü«7 Birleşik Amerikadan gemi çenes. üstünde ince dudakları miyen. fildişinin ras'ndaki müşahede ve hayattaki i 85 yaş'ndakılcr veya daha yaşh ralı evlere de sirayet etmiştir. kendi gibi Arab zünden burası mülk diye bir Er mubaysası vazifesile de görevli buKule vasıtasıle vangından haber ghenkli burnunun dolgunluğj vakalara göre böyle muhtelif oî ar bu miktan imlıa için beş saat Ermenisinden, o meni bazırgânına satılır. Kurnaz iunan bir he\'etin salâhiyetlerini dar olan İtfaiye ekipleri derhal hâ altında çehresıne heybet veren matlaşması cinçülere vurulduğu gibi tabda da >eklemişlerdir. vakfı örtbas kötüve kullandığı için adalete tevs nden duru bir da kendi gıbı bazirgân, eski Dr. La\vrence aynı tecrübeyi vü dise mahalline gitmişlerse de, ara gürbüz bıyıkiarı. ve açık duruşlu muhtehf tarzda telâkki ve hükümrenk; nıhayet kültürce yüksek etmek için, Patrikharieye başvu di edildiği ve neticenin Büyüh: :udce zayıf veya sıhhati bozuk balar mahallenin pek dar olan so kara kaşlarile babacan bakışlı lee tâbi tutulmuştur. Paşanın onünde seviyeli. Böjie racağına, bizim Şer'iye mahke Millet Meclisine bildiriieceği eski ihtiyarlık nedir? Yaşlı bir bünye imseier üzerinc'e ;de tekrar e'nüş kaklarından süç'ükle ilerleyebilmiş kara gözleri vardı. « buyrunuz ebır kıza gdnül mesine müraeaatle orayı şeriat Ulastırma Bakanı sayın Şükrü Koe vücr.cün nitro cni eritmcktcki lerdir. Fakat bütün bu müşkülâta genc bir bünyeye nazaran ne gibi 23 ocak 1912 dek; «Babıâli bas fendimiz» diye, vermek sadece ahkâmınca yeniden vakfa bağ cak tarafından Meclis kürsüsünde değişiklik gösterir? İhtiyarhğın öl tabiliyetir.ln. sıhhat şartlanna gö r?.ğmen İtfaiye ekipleri uzun mesa kını» ndan sonra onun hakkmdî b:r Nahlistan fiolmasına binaen, tek taraflı b r lar . Yalnız tek şartı «vakıf md beyan edümiş de değistiğini Rörmüştür: Ganc felerden hortum döşemek suretile çüsü ne olmalıdır? Yalnız yaş bu sağdan soldan bir şeyler öğren danı gibi tath r hareket olur. O tevellısi) nın Ermeni olmasıdır. tahkikat ve takibat neticesinin a» >ir hasta. nitrojeni imha husu un söndürme faaliyetlerine •nrişmıs'.er hali ölcmeğe kâfi midir? nııştim. Bundan yirmi küsur yü bir bükülüşîe na gönül veril Bu; sayede hem kazanc mütevel çıklanması.» bazan kendisinlen iki, hattâ üç ve Aksak sokağının ahşab ve t i r Bu sualler doktorlan uzun uzun önce Adana mmtakası Maarıf E levhayı uzatmca. Ulastırma Bakanı buna şöyle cese de ondan gö ]in n olacak, hem o araziye mısli yaşlı bir insanın VEvpshğını birlerine girift diğer evlerini ateşin düşündürmüs ve bir çoklarına basirayetinden koruyup kurtarmışlar mını ıken avukat ve Türk .Ocağı Herkes fark:na vardı. Paşa âş.k nül alınamaz. Bu hakıkat karşı dokunamıyacak. İşte Zengina'nın vab vemıiştir: zı Eikirler vermiş. onlan bazı ke .östermektedir Bu da, hastahk esreısi rahmetl dostum Fahri Bey olrr.uştu. Ermenisı, ecneb'.si. bü sında merd ruhlu Paşa. elmdeki anıcası bu mütevelHıği ele ge« Bunların bugün suçlu mu, lasında vücud zafiyetıle ıhtivarkk dır. Bir saat sonra söndürülen bu şif'ere sevketmiştir. den de, kendisi Bağdadda Evkaf tün gayr müslimler taparcasına devlet kuvvet ile zorbalıklara çirmek emelile yanıp tutuşuyor suçsuz mu olduklarını bildirecek aki halsizliğin aynı mahiyette yangın neticesinde 7 ve 9 numaralı Tıbda bugüne kadar bir kanaat Müdiirü ve Nazım Paşa da orada sevdikler Paşayı memnun etmek başvuracağına. bir volkan ağzmı Çare? İşin yapılması Pasanır ' durumda değilim. Müfettişlerin A:raz gösterdiğine delil sayı!ab>lir. evler tamamen. 5 numar&h ev de ve kaide vardı ki o da şuydu: kısmen yanmıştır. Yangının ıe vaiı ıkcn. çok alâka çekicı şeyieı maksadıle, Zengina'yı görebil kapar gıbı zaman geçtikçe fe dudakları arasında, yaptırıl pa^ı merikaya kadar giderek yaptıkları *** » Bir insanın yaşı, damarlarının dır.ledin^dı. Bu kere Ali Fuad mesme vesile olsun diye. Dicle veranı şıddetlenen kalbinn ale Zensina'nın elinde, Zengına ise tahkikatm raporları savcıhğa veden çıktığı araştırılmaktadır. sertlik derecesile ölçülür. GencleTürk^eldının «Görüp İşittikleDr. La\vrence'in keşfi tıb âlcminrilmiştir. Yapüacak tahkikat netiDünkü yangında evleri yananlaıa r!m« isimli çok kıymetli kitabın vapurunda balolar vermek iç.n vini, harb meydanlarından daha kendi emrinde. rin damarları nisbeten yumuşak de büyük bir alâkayla kar=ıl?n; Yalnız yeğenini Paşaya rârr> cesinde ya suçlu veya suçsuz olçetın b r iç kahramanlıkla basKızılay tarafından ellişer lıra nakdî dan, b z:m de şahıdı olduğumuz, yarışa giriştiler. tır; yaşlandıkça bu elâstikiyet kay mış ve vücudümüze dair yeni buedehıhnGk çın ortada iki mühirn dukları belli olacaktır. Adalete inFakat bu aşkın bir macera tırmağa çalıçıo durmaktadır. bolur ve nihayet sertleşir. Damar uşlara yol açacak mahiyette kabul yardım yapılmış ve aş ocaklarından o meşhur ^Babıâli baskını» nda engel var: Biri Zengina'nın ni tikal ermiş olması bakımından da* * * yemek yemeleri temin edilmiştir. Nazım Paşaya aid şımdiye kadar şekli almasına imkân yok. Ki2 sertleşmesi neticesinde de tansiyon edilmiştir. ha fazla üzerinde durmayı doğru yalnız eüzeller gıizelı değ 1, aynı K=ıderlerimız ksndi elimizde şanlısı, öteki çok asil bir hanım(kanın deveran güçlüğü) artar ve hiç bil'nmıyen bir iç hakıkatı de Hakikaten. radyoaktiv maddelezamanda hem zenginler zengın', değ 1. Kızın yaman bir amcass la evli oluşu. Birinci maniayı or bulmuyorıım.» bu da bazı hastahk veya arızalara in mevcudiyetini olcmekte kulöğrenince gözler mın önünde Sajın Dr. Kemal Satır, böjlece tadan kaldırmak için kızın nisebeb olur. Son senelerde Ameri anılan Geiger aleti. insrn vücuonun hayatı heyecanlı bir akışla hem de dehcesıne sevıştiği ni var. EUılik. toparlak. kır sarl: şanlısı olan delikanlı hakkında bir zamanlar Büyük Millet Meclişanhsıle evlenmek üzere. Güzel bır adam. Bir de Diclen;n. Bağkada yapılan istatistiklerde, tansicanlandı. Sanki onun hakkınb ne tatbik edildiği gündenberi, b r askerlik meselesi ıcad ettird , sinde. Meclis arastırması. yani teşyon yüksekliğinden ölümün bu :ıb sahasmda bir çok yeni keşifler yfezı'an bir romanı okumuşum da liğındekı kimseye benzemiyen dadı braz gecmce. geniş bir kariî tahkikat yapılması istenılmİ!} C. H. P. Şehir Meclıs Parti Grupu o oUunusun uğultusıle dolmuş sı muste.= n3!:k onun Arabhkla Er vıs çizerek yanmada şeklinde bir daha dönmemek üzere derhal yük bir nisbet teşkil ettiği göriü yapılmıştır. Bu arada, radyoaktiv dün, II merkezınde uzun bir toplantı biyd'.m. Sahici romanların bıtırı menil k gibi ayrı ırkların kay meydana get:rdiği otuz bin dö Erzurum taraflarına gönderılir olan pürüzlü bir mesele hakkmda rnektedir. uaların vücuudeki tesir dereceleri \aprak. Vılâyetln Belediyeden ayrılnaşmasından gelme bir ıstıfa ne nümlük b r yer var. O amca İİ9 İkınci manıi ortadan kaldırmak gerci cevab vermişse de. izahat Bununla beraber, son zamanlar 'e faaliyet şekilleri ölçülebilmış, ması hususunda hazırlanan tasarıyı lış nden sonra duyulan bu uğuliçin de çok zeki bir keşifte bu vermemiş ve meseleyi adliyedeki da insanların genclik ve ihtiyarlığı bu yolla bazı hastahk ve ânzalarm muzakere etmiştir. Toplantıda soz aian tu okunan romandan hulâsalaş ticesı o!sa gerek. Evet. kız Bağda bu toprak. Paşa ile kız arasmda lunuyor. Paşanın Ermeni bir tahkikat ve takibatm sonuna bı1 dın Arabesk Ermen'lerınden. O k plâtonik aşkı bir macerays Partililer. Belediye Başkamr.ın muhak. nı ölçmek hususunda başka bir edavisine kadar gidilmiştir. rakmıştır. kak, Şehir Meclisi tarafından seçilme f ınış bır kesafettır. O kesafeti b r nun zenginlığı de rakibsiz olarak sürüklemek için elele verdi. O kâhya ağası var. Mütevelli namölçü bulunmuştur, diyebiliriz. CaMaliye müfettişlerinin Ankara Esasen atom bahsile fizikte ol stni ilen sürmüşler ve bu hususun kat daha sıkıştırarak böyle b t konduğu bir mirastan ileri geldi yanmada hurmaları. me\rvalan, zedi amca yeğenini sureta onunl? lifornia Üniversitesi profesörlerin duğu gibi fizyolojide de insanlık suratle başanlması içm B. M. Meclisi evlendırecek. Hakikatte ise.. Pa Cumhuriyet Savcılığına verdikleri den Dr. John H. Lavvrence'in ileri çin yeni bir saha açılmış oluyor nezdinde teşebbuse geçilmesini iste yazının dar çerçevesine sığdırı Zaten ona ••Zengına» denişi, bir her çeşıd mahsullerıle Bağdad be Arkası Sa. 4. Sü. 7 de raporun birer sureti elbette ilgili çok türkçe kelimelerle karışık reketinin b ; r destanıdır. «Haydar sürdüğü iddia şudur: makamlara da verilraistir. Aylarca ve bu saha teşhis ve tedavide yeni mişlerdir. Toplantıda bulunan C. H. P. yorum. Mufetti;i bu mevruda çahşacağını vaDamarlarm sertlik derecesi, vü kolavhklara imkân veriyor. süren tahkikat neticesinde yazılan detmlştir. lunıııııııııııııııııııııııııiünniüiüsıuüHiüUiiH 1903 Mejrul vetinin ilânmdan cudün umumî bünye vaziyetile sıkı raporun bir hulâsasını daha geçen Vücudümüzdekı nitrojen moleDiğer taraftan Vali ve Belediye Baş çeyrek asır önce yırmi küsur bir ilgisi olmakla beraber. umumî küllerinin bünyemiz tarafından ım kanı Fahreddln Kerim Gokay. İstanbul sene mart avında neşrctmek, 1947 bir kaide olarak kabul edilcmez; ha edilme derecesi hakikî yaşımın Vılâyeti ile Belediyesınin ayrılması yaşlarmda, Harbiyeden Erkânısonbaharmdanberi suüstimal yapçünkü damarların sertleşmesi vü yani vücudümüHin davamkhğını hakkındaki suale şu cevabı vermiştir: harb Yüzbaşılığile çıkan Nazım mış olmak iddia ve ithamı altında • Bu iş beni ilgilendirmez. şu daBey, zeki olduğu için çabuk tecudün bazı uzuvlarının yıpranışı ve kuvvetini gosterdiğine göre, bulunan heyetin vazijeti bakımınveya fena kullanılışı neticesinde :u imha keyfiyetini temin eden kikada Vali ve Belediye Başkanıyım. rakki etti. Erkek güzeli olduğu dan elbette çuk doğru olurdu. îiazreti Alinin meçhur bir sözu vardır' llllllIIIIIIÜIfüMilfllllIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIKlllIII de hasıl olabilir. unsurlan takviye mümkün oldu'.u • Hiç ölmiyecekm'5 gibi dünyaya ve ya ıcin mühim b:r paşanın kızıle Temcnni ederiz ki Ankara SavBir vücudün bünyevî bakundan takdirde. ihtiyarlamanın önüne rın oleceknıiş gibi sh.rete haziıl?.n evlend'. fakat hür fıkırli olduğu cıhğı Maliye mufettişleri rapoBen de kamm cıkıb da razifeden ay için de ferikken İstibdad devnnyaşı. kandaki nitrojeni atabilmck geçmek de. hic OLTIS^ST bir derecerunun, adalete tcvdii yıldönürılıncıya „ kadar ı=gal ettıâım Vali ve , de sürgüne gönderıldı. Meşruti„ , . , . kabiliyetile ölçülmelidir. Her vü 'e kadar, mümkün olabi'ecektir. mü geuneden, yani marttan evvel, Belecıye Bavkanlıgında otorıtenın bu. .,, . , •?.. • cudde bu vazife, umumi hayat Şimdiki halde bilinen şey, tenef tun vecıbelerıni. yer»ne getırmekle mu ! yet n ılanında, vatana bır hum>alnız alâkalı heyet azasının değil, ... • .. . .. ..,. .. kaynaklarma doğrudan doğruya.ve füs yolile bünyemize gircn nitro kellefim ı memlcket umumî efkânnın bekleyet kahramanı sıfatile karşılanasıkı bir şekilde bağlıdır. ien mol.pkülleriııin, vücudünıüzoe Vilâyet ve Bskdiyenin 1950 yılı diği kararını verir. rak döndükten sonra. Edırnedeki Dr. Lawrence'üı tetkiklerine gö ki mayiler tnrafından imha edildiGerçi Büyük Millet Meclisinin bütçesi Ikinci Ordu Kumandanlığma tare, deniz seviyesinde bulunan bir ğidir. Bu imha keyfiyetinin nasıl Vilâyet ve Be'edı;, c"in 1950 butçesi. y : n edildiğini gazetelerde okugeçen sene kabul ettiği bir kanuninsanın vücudünde, vasatî olarak cereyan ettiği hakkmda girisilen Da'mi Encumspce hazır.rpmıştır. Şula heyetin suiistimali olmadığı da 1000 santimetre mikâbı nitrojen tetkik ve tecrübeler henüz kat"î batın bııincı g'inü Şehir Meclısinmn ilk duktu. au b l r u kabul edilmişse de bu cihetin adliOndan sonrasına lüzum yok gazi bulunur ve bu gaz vücuddeki neflce'veıfnemiştir.' Bununla bera butçe yılı t<pİ3ntjsında ^ ' lukla bu sene yapılacak iş.eri anlata Gelelim yazının asıl sıklet roetUç senede rüzgârın Utikameti çok '.vey kazansaydı Amerikanın D15 İş taftarlar. Bunlar da «Not Me. ye mckanizması tarafından açıklanmuhtelif mayilera karış,ık bir hal ber, nitrojeni imha eden mayıiecaktır. kezi t)lan Bağdad Valiliğıne de>ışti. 1946 kasımında Cumhuriyet leri Bakanı olacak olan Mr. John (nat mi okunur) adı veriliyor. nıası adalct icabıdır. dedir. rin başında bazı, ic, ifraz guddeleriFuad Zincirkıran heyetine bir 350 turist geliyor RahmetL dostum Fahri Bey A çi parti, hakikaten kahir bir zaferle, Foster Dulles ara seçimlerde New «Ben yoğum» manasına gelen bu Bu miktar daima aynı katr, fa nin geldiği tahmin edilmektedir. 2S ocak cumartesi gunu Panama ban. dana sohbetleı\nde bu Bağdad Ayan ve Mümessiller Meclislermde York'tan âyan meclisi azahğına a tabirle o zümrenin, iç siyasette takım mektublarla isnad edilen Dr. Lawrence'in keşfi bize, genc dııalı vAtlantık* gemiîi ile 350 kışılık kat nitrojen molekülleri bir yandevrini o kadar canlı canlı anla ekseriyeti elde etmişti. Ondan bır dayhğını kovduğu halde seçileme Truman hükumetinin programına | suç, gcmilcrin satın almmasında dan kaybolur, bir yandan yenUe lik ve ihtiyarlığın vücuddeki «nit bır turist kafılesı limanımıza gelecektırdı ki. Bu valilik Meşrutiyetin buçuk sene evvel Roosevelt'in yeri di. Son gelen haberlere göre, Mr. iştirak etmediğini ifade etmekte heyete büyük yardunı dokunan Atır. nir: bu suretle. vücudde daimî bir rojen muharebesu ne bağh oldumerikalı Mr. Mc Keen ile bir arne kanun'icabı geçen Mr. Truman'ın Thomas Dewey de mücadele saha dir. ilk yıllarına rastlar. Transatlanti'i teklif cttilcr tebeddül hâdisesi cereyan eder. Bır ğunu öğretme'ctedir. Bu muharemevkii sarsılmış görülüyordu. 3ir sından çekilmeğe karar vermiş ve *** «Not Me» ler dış siya'set bahsin kada^ına komisyon vcrmesi ve bu İtalvanın bazı fırmaları Deni2\^i]=ırı taraftan vücuddeki mayiler nitro beye süâh temin edebi'diğimiz gün Tdaresıne muracaat ederek. 700800 br.ı İslâm âlemi Bağdada "Bıhiştâ çok kişi Başkana kendiüğinden çe ne 1952 senesinde, ne de 1956 ve de, vaktile Mr. Cordell Hull'le  komisyondan heyet azalannın da jeni imha ederken, bir taraftan da ihtimal ki ömru uzatmak kabil o dolara. az kuüanılmış. kuçuk TİDte bâd.> sıfatını Vererek orayı Cen kümesini tavsiye edıyor. seçimlerde 1960 senelerinde yapılsçak olan se yan azasından Vandenberg'in kur faydalanmış olmaları iddiası idi. labilecektir. teneffüs yolile vücudümüze yenitransatlantık satır.ayı teklif etmişler netle ikiz saymıştı. Meğer Mej itimadı kavbeden partisile memle çimlerde Cumhur Başkanlığma a dukları «çift parti» politikasına ta Ulaşlırma Bakanhğının teklifi ü(Scieııtific American'dan) dir. den nitrojen girer. keti nasıl idare edebileceğini soru davlığmı koymıyacağjnı bildirmiştir. raftardırlar ve hükumetin dış si zerine Reçen sene Mr Mc Keen ile İsraüde vcba hastaliğı kalnı.ıdı rutıyetm ilk yıllarmda Cennet yordu. Yapılan tecrübeler, vücudün nitDiğer taraftan, General Eisen yasetini desteklsmektedirler. Fakat arkadasına j aptıkları hizmetten Bağdadın içi bir cehennem ıstıİki yeni gerni alınacak Hayf» llmanmda 1947 yılındanberi rojeni eritme kabiliyetinin ; Fakat Mr. Truman azim ve sebatla hovver şündiki vazifesinden (Co iç siyas^tin her sahasmda Truman dolayı 170.000 dolarhk bir mükârabıle kıvranıyormuş. Hürriyei Denizyolları Idiresı Maraitaz tipi ikl veba vakası ponılmedığinden. îsraıl hıi. ilgili olduğunu göstermiştir: Bır fırmaları ıle kumetince mezkı'ır lıman temiz olarak çıktı diye devlet otoritesi zayıf hareket etti. Roosevelt'in miras bı lumbia Üniversitesi başkanhğından) hiikvmetini tereddüdsüzce tenkid fat vcrilmeM hakkındaki kanunun insan ne kadar yaşlı ise vücudü de gemı almak uzere Ingiıiz alınacak olan ılân edılmiş ve veba tedbır:eri kaıdıBüyük Millet Mcclisince kabulü temasa gecmışür. Yeru layınca taassub kabarıp zorbalık raktığı ezici ağırhktan kurtulunca. memnun olduğunu ve siyasî havata etmektedirler. nitrojeni o kadar uzun müdde bu gemı.esın suratlerl 1820 mıl ola rılmıştır. bulunmadığını Üçüncü zümre ise. infiradcılardır heyetin bovle bir suç is.lemediğini hüküm sürmeğe başlamış. Akşam mütevazı fakat azimkâr bir şekilde, atılmak niyetinde zarfında eritebilmektedir. caktır. Gemiler, Izmır ile Ayvalık hatteîtrar etmektedir. göstermiştir. kmse evinden çıkarr.ıyor. kendi siyasetini takibe başladı. Ev mütemadiyen Dr. Lawrence bu tecrübelerinden tında çalı^tırılacaktır . A olunca gayrimüslim azınlıklarla velâ kaBinesinde değişiklik yaptı ve General MacArthur de, yaşının iler ki bunlar, Demokrat partinin ge Sonra, heyet azasından hiç biriKüçiik Haberler rek iç, gerek dış siyasetine şiddetle Heîe nin Bâkanlık enırine alınmpmıs olecnebiler o güzelim D.cle kenarı bu değişiklikte Morgenthau, İckes, lemış olması bakımından, artık he muanz ve muhaliftirler. + ŞIMDİYE kadar Denızjollan Ida na bile gidemiyorlar. Hem emni Wallace kabine dışında kaldı. Dış saba katılmamaktadır. 1948 de, JaBu surotle Cumhuriyetçi parti ' nıası da. bu zatların vazifelerini rçîin'.n kulanmak<a olduğu dalgıç moİşleri Bakanı Byrnes'ün yerine de ponya üzerinde kazandığı zafer he sağ, sol ve mutedil olmak üzere ' kötüve kul'ıanmadıklannın en bütoru ancak 30 met:e>e kadar hava ve yet yok, hem ç.t yok. Herkes e George Marshall geldi nüz başında bir tac gibi parlarken üçe ayrılmış bulunuyor. İnfiradcı yük delilidir. «3 AHBAB ÇAVUŞLAR, a, .LOREL HARDİ lere \< lebilimektedır. İdare, yeni bir dalgıç vine mıhlı. Boyle olmakla beraber gerek motörü sipariş etmiştir. Bu motorde bütün dünya komiklcrine meydan okuyan asrımızln 1947 de arka arkaya bir çok yeni ıile, Cumhur Başkanlığına pek kuv lardan mürekkeb olan aşın sağlaFakat Vali ve kumandan olaLulunacak olan makine, S0 metreye rak Nazım Paşa gelir geimez der teşebbüslere girişen Başkan. komü .etli bir namzed sayılmıyordu. yegâne Kahkaha Kralı rm başında bir dereceye kadar Mr. heyet hakkındaki, gerek bu mesele kadar hava verebılecek kabılıyeîte olaBu hesabca, Truman'a rakib ola Taft'ı görmek kabildir. Truman'dan ile ilsili diğer zatlar hakkındaki hal hava değişiverir. Ne zorba nizmin yayılmasına karşı «Truman ccktır. lıktan eser, ne taassubdan nişane doktrini» ni, Avrupanın kalkmması ak crtada kimse kalmıyor demek daha ileri gitmeğe çahşan «Me To» dedikodulann arkası kesiimemiştir. + UCCZ yaş ve kuru meyva satı;ı | icin Beledivenin t^şebb.ıs'i ile Aksa kalır. Herkes evlerinden fırladı için «Marshall plânı» nı tatbik ir. Yalnız, Mr. Rober Taft akla ge culann başında son zamanlara ka Hattâ me^elpnin uzatılarak kapatılKederleri Neşe ray . Yedıkuîe arEcında A!e>\"a Koo Sabahlara kadar dolaş, yan ba mevkiine koydu. Bundan sonra, ebilir. ilk Dünya Harbinden evvel dar Mr. Dewey bulunuyordu. Mu mak i^tenildieini sövleyen ve yarıeratıfı tarafından bır satış yeri açıi i kan yok. Aynı zamanda hummalı • Bruxelles Pakt^ takviye edildi, Amerikan Cumhur Başkanı olan tedilleri teşkil eden «Not Me» ci yan, Hovlece Hiıkumct ve Cumhu! b r bayındırhk. Yollar açılıyor, «Atlantik Paktı» imzslandı ve niha Taft'm oğlu bilhassa TaftHurtley leri ise Vandenberg ve Foster j riyct Halk Partisi alchinde proroıstır. • MUALLİMLER Bırliğ.nin yıllık i köprüler kuruluyor, bataklar ku yet Büyük Okyanusta yeni bir siya kanunu dolayısile bir kısım halkm Dulles gibi şahıslar temsil etmek ; r>?»anda , yapmaça ralışan dedikoKahkaha Unutturacak kongjresınden sonra yem sec, len on rutuluyor. Bol ışıklı fenerler, Şat 1 ducular ve suinivet sa'.iblerile bunset takibine: Çine yardımdan vazge yakınlığmı kazanmıştır. Fakat o da tedir. bes k.şTİtk İdare Kurulu uyeierı bugun kıyısında rıhtımlar, kıyılarda çilerek Füipine. Hindistana ve En azla yaşlıdır ve 1952 de kazanması ilk tonlantılannı \apacaklardir. Bu siyasi buhran'n ?ncak kısa lara inananlar da vardır. •• DENIZYOLLARI Genel Mudiırlü parklar, parklarda tarhlar. Halk donezysya * ehemmiyet verilmeğe muhtemel görulebılecek derecede bir müddet sürmesi ve vaziyetin Bütün bu çirkin dedikodulann Zevk ğıınun idare momuıiarına açmış ol umumî b r vecd içinde. Bağdadda başlandı. meşhur bir sima değildir. Büyük tabiî şeklini alması münikündür ortpdan kaldırılması ve aynı zacu£ru ıngılizce lisan kuıslarına dun bir nevi «ergenekondan kurtuBilindiği gibi, 1948 kasımında. reki bu da, hükumetle d'ş siyasette m?nda Fuad Zincirkıran heyetinm başlanmıştır. Kurslar mesai saatlerinluş» bayramı var. Hele büsbütün ye muracaat edildi ve Amerikan hal müşterek olan zümreve kabinede 1947 denberi devam edip giden ısarn sonra bsşlamaktadır. Cumhuriyetçi partideki bu buh yer verilmekle ve temin edilebilir. nad ve ithamlardan kurtulması •• 11 SUBAT 1P50 cumartesi Vefalı hafakanlı bir hayat geçiren gayri kmın bu sefer Demokratları destek* arın toolantı gunudiir. Vefa kuruldu müslimler cehennemi cennete çe lediği görüldü. Bu suretle, Tru ran, bütün Amerika için siyasî bir Halbuki Truman, halkın kendinden için. adaletin biran evvel tecellisiKahkaha ğundanberı idarecılık, mualhmlık etmiş viren Paşaya karşı o kadar şük man'ın partisi her iki mecliste ek buhran sayılabilir; zira Amerikan tarafa olduğuna emin bulunarak, ne Iir/um vardır. Ouun içindir ki clanlarla Vefa Idadısi. Sultanı. Lıse ve milieti. hemen hemen aynı kuvvetle Sürprizler Orta mektebi mezun'arı Vefada oku. ran duyarlar ki zenginlerinin seriyeti elde etti. 1945 te, Boose iki partiyi daima birbirinin karşısm Vandenberg Foster Dulles züm Ankara Cumhuriyet Savcüığının resile pek işbirliği etmek niyeün raporun tetkikini suratle ikmal muş olanlarla. soprcular ve Vefayı se hepsi Japonyaya mendiller, ça velt'in yerine geçtiği zaman sağ ceDalgası venler bu gunde, Parkotelı salonunda naklar, tabaklar, şunlar, bunlar neha fazla mütemayil görünüyordu. da görmeğe alışmıştır. Nitekim, A de değil gibi görünmektedir. Bu ise ederek kararını vermesi gerektir toplanacakıardır. ısmarlayıp hepsinin içine Nazım Fakat Roosevelt'in 1933 teki «New merıkan siyasî hayatındaki bu buh karşı tarafın «Truman çift parti Bu, hem adalet. hem siyaset icabı• 27 OCAK 950 cuma gunü saat 18 Paşamn resmıni nakşettirmişler. Deal» programına mukabil ortaya ran gittikçe daha geniş sahalarda siyasetine taraftar değil» tarzında dır. Amerikaya gönderilen bir de Şi«li Halkevınde Eflâtun Cem Gutesirini göstermeğe başlamışür. Türk heyetinin dürüstlüğü ve bu tenkidlere yol açmaktadır. ne.v tarcfından (Masalların penceres.n. Evler hep bu Japonesin sanat koyduğu «Fair Deal» programile Dahilî plânda, buhran Cumhuri(Joıırnal de Geneve'den) hcyeti teşkil eden insanların narten Anadolul n.evzuunda bir ko:ıfe eserlerile dolu ve duvarlar Pa köylü sınıfını, işçi sendikalaruıı, mus ve şerefi, aynı zamanda hükurans veriîecektır. Herkes gelebîlir. şanm büyük çaîS!ı portrelerile zencileri. muhtelif dinlere mensub yetçi partiyi ikiye, hattâ üçe ayırmetin ve iktidar partisinin dürüstzürnreleri, askerlerı ve kadınları mıştır. Bir zümre Mr. Truman'ı :ç• TEKNIK Universite konfemas sa süslü. timaî programı bakımından mağlub lonur.da 27,1950 cuma gunu saat 17.30 lüğü ve şerefi de bahis mevzuukazanmış oldu. * * * da Saıd Sadi Danişmendgazıoğlu taraetmeğe, yani halka vaidlerde bulundur. fından (Atom çağında yeni hayat şartHiç beklenmiyen ve heyecan u mak hususunda müzayedeye daha Herkes o sıkıntılı zamanların Filminde sizleri katıltıncaya kadar eüldürecektir. ları) mevzulu bir konferans veriîecek hıncını çıkarmak için kendini yandıran bu zaferin üzerinden budoğrusu, safsataya girişmeğe taraftır. Giriş serbestür. eün bir sene geçmiş ve Truman'ın tardıılar. Bunlara Amerikada «Me + ŞIŞLIDE Bır Cami Yaptırma ve eğlenceye vermiş. Bahçelerde ziA. J. Cronin Vahdet Gültekin Âsablarına hâkim olamvyanla nn muhdkkak müdavi Yaşatına Derneğı.ıin 1949 yılı alelfde yafetler, nahlistanlarda cümbüş vaziveti Eoosevelt'üı hayatında hiç To» (mîtu okunur) adı veriliyor. 2 Lira. ARİF BOLAT KITABEVI doktorlartna sormadan bu fılmi seyretmemeleri kongresi 2"! oc?k 1950 cun.artesı gunü ler; hele aygın baygm Diclede bir zaman görülmemiş derecede sağ • Me to»: Ben de demektir; çünkü Ruslara vetilen ınııhrib saat 15 te Şışli camıi ku'ubhanesinde sabahlara kadar sandal safaları. lamlanmış bulunuyor. 1948 de Tho bu zümre her işte diğerinin yaptıgıtavsiye olunur. limanımıza geldi > ?pılac?.ktır. Yalnız Paşanın bunlara iştiraki mas Dewey'e mağlub olacağım rıa nı yapacak ve her meselede: «Ben Haıb taznanatı olarak Rusyaya ve. • BUGÜN saat 17 de Talebe Birlığı rilen Itaiyan bandıralı Z 20 muhrlMarnira lokaLr.de O'iivsrsite Talebe değil. yan baktığı bile yok. O ber veren kâhinler bugün de 195 de!» diye ortaya çıkacakür. Bugün matinelerden itibaren 3 sinemada bi dün gece limanımıza ge'jniştir. Blrlığı seri konferanslarının uç'incusü hep kendi valiliği ve kumandan seçimlerinde kolayhkla kazanacağıDiğer bir zümre, bilâkis, Mr. TruHikmet Bayur tarafjr.can (Durıku ve hğile meşgul. B:r gün gayrımüs nı söylüyorlar Muhrib. bugün Karadenize çıkarak man'ın içtimai sahadaki prograbugunkü tarihin»ızde Turkıyenın dun>a lim zenginler devlete aid Dicîe Odesa limar.ma gidecektır. Ingilizce Orijinali Türkçe Kopyası Bu suretle, 19461948 arasındaki mına muarız bir cephe tutmağa tapolitıkasmdaki rolu I mevzuunda verıvapurunda Paşa şerefine bir balo iki yıllık bir sönüklük devresinden Batı AlmanyadRn ziraat leceh* r. Gırıs seroesttır. âletleri alınack * BESİKTAS Haikevinde Kızılsy vermek ıçin ızin alırlar. Baloda sonra, Demokratlann yıldızı tekrar Bugün Matinelerden itibaren Derncğ'le bırlılıte fakırler :çin açtığı Paşaya Bağdadın en güzel kızı bütün şâşaasile parlamış bulunuyor, Batı Alrr.anyadan kulliyetli miktarcMsornsere hrr gıp mur.avebe ıle Dr. halkm bir ^ükran levhasını tak GSrünüşe bakılırsa, Cumhuriyetçiler da. ziraat âletı ve bilhassa traktbr Bu hafta biletlerle parasız verilecek 4 numaralı Emin Şukru Kut. Dr. B^lkıs Canfesci, dim edecek mehtablı bir gece 1930 daki iktisadî buhrandan sonra ıthali kararlaştırılmıştır. Bu ithalâtı Dr. Sara, Dr. Gümfn Dr. Adii Zeytin kuponu saklayınız. ince Tarım Bakanlığı syarlıyacak, TıVapur pırıl pırıl, Dicle mışıl mı Roosevelt'in Herbert Hoower'in eoğlu. Dr. Kurhan Ozaltan. Dr. Faruk ca'ret Bakanlığı da gereken dovizi linden aldığı iktidarı geri almağa EHEMMİYE1LİDİR Eaytılkem, Dr. Irfan Goksal Dr. Neşıl. Ulisis edecekur. Senenin en güzel 2 fümi birden. sibe Batotok muayenelerine aevam etBalonun idarecisi taht gibi bir hemen hemen hiç bir zaman muvafBeyoğlu Birinci Noterinin kontrolu altında çekilecek Seyrine doyum olmaz fevkalâde bir film. mekted'rler. Arzu edenler her gun mukoltukta oturan Paşadan izin fak olamıyacaklardır. olan Piyangomuzdaki baş ikramiyelerden biri racaat edebılirler. Bunu iddia etmek belki fazla ileolarak ifîn ettiğimiz • VEFA Lısesini Bltirenler Detne alarak balonun başlaması iç'n ğinin tertiblemış »klduğu serı konfe kurr.andayı verdi: «Bağdadın en ri gitmek olur. Fakat Cumhuriyetranslardan beşnicisi bugün E^at İS 30 güzel kızı Sara Zengina, şükran çiler arasında öyle büyük bir bozNüshası T0 kuruştur da Beşıktaş Halkevınde Schm Sırrı levhamızı getiriniz.» Güvertenin gunluk havası esmektedir ki istik(Türkçe Sözlü ve Şarkıb) Harle Tuıkı>e Tnrcan tarafından lilım ve Spoı) rnev\boneşeraiti karşı ucundan bir kız bel'rdi. Ka bal hakikaten onlar için pek karanBaş Rollerde : için zımria verilecektır. dınlı erkekli iki tarafa saf ha lık görünmektedir. LEYL MURAD ENVER VECDİ Bir aylık 300 K i . 600 Kr. j linde dızilmiş kalabalığın ortasın Cumhuriyetçilerin ileri gelen siRebiülâhır 6 Çarşamha A T L A S Sinemasında büyük rağbet gören Üç lylık 800 • 1600 > I dan, elinde levha. ağır ağır, adım malarından Mr. Arthur Vandenberg Altt ayük 1500 • 2900 • i atışları belirsiz, kayar gibi iler ağır bir ciğer hastalığından dolay: Bu seyahat İtalyan Havayollarının seri lüka ve her Seneiiıt 2S00 • S400 > İ liyor. Yırmi iki yaşlarında. uzun aylarca sahneden kaybolmuş, Mr türlü konforu haiz LAt son sistem uçaklarile yapılaD t K K A T ı boylu, muteşem tuvaletli, ne za Harold Stassen de tekrar Pennsylcaktır. Roma Bankasından alınan bu bilet hânüline Cazetemize çtynderiien <»*'>« re ittmU Bütün kalbleri aşk ve heyecania saracak müstesna bir film mahsus olup müddeti altı avdır. Başkasına V. ] 7.18 12 26 15 01 17 16 İS 50 5 38 [ vıf. ne şışman: yaklaştıkça işte vania Üniversitesi başkanhğı vazintfttdilsin, edilmesin %ad« olunmaa da'"a bcll1 olmaktadır; çekme ka fesine dönmüştür. Partinin dış siyade\To!unabilir. JAMES MASSON ROBERT RYAN me«uliy«t kabul •dilmej. E. 12.03 7.11 9~45 12.00 1.35 12.20 H u ra kaşlı, iri kara gözlü, kirpık set kurmayı sayılan ve 1948 de De Gsnçlik ve ihîiyarlığı ölçmekte yeni usul =haberleri Dünkü yangın I «Babıâli baskını» nın yıldönümü vesilesile NALINA MIHINA Nazım Paşanın romanı K İSMAIL HABİB SEVUK Adaletin bir an evve! fecellisinj bekliyoruz Yilâyet ve Belediyenin ayrılması I K T İ B A S L A R Amerikada partilerarası mühim bir buhran R E K S ' in «4» üncü. f ilmi v IIAROLO Lf VPTAL A Ş I K Çenberlitaş Marmara Yıldızda ALEMDAR MİLLr Uçakla yurd dışı seyahat İSTANBUL'dan ROMAYA UÇAKLA GİDİP GELME BİLETİDİR, 1 KALBİME DOĞMUŞTU CUMHURİYET 2 AŞK ve CÜRİJM
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog