Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

Dünyaıun ea yük paftalı ve renkll sahifelerile meşhur El işi ve Model mecmuasııun Tvirkçe ilâveli 348 inci sayısı çıktı 125 kuruş 26 ncı yıl Sayı : 9145 umhuriyet KURUCUSU.'YUNUS NADf Telgrai ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu tstanbul No. 246 Teleionlar: Umuml Santral Nunaarası: 24298. Yaa İşleri: 24299. Matbaa; 24290 Ord. Prof. Dr. TAHİR TANER CEZA m Umumî V<Mm T, Fi 1 104, Posta ile Satış: ADNAN KİT. Beyazıd İstanbul Çarşamba 25 Ocak 1950 Dünkü toplantıda seçim kuruluna verilen Dün Millı Savunma Komisyonunda "tahkik,, salahiyetinin kaldırılması üzerine D.P. görüşülen tasarı hararetli milletvekilleri komisyon mesaisine katılmadılar müzakerfclerden sonra reddedildi Yapılan yolsuzlukların evrak üzerinde tesbitine Imkâtı olmadığını s öyliyen bir D.P. milletvekili: "İtiraz •ekanizması işlemez bir hale getirilirse emrivâkilere yer veritaiş olnr,, dedi Komisyonda Millî Savunma Bakanı ve Orgeneral Şükrü Kanadb izahat verdiler Seçim tasarısını inceliyeıt Lise mezunlarınıiî komisyonda bir hâdise askerliğine dair tasarı Dış politikada temkin Ankara. 24 (Telefonla) Seçim tasarısının: «Yuksek Seçim Mahkemesi> teşkiline dair olan 112 nci maddesi üzerinde dün komisyonda 7 saat suren çetin tartışmalardan sonra nihayet bir prensip kararına varılmıştır. Bu suretle adı: «Seçim Kurulu» na çevrılen bu mekanızmanın vazifelerı bugün tayin edılecekti C H P. li mılletvekıllerinin ekserıyetle maddenm aleyhinde bulunması muhaJefet çevrelerinde Kurulun salâhıyetlerır.i azamî şekilde takyidıne gidıleceği hissini uyandırmıştı Bu tahmJnler taüakkuk etmış. nıtekim Denokrat milletvekilleri komisyonun oğleden sonraki muzakeresine katılmamışlardır. D P milletvelalleri seçim kanurnı mevzuunda bir ihtılâfın devamını arzu etmedikleri için yüksek seçim mahkemesinin tutanaklar üzerınde nihaî karar vermesinde ısrar etmediklerini belırtiyorlar. Komisyondaki demokrat aza, ancak ir kaç zamandır Türki Arkası Sa. 4, S u . lde yenin dış politikasını siddetle alâkadar eden 8000 dosyanın Dilekçe bazı tezahürat» a şahid olmakta\ız. Şekil ve niyetleri tamamen masum Komisyonunda bulunouğu olan bu tezahurleri tertibliyenlerin dünkü C.H.P. Grupunda istedikleri veya istemedikleri şeylerin mesnedleri hakkında i>i mabelirtildi lumatla ne dereceje kadar mücehhez olduklarını kestirmek kabil olaAnkara 24 (Telefonla) Bugün madığı gibi bu tezahürlerin cereyaFaik Ahmed Barutçunun başkanHilmi Uran da bugün nı sırasında ne mertebe kontrol alhğında toplanan C. H. P. Meclis tına alınabildiğini de tayin etmek. grupunla G^zianteb milletvekili Manisaya gidiyor, Ömer Asım Aksoyun teklifile ku Haftaya 250 nci defa toplanacak olan 4 Dış isleri Bakan muavinjeri hele aslında muayjen milli topluBarlas dün Sinoba rulsn Meclis grupu kcmisyon rapoluklar namına \apılan bu gosteriru okundu. lere sonradan kimlerin karıstığını hareket etti bilmek de mümkun değildir. Hatırlarda olduğu uzere teklif sahıbi Meclis dilekçe komısyonlaBir memleketin politikasını, bil Arkası Sa. 4. Sü. 1 de hassa dış politikasını lıiç bir sorumluluğu olamıvan velev ki pek hayırhah unsurlarm sevki altına koyup meydanlara dokmek. milli heyecanları tatmin edecek bir çare olsa bile bir siyagUtbasiret şaheseri t "• sayıiamaz. '*;*' Bugün dünyanın ikiye aynlmış olduğunu. yani milletlerin iki yoldan birini tercih etmek zorunda olMao Tsa Tsung'un duklarını çocuklar bile, bilmektedir. Bu o demekür ki dıs politika Moskovadaki temasları idaresi artık eskiden olduğu kadar henüz bir netice vermedi miiskül bir siyasî marifet değildir. Amerikan ve İngiliz askeri şefleri toplanh halinde Londra 24 (B.B C.) Peyk Lancester House'da 249 uncu otuBunun böyle olduğunu gö'rebilmek NewYork 24 (R. a.a) İlgili memleketlerdeki kızılordu birlikle rumlarını akdederek gelecek celiçin bize olduğu kadar her hangi çe\Telerde belirtildığine göre, Ko rini geri çekmek istemiyen Sovyet senin şubat ayı ortalanna doğru baska bir milletin dış siyasetine rnünist Çin Lideri Mao Tse Tsung'un Rusya Avusturya ile sulh andlaş toplanmasma karar vermişlerdir. bakmak kâfidir. Moskova seyahatinin uzaması bazı masını devamlı bir surette baltaBatı heyetleri Londra dörtlü kon Dunya milletleri ya Bolşevik Rus güçluklerin husule geldığine delıl lamaktır. Bu meseleyi müzakere feransmm çahşmalarını felce uğpeyki olmaya, yahud mustakil yadir. Bununla beraber yakında bir etmekle vazifelendirilmiş olan dört ratan Viyanadaki Sovyet Avusşamak niyetinde ise Batı demok Arkası Sa. 3. Sü. 7 de Çin Rus andlaşmasmm imza edil Dış İşleri Bakan vekiileri bu sabah rasi grupuna katılmaya, bu grupla mesine de mtizar edümektedır. birlikte kendini bu afete karsı müMilliyetçi Çine iktisadî yardım dafaaya mecburdur. Marshall plânı, yapılacaJt Avrupa Birliği, Atiantik Pakti vesaire bep bunun ifadesidir. Wasl.ir.gton 24 (a.a) Âyan Biz de Batı demokrasisinin bir Dış İşleri komisyonu üyelerinin Cemil Said Barlas uzvu olarak hür ve mustakil milletler camiasına katılmış ve mukaddeAnkara 24 (Telefonla) İktidar ratımızı o zümreninkine bağlamış partisi içinde kurultay yüzunden bulunuyoruz. Binaenaleyh bizim ciddî bir ihtilâf başgösterdığine daır için dışta başka bir siyaset takibi soylentiler dolayısıle partınin yetkili Muvazzaf askerlik hizmetini ifa için silâh altına varid değildir ki zaman zaman doşahsiyetleri tarafmdan bugünlerde alınanlann memuriyet ile alâkalan kesilir ğacak müskülleri hal için su veya muhim açıklamalar yapılacağını Washington 24 (a.a.) Yetkili paktını imzalamış bulunan milletbu siyasî muvazeneden istifade hü bir kaynaktan oğrenildiğine yazmıştık. Bilhassa. ıslahatçılar digöre, ler arasında iki taraflı anlaşmalar nerini göstermemiz icab etsin. Ya askerî yardım programının tatbıki bu hafta sonunda, perşembe veya Ankara 24 (Telefonla) Maaş memurhık için müracaat etmeleri ye bir zümreden bahsedılerek A» pacağunız sey katıldığınuz zümrî için Birleşik Amerika ile Atlanük kanununa ek 4379 sayılı kanunun şartile yedek subay okulunda ye tatiırkçülerin tasfiyesme mı, gidii Arkası Sa. 3, Sü. 4 te nin umumî siyaset çizgisini takib birinci ve ikinci maddelerini değiş dek subayhkla geçirdikleri müddet diği yo'unda soruiarın ortaya çıketmek ve o zümre ile iyi geçinmektıren ve bu kanuna bazı geçici terfi müddetlerine ilâve edilir. An masa genel merkez çe\Telerinde tir. Aksini >apmak, oteki zumrenin maddeler ekleyen tasan gündeme cak bu müddet namzedlik, staj ve infıalle karşılanrruştır. C. H. P . alındı. Bu tasarı ile 4379 sayılı ka mecburî hizmet için hesaba katıl resmi mahfilleri bu dedikodıüarl ekmeğine yağ sürmek olur. nunun birinci maddesi şdyle değiş Arkası Sa. 3, Su. 2 de Diinya memleketlerinde dıs siya Arkası Sa. 3. Sü. 6 da tinlmi.;tır: set politikasınm hep «millî». yani parti farkı gözetmeksizin herkesçe «Aslî bir vazifeve tayin edildikkabul edilmis olusu bu durumun ten sonra muvazzaf askerlik hizMesele, Isviçre Fransa mantıki neticesidir. metini ifa için silâh altına alınanO halde her yerde olduğu gibi bilann memuriyetle alâkalan kesilir. hududundaki altm lim de tuttuğumuz yolun icablarma Bunlardan, terhislerinden itibaren göre yani kendi grupumuza dahil kaçakçılığı ile alâkah 3 yıl içinde memuriyet talebinde olanlarla mevcud ve hayatî ehembulunanlar, eski sınıf ve dereceleMao Tse Tsung Bir müddet evvel Isviçre ile Frau miyeti haiz dostlnk bağlarımızı ve rine muadil memuriyetlsre tercisa hududları arasında bir altın ka Dış İşleri Bakanı Dean Acheson han tayin olunurlar. Kısa müddete toplu siyasetimizi zayıflatmıyacak çakçılığı vak'ası cereyan ebniş, tarafmdan kabulünden sonra bası tâbi olup da aslî bir memuriyete tarzda hareket etmemiz gerekirken hâdise gazetelerde bahis konusu hâdiseler böyle tecelli etmemektena demeçte bulunan mezkur komis tayininden evvel veya ;onra muolmuştu. Bu vak'a ile alâkası oldudir. Küçük ve belki de muides seyon başkaru Tom Connally, Birle vazzaf askerliğini yapan ve yedek ğu iddiasile Orhan Şadi Kavur aİlk Meclisi Meb'usan Reisinin Istibdad ve rabay olarak terhis edilenlerin beblerle aynı zümreden dostlarnnız dmda bir devlet memuru evvelki şik Amerika hükumetinin Formoza terhislerinden itibaren 3 yıl içinde ve komşulanmızla ilerisi nereye Meşrutiyet devirlerine aid tarihe geçecek adasında Milliyetçi Çin hükumegim Erenköyiindeki evınde yakavaracağı kestirilemiyecek «sürtünlanmış ve Adliyeye getirilmiştir. tine iktisadî yardımda bulunmağa ifşaatı, intıbalan, müşahedeleri meler frottements» çıkmasına imHakkındaki iddiaya gore, Orhan meyyal olduğunu söylcmiştir. kânlar hazırlıyoruz. Bu sürtünmeler Şadi Kavur, İsviçre ile Fransa hu Connally, Çin milliyetçileri emçıkarmak mesuliyetinde bizim padudları arasında 62 kilo kadar altın rine, gerektiği takdirde takriben yımız dostlarımızınkinden fazladır. kaçırmağa teşebbüs ederken yaka 28 milyon dolar verilebileceğini tasBalkan Harbini ve ona tekaddiim lanan bir kaçakçılık şebekesile iş rih etmiştir. eden milli tezahüratı göraiüş veya birliği etmiştır. Bu sebeble hakkınokumuş olanlar bugiinkülert «ister da adli soruşturmalara başlanan saistemez» endişe ile karşılamaktaBüyük şair, gösterilen nık, Ankara savcılıfı tarafmdan dırlar. kesilen bir tevkif müzekkeresi üz'îalâkadan çok mütehassis Kiıtleye mal edilmiş politika hariııe evvelki gün zabıta tarafmdan reketlerini, sonradan geri almak ve olduğunu söylüyor tutulmuş ve sulh ceza yargıcmm «kamu» nun isteği zıddına sevket Arkası Sa. 3, Sü. 6 da nıek çok güç olur. Memnuniyetle haber aldığımıza Bu mevzuda Dıs İsleri Bakanımıgöre, bir muddettenberi Cerrahpa• Okuyucularımızın 194950 Yu §a hastanesinde tedavi alünda buzın Millet Meclisindeki sözlerine •nU5 Nadi mükâfatı «Bir yurd hak vermemek mümkun değildir. lunan güzide şairimiz Yahya Ke: yazısı» müsabakamıza girmek Bir devletin. bilhassa dış siyaseti mal Beyatlının sıhhî durumu dü•için gondermekte oldukları yaher tiirlü his unsurlarından âri ve zelmektedir. Yahya Kemal, dün, •zılarm kabul müddeti 1 şubatta milletin yalnız bugünkü değil, yakendisini ziyaret eden arkadaşı•nihayet buluyor. O tarihten sonnnki menfaatlerine uygun mütalea mızla bir müddet görüşmüş, bu ; ra idaremize tevdi edilecek veya arada, halkın ve genclerin gösterve idare edilmesi icab eden çok na•postaya verilecek olanlar müsadikleri yakm alâkadan dolayı pek lik bir mevzudur. mütehassis kaldığını söylemiştir. Bize göre mürettibleri ne kadar Dünkü nüshamızda Finikenin 50 • bakaya sokulmıyacaklardır. temiz ve saf, gayesi aslında ne kadar Yahya Kemali dün sabah hastakilometre günevinde denize duştü • «Büyiik jürı» nin toplan:p münede, istanbul milletvekili Adnan belli ve berrak olıırsa olsun, sonrağunü bildirdiğimiz uçak hakkında •kâfat kazanacakları seçme zamadan kontrolu mümkun olmıyan bu dun gece geç vakte kadar kat'î bir ; nına kadar elimizde mevcud ya Adıvar ve Ord. Prof. Dr. Tevfik •zılardan basılmaya lâyık görüleRemzi Kazancıgil ziyaret ederek haber alınamamıştır. çesid tezahür ve ccrejanlara ve her Ajansların verdıği haberlere gö : ceklerin neşrine devam edeceğiz. âcil şifalar dilemişlerdir. Diğer tatürlü topluluklara politika yaptırre, evvelki akşam «aat 19 sularmda ; Geç kalmış okuyucularımızın raftan, İstanbul Sağlık ve Sosyal mak bir seçim arifesuıde ılaima inAhmcd Rıza Beyin son resmi Anamur burnuna 50 kilometre me • son bir kaç günlük müddetten Yardım Mudurlüğü tarafmdan Atihab kampanyasına matuf hareket merikaya sipariş edılen B. 12 vitasafede buiunan bir sandaldan S. O. İ faydalanmaları gerektir. Istanbulun geee kar altında bir köşesi CLMHURIVET : Nedise yapılan müracaatler Ankara 24 (Telefonla) Lise mezunlarınm askerhklerine dair kanun tasansı bugün Mıllî Savunma komisyonunda görüşulmüş ve hararetli müzakerelerden sonra komisyonca reddedılmiştir. Tasan Jise mezunlarınm yuksek tahsila girmeden önce 9 ay askerlik vazifesi yaparak tecrubeden geçmesi esasını ihtiva ediyordu. Bu suretie kendisinde yedek svbaylık evsafl Arkası Sa. 3, Sü. 4 te Propağanda faaliyeti Çin Rus görüşmeîeri Avusturya barışı için 249 unco toplantı Delegeler dün de hiçbir netice elde edemsden dağıldılar Amerikanm Batı Avrupaya askerî yardımı başlıyor İki taraflı atılaşmalar bu hafta imza edilecek, Beyaz Sarayda dün yeni silâhlar meselesi görüşüldu Naaş kanununu değiştiren tasarı Yarın Başlıyoruz Bir Hariciye memuru tevkif Ahmed Rtza Beyin Hutıraları Anadoluda kardaıt yollar geıte kapandı Karadenizde de fırtına yüzunden vapurlar yüklerini boşaltamadılar Yahya Keıtıal iyileşiyor Yunus Nadi Nükâfatı Kaybolan uçak dün de bulunamadı Yarın Bashyoruz ~ Arkası Sa. 3, Sü, 3 te « Arkası Sa. 3, Sü. 7 de cuı 3 3A9CU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog