Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

Bütün tadillerile BELEDİYE YAPI ve YOLLAR KANUNU Avukat Reşid ÜLKER 1299 tarihli Ebniye Kanunu ile 2290, 2555, 4585 5220 sayılı Belediye Yapı Yollar Kanunu ve tâdillerine dair en son neşredilen kanunları havidir. Fiatı 1 lirada\ Derleyen: İNKİLÂP KİTABEVÎ 26 ncı yıi Sayı : 9144 u m h u riyet KlIRUCUSUrYUNUS NADÎ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu tstanbul No. 248 Teleionlar. Umuml Santral Numarası: 24298. Vaa İşieri: 24299. Matbaa; 24290 GELİR VERGİSİ I Mükelleflerinin rutacaklan ÎŞLETME HESABI ' Serbest Meslelc Kazanç , Defterleri Maliye Vekâleti nümuneleriae ' uygun olarak iyi kâğıda basılmışür. Umumî Satış Yeri: ** Sah 24 Ocak 1950 İNKİLÂP KÎTABEVÎ , Yüksek seçiıtı mahkemesi ihdasına dair olan madde şiddetli itirazlara yol açtı Ankara, 23 (Telefonla) Yeni seçim kanununun, merkezde yüksek bir seçim mahkemesi ihdasına dair olan 112 ncı maddesi ougün Komısyonda 7 saat süren hararetlı ve efnokrat Partinin de iştirakile yeni bir hü çetın müzakerelere sebeb olmuştur. Bıl ndiği şıbi hükumet tasarısında, yüksek seçim mahkumet kurulması fikri kemesine nıhai karar verme salâhiyeti mahtekrar ortaya alılıyor. Bu hususta lehte ve ale>hte sövleyenler var. zurlu görülerek, tutanakların kabul veya reddı hakkmda son söz Mıllet Meclisine bırakılBirincilerin tezi şu: nıştı. Bununla beraber yüksek mahkeme, bu «Bizde henuz bir seçim etnniyeli usustakı raporları tetkık ve tanzim edecek• e bir seçim pcleneği kurulmamıs v tır. Yeni hazırlanan bir kanunla bilinmedik şartlar altında, bilinmedik neticeler verebilecek bir mücadeleye girişilirken. memleket hesabına en uyfrun imkânlan °lbirliğile hanrlamamız gerektir. Bu da vatandaşa EÜven duygnsu vcrmekle olur. Muhalif partiden de bir iki bakan katarak yeni bir hükumet kurmalı. secimleri bu hükumet iş başında iken yapmalnız. Böylelikle aniaşmazlık ve karjasa lık ihtimalleri azaldığı nisbette seçimlerin sakin bir hava içinde geçnesi ihtimalleri çoğalır. Neticede yurdumuz ve demokrasimiz istifade eder.» irn Komisyonunda dün7 Kıbrıs meselesi dün ecliste görüşüld saat siiren müzakereler Dış Işleri Bakanı: ((Böyle bir mesele yoktur. Gençlik beyhude heyecana kapıhyor» decîî Sadak, dış işlerimize aid nömayişlerin bazen devlete çok zararlı olduğunu bildirerek ilâve etti: "Gençlerimiz bu gibi nümayişlerden sakınmalıdır,, Ankara 23 (Telefonla) Meclis başkan vekillerinden Cevdet Kerim İncedayının sözlü sorusuna, bugün Mecliste Başbakan adına Dış İşleri Bakanı Necmeddin Sadak cevab verdi. Sadak. bahsedilen hatıralarm, AnıtKabrin temeljne konulmasile gözden kaybolacağma işaretle hükumetın inşaat bitiminde, bu hatıraların münasib bir yerde muhafazasını bittabi düşuneceğinı söyledi ve sözlerine şöyle Uevam etti: « Önergede Cumhuriyetin onuncu yıldönümunde getirilmiş <y lan hatıralar munasebetile, Kıbrısın adı geçiyor. Sayın İncedayıyı, 17 sene evvel gelmiş olan bu hâtıralardan bugün bahsetmeğe sevkeden. düşünce ve hissiyatı anhyorum. Bu hususta bir kaç söz söylemek ve bilhassa Kıbns munasebetile yapılan nümayişlere kısaca temas etmek isterım. Kıbrıs meselesi diye bir mesele yoktur. Bunu hayh zaman evvel gazetecilere de açıkça söylemıştim. Çünku Kıbns bugun, Ingilterenin hakimiyeti ve idaresı alündadır ve Ingilterenin Kıbrıs) başka bir devlete de\Tetmek ni Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Mütalealar arasında. Ilim Heyetinin gaf yaptığını söyliyenler de oldu» neticede mahkeme adının «kurul» şekiine kalbi kabul edildi !f i Bulgaristan Başbakanı Vasil Kolarov öldü Dimitrov gibi Kolarovun ölüraü hadisesi de esrarh bir manzara arzediyor tir. Bugün, müzakere açılınca, Başbakan Yardımcısı Nıhad Erım söz alarak, uzun izahlarda bulunmuş, yüksek mahkemenın, vâkı olacak bir çok itirazları elemek suretıle Meclisın i"î ni koiaylastıracaeını belirtmişt r. Halk Partisi meydan muhaıebesi yapacakmış Anmed Kemal Varınca (Gümüşhane) yuksek seç m mahkemesi kurularak tutanakları tetkik ett rmenin merkezıyetçilik zıhniyetınden, bürokrasi illetinden başka b.r şey olma Arkası Sa. 3, Sü. 4 te Kar ve fırtınanın tesirleri Şehirde seyrüsefer güçleşti, vapur seferleri aksadı Evvelki gün ba^layan kar fasılall olarak dun de devam etmiştü". Karın fazlalığı dolayısıle Ayazağa yolile yapılan Taksim Sarıyer otobüş, seferleri inkıtaa uğramıştır. Otomobiller ise Beşiktaştaki Dikilita^ yokusunu çıkamamışlar, Şışhane ve Kadırgalar caddelerinde güçlükle seyredebilmişlerdir. Deniz hatlarında ise, Harem Sa Arkası Sa 4 Su 7 de 'V Başkan Truman, 13 Ocakta açılan Çocuk Felci hastanesinde mefluç bir çocukla beraber İkinciler şb>le diyorlar: •İyi ama koalisvon hükumeti dediğiniz topluluk öyle gelişi guzel kurulmaz ki. Bunu çerektirecck şartlar lâzıra. Onlardan ne haber? Bir mecliste yer alan sijasî partilerin maternaük nisbeti, bunlardan hiç birinin tefibaşına ntikumet kurmasına imkân vermemeli ki bir koalisyon hükumetinden bahsedilebilsin. Bizim Mecliste Halk Partisi ezici çoğunlukta; muhalefet ise pek zayıf. Böyle bir durumda karraa hükumet yapmağa kalkarsak âlenıe karşı gülünc oluruz. Zaten >eni seçim kanunu hükumete hiç hir rol tanımıyor. Seçimi partiler ve halk yapacaktır. Bu itibarla da koalisyon hükumetine lüzum yoktur. Şayed bu fikir yıirürluğe konacak olursa, muhalefet bakanlarının ikide bir (şunu yapmazsanız çekiliriz) diye hükumeti baskı altında tutroak istemeleri de pek mumkiindür. Bu takdirde karma hükuÖfdüğü bildirilen Vasil Kolarov, bir müddet evvel azledilmiş olan met memlekete faydadan î=yade General fvantinov ile beraber Meclisten çıkarken zarar getirir. Obnaz boyle şe>!> Londra 23 ( B ^ C.) Sofya rad müteakıb saat 1.45 te öldüğünü İki tarafın iddiaları işte bunlar. yosu tarafından bu sabah yayınla bildırmiştir. Kolarov'un ölümile Bir de biz kendi fikriraizi söyliye nan bir tebliğ, Bulgar Başbakanı Bulgaristanda son yedi ay içinde lim: Vasil Kolarovun uzun bir hastalığı Arkası Sa. 3, Sü. lde Azınlıkta da olsa. muhalcfotin hükumete katılmasını gerekli ktlan vaziyetleri inkâr edeme>iz. Karma kabincler mutlaka mecliste bir partinin başına çoğunluk sağlajamadığı zaman kurulur diye bir saide yoktur. İkinci Cihan Haıbinde İngiliz Muhafazakârlan Avam Kamarasına tamamile hâkim buDürvkü oturumda Milli Emniyet Müdürü şahid olarak lundukları halde, milli mudafaa ifade verdi, mahkeme heyeti plâklan kaygularile Işçi partisini de hükumete iştirak ettirmişlerdi. Anperşembe giinü dinliyecek cak, bunu hususî bir durum olarak kabul etmeliyiz. İç ve dış siyaAnkara 23 (Telefonla) Bilerek rîoğlu, Reşad Aydınlı ile Başbakan sî şartlar gerektirmiyorsa, «nuhaleiftira etmekten sanık Denizli mlllet arasmda cereyan ed«n konuşmayı fet azınlığuu hükumete sokmak vekili Reşad Aydınlının Birinci As tesbit eden plâkların mahkemede istemek tuhaf olur. Nitekim bunlij'e Ceza mahkemesindeki dunış dinlenip dinlenemiyeceği hakkında dan bir kaç yıl önce demokrasiye Müdürlüğüne ve Millî masına bugün de devam edildi. O Radyoevi alışahm, partiler arasındaki kır Arkast Sa. 3. Sü. 6 da turum açılınca yargıç Halil Cevhegınlık ortadan kalksın, mucib sebeblerile baz arkadaşlar bir koalisvon hükumeti lüzumundan bahsettikleri zaman biz boyle bir lüzuTia hiç inanmadığımızı burada açıkça yazmışük. Bununla beraber vatandaşa giiven sağlayıcı secimler yapmak iavasile başbaşa kaldığımız bu sırada bir karma hükumet kurmak tasavvurunu ceffel kalem reddetmekten sakınıyoruz. Yalnız seçim haftalarma munhasır kaknak şartile böyle bir hükumet bizde kuru•• Hâtıralardan parçalar »ı • lahilir ve belki faydaJu da olabilir. Deniz tiearet filomuz Mecliste dünkü sözlii »oru ve Bakanın izahatı Ankara 23 (Telefonla) Mületvekili Hakkı Gcdığin Denizyollarına dair sözlü sorusuna. cevaben Ulaşbrma Bakanı Kemal Satır, bugün Mecliste uzun uzadıya izahlarda bulundu. Bıîhassa teknisyenlerden aldığı malumata dayanarak izahl^rda bulunan Kemal Satır, Birleşik Amerikada, gemi mubayaasile vazifeli heyet hakkında yapılan muameleni». neticesine dair son suale karşı, mesele adalete intikal etmiş olduğundan cevab vermek istemedi. Maliye mufettişlerinin, Amerikaya kadar gıderek yap j Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Truman askerî şefleri dün toplantıya çağırdı Toplanfıda, Hidroîen bombası için kaVî bir karar verileceği blldirîliyor Paris 23 (R.) Washingtondan gelen bir haberde, Başkan Truman'ın Genelkurmay başkanlarıle Mıliî Savunma Bakanlığı uzmanlarını mühim bir toplantıya davet ettiği büdirilmektedir. Bu anî toplantı hakkında Beyaz Saray sozcüsü hiç bir malumat vermemistir. Fakat umumiyetle iyi haber alan kaynaklar, atom bombasmdan 1000 kere daha kuvvetli hidrojen bombasırun görüşüleceğini ve bundan sonra da bu bomba nm imali hakkındı kat'î karann ve rileceğıni bildirmektedırler. Bu toplantıya, Birleşik Amerikanın ileri gelen askerî şeflerinin hepöi de ıstırak edeceklerdır. Atom görüşmeleri Londra 23 (a.a.) Dış İşleri Bakanlığı sözcüsünün bildirdığine gore, Ingiltere, Amerıka ve Belçika 30 ocakta Washingtonda, atom enerjisile ügili müzakerelere başlayacaklardır. Bu konuşmaların bilhas Arkası Sa. 3. Sü. 2 de İstanbul sokaklannın hali Aydınlının duruşmasına dün devam edildi Âlmanya Sarre'ı istiyor Zengin havzanın Federasyonun 12 nci devleti olması taleb edildi Fransız güreşçilerini niçin getirttik? Profesör Neumark konuşurken Finike önlerinde bir yolcu uçağı denize düştü Ahmed Rıza Beyin Hâtıraları Yusuf İzzeddin Yusuf İzzeddin efendinin teda\isi içın Dahıllye Nazınna, Sadrıâzama soylemıştım. Ehemmıyet vermedıler. Bıraderi Mecıd efendıye, Padışaha da soy. ledım «Efendım gunahtır. has. ta adara tadavısiz bırakılır mı?» dedim. Üç gün sonra kendisinl oldurdu. İlk Meclisi Mebusan Reisi Fakat. gerçekleşmek için bu imkânın da kenHine ma^'is «ar.'î'i vardır. Bir defa seçim kanunu beklendiği gibi iyi bir şekilde Meclisten cıkmahdır. Sonra iki taraf da bnümüzdeki secimleri iyi niyetle karşılamalı. her türlü antidemokratik teşebbüslerden samüni olarak uzak durmalıdır. Nihayet gene her iki taraf birbirine az çok itimad etmeli, bir masa etrahnda bazı mevzuları beraberee ele alabileceklerini önceden kabullenmelidirler. Bu şartlar altında bir karma hükumetle seçimlere gitmekten yurdumuz ve demokrasimiz hesabına fayda umabiliriz. NADİB NADİ Dün akşam, bir İngilia uçağı Finikenin 50 kilometra guneyinde Bonn 23 (a.a) Batı Almanyadenize düşmüştür. Piiot kazadan daki DPA haberler ajansının bilaz evvel SOS çekmış, ve imdad is21 ve 22 ocak geceleri Spor Sa işte İstanbulda harikulâde güreşçi temiştir. Bunun uzerine Ankaradan dirdiğine göre, Baü Almanya hürayında Paris güreş tafcımile İs dir diye vasıflandırdan ve takı ve Adanadan kaldırdan iki uçak kumetine verilmiş olan muhtıra, tanbul ve Ankara güreş ekipleri mına tek galebeyi kazandıran 73 ki kazanın vuku bulduğu bolge ÜZ2Sarre'a müteallik yeni müzakerekarşılaştılar. Fransızlar 16 müsaba [ lodaki Chesneau'dur. Şu halde bı rinde araştırma yapmışlars^ da big lere esas teşkil edecektir. kadan yalnız bir tanesini o da sayı B. FELEK bir netice elde edememişlerdır. Muhtırada beyan edildiğine göhesabile kazandılar. Geri kalan Arkası Sa, 3, Su. 5 re Arkası Sa. 4, Sü. 1 de re, siyasî bakımdan Sarre Batı Prof. Neumark, Enstitünün müsabakaları da bizim çocuklar almemleket iktisadiyatına Almanyadan ayrılmamalı, 12 nci dı. Bunan şaşmamak lâzımdır; çünyapacağı hizmetleri belirtti üye olarak federasyona dahil edilkü bir zaınanlar meselâ 924 ve 928 melidir. de bir kıymet olan Fransız güreşi İstanbul Üniversitesi Iktisad Fa artık sönmüş bir haldedir ve buMuhtıra, Sarre'ın iktisaden Pransahada hiç bir sa ile bağlanmasını kabul etmek kültesine bağlı olarak yeni kuru gün beynelmilel lan Maliye Enstitüsu, dün, saat mevkii yoktur. Bunun bir ifadesi tedir. 17 de Hukuk Fakültesi birinci sı olarak size 948 olimpiyadında Fran< " " • ' * ""• tıı... ,,...,.. ...,....., ,...u,t ...... ^ Muhtıra, Potsdaın anla^malannnıf dershanesinde yapılan bir tö sız güreşinin mevkiini anlatıveredanberi Sarre'ın siyasi ve iktisadî reni müteakıb açıimıştır. Törende, yim. gelişmesini anlatarak Sarre meseŞikâyetler meyanında yollann bozukluğu, terkosun Profesorler Ahmed Ali Özeken, Fransızlar Londra olimpiyadla Arkası Sa 3. Sü. 2 de Alfred İsaac, doçentler ve güzide intizamsızlığı ve pazar yerinin müsaadesizliği belirtdldi nnda serbest güreşe altı kişi ile işbir davetli kütlesi hazır bulunmuş tirak ettiler ve ancak bir üçüncütur. Enstitü Mudürü Ord. Prof. lük, bir dördüncülük, bir beşinciDr. F. Neumark yaptığı bir konuş lik, bir altıncılık aldılar. Greioromada, maliyenin öneminin bütün men koluna da beş kişi ile girdiler. | dünyada artmış olduğunu ileri sü Yalnız bir beşintilik aldılar. O da; rerek ezcümle demistir kı: < Devlet bütçesi mütemadiyen Arkası Sa. 3. Su 5 te Naliye Enstitnstt açıldı Bu, bizim güreşe hizmetten ziyade Fransızlara cemile diye yapılmış olabilir. Fakat o takdirde de böyle bir ta.'vima karşı niçin dünya şampiy onlanmızı çıkardık? Kendi kendimizi aldatmak ihtiyacında mıyız? Izmirden gelen uçak da Yeşilköyde hafif atlatılan bir kaza geçirdi Vali, Beşiktaşlıların derdlerini dinledi I1 11 1 > |) Yahideddin Sultan Vahıdeddln ile efendiliğınde iyi goruşurdunı. Haremile de ailem pek samiml goruşıırlerdi. Vakta ki Padışah oldu ben kendisıne haber gonderdım Istedîğım mulâkatı bir hafta tehır etti. Vakıa mülâkat gunü gene bir çok iltıfatlarda bulundu, lâkin o teehhurün sebebini anlıyamsdım Sonraları vakıf oldum ki benımle sık sık goruşmeden ictıiab ediyordu. Gelir Vergisinin tesirleri Bakkallar sigara, ekmek, şeker gibi yılhk mübayaat miktan çok, kân az maddelerin satışından imtina ediyorlar Başta Tekel bayileri olmak üzere bir çok bakkalm, yılhk mubayaat mıktannı azaltmak maksadile sigara, ekmek, şeker gibi kârı az o'an rnaddeleri satmaktan vazgeçtikleri görülmektedir. Bunlar gelir vergisinden kurtulmak içüı bu maddeleri satmamaktadırlar. Tekel İdaresinin gittikçe azalan sigara satış yerleri yerine yenilerini açtırmak zorunda kalacağı anlaşılmaktadır^ Türkiye akıl hastaneleri Dairelerde iş takib eden mutavassıtlar Budapeşte elçimiz Budapeşte 23 (a.a.) Türkiyenin emekliye ayrılan Budapeşte elçisi Agâh Aksel Viyanaya gitmek üzere bu akşam Macar başkentinden aynlmıştır. Ahmed Rıza Bey Sultani talebesi Hâtıralan tanzim ve takdim eden: Haluk Y. Şehsuvaroğlu Perşembe Günü Başbyoruz Bir Amerikan mütehassısı, Bakırköy hastanesinin Beynelmilel Ankara 23 (a.a.) B3conomi ve Tiaret Bakanlığından tebliğ olunçapta bir varlık olduğunu muştur: söylüyor Bakanlığımız dairelerinden herAmerıkanın tanınmış psikoana hangi birinde işi olan alâkadarların, list psikiyatrlarından Mr. Eric işlerini takib için mutavassıtlara ihBerne M. D. dünya akıl müessese tiyaç olmadığı ve bu ?ekle başvulerinde tetkiklerde bulunmuş ve ranların Bakanlıkça iyi karsılanrnıbu arada memleketimize de uğra yacağı müteaddid vesilelerle duyu j auyuı yarak akıl hastanelerünızde etud rulmuştu. Arkası Sa. 4, Sü. 7 de Arkas% Sa. 4, Sü. 8 Ekonomi ve Ticaret B?.'<anlığı bir tebliğle bu usule nihayet verilmesini bildirdi dcl Toplanüdu bir jöriinü? Y<mn 4 üacu sahifemizd*
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog