Bugünden 1930'a 5,432,954 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHL..İYET BISB RADYO f Bugünkü Program j İSTANBUL 12 57 Açılış ve program'.ar 13 00 Haberler 13 H Meroleset turkulerı (Pl ) 13 30 Faf f melodıler çalan Semıramıs orkestrası 14 00 Sarkı ve tu'kuler (Pl ı 14 13 Dans ruızığ. (Pl ) 14 30 Serbest saa' 14 4" Ikı uvertur (Pl ) 15.00 Programlar ve kapanıs. 17 57 Açılış ve programlar 18 00 J *mleket turkjîerı, oku\anlar Alı Özercan \'azrm Yukselen 18 20 Karışık şarkı ve ru>kuler (Pl > 18 40 S="z e^erî^rı çala'nl^r Nubar Tekyay tKeman), Ercumend Batanay (Tamburı. l ı Hıcazkâr Besrevı 2) Suzıdı' eemaı 3) Sult3mvegâh semaı 19 00 Haberler 19 15 Sonat'ar (Pl 1 L. van Bee*hoven No 6 Orj 30 keman ve pıjsrıo ıçın; çalanlar Frıtz Kre^'er (K«man> Franz Ruop (Pıvano> 19 45 Georee Fnednch H?endel' K=nan ve pıyano ıcm, • çalanlar Sermh Aw?&$o (Kcrıan' Ergscan Savdam (Pıvgnn) 20 00 Muzelen se^nonjz 20 10 Kuçuk orke=tradan melod'ler 20^0 Hafıf orkestra e*erl°rı (Pll 20 40 Mılh Turk Talebe Bırlığı Unı\e~yıte ko>o*undan b?*te ve sar"\ilar calanlar S ıie>man Yrg ne*" S^brı An. s»n Hu«r> ı O*ir. Vedid At'lS A«f I>euner 1) Gelse ol suh 2) Yuzundur chanı 3) Atesı aşkın 4) Nıçın şebda 5 Tak«!m 6* Ben buvi vcta, 7) Sovîe jıeiır St Ksnlar dokıı>or 9' Mahrum ı f»vkım 21 lî Fa<=ıl r>e"*eti knn^erı «•Bestenıgâr >. Peev. Kacma mecburundan H*r dem sozum Çok sıırmeri • Taksım Cana =ana a"k Merbur ol. dum Ben senı «evdim. T^tedınde gonlumu, Saz seroaısı 22 f>0 DmleMcı l«tekleri 22 45 Haberier 23 00 D*ns muzıij (Pl > 23 15 Hafıf gec* muntı (Pl ) 23 30 Programlar ve luparus. T 5 Porsiyonluk bir komprime ile (Su ve ateçten ga yri hariçten hiçbir madde ilâve etmeği duşdnmeksızin) 15 dakıka gibi kısa bir zamanda zengın ve iştıhalı bır sofra hazjrhyabıhr?iniz. Maruf ve meşhur lokantalarımızda dahi bu derece nefis bir çorbayı her zaman bulamazsınız. VAKİT, NAKİTTİR!.. • ISoğuk ve Rutubetli havalarda Türkiye Umumî Mümessili : SANTLSANAYİ vı RlHTtM CAOOEsUl/ TEl 4 2 9 OT GRÎPÎ Dört saat ara ile gunde uç kaşe a 1 n a b 111 r 1 TİCADET I A.O almayı unutmayınız ANKARA 7 31 Hafif mjzık (Pl ı 7 45 Hafeerler 5 00 Şarkılar (Pl I H15 Tangolar (Pl > S 2ı Gu^un nrogrsmı 8 "0 Bale muzıklerı (Pl ) 9 00 Kapamj. Açık arttırma suretile arsalar satılacaktır Çünkü GRİPİN Nezle ve Grip başlangıcının da önüne geçer. • 2 28 Açılış ve proeram 12 30 Se• ln?ı ve şarkılar 13 00 Haberle1" 3*15 Sajnn orketfalfirı ça'ıvor (Pl 1 1 Satılacak arsalar Yalovada çarşıya 100 denize ve plâja 50 | 13 10 Ogle Gazete=ı n 45 Salon metre mesafede. kaplıca yolu üzerinde, denize, dereye nazır. meyva | orkestrala"inın devamı (Pl ) 14 00 ve çiçck bahçelen arasmda en mutena manzarayı haiz olan 18 parça , Akşam programı ve kapanış. arsa ayrı ayrı. nısfı peşın ve dığer nısft aylara musavi taksim edilmek • ""7 58 ^ ı l ı ş ve program 1S 00 suret.le ik' sene taksıtle 2490 sayılı kanun gereğmce açık arttırma suDf"l« mı klcı IPl 1 ISı^O Konu> reüle satılacaktır. ına 18 İ5 F.lm yıldızları 5o\lu\cr 2 Bu işe aid sartname ve yapacaklan bina tipi plânı Beledi(Pl ) ın oo Haberler 19 15 Geç. m'st» bugun 19 20 Ksrısık şarkıla' yemizde her gun görulebılır 3 Ihale 28 şubat 950 Salı günü saat 14 te Belediye Encümeni 19 45 Tanhi Turk rmi7iâı 20 15 Kidyo Gazete«ı 2010 Radvo «enfom huzurunda yapılacaktır. orkestrası LAIO v(\ olonspi konse^tn4 Muvakkat teminat beher parselin muhammen kıym e tinin ru. folı>;t >tııhıd<1ın Sariak 21 l î % 7 5 dur Arsalar 18 parsel olup her paıselin tahmini metre murab ] Kon'jema 21 10 A'len Rnh orVo=tra ı (Pl ) 2?(W) KOIHIOTJ B M M baı fiatı 150. 200, 250 kurustur. Gaye. Yalovayı güzelleştirmek ve bugeatı 22 15 Dan«; rmi7ijh (Pl ) yultmek amacma rratuf bulundushrndan fıatlar çok ucuz olarak tesbit 22 4î Haberler 23 00 Profam ve edılnnştır. Parseller 450. 550 750 metre murabbaıdırlar. kaprış 5 Arttırmıya girecekler üıaleden iki saat evvel talib olacakları arsamn tahmin fiatı üzerınden % 7.5 pey akçeleımi belediye veznesine yatıı Tiaları lâzımdır. 6 ' Hıaleyı yapıp yapmamakta Komisyon salâhiyetlıdir. (7301 A A f Yalova Beîediyesinden: Hidro Elekfrik Tesisatı Yaptırılacak 1 Kars iline bağlı Posof kasabası elektrik santralına tesis edilmek iızere 1 aded 28 beygırlik pelton turbin grupu, satın alınacak, ve alçak tevettür şehir şebekesi yaptırılacaktır. 2 Işin keşif bedeli 57.175.30 liradır. MERCIMEK, BEZITLYE, BUĞDAr umından mamiıl dügün çorbası vesair hububat sebze ve 3 Geçici teminat 4 009. liradır. çorbalık kompıimelerini kilerinizde bulundurma>ı ihmal etmejiniz. 4 Zarflar makbuz mukabilinde en geç 16 şubat 1950 perşenibe günu saat 17 ye kadar Bankamıza teslim edüecektir. Yedekerzak: Tasarruf edilmiş servet gibidir. Bilhassa dar ve sıkışık bir 5 Kapalı teklif zarflan. 17 şubat 1950 cuma günü saat 15 de topzamanda kıymeti daha çok takdir edilir. lanacak Bankamız Satmalma Komisyonu tarafmdan açılacaktır. Bakkallarımzdan 100 gramlık bir komprimeyi 25 kuruştan alabilirsiniz. 6 Postada vâki gecıkmeler nazarı itibara alınmıyacaktır. BEŞIKTAS: ÇAPAMARKA Tarihi Tesisi: 1915 7 Bu işe aid şartname (5.) lira mukabilinde Bankamız Muhasebe Mudürlüğunden temm edilebilir. 8 Bu işe aid bılcumle devlet ve belediye vergi ve resimleri, noter ve harc masrafları ve bunların zamları ısı alana aıd olacaktır. 9 ^ Teminat mektubu mukabilinde avans verilmez 10 Banka ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekt« 1 Fksiltmeye konan ış: Eskişehır Vılâyetinde Seyıdgazi ılçe serbesttir. (18418) merkezınde yaptırılacak ılkokul olup keş.f bedeh (52248 48) liradır. 2 Bu işe aıd şartname ve evrak şunlardır: a) EksıFtme şartnamesı, b) Mukavele projesı, c) Bayındırlık işleri genel şartnamesi, d) Yapı işleri umumi, fennî şartnamesi, e) Metraj. fıat bordrosu, keşif hulâsası, proie vesair ilişıklerı olup bu evrak bedelsız olarak Eskjşehır Baymdırlık M Jdurluğunde gorulebıl r. 3 Eksiltme 2/2/950 gunune rasthyan perşembe günu saat 14 45 de Eskişehır Hukumet Konağında toplanan İl Daımî KoT A R R USTURA ATEŞINI VE SIVIICEIERİ mısyonunca yapılacaktır. 'AMAMEN İZA15 EDER. GOLDEN ÇrKLETTLERİ 4 Eksiltme kapah zarf usulıle yapılacaktır. 5 Eksıltmeje gırebılmek ıçın jsteklılerın: en saf ve temiz maddelerle a) (3662,42) l'ralık geçici teminat vermesı, ımâl edılmektedir. Yemekten b) En az bir defada bu işe benzer (50) bın liralık bir bina sonra çiğnendıği zaman hazişı taahhüd ve başardığına veya denetledığme daır bonservıs ıbmi kolaylastırır. Diş etlerini raz ederek eksiltme yapılacağı günden en az (tatıl günleri harıc) kuv\etlendırır ve dısleri teuç gun evvel bır dılekçe ıle II Bayınd.rlık Müdurluğune muracaat miz'.etJ. Yeni Spesyalite ederek alacağı bu eksıltmeye gırme vesıkası ibraz etmesi şarttır. e) Yuksek muhendıs, Y. mımar, mühendıs olan ıstekLlerın G O L D E N işi taahhud ett klerıne daır vesika ıbraz edememelerı hahnde dıpDevlet Demiryollan H aydarpaşa ÖKALİPTÜS ÇİKLETİ loma suretlerıle bu işi başaracak malî durumda bulunduklannı banka referanslarıle tevsık etmeleri kâfidır. Satın alma Komisyonundan: ağzı ve boğazı grip rnıkro6 Teklif mektubları yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatbundan korur ve oksüruğü ten bir saat evvelıne kadar getırılerek eksiltme komisyonu reıs 1 20 000 şişe 200 000 ünıtelık penicıllıne G. Sodıum Cristalin önler, ayni zamanda ağızda kapah zarf usuhle satın alınacaktır. lığıne makbuz karjılığmda verılecektır. hoş bir lezzet bırakır. 2 Muhammen bedeli 22.000 lira olup muvakkat teminatı 1650 Posta ile göndenlecek mektublarm nıhayet üçüncü maddeGOLDEN ÖKALİPTÜS 1 radır. de yazılı saate kadar gelmış olması ve diş zarfın muhur mumu ıle Çikletlerini çiğncjiniz. iyıce kapatılmış bulunması lâzımdır. Postada olacak gecıkmeler 3 Şartnameler kom syondan parasız olarak dağıtılmaktadır. kabul edılmez. (709) 4 Eksiltme 6 şubat 1950 pazartesı gunu saat 11 de Haydarpaşa gar binası dahılındekı Hsydarpaşa Satmalma Komısjonunda yapılacaktır. Teklif mektublarının o gün saat 10 a kadar makbuz mukaAlmanların Kosmos (kasıklı) Standard tipi 15 m 'm ve 25 m m bilinde komısyona verılmesı veyahud muayyen olan ssatten evvel ele geçecek tarzda ıadeh teahhüdlu olarak posta ıle gonderılmesı. (629) Halıl Tasçıoğlu. Mumhane Cad. 108 Tel: 40375, P. K 1130 ÇAPA MARKA Eskisehir Valiliğinden: İller Bankasından: (]•ÜIEr \flf 1 2 3 4 5 6 l 7 8 M tss IBI S AYI DİŞ TABİBLERINE Ritter Ritter Ritter Ritter Ritter • Emda Emda Emda Emda Keten Keten Keten Keten Pararuzı sağiam ve meşhur makineleıe bağlaymız * m 1 .n 1 • 1 • 1 . ı A •d m I • Tablet Dolab Masa Vs Vs gelmiştir. Salâan sağa 1 Imrenıl<=cek birşey gorulduğu Diş Deposu: MEHMED İBRAHİM BERKMEN I?man «Kan. eskı ha>b s lâhlarından. 2 Bır emır. bızı ajdırlatanın kavbolub gıttıgı yer 3 Yazm sennlemek îcın çıkıîan jerlerden. 4 Bulgarıstânda bır döğ haye* edatı. 5 Suyıı SIIPIO po^a?: Dırakfidıktan sonra bır kenara atılmış adam. 6 Bır harfın ckunuşu ter«ı «aşağı kısım > dır. 7 B.r sıfat takısı, ressama aıd levazım1 Afyon İline bağlı Emirdağ kasabası elekfrik «antralına tesis tian 8 Bazı eşvanın uzerıne konu edilmek üzere 1 aded 100 110 beygırlik Dizel grupu satın alınacakür. ]an kâğıd parça^ımn altıda uçu, çev2 Işin keşif bedeli 53 889, liradır. rıl'nce eteklerı zıl çalar vazıjette olan meydana çıkar. 3 Geçici teminat 3 944,45 liradır. , Yııkar^dan aşofiıya: 4 Zarflar makbuz mukabilinde en geç 26 Ocak 1950 Perşembe 1 Bırbınnden oldukça fazla mesa. fede aralıkh vazıvette bulunan. 2 günü sast 17 ye kadar Bankamıza teslim edilmelidir. Beîırtıler (eskı usul coğulı, o urur fa5 Kapah teklif zarflan. 27 Ocak 1950 Cuma günü saat 15 te kat kervan gene 5 urur. 3 Onu yıl jcınde ılk defa havada goren çok toplhanacak Bankamız Satınalma Komisyonu tarafından açılacaktır. seyahat eder derler. 4 Bır ınsana 6 Banka garanti mektubu mukabilinde. grup bedeline maheonradan takılan ad. 5 Der\i5in sır suben avans verılmez. tırdaki mını mını zaman par'^ların7 Postada vâki gecikmeler nazan itibara alınmıyacaktır. dan 6 Bir renk çevrılınce ıkı kar<!eş k?ralarının blrbirlerıne karşı olar 8 Bu işe aid şartname (5,) lira mukabilinde Bankamız curumları rreydana cıkar. 7 Bır kısım hayvanları besliven kargalarır Muha=ebe Mudürlüğunden temin edilebilir. usrune uşuştugu. 8 Boyu uzım ol9 Bu işe aid bilcümle devlet ve belediye vergi ve resimleri, rnıyan çızgı ve\a yol fıkl kel mel. Noter ve harç masrafları ve bunların zamları iş! alana aid olacaktır. Evvelki bulmacanın halledilmiş şekli 10 Banka, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir. (17338) ^ 2 3 4 5 6 î 8 0» : 1 ıfl ÜNİT TUR KRAŞUAR GÜNDÜZ ZİYASI RÖNTGEN TJtAfTAN SONZA KULLANINIZ Elektrik Tesisatı Yaptırılacak İLLER BANKASINDAN: | DEVLET DEMİRYOUARI İLÂNLARI Penicilin A l m a c a k [ Su SAYAÇLARI gelmiştir |T|A|K|I|N|TTIM [IJJŞİAİKİPİEİCİE IİZİJJR A|K R|A1N1MNM|S NEVRiSAL PERTE İstanbul Telefon Başmüdürlüğünden ı 1 İdare kamyonlarının ihtiyacı için 20x700 eb'admda Mişlen marka 12 aded iç ve diş lâstik açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 2 Muhammen bedel 2800 lira olup muvakkat teminat 210 liradır. 3 Lâst'klere aid fennî şartname her gün mesai saatleri dahilinde Telefon Başmüdürlüğu Levazım Âm.rlığinde görülebılir. 4 Mün3kasa 30/1/1950 gunüne musadif pazartesı günü saat 15 te Tahtakalede Telefon Başmüdürlüğu bınasındakı Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 9 İsteklılerin mezkur gün ve saatte gerekli vesıkalarıle birlikte müracaatleri. (344) FiriKitiRWM|l L|»W|Ş|A|M|A|R Banat IİSİ I • HİAİS |M KİUİRİUİÜİTİAİŞ İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİB TİYATROLAR1 Saat 20 30 da DRAM KISMI TEBEŞİR DAİEESI Vazan Klabund Feyzıoğlu Telefon 42157 Grip, Romatizma ve Baş Ağrılarma karşı KOMEDt KISMI KAÎSERI GÜLLERİ Türkçesi: Hüseym Suad ve Mumr Nigir Telefon 40409 Pazar gunlerı 15 30 da Matine Cumartesi ve Çarşamba gıınlerı 14 30 da ÇOCUK TIYATROSU Eeşıktaşta bulunan İstanbul Devlet Kâğıd deposu ihtiyacı Gışeler saat 11 de açıhr için kâğıdı ve kutu mukavvası depodan verılmek üzere beş mılyon Pazartesi akşamları Dram kısmm&a aded 12,5x16 ebadında posta zarfı ımâlıyesı açık eksiltme ıle ıhale Salı akşamUiTi Komedı kısmında edilecektir. tevısıl yoktur, İsteklilerin 750 Iıra geçici teminat ile birlikte 24 ocak 1950 salı gunü saat 14 de mezkur Depoda hazır bulunmaları. (627) MUAMMER KARACA Opereti' M A K S İ Mde Ba akşam 20 30 da SİZİN SOKAK Currartesl. Pazar matine 15 te Cumartesi matıneeı'.e perşembe akşamları taiebeye tenzılât Telefon 43134 Pazaıtesi akşarm Kadıkov ODera'da Turfcçcs!" J T Basır V DİŞ FÎRÇASI Emekli. dul ve yetimierin nazarı dikkatine: İstanbul Defterdarlığmdan: Mart Mayıs 1950 üç aylık maaslarmı b^nkaya iskonto ettirmiş olan emekii, dul ve yetimler 5434 sayı'ı kanunla \apilan zanılarını da bankaya iskonto ettirebıleceklerdir. Mezkur aylara aid zamların borclro'arı ilgili Malmüdürlüklerce Emlâk ve Kredı Bankasına tevdı olunmustur. Zam istihkaklannı da ıskonto ettı.meK ısîiyenleıin bankaya müracaatleri luzumu teblığ olunur. fS32 DOKTOR Kulak. boğaz. burun bastaJıkları ve amel \ atlan mutehassısı Divanyo'u Turbe karşi":ı No 119 Saat 10 . 18 Tel. 22587 Ziya Naki Yaltırım |"Öe Devlet Denizyolları İşletme U. M. llânları Posta Zarfı Yaptırılacak MALİYE BAKANLICINDAN: SATIUK ETÜV Dr. ve Kimyagerleri alâkadar eder. kurutma ETÜVU satılıktır. Muracaat: Ist. Yeni Postane Cad No. 2. GÖZLÜK MAĞAZASI 1 Fabrikalar:m:zm âcil ihtıyacını karsüamak ve derhal teslim edilmek uzere 20 muhtehf eb'adda 500 paket pırinç vida 27/1 1950 Cuma ginü saat 11 de Genel Müdurluk Alım Satım Korr.isyonunda PAZARLIKLA satm almacaktır. 2 Tasarlanmış değeri bulunmıyan bu malzeme alımmda, istekliler, teklif edecekleri mal bedelinin % 15 nisbetini guvenme parası olarak hesablamaları ve pazarlıktan once komısyondan alacakları bır yazı ile vezneye yatırmaları lâzımdır. (S35ı 3 Bu işe aid eb'ad listesi her gun Komisyonda gö'rül^bilir. Proje Musabakasi Türkiye Cumhuriyel Merkez Bankası rın İzmirde vaptıracağı şube binası için Türk mimar ve mühendısleri arasında bir proje musabakasi açılmıştır. Müsabaka müddeti 30 nisan 1950 tsrihine kadardır. Program ve vaziyet plânı Bankanın Ankara merkezile İstanbul ve Izmir şubelerinden bedelsiz almabilir. (805) HAMDİ HELVACIOĞLU Türkiye Demir ve Çelik Fabrikası K, Bayii Şubesi Galata, Tersane Caddesi 207 209 211 Galata Balıkpazar Kardesim sokak No 35 37 Tel adres: Helvacılar. Telefon: 42568 ı r KERESTE ALINACAK SÜMERBANK SELLÜLOZ SANAYİÎ MÜF5SESESİNDEN: Müessese ihtiyacı icin muhtehf ebadcla takriben 170 M3 sarı çam ve 4 M3 akmese kere^tesı sat'n alnacaktır Şartname Izmitte Muessese Merkezinden, Istanbulda Yenipostane karsısı Kuçuk Kınaeıyan han «Ara Han» daki Buromuzdan. Adapazarı Irtıbat Memurumuzdan parasız temin edilebilir. Taliblerin şartname esasları dahıhnde yapacakları tekhfleri en geç 31 ocak 1950 tarıhine kadar Izmitte Muessesemızde b'Jlunlurmaları ılâı olunur. (729) Sahib ve Bflf»nwftarriri NADİR NADİ idart td*n: NAZIM ULLSAY .yel Atatbaa» FABRİKA MAMULLERİNDEN 1, U , 2, 2\, 3, 3İ ve 4 m.m. s a ç 1 a r ı m ı z yoldadır. Normal fiatlarla s e r b e s t olarak satışa bafladığımızı ihtiyaç sahiblerine m ü j d e 1 e r i z.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog