Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

23 Ocaîs 1950 CUMHURİYET (îkinci sahifeden devam) tere, Kıbrıs gibi mühim bir üssü Yunanistana vermiyecektir. Bu cihetten o kadar eminim ki Kıbrıslı Vali: «Şehirde başıboş gezen çocuklann hepsini DarülâRumlar da. Yıınanlılar da kıyamet Baştarafı 1 inci sahifede çocukîarı yoksa? Baştarafı 1 inci sahifede cezede toplamak suretile onlan çalışır bir duruma gegesi Müdürlüğü şimdiye kadar 73 Cevab Ana, babasına kalır. koparsalar Kıbrıs Yunanistana terolduğu görüşünde bulunanlar tirmek için yakında tedbirler alacağız.» dedi kedilnıiyecektir. koalisyon fîkrini memnunlukla bin işçinin tesçil muameleEini ta Aksi halde başka kimseye kalmaz. Sual Herhangi bir kaza veya Mektubun sayın Rum Ortodoks karşılamışlardır. Kabinede bir mamlamış ve bunlara birer sicil iki Bakanlığın, Demokrat Partiye numarası vermiştir. Bu numaralar hastalık dolayısile işçi veya hiz Patriğine aid kısmına cevab vermek ayrılması, ıktidar için hiç bir ba o numaraları taşıyan işçi ölse dahi metli çalışamıvacak duruma gel bana düsmezse de. bu ruhani rsisin diyse ihtiyarlık sigortasından fay siyasete karısmasını doğru bulmam. kımdan endişe teşkü etmiyecek, baskasına veriîmiyecektir. İhtiyarlık sigortası kanunî bir dalanmıyacak mıdır? İnssnı hayrette bırakan ve il görülmiyen b r hususiyetleri vaı buna karşılık, seçimlenn cereZaten o, bütün nUfuzunu kullansa Ce\'ab Meseiâ, 50 yaşmı dol da, Kıbnsın Türkiyeye iadesini te min henüz halledemedıği tabıat dır ki o da, kendi kendılerine ü» yanı sırasındaki kab nede bir iki mecburiyettir. İş kanununa tâbi. har kalarmdan biri, hafıza de remeleridır. Sadebeynımızin haBakanlığın muhalefete tevdii. yani 10 dan fazîa işçi çalıjtıran durmuş olmakla beraber henüz 25 min edeme7. nen kuvvett'r. Bir şeyi hatırla fıza kudretın; değjl. varlığımızm umumî ıtimad havasmm teessü yerlerde vazife gören bütün işçi senelik asgarî çalışma süresini dolİşte hu ccbeblerledir ^ Kıbrıs me rr.ağa, hafızar.ıızda muhafazaya dığer büyük bir"sırrını da protein sünde mühim bir rol oynayacak ve müst=hdem ihtiyarlık sigortası durmadan hiç bir işte çahşamıyacak deıecede malul oîanlara da top selesi hakkmda ya7i yazmıjorıım; ve ıcabmda hayalimizde canlan moleküllernin bu husujıyetine tır. Daha zıyade jyimser tahmin ne girrne'îe mecburdur. yalnız ben degii. Cumhnriyet'in 'IÜYüz bmleri aşan bir işçi ve müs tan ödeme yapılır. Yani is veren tf3 dırmağa o kadar alışmışızdır ki borçluyuz Baba ve anadaki kalere dayandığı hissedilen bu söytün muharrirleri. devletin riıs sivabu ameliyon n nasıl cereyan et rakterm evlâda geçmesi (irsıyet lentilere göre, mesele siyasî par tahdem k'itlesıie. bunlara iş veren işçiden kesilmiş olan prımler topsetine ujmiyan ve müşterek 61avtığinı düşünmeğe lüzum zıle gor kanunu) protem molekullerinın tilerin yüksek kademelermde ba ler ihtiyarlık sigortası kanununun lamı o işçiye bir defada ödenır. nasıl tstbik edileceğini henüz bü50 yaşını geçtikten sonra sakat Bolşevik tehlikesi karsı^ında birbir meyiz. bu hususıyeti sayesinde mümhis konusu olmağa başlamıştır. lerine dsyanmaları lâzım gelen TürBizim bildiğimiz ıse. bu mevzuun memekte ve bu kanunun bizzat lananlara maaş bağlamr. Bu maaş, Fakat, varlığımızm en esra kün olmaktaaır. Anababanın ü« kiye ile Yunanistan arasmdaki dostretıci hücrelerindeki pyoteinde, henüz bir f.kir halinde incelen kendi^mden olduğu kadar tatbiks ödediği sigorta primleri umumi tuluk bağlarmı gevsetecek ve kopa rengiz noktalarından b:rı olan mekte oluşundan ibarettir. Bu tmdsn da en iişe etmektedirler. tannın beşte biri nısbetindedir. beyn'n nasıl işlediğıni, bir ömuı onların huyunusuyunu. bünya racak olan neşriyattan tevakki edive teşekkulâtını :htıva eden zernun tarafsız bazı şahs yetler ta Hakikaten 1 nisan 1950 tarihinden Yani beş bin liralık sieorta primi >orlar. Yoksa Kıbrısın sevgi'i. her boyunca gelıp geçen hâdıseleri rafından, ara bulucu bir zihni itibaren tatbıkına başlanacak olan ödemişse her yıl büı lira maaş alır. T u r k nasıl hatırladığını. yabancı bir reler vardır ve bunlar, ortaya çı« b i z i m gönüüerimizde de Çocuk pa\ ij onunıia o\nı>an yavrular Sual Sigorta priminin bir kısyapısında yetle, bir teklif veya düşünce ihtiyarlık sigortası kanununun ma veya bir kaç dılın binlerce ke kacak yeni varlığın 1895 senesinin karanlık içinds cude getırmek ıçın, Acıbademde hal>nde ortaya konulmuş olması hiyeti nedır. nasıl tatbik edilecek mını iş veren, bir kısmını işçi veya yaşamaktadır ve Kıhrısa karsı asla lımesini nasıl ezberliyebildığ'n3 büyük bir rol oynarlar Bazan ageçen günleri arasında Türk ca bulunan Dınlenme Ev. Vskfının da kuvvetli bir ihtimal dahilin tir? İşçi Sıgortaiîrı Genel Mudur müstahdem verecektir. Bu nisbet. alâkasız değiliz. tcab ettiği zaman, bir kere riüşünürsek, bunun ha na ve babadan bırinın protemi lüğü Istanbul Bölgesi Müdürü Ne alman ücretin yüzde 8 i kadardır. gizim kalemlerimizin de vazifelerini k katen akılsır ermez bir me galıb gelir. o zaman çoeuğun ben miasıra hedıye edilen Daruiâ tes:s heyetile işbırlığı yaparal? dedır. dim Güvenle yaptığımız bir konuş Ancak iş veren ücretin yüzde dor yapacaklarına «iüphe etmemelidir; sele olduğunu kabul ederiz. zerl'ğı bir tarafa daha çok te* ceze. bugünlerde 55 inci yıldd Darülâceze Yardım Cemiyetirr Mekki Said ESEN bilhassa şu günlerde ihtiyar dünü kesip işçi sigortalarına yaür' Fakat her seyin hir zamanı vardır. nümünü kutlamaktadır. topla;. acağız. Orada alacağ'rmz Bu mesele ilım adamlarını da mayüî eder. lık sigortasınm ne olduğunu bilmi sa, fakat işçi hiç aldırış etmeyip de Bu ya?ı >alni7 H. B. imzalı sajın Sadrazam Halil R'fat Paşanın kararla bu pavıyonu ir.şa edeceuzun müddettenberi meşgul etDr. McCulloch'un tetkiklerin» Meclisin bugünkü gündemi yen yüz binlerce vatandaşı bu me\ ücretinin yüzde dördünü kendisi okuyucuyu değil: aıdığımız buna miştir ve etmektedir. Yapılan göre. protein molekülleri üzerın» teşebbusu ve hımmetıle kurulan zuda aydınlatır umidile dercediyo vatırmazsa vaziyet ne olur? benzer mektubların «ahiblerini ve bu guzel müesseseyı geçen gun , Memleketin hakikaten en bütetkiklere ve hesablara göre, heı de bir hatıra veva intıba. atom Ankaıa 22 (Telefonla) Kütah ruz. Bu yazı, sualli, cevablı olarak Cevab Bu bir mükellefiyettir. böyle düsünen ^urddaşları aydın .nsan, vasati öiıür müddeti zarzerrelerı vasıtasile nakşolmaktabir kere daha ziyaret ettik. j y u k derdlerinden bir. olan. so va milletvekili Hakki Gediğin, alın. yazıldığı için daha iyi anlaşılacağı latmak için yazılmıştır. İşçi veya müstahdemin ücretinden fmda 10 milyar intıbaı hafıza dır. Bir protein molekülü 100 Halen 1060 çocuk ve acezevı | kakta kalmışları hımaye dava j mış ve almacak olan gemilerin tip ümidindeyiz. prımin kesilmesi iş verene yuklesında saklar. Bunlar arasında bir bin atomdan mürekkeb olduğuna barındıran Darülâcene hakkmda smı da ele alan Valimiz. İhtıyar ve vasıflarile. Denizyolları İşletmeİhtiyarlık sigortası. işçinin, müs tilen bir kanunî vazifedir. Buau takım çehreler. sahneler, hâdi gore, bu atomların, muhtelif inlâzım gelen bir çok yazı yazü Evı g:oı b r paviyon mşa edıldiğ) ciliğine, aynı genel müdürlük kuverine getirmiyen iş veren hakkınseler, goz, kulak, dokunma. tad tıbalara gore alabilecekleri şemıştır. 3undan bir kaç sene ev takdirde bir çok ıhtıyarın aylık ruluşunda değişiklik yapılmasının tahdemin yaşlılığı dolayısile çalışada cezai müeyyide tatbik edilir. koku hassalarile edinilen intıba kıller o nısbette çoktur. Bir rno» vel çıkîn muhtehf yazıları oku veya gehrlerm: buraya bağışla düşünulup düşünülmediğine, A mıyacağı bir duruma geldiği zaSual 55 yaşmda işe giren bir lar gıbı muhtelif çeşid hatıralar lekül 100 bm şekilde tesire uğ» duk. Bu yazılarda belirtilen hu ydrak hayatlarının son senelerini merikadan 1947 vılmda satın alınan man. çalıştığı sıralarda ücretind?n işçi ve hizmetli 60 jaşım dolduruvardır. rarsa, beyin hücrelerindeki mil* suslarm maalesef bugün de de rahat içınde geçirmek imkânını 6 gemi ile bunlan satın almakla yukarıda izah ettiğimiz şekilde ke yor. Bu işçi veya hizmetlinin övam ett ğmi esefle gordük. Tah bulacaklarına ınanıyor. Hâlen görevli heyete dair Ulaştırma Ba silen yüzde 8 lerin yardımile gene Bu 10 milyar intıba arasınd3 yarlarca molekülün ne muazzat» dediği sigorta primleri ne olacakSsatsızhk yüzunden çekılen zor boyle b r ysrın olmamasından kanından. Sinob milletvekili Cev bir ücret alarak hayatım devam et tır? mılyarlarcası unutulur, gider; ha sayıda mtıbaları kayıd ve hıfze* tirmesini sağlamak maksadıle meylukları müşahede ettık. Buna üzüntü duyan Gökay aynı mev det Kerim İncedayının Cumhurıfızadan tamamıle sılinir; bun debileceğını artık varın siz düCevab Olduğu gibi toptan rağmen muessese isler nı yürü zua devamla şunları söylüyor: yetin onuncu yıhnda ilçe merkez dsna getirilmiştir. Bu ücret. sigorMeyva Tuzu ların yer.ne yenileri gelir. Fakat SÜnün. ta primlerini işçi veya mvıstah kendisine iade edilir. Ancak bu ış hafızamızın daımi olarak muten 178 müstahdemin gene ayn gönderilen topraklarla demden toplayan İscı Sıgortala çi veya hizmetlinin işinden ayru< Bunlara dığer memleket lerinden McCulloch Pfeiffer nazariK A B I Z L I K, hafaza ettiği b'r yekun vardır kı yesini kuvvetli bir şekilde des?evk ve fedakârlıkla çalıştıkları lerde «Beyazlar Evı» denir; yan: Kıbrıslı genclerin bir şişede birikn Kurumu tarafından \erilecek ması şartür. Sonra toptan iade o da 1 milyar kadardır. Demek teklyen nokta, na me rmuniyetle sahid olduk cAksaçlılar Yuvası...» Cemıyeti tirdikleri kanın AnıtKabirde bir H A Z I M S I Z L1 K, hafızamızdaki tü. İhtiyarlık siçortasmdan fav edilecek sigorta primleri işçi veya oluyor ki, bu satırları okuduğu hatıra ve intıba, bilgi ve müşa» Gezdiğ;m;z pavıyonlarda süt ço m'z içınde en çok iki zumreyi yere konulması hakkmda hükumehizmetlinin bizzat ödediği prinuerdalanmak için ne gibi şartlar MİDE EKŞİLİK r.uz anda beyninızin içi 1 mılyar hedelerin üzun müddet devam e» cuklarınm gürbüz ve hayatla düşünmekteyız. Bin çocuklar, tin ne düşündüğüne dsir sözlü solâzımdır? Nisan ayından itibaren dir. İş verenin kestiği yüzde 4 sive yanmalanna karşı fazla hatıra. intıba, bilgi ve müşahede debılmesi rından nıemnun olduklannı gör diğeri aksaçlı çocuklardır. Bu ruları pazartesi günü Mecliste ıl işçiler nasıl hareket edeceklerdir? gorta primini alamaz. keyfiyetini, proteın veya içkili bir yemekten sonra ı!e doiudur. dük. Konuştuğumuz dığer sakat moleküllerinin üreme kabiliye* Sual Sigortalı bir işçi veya müessessyı meydana getırebılırI Si'i Bakanlar tarafından cevablan Nedim Güven bu sualleri şöyle cehissedilen ağrılara ve jişkinerkek ve kadınlarla aliller, bize sek büyük bir ruh hazzı duymuş dırılacaktır. Bu hatıra ve bilgileri beyin tile izah ed'şidir. Hücrelerdeki evablandırmıştır: hizmetli 50 yaşmı doldurmadan ölıklere karşı zararsız ve m llet n sayesinde hayatta olduk olacağız. Aynı zamanda bılırsınız nasıl saklar ve icabında dola lektrik cereyanı nazarıyesi bı> Gene pazartesi gündemlnde, İş « Bir işçi veya müstahdemin lüyor. Ölüm tarihine kadar her yıl favdahdır. ları ıçın da ma dua ettiklerini ki, İstanbulda bir şefkat müsababmdan ve dosyasından nasıl çı bakımdan zayıf kalmıştır; zira mahkemeleri kanun tasarısı da yer ihtiyarlık sigortasından faydalana ortalama 200 gün prim ödemişür. HOROS markasına dikkat. karıp gözlerimizm önüne serer? o elektrik cereyanlarınm nasıl söylerlerken yalnız gıdalarının kası açmış bulunuyoruz. Bundan Bu primler ne olacaktır? almaktadır. bilmesi için aşağıdaki şartları haiz İşte. işin en fazla merak edilen olup da zamanla kaybolmadığın» a^î'ğından şikâyet ettıler. Eski böyle, yardım etmek isteyen vaCevab Merhumun gerek kenve bir türlü Izahma vaniamıyan veya yer değiştirmediğini ızai» den verilen etın şimdi kesıldığın tandaşlar. yardımlarını yapabüeHastanelere yeni tahsisat olması icab eder: disinin, gerekse iş verenin onun a) İhtiyarhk sigortasından faytarafı budur. b klırdiler. Buna rağmen mües cekleri bir yer bulacaklardır. OPERATÖR etmek kabıl olmamıştı. Protei» Tarsus 22 (a.a.) Sağlık ve dalanacak bir işçi veya hizmetlinin namına yatırdıkları sigorta primsesede gordukleri yakın alâka Dün bana müracaat eden bir vaBununla beraberv ş:mdiye ka moleküllerinın. aynı evsafı va Sosyal Yardım Bakanı Dr. Kemali (müstahdem), sigjrtadan faydala ierinin toplamı merhumun kanunı dan dolayı duydukları sükran tandaş. 4 çuval fasulye ıle 2 tedar bir çok nazariyeler ıleri sü yapıyı haiz olarak üremeleri v» Bayizit bugün ilçemizi ikinci defa nacağı tarihten 25 yıl önce ihtiyar varislerine aynen iade edilir. Bu hıss nı ifade için kelime bularülmüştür. Bu nazireylerden en ölen molekül yerine «'evlâdınm» miktarın yansı sigortalının dul kaneke zeytinyağını aşocaklarına olarak saat 13 te ziyaret etmiştir. hk sigortasma tâbi bir işe girmiş fazla taraftar bulmuş olanı dü yetışip babasından (veya anamadılar. na, dörtte biri de 18 yaşını dolBakan. memleket hastanesini tef olması lâzımdır. Yani, sigortadan bağışladı. Bu gıbı hayır işler: y ş smdan) o hatıra veya intıbaı de« ne kadar şuydu: * * * durmıyan çocuklarına kalır. için cemiyetin her sınıfı ve bil t i | etmiş ve artakalan eksiklikle 60 yaşını ikmal ettikten sonra fayBeyn hücrelerinde bir takım vir alması bu.' sonsuz devam key Sual Beş yıldanberi İş kanuSabahları randevu ile. öğleIstanbulun en havadar bir ye hassa varlıkh ınsanların çalışma rüıin Bakanhk bütçesinden tamam dalanacağma göre, 25 y:l önce ihelektrik cereyanları dolaşır ve fıyetini açık bir şekilde izah etden sonra 7 ye kadar Cağalrinde kurulan bu muessese bu zevkını kamçılamak ve onlara lanması için lâzım olan 15.000 li tiyarlık sigortasma tâbi bir işe gır nuna tâbi bir yerde çalışan ve yılbunlar, hâdiselere göre muhteliJ mektedir. da ortalama 200 gün prim ödemış oğlu, Kızılay Cad. Keçioren gün mahmul bir vaziyettedır imkânlar ve fırsatlar temın et ranın merkezden acele olarak gön miş olması ve 60 yaşma kadar çaıhtızazlar kaydederler; öyle ki olan bir işçi veya hizmeüi kadın Dr. McCulloch nazariyesini elAp 6 4. Tel: 23756 Her gün artan müracaatleri de mek vazifesi bize düşmekted r. derümesi icin telle emir vermiştir. lışmış bulunması şarttır. her hâdise, hislerimiz vasıtasile evlenmek üzere ijinden aynhrsa. Aynca, 1950 bütçesinden Tarsuskarşılayacak bir durumda değıl Bu vazifeyi yapma yoluna g.rmiş Ancak işçi ve müstahdemin bubeyine geçen her int'.ba bu zer ie tutulur bir tecrübeyle bir kat Cevab Beş yıl asgarî müddetdır. Darulâeceze İstanbulun, hat bulunuyoruz. Sıkı bir takıb fık ta bir verem dispanserinin açılaca rada dikkat edeceği bir nokta varreîere birer elsktrik dalgasile daha takviye, hattâ isbat etmiş^r. Bu kız veya kadın evlenirse Operatör Üroloğ ^ B tâ Turkıyenin bijiCik şefkat mü rıle çalışmalarımıza devam ede ğıru müjdeleyen Bakan, Tarsuslu dır: 141950 tarihinde 35 yaşım kaydedılir. Hafızamızdakılerı ha tir ki o da proteini öldüren mad. kendi ödediği primlerin toplamıru lan sevinc içinde bırakmıştır. esscsesi olmasma rağmen, bu ka ceğiz. geçmiş olan işçi ve hi?metliler için tırlamak istedığimız veya harici delerin aynı zamanda hafızayı derhal alır. İş verenin ödediği Bu arada, Silifke memleket has :5 sene çalışmış olma şartı arandar ıhmal ed'lmesı, daha doğrusu Darülâcezenin çocuk, kreş ve bir sebeble hatırladığımız za da iptal etmesıdir. Yapılan tecırımleri ise alamaz. temin edilen tahsısat azlığı yü kimsesizler paviyonlan faaliyet tanesi bahis konusu olunca Bakan mıyacaktır. Meseiâ, bu tarihte 59 man. bu ıntıbalar tıpkı bir e rübelerde alkolün proteini ölİdrar vollan ve tenasül has.. rf . . , Konuşan: rekler acısıdır. ler.ne devam edeceklerdir. Bu oraya da 5000 liralık acele yardım yaşmda olan bir işçi veya hizmetli ektrik plâğı gıbı tekrar hare dürdüğü görülmüştür ki bu d» talıklan (Iktidarsızhk, belHüsameddin POLAT Müessesenin kıymetli müdürü arada. müessesenin tam teşkilâtlı yapılması için merkeze tekrar telîe beş senedenberi 1000 gün İş kanukete gelir ve zihnimizde akisler sarhoş bir kimsenin hafızasında, gevsefcliği) Mütehassısı hasıl olan uyuşukluğun sebebıni nuna tâbi iş yerinde çalışmışsa 60 Dr. Bekir Zafir ve arkadaşları bir mütehassıs hek.mler kadrosu emir vermiştir. uyandırır. Bevoğlu, Tokatbyan karşısı, açıkça anlatmaktadır. Bir sarbu vaziyet karşısında her gün vardır. tcab ederse hastane kısBakan, bugün Ankaraya hareket yaşını bitirince ve 200 çunlük priSuterazi Çalış Apt Tel. 41436 Makul görünen bu nazariye, hoşun, gerek eskiyi hatırlamakbiraz daha fazla çalışmak ihtıya mını kuvvetlendirmek, oradan da etmek üzere saat 16 da otomobilie mini vermek şartıle yılda 400 lirabir çok tetkıklerle takviye edil ta, hattâ bazı kelimeleri bulup dan aşağı obnamak uzere ihtiyarlık cını hıssediyorlar. Onlar, bu de Darülâcezeye paralı hasta yatır Adanaya gitmistır. BaştaraU 1 ıncı salnjede J mişse de müsbet bir tecrübeyle söylemekte zorluk çektiğini hegelirine hak kazanmış olacaktır. fa. en büyük yardımın yeni Vali mak suretile gelir temini için ŞeAmerika, İngiltere ve FtEnsa and isbat edilmiş değıldır. Onun için, pımız bil'riz. îşçi sendikalar ve Belediye Re<si Ord. Prof. Dr hir Meclisine teklif yapmak yob) Sigorta edümış bü işçi veya imzalarunasına mâni bir , bir çok âlimler bıununla tatmin aşmanın Fahreddin Kerim Gökaydan ge lunu tutacağız » Ankara 22 (a.a.) Ankarada son hizmetlinin işe ilk giıdiği tarihten sebeb göımemektedirler. Üzerinde Sarhoş bir kimsenin, o anda olmamışlar ve hafıza kuvvetinı ihtiyarhk sigortasından leceğme manmış gıbıler. Nitekım günlerde yapılan sendika toplantı itibaren * * * başka yollarla izaha çalışmışlar yaptığı hareketleri sonradan ha» anlaşılacak 5 madde kabnıştır. BunUYUZ v * buna b«nx«r Val> ve Belediye Başkanı Prof larında, bazı kiraselerin Türk işçi faydalanacağı tarihe kadar her yıl tırlıyamaması da malum hakidır. Valinin izahatı burada bitiyor. leri adına konustuklarmı iddia ede 200 günlük ihtiyarhk sigortası pri lar da mühim telâkki edilmemekFahreddin Kerim Gökay geçenkatlerden biridir. Bunu da Mckafintıb d M hastalıklatedir. Yugoslavya ve diğer peyk Bu sahada senelerdenberi fikir Culloch nazariyesile izah gayet lerde rcüesseseyi ziyaret ederek Darülâcezeye yardım etmek .çin rek, toplantılarda hazır bulunan iş mini ödemiş olması gerektir. Kannda kullamlması fayşleten ve tetkiklerde bulunan kolaydır: Alkolün tesirıle beyıa alâkalılardan lâzım gelen izahatı kapınızın çalmmasını beklenle çileri infiale sevkedecek mütalea nun bütün yıl boyunca. yani 360 memleketlerde gittikçe gelisen Sovdohdır ki âlim, bugün çok daha kuv hücrelerindeki protein molekülalmış ve iht yaçları yerinde tes yin, sadece oraya gidin, onlan ve teklifler ileri fürrreleri üzerine gün müddetle işçinin sigorta pri yet aleyhtarı hareketler karşısında t<.NO IAİOIATUAİI görün, yaşayış tarzlarını müşa Lokanta, Otel işçileri sendikası zaş mi ödemesini şart koşmuyor. Bir iş R'i?ya zaman kazanmak icin bu oetlı b.r nazariye ıleri sürmek îerınden bir çoğu ölmüş veya bit etmışt r. edırler. Bunlardan biri beyın ü muvakkat uyuşukluğa uğramışFahreddin Kerim Gökayla bu hede edin ve böyle bir yardımın kanı İsmail Aras ve Ekmek, Simid çi her zaman içüı iş bulmıyabilir. yalayıcı taktıği tatbik etmektedir. zerindekı çalışmaları ve mühim tır; onun iç:n, gördüklerini, işıtmevzuda uzun boylu görüştük boşa gıtmiyeceğım anlayın. Ce ve Unlu maddeler sendikası baş İşinden çıktıktan sonra yeni bir iş Siyasî müsahidler, Rusyanın daha buluşlarıle meşhur olan Dr. War tıklerini, hattâ yaptıklarını zihBize müessesenin durumunu an mıyetımiz bugün bizden bunu kanı Mehmed Göze, gönderdikleri buluncaya kadar geçen zaman bir müddet için kuvvetlerini Avusk t or ren S. McCulloch Amerikanın nıne kaydedebilecek kuvvetten mektubda sendika kongrelerinden çinde ücret almadığı için sigorta turyada tutmak istediğine kanidirlattı. gelirinın dar olduğunu, bu istiyor. llinois Üniversitesi Tıb Fakül mahrum kalmışür. Fethi PİBtNÇCİOĞLU istifade ederek işçilerin arasına so primi veremez. Bu itibarla bir se er. nun da mevzuatın müesseseye esi ruh hastalıkları profesörükulan ve siyasi taassublannı Türk nede 200 günlük sigorta primini ögelir temini için tanıdığı hakların Hafıza kuvvetinin bu sekilda dür; dığeri de «Scientifıc Ameişçisinin fikri olarak yaymak isti deme mecburiyeti mulâyimdir. Doğum ve Kadın Hastalıkları Bursada bir yaralama tam manasile tatb'k edilememeKalb krizlerine karşı ilâc yen bazı kıt şuurlu kimselerin türican» mecmuasının müdürlerin izahını bir çok doktorlar ve ruc) Sigortalının. ihtiyarlık sigorsinden ıleri geldiğini söyledı Mutehassısı. Beyoğlu, LION hâdisesi rediğini ve bunların hareketlerini tasından faydalana.a&ı tarihien önen John E. Pfeiffer'dır. İki â hiyat âümleri kabul etmişlerdir. NewYork 22 CNafen) Kalb Halen Beled.yede kurulan bi: Mağazası üstü. tkizler Apt. :akbih ettiklerini ve bu gibi şahıs ceki son uç yıl içınde topyekân en krizlerine karşı bir ilâc bulundum çalışnıalarına evvelâ ayrı ay Dr. McCuUoch ve Mr. Pfeiffer Bursa 22 (Telefonla) Bugün komisyonun meseleyi etüd ettiğiTEL: 44427. H | M M lar tarafından ileri sürülen müta az 200 günluk sigorta primini öde ğu bildirilmektedir. Bu ilâcın Pittı başlamışlar, sonra aynı yolda tecrübe ve tatbikatlanna devam ni sözlerine ilâve eden Gökay, il;e msrkezine bağh Kayapa koyünlea ve tekliflerin sendikalarla, senve aynı iz üzerinde yürüdükle etmektedirler. miş clması lâzımdır. Varü 60 yaşını •>urgh Aksdemisinde Dr. İrving yen> gelir hakkmda çu ızahatj de bir yaralama hâdisesi oımuştur. dikalann saflarmda yer alan işçileWright tarafından yapıldığı da a(Neus VTeek'ten) rini görünce kuvvetlerini birleş^ Dr. ETHEM URAS 'V Yahya Yaşar admda biri. 14 yaşladoldurmadan evvelki üc vıl içinde verdı. rin hakiki fikir ve kanaatlerine uy ! tirmişîerdir. rındaki çocuğu Mustafanın, kahvesigortalı her yıl 200 günlük prim ıklanmaktsdır. " Darülâcezenin çocuk kısKadın Doğum Mutehassısı gun olmadığını bildirmekte ve bu Be'.irtıldieine göre. senede 200.000 Seçkin Romanlar mı.ıın gelıri yeni bir kanunls de ktımar oynadiğını haber ahnca, kongreler hakkmda hususî maksad değil. fakat üç yılda en az 200 Kadıkoy Moda Cad. No. 72 j McCullock Pfe.ffer nazariyeAmerikah öldüren kalb krizleri bu ] sine göre, beynimiz intıbaları earttırılmıştır Bu suretle müesse kahveye giderek çocuğunu almak larla yanlıs haberler verilmesinden günlük primi ödemiş olacaktır. Nbterin karşı sırasında savesinde önlenebilecektir. lektrik cereyanile değil, kimyed) Sigortalımn 60 yaşını doldur ilâc senın kanunî hakkı olan gelirler istemiştir. Kahveci Hidayet buna teessür duyduklarının Anadolu aİlâcın kan tazyikıru hafiflettiği ilâvi bir muamele ile zapt ve muçoğalırken, diğer taraftan yeni mânl olmak isteyince. çoeuğun ba jansı vasıtasile basına ve halk ef muş olması şarttır.» hafaza eder. Bu kimyevî muaSual Sıaorta primini munta ve edilmektedir. gelir de malî durumu kuvvetlen bası ile aralarında kavga çıkmıştır. melede en büyük rolü oynıyar Termoxan isminde olan bu ilâc dirmiş olacaktır. İmalâthaneler Xeticede, Hidayet, Yaşarı tabanca kârma ulaştırümasını rica etmek aman ödemış olan. yani çalıştığı SATILIK FABRİKA da, beyin hücrelerindeki protein E19 gecelerinln en gfizel zamanlarda her yıl 200 günlük si kanın bevazlaşmasına mâni olmakgeçen sene ıy. çalışmıştır. Bu se ile ağır surette yaralamıştır. Yara | tcdirler. rr.olekülleridır. «ğlenee kitabıdır. Balatta denize çok yakın, gorta primini (ücretinin ?"üzde 8 ı tadır. Bu tesir gayet iyidir. çünkü neki randımanm daha fazla ola Imın hayatı tehlikededir. Hâdiseye 3 dldi 350 kuru» savcılık el koymuştur. Rotnada Ispanya sefaretine ni) Sigorta Kurumuna yatıran bir doktorlar ekserivetle kanın beyaz | caddede. işler halde mükemcaiı tahmin edilmektedir. Sıze birisini tanıttıkları zamel fabrika satılık ve kiraişçi veya müstahdem bundan nasıl laşmasına mâni olamıyorlar ve man, ismi kulağınızdan giren ses Sohırde basıboş gezen çocuklaCezaevi müdiirleri Bursada botnba koymak isteyen fsydalanacaktır? lıktır. Müracaat. Tel: 40740. emorajiler bu yüzden patlak verilerle, yüzünün hatları gözünüzrın hepsini Darülâcezede toplaEn güzel mllll roman den süzülen ışıklarla beynmize anarşist mak suretile, onlan çalışır bir Cevab İhtiyarlık sigortasma yor. kurs görüyorlar 175 kurttf geçer ve oradaki protein moleduruma getirmek için de yakınhak kazansn işçi veya hizmetli, Polonyada toplattınlan Rpma 22 (a.a.) Bugün Roma' OPERATÖR i külleri üzerinde bir tes>r husule J Bursa 22 (Telefonla) Şimdiye da tedbirler alacağız. Darülâceda İspanya sefaretine dinamit koy gerek iş veren, gerekse kendisi takadar Imralı adasında kurs gören komünist gazete getirir. Protein molekülleri bu j zede yapılmasını düşündüğümüz rafından ödenen primlerin umumi cezaevi müdürlerinin badema şeh mak istiyen bir anarşist yakalantesiri uzun müddet muhafaza e • Dedelerimizin aşk ve macerm en mühim bir paviyon, «ihtiyarmıştır. Bu,. harb sırasında serbest tutarmın beşte birini yıllık gelir Belgrad 22 (a.a.) Tanjug arimiz hapisanesinde de kurs göreDoğum ve Kadın Hastalıklan derler ve buna kendi ömürler; lar paviyonu» olacaktır. Bazı arolarak alır. Bu meblâğ kendisine jansının bildirdiğine göre. Polonya romanı 150 kuruş bilecekleri Adalet Bakanlığınca bırakılan mahkumlardan Giuseppe yetişmezse sırrınızı muhafazayı '• kadaşlar bu paviyonun Darülâbir yılda dort taksitte ödenir. Mi maltamları, Polonya ordusunun yeMütehassısı de Luisi'dir. Luisi. «kahraman ve bildirilmiştir. Stajyer müdürler UGUR Kitabevİ evlâdlarına devrederler. I ceze namı altında olmasmdan vatanperver İspanya halkının inti sal: İş kanununa tâbi bir yerde 25 ni başkomutanı Mareşal Rokosovsburada vazifeye başlamışlardır. Cağaloğiu, Nuruosmaniye ürküyorlar. Bunun için onların Cağaloğiu yokuşu No. 44 Hakikaten, protein molekülle ı kamını alacaktım, ben anarşLstirru yıl çalışan ve her vıl 200 günlük ki'nin Sovyet Mareşah üniformasile Cad. No 22. Tel: 226S3. düşüncelerin. nazarı dikkate alarinin, başka hiç bir molekülde' basan komünisi demiçtir. Luisi'nin çantasmda 6 di sieorta primini muntazaman öde bir fotografmı Aiiyet Gazetesi rak, ya doğrudan doğruya Danamit çubuğu, iki el bombası, bir yen bir işçinin birıken primi beş «Pszekroj» gazetesinin son sajnsını Afiyet Gazetesi 54 unciı sayısı çıktl. rülâceze arsası veya onun cibin liradır. Yani bu işçi ihtivarlık toplattırmışür. Abonesi f25O) kurus Istanbul Dlvan tabanca, bir miktar toz barut, üssigortasma hak kazandığı 61 yavarında böyle bir paviyon vü' lu No. 104. tünde de bir bomba bulunmuştur. Amerikada iki nehir taştı şına geldiği vakit beş bin liralık sigorta primi ödediği görulur. Bu Şikoga 22 (a.a.) Arkansas ve şçi bütün ömrü boyunca her yıl Tenessee'de Saint Francis nehrinin net olarak 1000 lira ılacaktır. Bu taşması yüzunden hemen hemen G Taşkızak Ter;ane5İ Genel Müdürlüğü için askerliğini bitirmis ra', 1000 lira üç ayda bir 250 lüa veril on bin kişi meskensiz kalmıştır. Bir dar • e telsizci alınacakür. mek suretile dört muntazam tak tekne devrilmiş, bü: kişi ölmüş ve Isteklilerin eski Tersane içindeki Tersane Müdürlüiüne müracaatsitte ödenecektir. Bbylece işçinin bir kişi kaybolmuştur. Polis meayhk gelıri 83.30 lira tutmuş ola murları nehir boyundaki su basan '• (403) caktır. evleri boşalrmıştır. Muallimlerin. ortamekteb, Üse ve üniversite talebesinin Sual İhtiyarlık sigortasma hak en Nokraşi Paşanın katili kıymetli yardraıcı kitabı kazanmış bir işçi veya hizmetli fîerkes için. her evde bulunması lâzım bir eser meseiâ 61 yaşında ölürse? idam ediliyor Buyük bir kütübhanenin topladığı malumatı tasnif edümis Cevab Yukarıdaki misalde Kahire 22 (a.a.) 28 aralık 1948 şptı'de evir.izs setiren 10 cild gosterdiğimiz meblâğm yani 1000 ] liranın yüzde 40 ı kansma, yüzde günü Mısır Başbakanı Nokraşi PaI 25 i de 18 yaşmı bitirmiyen çocuk şayı katleden gene Üniversite ta! larına kalır. Yani, merhumun karı lebesi Abdülmecid Hasan, bir kaç sı her yıl.400 lira, 18 yaşım doldur güne kadar idam edilecektir. mıyan çocukîarı da 250 lira alır. 1 numaralı dünya vatanSual Bu işçi veya hizmetli 60 daşının kulübesi yandı yaşını doldurmadan ölmüş olsayStrasbourg 22 (a.a) Garry Da dı? Cevab İş veren ve işçiden ke vis ve arkadaşlarının Kahl köprusü Mevrudu fükendiğinden yeniden basıldı. silen primler toDİarmnın yüzde 40 ı civarlarında inşa ettikleri kulübe Butün bahisleri memieketin en salâhiyetÜ kalemleri tarafından karısma, yüzde 25 i çocuklarına dün akşam birdenbire ateş •Imıştercume. nakil ve telif edilen ve senelerdenberf gördüğü büyük toptan ödenmek üzere intikal eder. tır. Yangına, sobanın fazla kızdınlalaka ve rağbet neticesi tekrar tekrar tabolunan bu kıymet]] Sual Çocuklar 18 yaşından masının sebeb olduğu sanılmaktamalumat hazınesine sahib degilseniz satın almakta acele ediniz dır. Yangını söndürmek için gelen fazlaysa? 10 cıldlik Wr lakımın fiah 85 liradır. Cevab Yü/de 25 nisbeü maaş Strasbourg itfsivesi tamamen yaCumhuriyet Matbaası ve Oğur KiU nan barakanın ynk^yjle karşılaçolarak bağlanmaz. • Bajhca kltabcıkrda buluaur. Su*l Merbumun karuı veya nuftır. Darülâcezeye yapılan müracaatler artıyor Koalisyon kabinesi için yeni söylentiler İhtiyarhk sigortası kamınunun izahi Hem nalına, hem mıhına Alâkasız değiliz! Hafızamız bir milyar hatıra ve intıbaı nasıl inuhafaza edefaîliyor' MAZON Dr. ÖMER VASFİ AYBAR KEMAL GA8LAR Avuslurya ile barış PİNKAR MUZAFFER SEZEft f 1001 G E G E HİKÂYELERİ 1 DağlariB Çocuğu I Adam 4 Devir ( RlZA ÜNVER Deniz Komulanlığmdan: ğ : S H A Y A T ANSİKLOPEDİSJ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog