Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

CUMHIJRIYET 23 Ocak 1950 GUNUN MEVZULARI v ı Ankara güreş takımı * •""»« "»î » d t o tehir e d ü d i Parisi 8 0 yendi irind 1 1 Bir askerî vazife malulünün dileğî Emekli bir okuyucumuzdan aldığımız bir mektubda şpyle denilmektedir: «Ben 319 (1903) senesinde Harbive mektebmden çıktım. 1941 senesinde fartı mesaıden felc geldi ve bu tarıhten itibaren mukaddes mesleğimden mefluc olarak ayrıldım. İstanbul Belediyesi E T. T İşletmeleri Umum müdurlüğunun, 1932 sayılı. Cumhurn et gazetesinde şu \ o!da bir tebliğini gördıım: •Askerî vazife malullerine sağlanan yardımlan âmir olan 551 sayık kanun 5434 savılı kanunla kaldınlmış ve bahiî mevzuu madde hukumsüz kalmıştır.» Bu munase'oeHp 5434 sayılı kanunu okudum. Bu k?nun, vazife malullerine \ukarıda arzettığım mevzuda hakıkatcn bır hak tanımamıştır. Yalnız 65 ınci maddenin C fıkrası bu gibi haklan ancak harb malullerine vermiştır Halbuki senelerdenberi \uıurlukte bulunup da bu defa kaldırüan 551 savılı kanun yapılırken He herhalde bu cihet e»rafile duşunülmüş ve ondan sonra tefrik gözetı',meksizin malul askerlere bu hakkı bahşermısUr Fakat simdı ne yazık ki, senelerdenberi istıfade ettığimiz bu hak, yalnız harb malulü arkadaşlarımıza inh'sar etirilerek orduda vatanî ve mılü hizmetleri senelerce berabpr görmuş. mihnet ve meşakkatleri l^eraberce çekmiş, her turlü fedakârlığı beraberce yapmış ve nihayet fı"len vapıimış ve resmen ilân edılmemiş bir seferberlık içinde ve harekât sahismda vazife t a şında malul k^lmış benım gibilerden esırgenmıştir. Tahmin etmem ki 5434 sayılı kanun kaleme ahnırken \azıı kanun, hâlen adedleri pek azalmış olan, benım gibi vazife malulu subayları, tasarıaıf mulâhazasma binaen nakıl vasıtalarından istıfsde edeceklcri beş, on kuruş gibi maddî değeri bugün hiç bir kıymet ifade etmiyen paraya feda etmış olsun. Bu mulâhaza ile alâkadarların bir defa daha nazarı dikkatlerini celbetmenizı rıca ederım » Seçimler ve Ingiliz umumî efkârı Yazan: Osman Okyar İngılterede genel seçımlerın yapılacağı tarıh Başbakan Attlee tarafından açıklandıktan sonra, sıyasi partılerın faalıyeti birden hızlanmıştır. Bu seferkı genel seçimler İng.lterede çok büyuk bır alâka toplamaktadır. Pek çok kımse doğru veya yanlış olarak bu seçimlerın, yırm.ncı asrm sonuna kadar İng lterenın mukadderatını tayın edeceğı kanaatındedırler. Garib bir tesadüf netıcesindc 1950 senes nde bır kaç Avrupa memleketınde, hayati ehemmıyette seçımlere şahıd olacağız Memleketımızde vuku bulacak umumî seçimler, Yunan stan ve Fıulandiya seçınılerı de bu ıreyandadır. Herhalde İngıltere ğıbı demokrasinın nümunes olan ve çok yakın zamanlarda büyük sosyal inkılâblar geçıren bir mem lekette önumuzdekı seçimlerın büyük tes rler yaratacağı muhakkaktır Malum olduğu üzere 23 şubatta yapılacak İngılız intıhabına ikı parti, daha doğrusu dort part. gırmektedır İktıdarda olan İşçi Partisi, şım diye kadar takıb ett'ğı devletleştirme siyasetıni, hususî sıgorta. lar, şeker, ç mento ve demır, çelık gıbi yeni sahalara teşmıl edeceğ'ni ılân etmekte ve sıhhat, maar.f ile işsızlık. kaza, ıhtıyarhk sigortaları mevzularında sosyal adaletm tem ni gayesile alınan tedbırlerı muhafaza edeceğinı ve hattâ ıktısadî şartların müsaadesi nısbetınde bunları genışleteceğını vâdetmektedır. Bununlar beraber, İşçıler dığer hususlarda serbest teşebbüse meydan ver leceğını de tekrar edıyorlar. Buna mukabil muhafazakârlar, gerçekleştirılen sosyal reform tedbırlerıni ılga etrmyeceklerln:, kömur ve demıryolları gıbi devletleştırilen endüstrılero dokunmıyacaklarını. lâkın hususi s gortalar. çebk v.s. gıbı faalıyet sahalarının mıllıleştırilmesıne muhal'f olduklarını söylüyorlar ve Ing'lız ekonomisıne daha büyük bır serbestıyet ve seyyalıyet verılmesi lüzumu üzerınde ısrar edıyorlar. Dikkat edüecek olursa iki buyuk partın'n programları arasında kat'i prensıp ayrılıkları yoktur. Devletleştırmenın hududları gıbi ehemmıyeth noktalar hususunda ıhtilâflar mevcud olmakla beraber, ana hatları itibarıle her iki partinın sıyaseti çok yakın görünuyor. Tâlî önemde olan diğer ikı partiye gelince, bunların b.rıııc.sı Lıberal Parti, bütun ga>retıle ve buyük b r mıkvasta bu seferk' seçimlere ışt rak etmeğe karar vermıştır. Bundan 30 sene evvelıne kadar İngılterenın ıkıncı bü yuk partısı olan Lıberaller yavaş yavaş yerlerinı İşçi Part s ne terketmişlerdı. Fe=hedılecek olan Avam Kamarasında ancak 10 mebus tarafmdan temsıl edilmektedırler İntıhabata 400 namzedle ıstırak edeceklerdır. Bu ınt'habat L'beral Parti için bir hayat memat meselesi olmuştur Fılhakıka gene 10 mebustan fazla mebus çıkarmağa muvaffak olmadıkları takdude bir siyasî parti olarak sahneden çek.lmeğe mahkumdurlar. Ddrdüncü p«rtı Komun^t Partısıdır. Seçıme 100 namzedle iştırak etmekted r. Avam Kamarasında ikı üyesı vardır. Büyuk faalıyetlerıne rağmen. komunıstlerın Avam Kamarasındakı vazıyetlerını kuvvetlendırmeleri mub temel gbrulmemektedır. Yukarıda ışaret ettığ m g'b ; bu seferki intihabatın Inşıltere ıçin b'r dönüm noktası teşkıl edeceğı kanaati umumidır. Başlıca iki büyuk part n n programhn arasında esaslı bır ayrılık gorünmedığı halde, nasıl oluyor da böyle bir kanaat İngılız efkârı umumıyesınde yer almıştır'' Bunu anlamak içm takrıben on senedenberı İngılterede sessızce ve fakat emm adımlarla 'lerleven sosyal inkılâb hareketıni gozönünde bulundurmak lâzımd r Fılhakika bu memlckette 10 ssnedenberi büyük değisıkl kler vuku bulmuş, zengin ile fakırleı arasında muazzam olan hayat seviyesi farkları azaltılmış. sınıf ayrıhklarmı silmek hususurda cereyanlar başgostermış, ışçı tabakasına yeni kolaylıklar ve imtiyazlar tanınmıya başlanmıştır. Bugünkü mesele şudur: Bır müddettır devam edegelen bu ınkılâbın seyri hızlaştırılacak mıdır, veya durdurulacak mıdır' Fılhakıka Muhafazakârlar galib geldıği takdırde, amele ve fakır sınıfın bugüne kadar elde ettıkler: menfaatlere her ne kadar dokunulmıyacaksa da, ışçılere, makabıl bır edımde bulunmaksızın hakketmedıklerı menfaatler verilmıyecek ve bugün her zengıne karşı mevcud muhalefet havası y,umuşayacaktır Boylece sosyal inkılâb hareketınde bir duraklama hasıl olacaktır. Diğer taraftan Işçı Partis nın galıb'yeti. sosyalızm ve plânlı ekonomıj'e doğru cereyanı büsbütün ş ddetlendırecek ve bazı Muhafazakârların ıddıasına göre. yavaş yavaş kaybedilmekte olan hürrıyetler ebedıyen yok edılmiş olacaktır. îşte îngilteren'n bir donüm noktasında bulunduğu ksnaati bu g bi mülâhazalardan ıleri gelmektedir. Seçimler n netıcesı hakkında herhangi bir tahmmde bulunmak çok guçtur Konuştuğum Ing'lızlerın çoğu. İşçi Partısının tekrar kazanacağı, fakat bugünku kahır ekserıyetler nin çok düşeceğı fkrindeler. 10 senedır devam eden müteaddıd tahdidler ve devletleştırilen endüstrılerin işletılmesinde görülen ba7i aksaklıklar İşçi Partis ni kuvvetli tenkıdlere maruz bırakmıştır Dığer taraftan Liberallerm buyük mikyasta seçime iştıraklerının İşçi Partısnın leh nde bır âmıl olduğu soylenmektedir. Çunkü, Liberal namzedlere rey vereceklerın çoğunun, Lıberal namzed mevcud olmadığı takdırde. reylerıni Muhahafazakârlar lehıne kuîlanacak kmiseler olduğu tahmin edıl.yor. 1945 seçimlerinde Churchill'ın mağlubiyetının teşkıl ettiği buyük sürprız hatırlanacak olursa, bu seferkı intihabatın dahi sürprizle netıeelenmesıne hayret edilmemelıdır. Seçımi kat'I netıceyle sağlayacak sınıf, orta sınıf olacaktır. 3 şubatta resmen başlayacak seçım mücadelesınde ikı buyük partının bu sımfın rey lerıni kazanmak hususunda bütün gayretlenni sarfedecekleri şüphesızdır. Karagümrük. ikînci kümenin lik lideri Adaleti 2 1 yendi Dün Ankara ve Paris Greko Romen giı reş takıınları arasındakı musabaka, dun akşam Spor ve Sergı Saraymda yapıldı. Salon bastan başa dolımıştu. 5000 i aşan bir seyircı kutlesi, musabakaları heyecanla *akib ediyordu. İstanbul takımmdan sonra, Ankara karmasırun rasıl bir netice alacağı raerakla bekleniyordu. Mindere evvelâ Fransız takımı çıkarak şiddetle alkışlandı. müteakiben Ankar takımı min«îerdeki mevküni aldı. Güreşçılerin takdiminden sonra, Gureş Fede rasyonu namına misafır Fransır güresçilerine ayrı ayrı hediyeler verildı. Musabakalara saat 21 de baslandı. 52 kilo: Halid Balamir Dore Bu güreşin 6 dakıkası pek hareketli olmamak uzere ayakta geçti. Kurayı kszanan Dore 3 dakıka kadar üstte guresti, fakat oyun çıkaramadı İkir.ci 3 dakikada iıstun gureşen Halıd 11 dakika 14 saruyede tusla gaıb geldı. 57 kıloNasuh Akar Brun«ttini. Oyun hareketli başladı Nasuh mü'emadiyen hucum edivor. fakat Fransız tuşa gelmemek için minder dısına kaçıyordu. Nasııh birkaç dıefa hamlede bulundu ve neticede ittifakla galib ılân edildi. 62 kiloAhmed Bulut Bielle. Ahmed ilk 6 dakikada ustün bir oyun çıkardı Evvelâ Fransız sonra Ahmed 3 dakika üstte güreştıler ve rakibnıı tehlikeli durumlara sokan Ahmed ittıfakla galib ilân edildi. 67 kılo: Tevfık Yüce Verden. Bu müsabaka gecenın en güzel güreşlerınden bırını teşkıl ettı. Sıkı baîlayan oyun hep aynı şekılde devam etti ve Fransız tuştan zoı kurtuldu Neticede Tevfık ittifakla galb ilân edildi. 73 k'lo: Alı Özdemir Chesnaux. Güreş. Alınn canlı hücumlarile başladı Rakıbini mütemadiyen zorlayan Alı 8 dakika 30 saniyede iuşla galib geldi 79 kılo; Celâl Atik Br/ıo Fransız ringe çok heyecanh çıktı. Beşınci dakikada Celâl Fransızı altına aldı. Fakat gong ımdadma yetıştı. Celâl bılâhara rakıbini zorlamağa baslavarak 11 dakika 23 samyede tuşla yendı. 87 kılo: Âdıl Candemir Davidovıc: Âd)l ıkincı dakıkadan ıtıbaren bastırmağa başladı ve rakıbnj eze eze 4 dakika 40 samyede tuşla yendı. gece Paris takımını 8 0 ycnen Ankara takımı Musabakaların devamı ıradde piyandlarında Fınlandivalı hatınce mütemadiyen yağan kar. kemler fena r.ot aldıklarından gureşlerden sonra salondan dı bugün ıçin on plânda gelen güşarı çıkan seyırcılerı hayrette reş hakemlerı, İsveç, Türkıje ve bırakmıştır. Çunkü 30 santımet Fransızlardan dunya şampıyoreyı geçen kar, seyrüseferı ım nasının fınal musabaklarını da kânsız bir hale get rmiştı. Bu bu m'lletlere mensub hakemlenn sebeble seyırcıler evlerıne gıt ıdare edeceğı muhakkak gıbıdır. mek ıçın bir çok müşkülâtı yenAmerikada yapılacak kapalı mek mecburyetırde kalmışlardır. saha atletizm musabakaları Fransızlar aldıkları neticeleri normal buluyorlar Dün akşam kend'ler.le goruştuğumüz Fransız güreşçılerınden Ankara ve İstanbul takımları arasında bir mukayese yapmalarını rica ettık. Mısafirler, kuvvet itıbarile ikı takımın aynı durumda bulunduklarını soyledıler. Fransız hafıf sıklet şampiyonu şunları ılâve ettı: • İkı müsabakanın neticesı de bız m ıçın bir surprız sayılamaz. Turk takımının kudretını muhtehf vesılelerle görduk ve ışıttık. Muhakkak olan bir şey varsa, Türkler güreşte. bugün dunyanın en ılerı mılletı halıne gelmişlerdır. Çünkü gerek kuvvet ve gerekse teknik Turk güreşçılerınde birleşmiştir. İyi hocalar tarafından. nefes kabılıyeti bakımından da olgunlaştırılan güreşçıleriniz, dünya şampiyonasına emnıyetle işt.rak edebıhrler. Türkiyede kalarak çalışacağımız müddet zarfında çok şeyler öğreneceğimizi ve buradaki çalışmalarımızdan çok :stıfade edeceğimizı ümid edıyoruz. Burada aldığımız dereceler hıç b.rimızin kuvvei manevıyesin: sarsmamıştır. Çünkü bugün Avrupanın güreşte ilen olan b'r çok takımları Ankara ve istanbul takımları karşısında aym netıceyı almağa mahkumdurlar » NewYork 22 (a a) (United Press*: Bu kış Amerikada yapılacak olan birçok meshur Avrapalı atletleıjn de katılacağı kapalı atletizm birinciliklerinde Amerikalıların birçok musabakaları kazanacakları tahmin edıknektedir. Geçen sene, Amerikalı atletleı den Harrison Dillard, Jımfuch, Fred Wılt Avrupalı Gaston Reiff (Bclçıka) Willy Slykhuis (Hollanda), İngvar Bengtsson ve Enk Ahlden (Is^eç) gıbi atletlere karşı bir varlık gosterememişlerdı. Fakat bu sene ocak, şubat ve mart ayları içinde >apılacak kapalı saha atletizm karş:laşmalarında Avrupalı atletlerden yalnız Viljo Heino'nun birıncılik alacağı tahmin edilmektedır. Heino ilk müsabakasım şubat aymm 11 inde yapacaktır. Fakat bu taııhin ileri veya geri a'.mması idarecılere bağlıdır. Bazı Avrupalı atletler hâlen Amerikada kolejlerde okumaktadır lar. Bunlar arasında John Jof, Barry, Per Andersson ve Alf Holmberg'ın ismıni zikredebüiriz. Bu atletler, birinci sınıf bir ve iki mil koşuculardır. Kısa mesafelere bir göz gezdirirsek. Amerıkada birkaç yeni kolejli atleti, Hugo Maıocco'yu ve Phil Thivgpen'ı gorüıüz. Maiocco, bu ayın 7 sinde kap3İı saha 500 yardalık koşuda yeni bir rekor tesis etmiştir. Derecesi 57 4 10 dur. Thigpen de Olimpiyad 800 metre şampiyonu Mal Wrutfıe!d'i kspalı sakada 830 jardalık koşuda 1.55 8 10 luk bir cerece yaparak geçmiştir Jamaikdh Hcrb Mc Kcnley de Thigpen'in geçtiği atletler arasındır. Dün sabana karş 'oaşlayan ve nr sıtasıle iki gol daha eıkaran Topkata karar bir şıddette devam eden pılılar oyunu 31 kazandılar. kar. bazı maclarm tehırine sebeb * * * oldu. nkonce Vefa stadındaki ıkincı İstanbul basketbol şampiyonasma kume lik maçları. daha sonra da dun sabah Teknik Üniversite spor İnunü stadındaki Kasımpasa Em salonunda devam edildi. Genclerde niyet ve Beçiktaç Vefa maçlan. Bevogluspor. Fenerbahçe^i 3840< stadın kapısının unune toplanan bu ikinci takımlarda Fenerbahçe, Bev}uk halk kalbahğına rağmen tehır oğlu?poru 6333: birinci takımlarda edildi. Halbuki aynı sahada bir =e da Beyoğluspor Fenerbahçeyi 7851 ne evvel tıpi arasında Turkiye yendiler. Yunanı?tan mıllî maçını sevretnrsCem Atabeynğlu tık O gun «aha ve hava. dunden hiç de iyi değıldı. Bu kadarı bir ?ey değil. Dahası \ar: Dun Şeref stadında ikincı kume lik maçlarına devam edılecekti. ilk maçm hakemi. oyunu tehir edıp gitmuf. Bır buçuk saat sonra gelen E=kı mukavemet koşueularınd^n ikincı maçın hakemi ise idaresıne \'erilen bu maçın tehirıne bir sebeb Beşıktaşlı merhum Sümer Alp adıgormeden oynattı. Üçuncu hakem ra tertib edılen sokak koşusu, Hün Beşıktasta yapıldı. Beşiktaç kulübiide ikincisının fakrıne uydu. nun tertib ettiği bu müsabakaya. Hİftanm bu ıki maçının tafsılâtı Galatasaray. Fenerbahçe. Besiktaş. sojledır: Üniversite Teknik Okul. Deniz UOjTianan ilk maç, bu sene bera ?e<;i Tekel, Sumerspor. Beyoğlubere dahi kalmadan ikinci kümenin' spor. Kurruluş, Şifli kulublerine lıderlığıni muhafaza ve şampıyonlu yazıh 115 atlet iştirak etti. ğunu da garanti eden Adalet ılc KaKoşuya 44 atletle katılmış oUn ragumruk arasında idi. Deniz lUesi bu çoğunlukla ade+a Hakem Sulhi Garanın idâre ettiği yeni bir rekor tesis etmiş oldu. Mübu maça Ukımlar şu kadrolarla sabaka sast 11 de Besiktaş kulubü çıktılar: önünden başladı ve Yıldız yolunu Karagümrük: Turan Osman, takib eden atletler kosuvu Be«iktaş Fıkret Rıdvan, Cahid, Nevzad Halkevi önünde bitirmi? oldular. Naci, İzzet, Ahmed, Halid, Muzaffar. Çıkışta olduğu gibi bitirişte de başAdalet: Halid Cemal, Salım ta Cahid Öneni eördük, Tanınmış ve Necdet, Hasan, A\ni Zeki, Mus tanınmamış atletlerin birbirlerile yaptıkları mücadelenin en eüzel tatafa, Cahid, Osman, Hamza. rafı, lapa lâpa yağan kar alhnda Oyunun ilk devresi, iki taraiın düşe kalka, zaman zaman da Yıldıkarşıhkh akınlan ve defanslarının zın dik yokusunda yürüye yürüye canlı oyunları arasında cereyan etti. çeki$ip durmalarında idi. Fakat iki takım da beklenılen sayıyı Mücabakarrn teknik neHceleri: çıkaramadılar. 1 Cahid Önen (Teknik Okul) Takımlar ikinci devreye tadılât 12.37.7. yaparak çıkülar. Adalet Selimi, Ka2 Emin Doybak f Beyoğluragümrük de Cahıdı forvete almış spor) 12 58.4 lardı. 3 Agob Ze^rek (Şıçlı) 13,04. 10 uncu dakikada yakaladığ'ı Hir 4 Yorgo (BeyoğlusporV fırsatı iyi kullanma=ını bılen Salim 5 Rebii Surmenelı (Tekel). yakın mesafeden ilk Adalet goiuSayı hesabıle takımlarm aldığı nenii yapt: Mağlub vaziypte düsen Ka ticeler: ragumıukluler canlararak Adalet ka 1 Beyoğlu'por 12 puvan 2 Tekel 34 puvan. lesini tazyıka başladılar. Bu hâkimi 3 Teknik okul 38 ouvan yet 15 dakika sonra semere^ini vos4 Sişh 42 puvan. terdi. Cahid, gU7el bir şutle bera5 Beyoğluspor (B) 47 puvan. berlığı temin etti . 6 Fenerbahçe 48 puvan almışBcrabere durum oyuna ayrı bir lardır. zevk verdi. Bilha'sa Karagümrük 26 takımın girdiği bu mü=abakada daha derli toplu bir manzara arzet 110 atlet müsabakayı bitırdı ve beş mekte idi. atlet d« yarıda bırakt'. Mü=aba ;a 36 ncı dakikada bir Adalet ak: sonunda kazanan atletlere madalyanında Salimle çarpı?an Karaeumruk lar, derece alan takımlara da birer kalecisi Turan sakatlandı. Santrafor kupa verildı. Ahmed bu arada Salimin üzerine Be=iktas kulübü tarihî kıvmeti oyürumek istediğinden hakem kenü lan bu kosu\ a 44 atletle gırmis olan Deniz lıse=i takımına da güzel sini oyundan çıkardı. Dokuz kişi kalan Karagümrük bir kupa verdi. 115 atletin girdiği dünkö sokak koşusu P. T. T. nin bir mektubu Gazetemizin 111195O gunu nushasında çıkan (Cocuğu dünyaya eelen memurlaıa yardım) başlıkh yazımız hakkında P. T. T. müdürlüğundcn asazıdaki mektubu aldık: «Bılindıği uzere doğum vardımları 4598 savlı kanuna mustenıden trdiye edılmekte ve kadroları butee kanunlarırun (D) ışaretlı cetvelienne dahil bulunan hızmetlılcre de yardım yapılmasına ımkân veımemekte bulunduğundan sdzü geçen kanun umumî olduğuns ve muvazenei umumiyeye tâbi dairelerde aynı hukme tâbi bulund'.ıguna gore yalnız mulhak bütçe ile idsre olunan P T T. teşkılâtm n faj daîanmasınm teminine imkân gorulemedığıru sajgı ile bıldınrım > TEŞEKKÜR İki <;enedenberi ıztırablar içerisinde kıvrandıran karaciğerimdeki histi buyuk ve muvaffakıyetlı bir arnehvattan sonra alarak bana havatımı yeniden kazandıran Şişli Çocuk hastanesi cerrahi kliniği sefi Sayın Hazım Bumıne, asistan ve hem=ire!erıne aleni teşekkurlerimi bildiririm Aksehir Karaağarlı Asım Güvendik Güreş hakemlerimiz Fransızlarla yapılan son müsabakalardan sonra bır kere daha, gureş sahasında Turkıyenın en ıyi minder hakemlerıni yetıştirmekte olduğu meydana çıkmıştır. Fılhakıka, yeni yetışen ve eskı. tecrübeh güreş hakemlerimiz bugün beynelmilel müsabakalarda en atik ve bılgili güreş mütehassısları hahne gelmişlerdır. Onümuzdeki aylar ıçinde Stockholm'da yapılacak dünya şampıyonası münasebet'le İsveçl ler bir kaç gün devam edecek b r de gureş hakemi kursu açarak son ka'deler etrafında Beynelm lel Federssyonun verdiği kar.arlardan dunya hakemlerıne bilgi vereceklerdir. Stockholm müsabakalarına güreşçilerımizle bırlikte en az üç, dört hakemle katılmamız mutlak bır zarurettır. Bu AÇT: Muharrem Candaş Gantzer hakemler'n hem musabakaları Mu^arrem 2 dak ka 24 samyede ıdare bakımından hem de gureştuşla rakıbıni yendi. Bu suretle çılerımızı formunda tutmak cıAnkara takımı Paris takımını hetınden büyük faydaları olacağı muhakkaktır Son Londra olim8 0 yenmıştır. «CLMHlUviyET» in zabıta romanı: 4 8 Kayak musabakaları Bmsa 22 <"a.a) Uludağda ilk kayak musabakası bujün yapılmıştır. Bursada veni teşekkül eden T J rızm ve Dpğcılık ki'ljbunun tertib ettıği bu musabakava İstanbul Ame rikan Koleji talebeleri de istırak etmislerdır. Erkekler arasında iniş müsabakasında Ferdi Eleri. kapalı iniş:e Hajdar Gjçmen. ba\ anlar arasında da B'igitte Ouimce birinci olmuslardır. Bu aksam Anadolu Kavas otelinde Turizm kulübü tarafından sporcular şerefine bir zı\afet verilmiş. kazanan'.ara mükâfatları tevzi olun muştur. Amerikan Koleji grupu bu aksamki vapurla İstanbula hareket etmiştir. kalesine Fikret aeçti Buna rağmen kırmızı siyahhlar büyük bir enerjı ile çalı=ı\oi"lardı. Nihayet 43 üncu dakikada bir Karagümrük akınında Adalet defansı topu elle keîti. Verilen penaltıyı Halid güzel bir şütle sol zavi\eden ikinci defa Adalet kalesine soktu. Az sonra da o\ un 21 Karaeümrüğün galebesile sona erdi. Böylelikle Adalet, meisımin lk mağlubiyetini tatmış oldu. Hakem Sulhinin idaresi iyi idi. İkinci maçı. Tarabya maçında cıkan bir hâdısedcn bturü 11 oyuncusu birden eeza alan Hilâl ile Topkapı yapt:lar. Takımlar, Nazım Atinç'm idare ettiği bu maça şu kadrolarla çıktılar: Topkapı: Koco Besim, KarakinZarof. Necati, Fethi Turgud, Kâmil, Hakkı, Sabahaddin, Ayhan. Hilâl: Turan Agob, Hamparsom Ahmed, Hayati, Ali Feyzi, İhsan, Şecaeddin, Ühan, Celâl. Oyun daha ziyade Topkapı baskısı altinda cereyan etti. İlk devre, Ce lâl ile Ayhanm karsılıkh gollerile 11 berabere sona erdi İkini de\Tede Hilâl kalecisinin affedilmez hatasmdan istıfade ederek Hakkı vamek istiyor» diye düsündü. Genc kadmın zeki vüzüne baktı. Sükutu bozan o oldu: Belki sövliyeceğim aptalca bir şev ama, dedi. sizin bu evin içinde bir benden şüphe etmenizi aklım almıyor. Pek olmıyacak bir sevmış gibi geliyor bana. Neden sanki cinayeti dışandan birinin işlemiş olmasma ihtimal vermivorsunuz? Bir çok sebebler var. Miss Aldin. Evvelâ evden hiç bir şey çalınmamış, içeri girmek için hıç bir kapı veya perıcere zorlanmamış. Tabiî evinizin ve bahçelerinizin coğrafi durumunu size anlatmağa lüzum yok, yalnız bu hususu hatırınızda tutun: Garbda. şehre inen sert bir var var, cenubda bir iki bahçe seddi, duvar ve gene nehır, şarkta, hemen hemen sahile kadar ulaşan yamaclsr, fakat bu yamaclann etrafı da yüksek duvarlarla çcvrı'.i. Buraya yegâne gıriş çıkış yeri, yola açılan kücuk bir kapı ki, bu kapı bu sabah mutad üzere içeriden surgulenmişti ve bittabi evin büyük ön kapısı.. bu duvarlan aşmak mümkün değıHir veya ön kapıyı yedek bir anahtarla veya maymuncukla açılamaz demiyorum. Yalnız şunu söyluyorum: Bizim görebildiğımize, anlayabıldiğimize gore hiç bir kunse böyle bir şey yapmamıştır. Bu cinayeti işlemiş olan her kımse, Barett'in her gece süıameki içtiğini bıliyordu ve bu künse Barrett'in sinamekisine uyku ilâci doldurdu. Demek ki bu Ömer Be^im lsveçli güreşçi Ekrtroem sıhhatte İsvecli güresçüerle İstanbulda yapılan müsabakada Celâl Atikle güresen Ekstroem, tehlikeli bir surette bası üzerine müıder dısına düşmüstu. Bilâhare, bu kıymetli »ürescinin beyin kanamasın lan öldugü hakkında şehrimize bazı haberler gelmis ve umumî bir teessürü mucib olmustu. Ahnan son haberlerde, İsveçlı gürescinin sıhhatte olduğu memn'iniyetle öğrenilmiştir. Bu haber dün aksamki güre^ler esnasmda Spor sarayında halka üân edılmistır. MEVLİD Merhum Izmıt Mutasarrıfı SeKm Sırn pasa kerıır.esı, Merhum Bolu mebusu Habıb be^m refıkası sevgıU annem vefatının 5 ırci .vıldonumu munasebetıle azı2 ruhuna ıthaf edılmek uzere 24 ocak «alı gunu saat 13 te Mırşun ca. mıı serıfinde Mevlıd okunacaktır. Arzu edenlcın te^rıflerı rıca clunur. BAYAN BEDİA ORALIN ÖLÜM Sokullu ahfadından Sadrıâzam Mehmed Kâmil paşa yeğenl Cerrah pa;a zad?: mumeyyız Vehbi beyın refıkası, Ssğlık mufenışi Dr. Tevzi Enconolun valıdesi Dıj Tabıbi Ih;an Guvencfn kajnnvaüdesı CEMAL ENÇÖNOL bLtün ıhtımamımıza rajmen Hakkın rahmetine k&vuşmuştur. 24/1 '950 salı Ejmı cğle namazını muteakıb naır.azı kılmdıktan sonra Zincirlikuyu Asri mrzarlıktaki aıle kabrirtanma defno. lunacaktır. Bu>uk Tanrıdan mağfıret dıleriz. Encönol ailesl Lorel Hardi'lere, 3 Ahbap Cavuşlara ve zamanjnızın bütün komiklerine meydan okuyan : HAROLD LLOYD BU ÇARSAMBA YILDIZ M^CR.MARA ve ÇENBERLİTAŞ Sinemalaıına bir kahkaha dalgasüe geliyor. Müdavi doktorunuza sormadan bu komikler üstadını A P T A L  $ I K rolunde gormejinız. Atatürke Halıraian Gazetemizde Yunus Nadı mükâfatı ıcın neşroluııan yazılar .kitab halinde basıîmıştır. Hiç bir yerde bulamıyacağınız bu kıymetli yazıia1! kütubhanenizde bulundurunuz. Sipaıîşlcr: »et Mıtbaası ISTANBL'L wme aogru Agatha Christie Daima dedi. Daima Andrey'yi kıgkandım. Başlanşıcdanberi, jahud başlangıcdan hemen biraz sonradanberi.. sanki e^in içinde. her zamön, her yerde onun mevcucîıyetini hissediyordum. Sanki evinıiz benirn değil. onun eviydi. Odalarm bo\astnı değiştirttim. Fakat bu Ğa yetmpdi. O, daima kül .enKİi bır hayalet. suıüne sürüne ranxi her tarafta dolaşıp duruyordu. I.<evile üı de uzuldüğunü bilivordum. Çünkü o da karısına gayet kötü muamele yapmış olduğunu sanıyordu Bu yuzden Nevile de cnu bir turlü unutamıvordu. Sitem eden. inkisar eden bır havalet gıbi Nevıle'in de kafasını meşgul ettiği muhakkaktı. Bilırsimz y^. bu çeşid insanlar vardır: Renksiz. cazibesiz kımselerdir. fakat bı na ragmen eene de kendılerını d<ima hissettirirler. Battle düşünceli bir oda ile bapnı salladı: Eh. teşekkür eder ; n, Mı s. Strange. dedı. Şimdılık bu kad3r. Kusura bakmayıa bır çok sual sor Leach tasdik etti, sonra, şüpheli bir eda ile: Hani öyle bir hammefendi hali de yok, dedi. Battle. adeta üzgün: Bugünkülerde öylesini arama, dedi. 1 numaralıyı cağırtahm mı? Yok, yok. dur, evvelâ Miss Aldin'i dinli. elim de. şu arabsaçı gibi kaCjviren: M. Kenan Kan rısık karı koca hikâve^inin dışandan nasıl goründuğunü öğrenelım. mamız lâzımdı Malum ya Lady Mary AHin, kendüıe hâkim bir Tressilian'm ölümünden sonra zev eda i'.e geldi, oturdu. Maamafih. dış cinizin pek buyük bir mırasa El görünuşunün sakinlieine rağmen li bin Ingihz liralık bir mırjsa eözlerinden endişeü olduğu okunukonması... yordu. Ya? Demek bu kadar çok? Bu Leach'ın suallerine sarih cepara bize Sir Matthew'den kalıyor vablar vererek Nevile'ın bü" akşam değil mi? evvelki harekâtına dair anlatmış Dem^k biliyorEunuz0? olduklarını teyıd etti. Kendısi saat Oh tabiî. Sir Matthew paranın onda yatmağa çıkmıştı: Lady Tressilıan"m ölumunden son^ O sırada Mr. Strange. Lady ra Ne\ile ile Nevile'ın karısı ara ı Tressılian ın vanmdaj dı, değil mı? sında taksim edı'.mesini vasiyet et E', et, konuşurlarken duyabılımış. Tabıî bundan dola>T ihtiyar yoıdum. cağızın öldüğüne sevinmedim. E Konuşurlarken mi? yoksa kav mın olun sevinmedim. Kadıncağızı ga ederlerken mi? Mıss Aldin. doğrusu pek se\miyordum. Uahba Mary Aldin kızardı, fakat sükubu biraz onun da beni sevmemesi netle cevab verdi: jTizündendı. Fakat bır karmanyo Lady Tressılian münakaşadan lacınm gelıp de zavallı kadıncagıbiraz hoşlanırdı. Ekseriya, hakıkazın kafasını kırması feci l;ır şey te hıç de uymamakla beraber. pek herhalde. hiddetli şiddetli gorünurdü. Sonra Ve bu söz üzerine çıkıp gitti. bir de insanlara tahakkum etmeğe Battle Lerch'e baktı. heveslenirdi. Tabiî bir erkeğin böy Ne dersın'' dedi. Epey gü?el le bir vaziyete bir kadın ka,dar mu0 kadın değil mı Hani bir eıkek o tehammil olamıv3cağı aşîkârdır. nun uğruna kolay kolay zıv e nadan Battle içınden «yani herkes beçıkabikr. nim kadar tahammul edemez de nu yapan evin içinden birisidir. Golf sopasmın da ahndığı yerde merdiven altındaki dolab.. hayır. hayır Miss Aldin: Dışandan birisinin işi olamaz. Fakat herhalde Nevile de olamaz. Nevile'ın böyle bir cinayetle alâkası olmadığından eminim. Neden bu emniyet? Mary Aldin ümidsizlikle ellerini kaldırdı: Ne bileyim ben? Hiç onun huyuna, ahlâkma uvgun düşmüvor da ondan. Nevile yatağında müdafaasız yatan ihtiyar bır kadıru öldürmez de ondan.. Battle uysallıkla: Evet Miis Aldin, pek olacak gibi görünen bir şey değıl, dedi. Fakat insanlann kendüerine göre kâfi sebeb buîdular mı neler yapabilecekleri, neler yapmış olduklan sizi hayretlere düşürür. Meselâ Mr. Strange'in paraya son derece büyük bir ihtiyacı olabilir.. Olmadığına eminim. Nevile harvurup harman savuran bir adam değildir. Hiç bir zaman değildi.. Fakat karısı öyle. Kay mi? Evet... belki.. fakat söylediğıniz şey bir hayli acayib. Hele son günlerde 1 para meselesi Nevile'in tasası bile değildi. Müfettiş Battle öksürdü. Herhalde Kay size söylemiştir. Evet vazdyet hakikaten epey güç bir vaziyetti. Fakat gene de, bu iaci hâdise ile en ofak bir mü nasebeti olabüeceğini Eanmıyonım. Belki de voktur. Bununla beraber ben bahsçttiğiniz «vazivet» hakkında sizin de düşündüklerinizi öğrenmek isterdim. Mary ağır atır konuşarak: Dediğim gibi. dedi. Evin içinde müşkül bir vaziyet yaratüdı. Her kimin fikri ise.. Battle adeta belli etmeden sözünü kesti: Benim anîadığraıa göre Mr. Nevile Strange'in fikri imiş. Kendisi de öyle söyledi. Fakat siz bunun doğru olduğuna inanmıyor musunuz? Ben mi? Hayır.. ne bileyim? Böyle bir fikrin Nevile'den çıkabileceğini aklım kesmiyor. ilk gündenberi. bir başkası onun kafasına bu fikri sokmuşrur diye düşünmekten kendimi alamadım, Acaba Mrs. Andrey Strange mı dersiniz? Andrey'nin de böyle bir şey yapabileceğine inanmak kabil de Şu halde kim olabilir? Mary çaresizlikle cmuz silkti: Bilmıyorum. Garib. çok garib. Battle düşünceli bir eda ile: Garib sıfatı, dedi, tam benim de bu vaka hakkında düşündüğümü ifade ediyor. Hakikaten garib bir vaka. I Z M I R YENİ S I N E M A D A ^ İftiharla s«yredeceğiniz senenm en güzel yerîi filmi 25 Ocak Çarşambadan İtibaren ZEHİRLİ SÜPHE (HALKFJLM> Bir kadın kalbinin meşakkatü h'kâyesi. Yarınsız bir ask Iki saarte yıkılan bütün bir h?yat SUCLU BEılflllI (Live Tcday for YARIN AKŞAM Tomorrow) Filminde. Frederic March Florence Eldıidge Edmond O'Brien Sinemasında I I ŞEHİTLER KALESİ { / " • Edİrne YENİ'de 25 Ocok Çarşamba ^ " \
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog