Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

23 Ocrk 1950 CtTMHlTRİYET Kızıl Cin Asya Paktı etrafında Kıbrıs için Izmirde müzakereler yapılıyor yapılan toplantı • Kızıl Çin ve Sovyetler Başmakaieden devam ğolistan gibi bazı eyaletleri Utediğini söyiemişti. Vichinsky. Mr. Acheson'un bu sozlerine cevab vererek. Sovyet Rusyanm Çinden toprak istemediğini söylemiştir. Komünstleri Çine hâkim bir vaziyete getirdikten ve bu bir kıt'a büyüklüğündeki memleketi emirlerine itaatkâr, bir peyk devlet haline sokttıktan sonra. ayrıca toprak istemeğe ne lüzum var? Şimdi Kızıl Çarlık, Çin komünistleri vasıtasile bütün Çine hâkimdir. Türk İngiliz ticareü Başlarafı 1 inci sahifede nesinde Türkiyeden yapılan tütün ithalâtı 100.000 sterüni geçmemişti. Aynı zamanda Türkiye. İngilterer ve 1.496.845 sterltn tutarında yaş meyva ve sebze sevketmiştir. Gene Türkiyeden İnsiltereye gönderilen diğer gıda maddelerile şarabın değeri 2.645.115 sterlini bulmuştur. 1949 senesine aid olan bu iki rakam da geçen seneki rakamlara nazaran çok yüksektir. Diğer taraftan İngilterenin Türkiyeye yaptığı ihracatta azalma, müşahede edilmektedir. 1949 senesinin ilk on bir ayında Türkiyenin İngiltereden ithalâtı, 9.683.147 sterlin olmuştur. Bu rakamla 1948 seresindeki ithalât rskamı arasında Baştarafı 1 inci sahifede ızıl ıejim, Çin diyannda artık teraelleşmiş gibi t dım y<?pılabileceğini ileri sürmekdir. Yakın zamana ka tedirler. Açıkça ifade edilmemckle beradar dünyamn en muhafazakâr vc ! ber bu mesele üzerinde ehemmiyeten ananeuerest memlcketi sayılan le duru'masının bir sebebi de müsÇinin kısacık bir zaman içinde takbe! bir Pasifik paktına mi'Jiyetçi kızıllaKma^ı, kendi isteğile değil, Çinin üye olarak almmasına lüzum gittikçe büyüyen bir azınlığın silâh kalmamış olmasıdır. Bu meseleyi kuvvetiledir. Bir taraftaıı bu silâh 2eçen yaz Baguio konferansında kııvveti. düer taraftan ona daya Mareşal Çan Kay Şek'le ilk nan siridetli vc sürekli hir propa plsrak müzakere eden CJuirino bile. ganda. biitün muhalefeti yenmiş Amerikanın görüşüne iştirak e d c ve bu yÜ7İpn Çin millcti. hem dc rek. ÇanKaySek hükumetinin ic sava«tan kurtuMuğuna şükrede Pasifik paktına almmasına lüzum rek. yeni otoriteye saygı goster kalmadıeını söylemiştir. Amerikan çevrelerine eöre. eeer bu şekilde tnry» \^azife saymıştır. bir pakt yapılacak olursa bu askeÇinin biıgünkü rcjinıi. tamamile rî olmaktan ziyade iktisadî olacakko'rtiinistrtr. Gcıçi hükumeli mii tır. Fakat şurasını unutmamak lâ~ rskaHc cden Siyasi Konsey müs zımdır ki iktisadi bir esas üzerintalil oldııklarım söyliyen bazı un de de askerî işbirliği tesis edilebisurları ihtiva ediyor, fakat bun lir. Iann hepsi de Komünisiliğe bağlı Moskova görüşmeleri bi'lıınmakta ve hükıımetin prograSovyet başkentinde yapılmakta mını desteklemektedirler. Anlaşılan olan Rus Kızıl Çin müzakereleribıuıları kullanmaktan maksad «Çin nin bir neticeye vardığı hakkında H?lk C'ıımhııriyeli» nin biitün un kat'i bir malumat mevcud değildir suriarı topladığını göstermektir. Bugün Moskova radyosu. dün SovHakikatte ise bugiinkü Çin hüku yet başkentine gelen Kızıl Çin Dış nıeti. her bakımdan Totaliter ve İşleri Bakanı Shou En Lai'in Kremün'de Stalin tarafından kabul eMarksist bir tesckküldür. Bııgün Çin hükumelinin basında dildiğini bildirmiştir. Toplantıda Vichinsky de hazır bulunmuştur. bulunnalar. Sovyct Rusyaya olan Diğer taraftan bugün Lenin'in ötaraftaılıklarile tanınmış ve Marksist prensipleri Çin iilkcsine be liim yılı münasebetile Bolsoy tiyatrosunda yapılan ihtifalde Mao Tse nimsetmeğe amıetmi? kimselerdir. Tung sahnede komünist partisi ileri Bunların içinde az çok itidallcrile gelenleri arasında yer almıştır. Dı? tanınmış olan kimseler de müfrit işleri Bakanı Chou En Lai, Maolcre boyıın eemiş ve onlarla elbir nun yanında yer almıştır. liçi yapmış bulunuyorlar. Meselâ Sahnenin ortasında Stalin oturşimdiki hükumctin Dış Bakanı olajı makta idi. Stalin'in sağında BulgaÇuEnLay. bir aralık Amerika ile nin ve Bulganin'in yanında da Mao dostluk münasebetleıini devam etTse Tung vardı. tirmek lehinde olduğu halde, hüEkonomik ve teknik yardım kiımete girmeklc ve Moskovaya Diğer taraftan teyid edilmiyen bir gitmekle itidal siyasetindcn ayrıltnağa mecbur oldugunu gnstcr habere göre. komünist Çin lideri Mao Tse Tung, Moskovaya gitmemiştir. den evvel Sovyetler Birliği ile bir Çinin bu defa uğradığı devrim, çok mühim meseleler üzerinde göyalnız siyasi mahiyctte dcğildir. rüşmeler yapmıştır. Bu görüşmelcr Daha çok şümullüdür ve biitün iç esnasında Çindeki Rus temsücileri timai hayatı kucaklamaktadır. Çin ekonomik ve teknik sahada geniş daha evvel. böyle bir devrim gör yardımlarda bulunacaklarmı vadetmemisti. 1911 de Mançu Haneda mişler ve buna karşılık Çinden pet nını deviren inkılâh, yalnız rejimi rol ve maden talebinde bulunmuşdesiştirmekle kalmıştı. 1928 de lardır. San Franciscoya Hong Kongtan Nasyonalistlerin Cumhuriyeti devirmderi dc aynı mahiyctte idi. Fakat bu defaki inkılâbcılar. daha fazla köy halkına mensub çentlerdir vc bunlara topraksır çiftçilerle isciler muzaheret etmektedir. Bu t'cfaki devrimde köy halkı şehir Bagtarafı 1 tnci sahijede lcri fethetmis ve memleketin büTruman tarafından İktisadî İşbirtün idarcsini cle almıştır. liği Avrupa Teşkilâtına Başkan Çindc iç harbinjn devam ettiği seçileceği tahmin edilen Spaak. Tru jıllarda komünistler bu köylü manla bu mesele hakkında görüşgenrleıi hir takım oğretim kamp tüğünü söylemiş, fakat tafsilât verlarına jrindererck yetiştiriyor sonra memiştir. Spaak bir kaç pün önce bıınları is başına geçiriyordu. Bu Avrupa meseleleri hakkmda Achegıın bunlar aldıkları her emri. heı son'la da görüştü^ünü bildirmiştir. ne pahasına olursa. icra ediyor ve Avrupa Vesayet Meclisi Başkanı bu sayede komünistler istedikleri olan Spaak sozlerine çunları ilâve giH memlcketc hâkim oluyorlar. etmiştir: Cinin cıccç haricî âlemle ticaret «Birleşmiş Avrupa Devletleri» n« >apncağı vc kcndİMiıi Rıısya ile doğru ümid verici adımlar atılmışpcvkler pbi ycni hir demir pcrde tır. Fakat bu netice çok çabuk nin arkasına geçmiyecejri süylcni beklenmemelidir. Karşımızda buluynr^a da onıtn bu hususta ancak nan başlıca engeller, kamtıiyo meen miibrem ihtiyaclarla iktifa ede seleleri ve ticaret engelleridir.» ceği. vp dış ticarctini dc. Sovye» Rtsya şribi. haricî memlekctlere Adana canavarı yakalandı gıırrfeıeccçi rcsmî hcyctler vasıtaOsmaniye 22 (a.a.) Adanada silp iHarr cdcccei anlaşılıyur. bir kaç kişiyi ve bu arada öz karOnun için Çin ile scrbestçp ti deşi Halili öldüren Elâzığlı Sadık .caret etmek devrinin tamamile namile maruf Adana canavarı bugecmis oldtijjruna hükmolunabilir. rada ele geçirilmiştir. AMI mescle Çinin knnıünistiiâi Çiğ altında kalan köy ö çcr Asyalı komsıılaıına asılan;;a ucıa^ması vc bütün bu komTahran 22 (A.P.ı Kürdistan v.ı pnmlekctlerdeki Çin ekalliyet eyaletinin merkezi Sanaday:n 33 lcrini >irer bc^iııci kol olarak kul kilometre püney batısmdaki Tan«esar köyü tamamen çiğlar altında lanma:ıt!ır. Bu bir ihlimal dcijil. daha sinı kalmıştır. 44 aile hayvanlarüe birdideıı hir vakadır vc hu vaka ile likte karlar içine gömülmüştür. Şim nıiicadclp etmpk ':ir h?'li pabahya diye kadar karlar altından 55 cesed çıksrtılmıştır. mal olmaktadır Fakat Colombn knnfrıansında ıtıası yÜ7İindcn ctrafa sıçrıyacak buna karsı düşünülrn ve kararlaş zararlar önlcnmiş olacaktır. ürılan tedbirlerin. Ujakdoğudaki Simdiki halde durum bu merkez Fransız sümürgelcrine mııhtariyet • decür. Fakat Kızıl Çinin kendini verilmesinin ve hiirriyetlerinc ka I Rusyaya satacaemı ve siyaset alavuşan milletlerin kcııdilcrini nıü nında onun hazicesi nlatağını sandaiaa etmcleriniıı iyi ııeticc verme mak. doğru nlmasa gerektir. Orta5! bekleıımektedir. Poylcce Çin ' da böyle bir görüşü destekliyecek hududu komünizm düsnıanı mil belirtiler yoktur. letlercc verilmiş vc Çinin kızıllaşÖmer Rıza »OĞRUL K gelen bu haberde, müzakerelerin Peipingteki komünist kaynaklardan verildiği bildirilmektedir. Habcrii) şimdiki komünist radyo yayınları \9 Amerika Dış İşleri Bakanı Dean Acheson'un 12 ocakta Sovyetler Birliğinin mühim Çin topraklarını ilhak edeceği hakkmdaki haberi ile j bir yakınhk görülmektedir. İki hükumet ara^ında yapılan anıaşmaya göre, Rusya Çinde ağır çelik sanayiini kuracaktır. Ayrıca Tienshan silsilesinin her iki tarafından geçen büyük br yol inşa edilecek ve gelecekte buraya demir yolu döşenecektir. Demiryolu Bakanı Tenş Tai Yuan son günlerde Pakine ile Sinkiang arasındaki demiryolunun bir gün hakikat olacağını söylemiştir. Bundan başka Sinkiang ve Kansudaki kömür, demir ve volfram maden ocaklan geliştirilecektir. Raporda ilâve edildiğine göre, Mao Tse Tung Rusyadan aldığı bir vaid üzerine 1950 senesinde Sovyetler Birliğinden 125 lokomotif ve ayrıca mecmuu bir kag yüze baliğ olan vagon alacaktır. Kızıl Çin kuvvetleri Hindi Çiniye girmedi Paris 22 (R.) Fransız Dış İşleri Bakanlığımn bir sözücü. Çin komünist ordusuna mensub 30,000 kişilik bir kuvvetin Fransız Hindiçinisine girdiğine dair milliyetçi Çin kaynaklarından verilen haberi tekzib etmiştir. Milliyetçiler tarafmdan verilen bu habere göre, Çin komünistleri Hindiçiniye Hoşi Ming kuvveterile birlik olarak girmişler ve Tonkin hududunda cereyan eden muharebeler esnasında her iki taraf da ağır kayıblara uğramıştır. Londrada yorumlar Londra 22 (Nafen) İngiliz siyasi çevreleri, Çin Dış İşleri Bakaru Chou En Lai'in Moskovaya seyahatini şu şekilde yorumlamaktadırlar: Rusya Kızıl Çinle bir anlaşma imza etmek üzeredir. Fakat 1949 senesinin 16 aralık giinündenberi Moskovada bulunan Mao Tse Tsung ile Stalin arasında imza edilecek anlaşmanm mahiyeü anlaşılamamaktadır. Spaak'ın Ruslara tavsiyesi Amerikanın İsrail'e ihtarı Baştarafı I inci sahifede 2 İsraü'in Suriye'nin dahilî işlerine mudahale Vder'" mâW\'ett9herhangi bir hareketi Amerika'da «ters bir hareket» olarak vaşıflandırılacaktır. 3 Suriye ve Irak'm birleşmesi ancak Suriye ve Irak halkının serbest iradesi bu yolda tecelü ettiği takdirde mümkündür. Amerika böyle bir birleşmenin yakın bir gelecekte olabilececine kanidir. Amerika'nın bu hareketleri siyasi müşahidler tarafından Irak Suriye birleşmesini hazırlayıcı mahiyette görülmektedir. Bu meselede İngilterenin de Amerika ile birlikte hareket ettiği kaydediliyor. Çekoslavakyadan çıkarılan Kanadalılar Londra 22 (a.a.> Ottawa"dan selen bir habere göre. Kanada hava kuvvetlerine mensub iki kişi Çekoslovakyadan sınır dışı edilmiştir. Bunlar Pragdaki Kanada elçiliği deniz ataşeliğinin emrinde çal:şan nir çavuşla bir onbaşıdır. Kanada hükumeti, bu hareket kar şısında ahnacak tedbirleri incelemektedir. Truman'ın yeni vergi tasarısı Washington 22 (a.a.) İyi haber alan kaynaklardan büdirildiğine göre, Başkan Truman uzun zamandanberi beklenen yeni vergi tasarısını yann açıklayacaktır. Bu tasarının büyük şirketleri memnun etmiyeceği. v=rai müklleflerini ıse sevindireceği ve kongrede şiddetli münakaşa'.ara yol açacağı tahmin edilmektedir. Walter Belford'u bu evde görmek istemediğimi size önceden söylemiştim, dedi. Nasıl oldu da dün akşam onu burada buldum? Doktorun sesi öyle haşindi ki, Jacqueline kıpkırmızı kesildi: bir tokat yemiş gibi oldu. Buna ben de sizin kadar şaştım, diye cevab verdi: kendisihi kat'iyyen davet etmiş değildim. Evimin kapısını çalıp zorla içeri girmemesini temin edecek şekilde davranmalı idiniz. Sizinle evlenmeden evvel mevcud dostlanmla ahpabhk etmeme mâni olmak niyetindemisiniz VOKsa? Umumiyetle dostlarınızdan bahsetmiyorum; yalnız, kendisinden pek hoşlanır göründüğünüz bu kuklayı istemiyorum. Eğer Duan o kadar haşin davranmasaydı. Jacqueline, Walter Belford'un hakikî mahiyetini öğreneliberi ona karşı duyduğu bigâneliği, muhakkak ki söyleyecekti. Doktor, patavatsızca ihtarlarla, genc kadında, mütemadiyen isyan fikirleri uyandınyor. aralarındaki bütün anlaşmszlıklara son vermek fırsatiarını kaçınyordu. Jacqueline sesini yükselterek; Sanki bana emir vermek hakkına sahibmişsiniz, gibi konuşuvorsunuz. dedi. Duan. dişleıini sıktı: Belford hakkındaki karaıımı size bildirdim. bu karaıa riayet edilmesini istiyorum, diye cevab Bundan sonra komünist Çin hükumeti. Sovyet Rusyadan da muzaheret görerek Tibeti. Fransız sömürgesi Hindiciniyi de fi'Ien ele geçirmeğe çahşacaktır .Nıtekim komünist Çinliler, Çinin yarı müstakil bir parçası olan Tibet ile Hindiçinideki Vietnam demokrat cumhuLondra 22 (Nafen) Bulgarisriyetinin, Çin Halk Cumhuriyetine tandaki dahilî durumun gün' geçaid oldugunu ilân etmişler ve Fran tikçe borulmakta olduğu bildirilsaya şiddetli bir protesto notası gön mektedir. Hükumet almış olduğu dermişlerdir. bütün şiddetli tedbirlere rağmen Sovyet Rusya, Amerika ve İngil vahim ekmek buhranını bir türlü Bajtaraft 1 inci sahifede terenin liderliğinde Avnıpada Şimal önlemeye muvaffak olamamıştır. haini olarak mahkum edileceksin Atlantik Paktı adile bir ittifak ku Sovyet Rusyadan alman buğdaya Birinci şıkkı tercih ettiğin takdirde rulması üzerine, demokrasiler, bu rağmen bu buhranın önlenememiş sana millî cenaze töreni yapılacak kuvvetli cephelerinden taarruz et clması memleket dahilinde köylüve karın dul maaşını alacaktır. Ikin mekten vazgeçerek bütün gayretle nün komünistlere karşı yaptığı ci şıkkı tercih ettiğin takdirde ise rini Uzakdoğuya. Asyaya çevirmis mukavemetin şiddetini açıklamakbütün bu avantajları kaybedecek bulunuyorlar. Böylece A\Ttıpanın tadır. ortasından başlıyan demir perdenin sin> Diğer ta:..ftan sahte ekmek karO sıralarda Rommel'in şöhreti hududu. Asyada Çin topraklarını da yerinde idi. Karısı kendisine kaç içine alarak Hindistan, Birmanva. neleri işi de almış yürümüştür. masînı teklif etti. Fakat evi S3 Hindiçini hududlarına dayanmış. Memleket içinde on binlerde sahte birlikleri tarafından iyice kuşatıî Çin ve Japon denizlerine inmiş bu ekmek karnesi olduğu ve bunlar dan istifade edildiği anlaşılmaktamıştı ve kaçmasına imkân görüle lunuyor. miyordu. Bu muazzam insan ve servet kay dır. Bir çok komünistler iktidar Bunun üzerine de Rommel birin naklarınm Sovyet nüfunı altına gir mevkine geçtikten bir kaç gün sonci şıkkı tercih etti ve intihar etti.» mesine lâkayıd kalan Amerikan ve ra derhal tLiyakatsizlikle» itham İngiliz devlet adamlan. bu büyük edilerek vazifelerinden atılmaktaMareşal Wa\vel, Rommel'i hatalarını bakalım nastl (amir ede dırlar. Bulgar hükumetinin işlerini methediyor yürütememesi memleket içinde Londra 22 'a.a.) Mareşal Wa cekler? ABİDİN DAV'ER mevcud muhalefetin genişîiğinden well, bugün Sunday Times gazeteileri gelmketedir. Ekmek buhranı sine yazdığı bir makalede Mareşal memleket dahilindeki memnuniRommel'i şöyle tarif etmektedir: yetsizliği bir kat daha arttırmıştır. «O, muharebe meydarunda Ney Bu vaziyette, Bulgaristanm işlekadar cesur, fakat daha da kafalı Hurat kadar atılgan, fakat daha rini idare etmek üzere Moskovanın itidalli, Wellingtcn kadar soğukburaya kendi adamlannı gönderkanlı ve süratli bir taktikçi idi.» mesine intizar edilmektedir. Dul karısı ve oğlu tarafından anAmerika ve Yunanistanı itham latılanîar ve verilen vesikalara is Baştarafı 1 inci sahifede Sofya 22 (a.a) (United Pressl: tinadla Alman Mareşalı hakkında yatında, fena bir örf ve tekâmül Bulgaristan Basın Direktörlüğü Londrada bir biografi yayınlanması vücude getirümesi parti hesabına bugün Amerika ve Yunanistan haküzerine bütün İngiliz gazeteleri daima muahaze ile hatırlanacak kında bazı ithamlar ihtiva eden bir Rommel için methiyeler yazmakta kötü bir teşebbüstür.» resmi tebliğ yayınlamıştır. bu tebdırlar. Bu makale dolayısile muhalefet liğde şöyle denilmektedir: Bu biografiye temas eden eazc çevreleri Nihad Erimin son Kay«Yunanlılar Amerikanın yardıteler, Rommel'in nazi partisile • ç seri nutkunda, gerekirse tarafsızbir alâkası bulunmadığını yazmak lardan aday cösterileceğinden bah mı ile Buigar mültecilerini silâhta ve Mareşalın Afrika cephesinde seden sözlerini hatırlatmaktadıılar. löivs'ırarak casusluk ve Bulgaristan aleyhinde faaliyetlerde bulunmak esir aldığı Müttefik askerlerine inüzere Bulgar topraklarına sokmaksani bir şekilde muamele ettiğini Sibiryadan dönen Japon tadırlar. Geçen yazdanberi Bulgnbelirtmektedirler. ristanda bu maksadlarla faaliyette esirleri bulunan bszı gruplar vardır. Bu Sarre etrafında Fransız • Tokyo 22 (A.P.) Siber>ada gruplnr Yunan Bulgar hududunbulunan 2500 Japon esiri Tokyoya Alman mücadelesi dönmüştür. Ruslar geride 10,000 e da hâdiselcr çıksrn.akta ve halkı ' Lö'ndıa 22 (a.a.) (Lps^ Ob.=er sir kaldığmı söyliyerek ümid edilme tahrik etmektedirler. Bu cümlever gazetesi. Sarre meselesine tah dik bir şekilde esirlerin ocakta gön den olarak. hudud kövlcrinden çobanlar kaçırılmaktadır. İvailograd sis ettiği bir yazıda. Fransa ile ba derileceğirü bildirmişlerdir. tı Almanyanın Sarre hakkında kav Diğer taraftan Japon ve istilâ şehriden rahib Dimitri Gospodinov gaya başlamalarının esef edilir bir resmî makamlarının bildirdiğine öldürülmüştür. Bu çetelcr Lavrion, ve Dedeağacdaki şey oldugunu kaydettikten sonra göre Siben'adaki esir sayısı 376,000 Hacıkiryakus Yunan kamplarında yetiştirilmekİngiltcre ile Birleşik Amerikanın kişidir. tedir. 5 ekimle 9 ocak tarihleri adurumlarını inceleyeıek diyor ki: • Şimdi kararımızdan dönemeyiz Berlinde Ruslar yeniden rasında bu çetelerin marifetile 9 ve taraflardan birin tercih etmek hudud vakası tertib edilmiştir. müşkülât çıkarıyorlar istcnirse, Fransızların tarafını seİtalyada siyasî buhran Berlin 22 fa.a.) Berlindeki üç çeceğiz. Sarre hakkındaki kararın Roma 22 (a.a.) Cumhuı doğnı olup olmadıeı ve şimdiki hal batı devlet komutanları, Ruslar.n larzının uzun müddet devam edip Berline serbest airiş çıkışları hak Başkanı bugün Başbakan de edemiyeceği baçka bir meseledir kında dört devlet arasında yapılan Gasperi ile 4 saat konuşmuştur. ve esasen yalnız Fransayı ilgilen anlaşmaya riayet etmediğini bildir Bu konuşmalar sırasında Cumhur Bajkanı, Gasperi'den libedirmektedir. Fransanın tehdid ve mişlerdir. Batı devletleri komutanları G? rallerin ve sosyalistlerin çekilya düşmjnca propaganda önüncie neral Alexander Kotikv'a gönder mesine rağmen hükumeti kurma iğilmesi beklenemez.dikleri mektubda, batı Almanyaya işine devam etmesini istemiştir. Robot fil giden kamyonların durduruîmasını. De Gasperi gazetecilere, yann Londra 22 (Nafen) Essexli bir yiyecek maddelerine el konulmasını tema?!arına başlayacağını söyleİngiliz normal boyda robot bir fil şiddetle protesto etmekte ve bu gibi miştir. yapmağa muvaffak olmuştur. Bu hareketlerin ileride tekerrür etmeMadridde şehir tiyatrofil saatte 28 mil süratle yürüyebil mesi hususunda teminat istemektemekte ve aynı zamar.da kulaklannı dirler. sunda yangın da oynatabilmektedir. Birleşik AMadrid 22 la.a.) Victoria şehir Iranda seçimler merikada bir şirket Etsex'li kâşife tiyatrosunda yangın çfkmış. fakat 500 robot fil ısmarlamıştır. Tahran 22 (AP.) Pazar günü sebebi anlaşılamamıştır. Tiyatro sakonferansında lonu tamamen yanmış. maamafih. Nice ve Venedik karnavalları .çm yapılan bir basm maskeler hazırlayan bu adam şin Millî Cephe İranda yapılan seçim itfaiye erleri sahne ile lculisleri di bu filleri nasıl \etiştireceğini leri protesto etmiş ve seçimlerin kurtarabilmişlerdir. tazyik ve müdahale altında cereyan düşünmektedir. ettiei için meşru sayılamıyacağını İngiliz Amerikan askerî iddia etmiştir. ÖLÜM Aynı konferansta Tahranda yaSürr« Emini Hacı KAmil efendi »hyardım anlaşması pılacak seçimler de bahis mevzuu fadından, Yuksck Mühendis Âli TonLondra 22 (a.a.) (Afp) Sun edilmiş ve seçimlerin örfî idare al kayın büyük biraderi, Haydarpa^a Lıday Chronicle gazetesine göre İn tında cereyan edemiyeceği ileri sü sesi öğretmenlerinden giliz Amerikan ikili askeri yardım rülmüştür. SUPHİ TONKAY anlaşması bu hafta Washingtonda Hakkın rahmetine kavuçmuştur. Bugün imzalanacak ve İngilterede bulunan öğle namazını muteakıb, Tophanede Kılıcali paja camiinde namazı eda 70 Amerikan üstün uçankalesi İnolunduktan sonra Eyübdeki aiîe megiltere hava kuvvetlerine devredile zarlığına gotürülerek ebedi isttrahat. cektir. Bundan başka, İngiltere, 20 gâhına ledvi edilecektır. Allahtan milyon dolar tutarmda makine ve merhum için mağfiret vc kederll ailesi İIH öksürüğü keser. ^M için sabırlar dileriz. alet alacaktır. İzmir 22 (Telefonla) Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu Talebe Birliği ile Mensucat İsçileri Senciikası, Kıbrıstaki sözde plebisit ve Yunan genc'.erinin Kıbrısa dair tezahüratını protesto etmek üzere bir toplantı tertib etmişlerdir. Topiantı bu akşam saat 15.30 da İzmir Halkevinde yapılmıştır. Muhtelif hatibler Kıbrısın Türklüğünü ve eğer İngilizler adadan çıkacak olurlarsa, Kıbrısın Türkiyeden başkasına verüemiyeceğini belirtmişlerdir. Toplantıdan sonra, hep beraber, Hükumet konağı meydanma kadar gidilmiş ve büyük kafile orada dağılmıştır. Bulgarislanda dahilî Şehrimizde kar dün Yugoslav notası, Sofyada Bulgaristan hükumetini devirerek Yutekrar başladı durum bozuk goslavya ile işbirliği yîpmak suçunI beş milyona yakın bir fark vardır. 1949 senesinde Turkiye İngütereden 2.511.383 sterlin değerinde îki memleket arasında makine satın almıştır. İngilterenin bu ithalât şubesinde de 1948 e nis siyasî münasebetlerin kebetle bir düşükliik görülmektedir. silmesine intizar ediliyor Geçen sene İneiltere Türkiyeye 1.632.436 sterlin değerinde taşıt Londra 22 (B.B.C.) Yuşostevvasıtası göndermiştir. Bu taşıtlara ya, Sofyadaki elçisinin ve iki mstayyareler de dahil bulunmaktadır. j m u r u n u n ^ ç a g u l ı m a s m l i^Uyen Halbuki 1948 senesinde " Ingiltere B u l g a r n o t a s l n a bugün şiddetli "bir nin Türkiyeye taşıt vasıtası ıhra I M v a b v e r m i ş t i r i Yugoslav notası, catı 3.500.000 sterlin tutarmda idi. B u I c , a r h u k u m e t i n i n n o ta3inı .tahAynı zamanda ingilterenin Tur r i k ç d i c i b i r p r o p 3 g a n d a v e ; i k a 3 1 » 0 . kiyeye ihrac ettiği diğer maddeler larak tarif etmekts ve Bulgariîtan de de düşüklükler görülmektedir. elçisi Pelo Pelovski'nin tekrar BelDemir, çelik. elektrik makineleri, grada dönmesir.i ve elçilik sekreteri yünlü kumaşlar, kimyevî maddeler chev, Edravko Ss ve ilâc ihracatı azalmıştır. gradski'nin Yugoslav topraklarını vakit geçirmeden terketmelerini taleb etmektedir. Bulgaristan Mareşal Rommel esrarı Baştarafı I inci sahifede dan muhakeme edilen Kostov meteye uğramış, yollar değiştirilmiş ve selesini ele almakta ve mahkemeye bir çok taksiler şehrin muhtelif çiddetle hücum etmektedir. yerlerinde kalmışlardır. Geç vakit Notada şöyle denmelrtedir: faaliyete geçen Belediye, en işlek •Yüz kızartıcı Sofya maKkem«si yollara çöp arabalarile kum dökme dünya efkârmda Bulgar hükumetiğe başlamıştır. | n j n harbci maksadlarının meydana Meteoroloji istasyonundan aldığı çıkmasma yaramıştır. Mahkemenin mız malumata göre. poyrazlıyan ha maksadı Bulgaristan ve Yugoslava bugün de yağışlı olarak devam yanın da dahil olacağı bir güney edecek ve sühunet derecesi düse Slav federasyonunun teşkili için cektir. Yugoslavyanın sarfettiği gayretlere Mardinde mâni olmaktır.» Borba'nın hücumu Mardin 22 (a.a.' Üç gündür fasıla vermiş olan kar geceden itiBelgrad 22 (A.P. Tito hülcumebaren şiddetli bir surette başlamış tinin gazetesi Borba pazar günü tır. Karm altı saat içindeki irtifaı ; Bulgaristanı, Yugoslavjarun hürrişehırde 40 sanümetfedir. Köyler ve y e t i n e m â n i o l m a k i ç i n h a r b teh. lçelerle münakalât durmuş, posta rikçiliği yapUğını söylemiştir. ar ç:karılamamıştır. Akdcnizde uçuş yapan Yunan tayyarecileri Madrid 22 (a.a.) fAfp) Akdenizde uçuş yapan ve Madridde buunan Yunan tayyarecileri bu akşam Kazablankaya hareket etmişerdir. Komutan Marmara'nm idaresindeki askerî taşıt uçağında seyahat eden tayyareci grupu hareketinde Yunanistanın Madrid maslahatgâzan ve İspanyol komutanı Del Roy tarafından selâmlanmıştır. Hidrojen bombası meselesi Londra 22 (Nafen) Sunday Tımes gazetesinin \Vashington muhabirine göre, hidrojen bombastnın imali meselesi en fazla üzerinde durulan meseledir. Bazı siyasî çe%'reler son bir defa daha Rus idarecilerine baş\oırulmasıru arzu eder gibi görünmektedirler. Bu baş\oırmanın hedefi hidrojen bombası yarışma baslanmasına mâni olmaktır. Fakat aynı çevreler. Rusyarun Amerikanın bu hareketini kötüye kullanmasından. bundan propaganda uğrunda istifade etmesinden ve bu hareketi Amerika zayıflıyor jeklinde tefsir etmefinden endişe duymaktadırlar. Seçimlerde partilerin "ösferecekleri adaylar İngilterede yerleşen bir Amerikalıyı babası mirasından mahrum bıraktı Londra 22 (Nafen) İngiltereye gelip yerleştikten sonra bir daha Amerikaya dönmek ists.nsmiş olan genc bir Amerikahya babası miras bırakmamıştır. G. Bacon isminde olan bu Amerikalı 1940 senesinde İngiltereye gelmiş ve İngiliz hava kuvvetlerine yazılmıştır. Pariste bahçelerde çiçekler açıyor Paris 22 (Nafen) Havalarm gayet acayib bir şekilde gıtmekte olduğu gorülmektedir. İlkbahara iki ay kala Parisin merkezirıde bah çelerde çiçekler açmaya başlamıştır. Taksitle ve iskontolu olarak kitab almak istiyen Oğretmen, subay ve memurlara: 1 Okul kitabları dışında kalan ve 1948 y.iı sonuna kadar yayımlanmı» bulunan bütün Bakanlık yayımlarının '". 20 iskonto ile ve taksitle satışına başlanmıştır. 2 Tutarlan 250 lirayı geçmemek üzere 12 taksitte ve bir yılda ödenmesi lâzım gelen Bakanlık yayımlarından edinmek isteyen oğretmen, subay ve memurların, almak istedikleri kitablann adlarını gösterir bir liste ile Millî Eğitim Bakanlığı Yayım Müdürlüğüne veya İstanbulda Devlet Kitabları Döner Sermayesi Müdürlüğüne yazı ile başvurmaları ve taksitle kitab alırken Devlet Kitablan Döner Sermayesi Müdürlüğüne vermek mecburiyetinde oldukları sened örneğinden birer tane edinmeleri lâzımdır. i I TÜRALİ 3 Mevcudu bulunan klâsiklerle diğer Bakanlık yayımlarının tam bir listesi, Devlet Kitabları Döner Sermayesi Müdürlüğü ile Mîllî Eğitim Bakanlığı Yayınevlerinden temin oUinabiîir. Devlet Kitablan Döner Sermayesi Müdürlüğü (S19) «CU3TMURIYET» in edebî romanı: 2 3 : (.onçordia Merrel Çeviren: HAMÜİ VAKOGLU Ansırııı. bir yığın e?:\.rengiz duy ni kavrayamadığı girift heyecanlar gular yüreğindc canlariı. içinde bocalamış*!. Kendini tutması. \Valter BelVIII ford'la bcraber sokağa çıkmak Erte=i sabah. Jacqueline kahvaltı istemediğini. bağıra ba^ıra sb'yliye için aşağı indiği zaman, kocasına cektü. Ah. Ronald bu hakikati an hâlâ derin bir minnetle meşbudu. layabilseydi! Asil hareketinden ne kadar müteDuan. birbirine ayknı. şiddetli hassis oldugunu ona sölylemek istihcyecanlar içinde, dcrin bh göğüs yordu. geçirdi. ufak bir tereddüdden sonra, Sofraya oturunca, yeri henüz boş hâlâ Jacqueline'in tuttuğu kolunu duran doktorun önünde. açık mor çekip kurtardı. renkte bir zarf gözüne ilişti; o sabah Şimdi .teklifin kabulünü leyid et posta ile gelen kalabalık bir yjğın mekter. başka iş kalmamıştı. mektubun üstündeki bu zarfın ya Mutabıkız. Belford. dedi. Ja zısmı derhal tanıdı. Yazı Frida cOueline'in yann akşam tam vaktin Beaumont'un el yazısı idi. Zarfın de gelmesini ternin edeceğim. üstünde pul bulunmadığına göre. JacQueline. canının sıkıldığını bel mektubun elden getirildiğı belli idi. li ctmemek için. başmı öteye çevirdi. Jacçueline'in, kocası hakkındaki Ronald. maksadını anlamamıştı! bütün iyi düşünceleri birdenbire Demek ki. verdiği «özü tutmak. hiç yok oldu. Madam Beaumont'u bu hoşura gitmiycn bu taahhüdü yeri şekilde hatırlayıvermesi, havayı tene getirmek zoruncia idi. öyle mi? neffüs edilmez hale getirmeğe yetti. Ne var ki. kocasının açıktan açığa Biraz sonra, Duan gözüktü; aksitasvibinden sonra, buna kımsenin liği pek üstünde gibi görünüyordu: bir diyeceği olamazdı. karısını, asık suratla «günaydın» O saatten sonra, toplantı. başka diyerek selâmladı, tasalı ve abus, hiç bir hâdise olmadan geçti. Fakat 1 yerine oturdu. Jacqueline'de artık takat kalmaMektublarını. alışkan bir el haremıştı. ketıle birer birer açıp okudu, kahO günkü gün, henUz ehemmiyeti valtısım jessizce yedi. sonra: verdi. Jac<lueline'in. kan beynine çıktı, gene de kendini tuttu. sakin gözükmeğe çalışarak: Mağara devri adamlarma yakışan bu tavırlar bugün geçer akçe değildir. dedi. Doktorun gözlerinde bir hütün ifadesi belirdi. Bu cevab değil. diye mukabele etti. İtirazlarınız o kadar Nuh Nebiden kalma şeyler ki, reddedilmeğe bile değmez. Kan. koca karşıya karşıya, düşmanca bakışlarla birbirlerini süzüyorlardı. Sıkıcı bir sükut oldu. sonra doktor devam etti: Peki; kararınız nedir? Şunu bilin ki. bundan sonra bir kere daha hiçe sayılmağa tahammıilüm yoktur. Jac<lueline'in sabrı rükendi: gbzleri ateş saçıyordu. Tehdidlerinize kulik bile ssmam, dedi! Mademki kendinizde. ahbablarımı nezaret altında tulundurmak hakkını görüyorsunvz, müsaade buyurun da. bundan Eonra o Mr.dam Beaumont'u da eve ben kabul etmiyeceğimi size röyiiyeyim! JacQueline, Madam Beaumont'un adını münakaşaya kanştırmağı cnceden hiç tasarlamış. değildi; bir eün evvel, bu kadına. doktorla olan dostluk münasebetlerine engel olmak ruyetinde bulunmadıgımı soy lerken de samimî idi. Frida'nm hain telmihleri, onu pek pek istihfafa sevketmi'şti. Fakat bugün. içinde, şimdiye kadar bilmediği şiddetli yeni bir his uyanıyor, başka heı mülâhazay: yok ediyordu; farkında olmadığı halde. bir kasırga tesirile oluj'ormuş gibi, şiddetli, kin ve garaz dolu sözler dudaklarına hücum etmişti. Duan: Frida ne yaptı ki? diye sordu. Jacquelinc. doktorun bu suali sorarken sesinde peyda olan donuk ahengi o zamana kadar duymırustı. Yaptığı bir şey yok. fakat söylediği sözler. takındı^ı tavıtiar tahammül edilir gibi değil. Kurada, ev kendi mah imiş gibi hareket ediyor. Jacqueline. kendinden peçmış, artık coşmuştu. Doktor: Bu fuzuli hareketin .'ze ciddî bir zararı dokunacağını sanmıyorum, dedi. Başka bir kadının 'mri altına pirip cariye rolü oynamaK niyetinde değilim! Doktor, taşı gediğine koydu. Benim de keza, baş rolü başka bir erkeğe vermek niyctinde olmadığım gibi! Bu sabah size melctub yazrnjş, elden göndermiş. . Bu hakkı nereden alıyor? Jacqueline'in gözleri atej saçıyordu. Doktorun Uk hareketi. mor renk Duan'ın işi olduğu bilindiği için, li zarfı,' açılmamış bir halde, ma doktoru yalnız davet ediyorlardı. T sanın öte tarafına fırlatmak oidu; » acqueline, titrememesine gayret fakat Jacque!ine onu şiddetle itti. ettiği bir sesle: Gidecek misiniz? diye sordu. Bu mektubu okumak istemiDuan, kapıya dogru yürüyerek, yorum!. Bu kadının, buraya, kendi evi imiş gibi yerleşmesine tahammü) sert bir eda ile: edemem. Konişiye emirler vermeğe Madem ki siz Bslfordla berakalkıyor, size de... Kendi isminizle ber sokağa gidiyorsunuz. benim akhitab ediyor! şamı nasıl geçireceğim sizi hiç ilgi Belford size Jackie diyor ya! lendirmez. diye mukabele etti. Siz kendiniz de dün akşam öyKapıyı tam açacağı sırada durdu; le yapmadınız mı? akşama aid olarak hatırladığı bir Duan'ın jrüzü kırıştı; avucunu şey, düşüncelerinin mecrasını birmasaya vurdu, ayağa kalktı. j denbire değiştirmişti. Evet, dedi, ama Belford'un size I Daha sakin bir yüzle Ja:queline"e Jackie diye hitab etmek imtiyazına döndü. sesinde garib bir dhenkie: kimsenin itiraz ettiği yok; halbuki Madam Beaumont beni isminıben. gösteriş olsun diye, sırf dost le çağırırsa. bundan ne çıkar? dedi. lanmızı kandırmak için böyle yapı Bana bu şekilde hitab edenler çok! yorum! Duan'ın vaziyetteki gerginliği uiNefes nefese kalmıştı; sustu: öf dermek istediği bcsbelli idi. ke, gözlerini fena bakışlarla doldurJacqueline. beynini öfke bürümaş muştu. olduğu için. onun bu barı¥ma gay Ben Walter'i senelerdenberi ıetini kavrayamadı. Öç almak. kentanıyorum. disi de ona ıstırab vermek istiyordu. Frida da benim çok eski ahpaAcı bjr ifade ile sordu: bım. Size bu şekilde kaç kişi hitab Bana her şeyi söylemeğe karar etti? vermiş... Hiç bir şeyi meçhul bıDuan kıpkırmızı kesildi: rakmadı. Hiç değilse bir kişi... Annem. Bakışları, gene meydan okurcasıJacqueline, hayret dolu gözleıle na çatıştı. ona baktı. Duyduğu rikkatin şaşkın Bunun üzerine, Duan, mor zarfı lığı içinde: yakaladı. sert bir hareketle açtı, Kusura bakmayın, diye kcçinden çıkardığı mektubu okudu. kclcdi. Jacqueline'e uzattı... Fakat Duan uzaklaşmıştı. Mektub, o akşam yapılacak bir Jac<?ueline, kocasına seslenmek : briç partisi için davetıye di. Mıdam iitedi. fakat dili rutulmuş gibi idi. Duan'ın hem ddnüp ,gelmesini istiyor. hem dönecek diye korkuyordu! Bu adam. kendisine işkence etmek hakkını nereden buluyordu, kuzum? Kafası. tezadlarla dolu bir uçuruma yuvarlanır gibi pluyordu. Birdenbire. kendini bir koltuğa bıraktı. başmı elleri içine aldı, <ben ne bedbahtım!. diye hıçkırarak ağlamağa başladı. Walter Belford, o akşam öç alnıağa karar vermijti. Jacqueline fcakımından kendini mağ'ub saymadğını Duan'a ispat etmek istiyor:aı. Binaer.aleyh. o akşam için i'mall bir hazırlık yaptı. Lâkin neticenin beslediği büyük ümidleri haklı çıkarmaması mukadderdi. Belford. kendisini, her görenin âfik clacağı kadar emsalsiz bir erkek farzediyordu. Jacqusline ise, biiâkis. genc adamı. eskiden tasavvur ettiğine nazaran pek daha az cazibeli buldu. Onunla birlikte tiyatroya gitmeği kabul etmekle ne büyük hata işlediğini anhdı. Kocas:na maydan okuma hevesine kapılarak, böylece, vahim anlaşmazlıklar yaratacak yeni sebebler yarattığına acı acı nadim oluyordu. VValter'le ilk karşılaştığı zamân, evliliğin aralarına soktuğu sedde, bundan böyle sıkı sıkıya riayet etmeK zorunda oldugunu ona anlatması lâzımdı. (Arkası var)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog