Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

r 1950 yılının ilk büyük romanı Murat Sertoğlu'nun yazdığı emsalsiz eser Bizanslı İmparatoriçe Baştanbaşa heyecan. entrika ve merak dolu büyük tarihî roman çıktı. TEODORA umhuriyet 25 ncı yıf Sayı : 9143 KURUCUSU.YUNUS NADI Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta kutusu îstanbul No 246 Telefoalar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yazı Işierı: 24299. Matbaa: 24290 GELİR VERGİSİ ' Mükelleflerinin tutacaklan İŞLETME HESABI Serbest Meslek Kazanç Defterleri Maliye Vekâleti nümunelerine uygun olarak iyi kâğıda basdmıştır. Umumî Satış Yeri: Güven Yayınevi Istanbul Pazarlesi 23 Ocak 1350 İNKlLÂP KÎTABEVİ Bu pakta dahil olacak memleketlere Seçimler sırasında kabinede bir iki Bakanlığm askeri ve malî yardım yapılacak muhalefete tevdi edilmesinde fayda görülüyor Moskovada Kızıl Çin liderlerile Sovyetler arasmda müzakereler devam ediyor Bu suretle, bir çıkmaza girmiş olan iç potitikadaki buhranın izalesi cihetine gidileceği ve umumî itimad havasımn iadesinin •ümkün olacağı ileri sirüliyor Ankara, 22 (Telefonla) Seçimlere doğru bir koalisyon kabınesi teşkili mevzuu siyasî çevrelerı, son gunlerde ehemmiyetle meşgul etmektedir. Iktidarın bazı mshfiilerinde, olduğu kadar muhalefette de bu hususta bir temayulün mevcud olduğu ileri sürülüyor. Filhakika, iç politikada. aylardanberi hükum suren gerginliğin karşılıklı ve müsamahalı bir anlayısla yatışacağına dair ümidler hemen heı* defasında boşa çıkmış. mücadelenin. üstelık. şahsıyat vadisine intikalı, bilhassa tarafsız kütleler uzerinde geniş ölçüde nahoş tesirler uyandırmıştır. Propagandaların bu yüzden ekseriya mizahî bir karakter almasına rağmen, gerginlik bütün cicdiyetile ortada durmakta ve durum, önümüzdeki seçimlerin cereyanı hakkmda bazı endişeler doğurmaktadır. Siyasî partilerin kendi bünyelerinde zaman zaman vukua geldiğı şayi olan krizlerın b:r sebebini dahi vuzuhsuzluğa atfedenler bulunmaktadır. Bu yuzden, bütün ümidlerini, kendi birlik ve beraberliklerinden ziyade karşı tarafın dağılıp çözülmesinde bulan bir propaganda ahp yürümuştür. Gidış, bütün emniyet un=urlarım ihtiva etse d3hi. seçım kanunundan beklenen faydaları da baltalamakta ve arasız tahrikler. teessüsü çok arzu edilen itimsd havasını, şimdiden sarsmaktadır. Iç politikadaki buhranın bu suretle bir çıkmaza varmış Arkası Sa. 5. Sü. 3 te Asya Paktı etrafın müzakereler yapılıyor Kızıl Çin ve Sovvetler ııtesı ıçın yeni söylentiler ir ajans habcrine göre Çin Sovyet dostluk andlaşması imzalanmış. Tabii bu paktı imzalayan Çin hükumeti, hemen hemen bütun Çin topraklarına hâkim olan komünist Çindir. Milliyetçi Çin hükumeti, simdi Forrnoza adasma çekilmiş ve son sığınağı olan bu adayı müdafaa etmeğe çahşıyor. Komiınist Çinin Sovyet Rusya ile bir dostluk andlaşması imzalamasının filivaUa pek fazla bir ehemmiyeti yoktur. Çünkü zaten komünist Çinliler Sovyet Rusya ile sıkı fıkı dost idiler. Onlar Bolseviklerin bü>«ık yardtmlan sayesinde milliyetçi hükumetini mağlub ederek Çine hâkim olmuştur. İnçilterenin komünist Çin hükumetini tanıdığl ve Amerikanın da bir müddet sonra aynı seyi >apacağı bir sırada. Sovyet Rusyanm şimdiye kadar gizü ve açık bir surette desteklediği komünist Çin hükumetini daha zi>ade kuvvetlendirmek için, jAnunl* bir dostluk andlaşması imfalaması kadar tabiî bir şey olamaı. Çin işlerini. hizim Amerikan ve İngiliz devlet adamlan kadar yakından takib etmemize imkân olmamakla beraber. Çin meselesinin bugünkü kanşık durumunda Amerika ile İn^ilterenin büyük mesuliyetleri oldıığunu sö> liyebilirir. Bıı iki devlet Japonyaya karşı sa^aşırken. hattâ daha evvel, Maresal CanKaySek'e her türlü yardımlan yapmislar. bu yolda bir çok maddi ve stratejik güçlükleri venmi«ler. ağır malî fedakârlıklara katlanmışlardı. Fakit Japonya yenildikten sonra. hattâ Japonlar kayıdsız şartsız teslim olmadan biraz önce milliyetçi Çini ihmal ettiler: eskisi çibi desteklemediler. Buna mukabil So\yet Rusya komünist Çinlilerden hiç bir yardımını esirgemedi. Hindiçini'de Fransızlar tarafından yakalanan komünistler sevkediiiyorlar NewYork 22 (R. a.a. A.P.) müncer olabileceğine ihtimal verMoskovada So"yetlerle Kızıl Çin tnekte ve Amerikanın da bunu des liderleri arasmda müzakereler ya tekleyebilsceğini kaydetmektedirpıldığı şu sırada Washington'da A ler. Dış İşleri Bakanı Dean Achemerikan şahsiyetleri de komünist son, Amerikanın güney doğu Astehlikesine maruz bölgeleri içine yaya yapacağı yctisadî yardımın alacak bir Asya paktı mevruu ıle mahdud olduğunu ve bunun bilyakından aîâkadar olmaktadırlar. hassa dordüncü nokta çerçevesınAynı şahsiyetler, İngiliz milletler de teknik yardımı ihtiva edebiletopluluğunun guney doğu Asyaya ceğini söylemiştir. Bazı şahsiyetler yardım yapılması hakkmda aldık Etport împort Bankasından da bu lan kararın komi ; nia»e karşt kuv bölgedeki bazı msanleketlere yarvetli ve mütecanis bir anlaşmaya Arkası Sa. 3, Sü. 2 de TürkIngiliz ticareti 1949 senesinde İngiltereye ihracahmız arttı, İngiltereden ithalâhmız azaldı Londra 22 (Nafen) İngiliz Ticaret Bakanhğı tarafindan neşredılen istaüstikler. 1949 senesi içinde Türkiyenin İngıltereye yaptığı ihracatın arttığını ve buna mukabil aynı müddet içtnde İngilterenin Türkiyeye ihracatınm azaldığını göstermektedir. Bu resmî istatıstiklere grire, 1949 senesinin ilk on bir ayında Türkiyenin Ingiltereye umumî ihracat» .344.771 sterlini bulmuştur. Bu rakam geçen seneki ihracat rakamlanndan iki milyon sterlin fazladır. 1949 senesinde Ingiltere Türkiyeden 3.261.491 sterhn değerinde tütün satın almıştır. HaJbuki 1947 se Arkası Sa 3, Sü. 6 da Seçimlerde partilerin göstercceklcri adaylar Ankara 22 (Telefonla) Seçimlerde gösterilecek adsylar isinin sivasî Dartileri simd'den uŞraştırdığı görülüyor. Mesele d?ha zivade. hem secim dairesinin hususiyetlerine ve rartilerın o böî^ed?ki kuv\et ve zâfları ölçüsune gore, listelerde gosterılecek itmad:r. Lıstelerin kuvvetli Fphsiyetlerle teçhizi, birinci derecede düşunü'mektedir. Demokrat Partinin şimdiden bu yolda sondajlarda bulunduğunu yavınlanan C. H. P. propagandası. bu arada Istanbul ve Ankara Üniversitesi profesörleri arasında adaylar temini teşebbusüne geçildiğini de ilâve etmektedir. Aynı \ habere göre, İstanbul Üniversitesi | eskı Rektorü, Sıddık Sami Onar, ı profesörlükte kalmayı tercih et1 miş, Ali Fuad Başgil, bazı şartlar ileri surmüştür. Tarafsız gazete başyazarlarından bir kısmına bu yolda teklifler vaki olduğunu bildiren Ulus gazetesi «Bütün bunların rivayetler ve tahminler cümlesinden» olduğunu da yazısının sonuna eklemiştir. D. P. nin tarafsız şahsiyetlerden aday temini teşebbusüne geçüği yayınlanırken, bir yandan da Ulus'un başyazısmda bu usulün aleyhinde bulunulmaktadır. Yalçma gore: «D. P. nin müstakil adaylara kendi listelerinde yer vermesi. prensip mülâhazalarından ziyade parti men faatlerinden ilham almış bir taktikten başka bir şey değildir.» Böyle bir tertibin efkârı umumiyeyi memnun etmiyeceğıni kaydeden Yalçın, bunun bir parti için şerefli bir hareket teşkil etmiyeceğıni de ilâve ile makalesini şöyle bağlamaktadır: Mareşal Romme! Parti listelerinin tanmmış şahsiyetlerle takviyesi en mühim konuyu teşkil ediyor Hlareşal Rommel esrarı Dün nefredilen bir kitab, Alman komutanının nasıl intihar ettiğini açıkhyor Londra 22 (BB.C) İngiliz gazeteleri Alman Mareşalı Rommel hakkmda neşredılmiş olan bir kıtaba büioık yer ayırmışlard^r. Kıtabm muhamri, Rommerın hususî evrakını tetkık etmış ve dul k a n s ile görüşmuştür. Muharrir kitabın bir yerinde şoyle demektedır: 'Harbin sonlarına doğru Mareşal Rommel vaziyetin, nazi AlmanyasJ aleyhine dönmekte olduğunu gö» rüyor ve bundan Hitler'i mesul tutuyordu. Bir çok toplanülard» Rommel bu huîustaki fikirlerini açıkça söylemekten çekinmemiş ve hattâ bir seferinde Hitler'den bahsederken <enayi> kelimesini kullan mıştı. Hıt!er, Rommel'in bu hareketlerinden haberdar bulünuyordu. Nihayet 3944 senesinde Hitler'» karşı yapılan suikasdi muteakıb bu ışle Rommel'in de parmağı var zanmle iki SS generali Rommel'uı evıne gelmişler ve kendisme Hıtler tarafından yapılan şu teklifi bildirmışlerdir: Şehrimizde kar dün tekrar başladı Tipi yözSnden bazı vapur seferleri dc yapılanadı Işçi Sigortalan Kurumu Müdürü muharririmizle görüşüyor Dün şchrimizde kar tekrar başla vapuru tipi yüzünden Saraybumun mış ve sühunet dereceei düş dan üeri gidememiş ve geri donmuştür. Akşam üzerine doğru mek roecburıyetindç kalmıştır. Aytıpi halini alan yağış, denizde ve nı sebebden dığer Ada, Kadıköy ve karada nakil vasıtalarının seferleri 1 Boğaz seferleri de saat 22 ye kadar ni setkeye uğratmıştır. Nitekim ge yapılamarmştır. Mareşal Stalin'e aldanmak sure ce 21,20 de Ada seferini yapma~k Karada da otobüs seferleri sektüe harbden sonra. kırıl çarlığın üzere Köprüden kalkan Heybeliada Arkası Sa. 3, Sü. 7 de dünvanın başına belâ kesilmesine sebeb olan müteveffa Roosevelt'in istirak ettiği Yalta konferan«ında. daha snnra da Potsdam konferansmda. Japonyaya karsı Sovyet Rusyanın vardımını temin etmek için, Amerika hükumeti. harb sonlarmdaki müteaddid siyasi hatalarından birini daha işlemişti. Amerikalılar Kuslarm Janonvaya harb ilân etmelerini sağlamak maksadile bilh?«sa Potsdam'di Stalin'e açık bonolar vermislerdi. Japonya a\larca evvel mağlub olduğunu anlamıs ve Mütlefiklerden banş istemek Ana oğlun feryadlan üzerine, Giresun 22 (Telefonla) KaraiHn Snvvrt Ri'«>anın tavassutnnu burun koyunden Emine isminde köylüier yetiştikleri zaman Eminerica etmisti. Stalin. Japonyanın bu bir kadm, Görele ilçesine giderken, nin kurdu boğarak öldürdüğünü tavassut ricasuıı Müttefiklerden yirrnı otuz adım arkasında yürü görmüşlerdir. Emine ve oğlu, kur eizlemiş ve atom bombalannı yiyen yen on yaşmdaki oğlu, ansızın aç dun kuduz olması ihtirnaline karşı Japonyanm teslim olmak istemesi bir kurdun hücumuna uğramıştır. tedavi altına alınacaklardır. Ü7erine 8 ajrustos 1945 te alelâcele Kadın oğlunu kurtarmak için, Kadının kolunda ve göğsünharb Hân ederek taarruza geçmış derhal kurdun üzerine atılarak bode oldukça derin yaralar mevve Mançuri'yi, Kora'mn simalini, ğuşmağa başlamıştır. cuddur. Sahalin adasmın yarısım ve Kuril adalannı iş?al etmisti. Bıından sonra Sovvet Rusva. Mareşal Çan• KavŞek'e karşı komünist Çin or«hılannı mutemadiyen destekledi. Amerika bir muddet. milliyetçi Çin Mareşahna vardım ettikten sonra nihavet onun mağlub olraağa başİ3ma«ı üzerine. vardımlartnt kesti. Amerikanın israile ihtarı Yahudi hükumetinin Suriyenin iç işlerine kanşmaması istendi Washington 22 (a.a) Siyasî kaynaklardan alınan haberlere göre, Amerika, İsrail hükumetıne Suriye işlerine karışmamasını tavsiye etmıştir. Bu tavsiye İsrail Elçisi Eliahu Elath'm Dı? İşleri Bakanhğına, Irak ve Suriye tasav^oır edildıği çekilde birleşecek olurlarsa, İsrail hükumetinin Yahudi müfridlerin harketlerine mani olamıyacağını bildirmesi üzerine yapılmıştır. Bu münasebetle Amerikan Dış İşleri Bakanlığı Ortadoğudaki mümessillerine, böyle mudahale hareketlerine karsı müteyakkız bulunmalarmı bildirmiştir. Amerikan Elçisi James Mc Donald'dan, İsrail hükumeti nezdinde Amerikanın göriişünü çu şekilde belirtmesi istenmiştir: 1 Suriye hükumeti komşularmın müdahalesine müsaade etmiyecek ve kendi istikbalini kendi tâyin edecektir. Arkast Sa. 3. Sü. 3 te İhtiyarlık sigortası kanununun izahı Işçiler ve çahştıklan işyeri nisanın birinci gününden itibaren Işçi Sigortalan Kurumımun veznesine muayyen nisbette para Kahraman bîr ananın kurdla mücadelesi Emine, oğlunu kurtarmak için kurdun üstiine atıldı ve boğarak öldürdü Bugünkü vaziyet sudur: Komünist Çin hükumeti. hemen hemen fcütün Çine hâkim olmustur. Basta İngiltere olmak uzere. bazı devletler knmünist Çin hükumetini tanımışlardir. Birle«mis Milletler teskilâtında da millijetçi Çin acayib bir vaziyete düsmüstür; yalnız milliyetçi Çin değil. Birlesmis Milletler teskilâtı da avnı acayib vaziyettedir. Sov\et Rusya. Birlesmis Milletler camiasmda komünist Çini, milliyetçi Çinin yerine ikame etmek icin bütün gayretini sarfetmektedir. GUnün birinde. Amerika da. komünist Çin hükumetini tanıymca. artık milliyetçi Çin hükumeti. tarihe karışacak ve İkinci Dünya Harbi icinde gördüçümüz mülteci hükumeMer vaziyetine düşecektir. Cin meselesinin en mühim tarafl. Sovyet Rusyanın yarım milyara yakm nüfuslu sarı insanlar dünyasına hâkim olmasıdır. Bir kac giin önce Amerikan Dıs Isleri Bakanj. Rusların Çinden Mançuri. Dış ve İç Mo Âhmed Rıza Beyin hâtıraları <" Hâtıralardan parçalar » İlk Meclisi Mebusan Reisi Önümüzdeki nisan ayından itl kanununa tâbi yerîerde çalışan işçi «Ya intihar edeceksin veya bir müstahdemin tesçiline başlabaren İş kanununa tâbi yerlerde çahşan bütün işçilerin, muhasebe mıştır. İşçi sigortalan Istanbul Böl halk mahkemesi tarafından vatan Arkası Sa. 3, Sü. 4 te Arkası S. 5, Sü. 4 te ci. vezneçj gibi bilumum müstahdemin almış olduğu ücretin yüzde dördü, çalıştığı yerin muhasebecisi veya patronu tarafından kesilecektir. Ücretlerinin yüzde dördü böylece kesilen işçi ve müstahdem, bu ücretinin aynca bir «Yeni girdiğimiz demokrasi hayüzde dördünü hesab edecek ve o Arkası Sa. 3, Sü. 5 te yüzdeyi götürüp Işçi Sigortalan Kurumunun veznesine yatoacaktır. Bu işçi ve müstahdemin, vecneye sigorta primini yaünrken yanında taşıyacağı sieil kamesine kendi verdiği yüzde 4 nisbetindeki sigorta primile, iş yerinin kestiği yüzde 4 nisbetindeki sigorta primi birlikte y^zılacaktır. Böylece işçi ve müstaidemler aldıklan Dün Edremid ve Alaşehirde ucretin yüzde sekizini sâgorta prinıi olarak ödemiş olacaklardır. yapılan kongrelerde D.P. Hce kongreleri tenkidler yapıldı Ankara güreş takıntı Parisi 8 • 0 yendi Güreşçilerimîz, müsabakalan 5 tuş? üç sayı hesabile kazandılar Spaah'm Ruslara tavsiyesi NewYork 22 (a.a) Birlesmis Milletler Genel Kurulunun ilk Başkanı olan 'Belçikalı devlet adamı Paul Henri Spaak, bugün ır.emleketine hareket etmeden dnce basına beyanatta boılunarak Sovyetlere Birlesmis Milletlerden kaçmaktan vazgeçerek konuşmalarını tavsiye etmiştir. Spaak, Birlesmis Milletler teşkilâtını güç bir durum karşısmda bırakan milliyetçi Çin meselesinin Ruslarm muzakerelere iştirak etmeleri halinde daha kolay halledileceğini belirtmiş ve «Bir mesele ancak aksi fikirde olanın fikrini söylemesi ile halledilebilir» demiştir. Spaak sözlerine şöyle devam etmistir: «Rusların yakm zamanda Birleşmiç Milletler müzakerelerine doneceği kanaatındcyim.> Talât Paşa f Talât Paşa fevkalâde bir komiteci, bir çete reisi idi. Dahiliye Nazırı ve Sadnâzam olmamalı idi. Vatana daha iyi iş görürdü.» İşçi Sigortalan Kurumu Genel Müdürlüğü yurdun muhtelif bölEdremid 22 (Hususî) Edremid gelerinde ihtiyarlık sigortası kanuD. P. Ilçe koııgresi bugün Yeni Si nunun tatbikatını kolaylaştırmak nemada toplanmıştır. Kongre baş için şimdiden teşebbüse geçerek iş kanhğına ittifakla Genel Kurul üyelerinden Sıdkı Yırcalı seçümiştir. Bundan sonra faaliyet raporu okunarak kabul edilmistir. Müteakiben dileklere geçikniş, bir çok dilek sahibleri zeytin müstahsilinin bugunlcü müztarib durumuncan bahs ile, Tartm ve Ticaret Bakanlıklarının ilgisizliğinden ve kre Sulh anlaşması müzakeredi koperatiflerinin vaziyetinden şileri tehir ediliyor kâyet etmişlerdir. Avıısturya ile banş Alaşehir kongresi İzmir 22 (Telefonla) Alaşehir Demokrat Parti İlçe kongresi, bugün toplanmıştır Söz alan Refik Şe\'ket İnoe: «Atatürün sandık başuıda reyinizi kullanıp sandıktan çıkan neticeyi elde edinciye kadar gözünüzü açmız> dediğini soyliyerek, şunları ilâve etmiştir: «Benim de size tavsiyem bu olacaktır. Bız geçim ıztırablarile karşı karşıya bulumırken, İç İşleri Bakanı. köy mjhtarına dp.hi otomobil vereceğım, dıyecek kadar ileri git Enver Paşa «Enver Paşa şöhreti askerîye hahişker idi. Napoleon gibi meşhur olmak istiyordu. Bana ağabeyim der; elimi öper, hürmet ederdi.» Ahmed Rıza Bey Fariste iken ABİDİN DAV'EB ArJÎası Sa. 3. Sü. 5 te Bir kaç güne kadar başlıyoruz Londra 22 (a.a) Siyasî çevrelere göre, Dış İşleri Bakan Yardımcılarının önümüzdeki çarşamba günü yapacakları toplantıdan sonra dört büyuklerin Avusturya banş andlaşması müzakereleri gayri muayyen bir müddet için tehir edilecektir. Rusyanın böyle bir anlaşmayı henüz erken bulduğuna dair kanaat bu hafta içinde daha çok kııvvetleruniştir. Bilindiği gibi Rusya B3tı devletleri elçilerine oyalayıcı tabiyeyi terkedeceğıne dair teminat vermemistir. , Arkast Sa, 3. Sü. i de r Arkası §& 5. gg, £ tt ttiia gecdri güre»lerden bir enstantane
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog