Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

Vital Bı, C, D, VİTAMİNLERİ KATILMIŞ Yegâne fcuvvet GIDASI umhuri KURUCUSU.YUNUS NADÎ 28 flCl y i l SflVl r 9142 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta kutusu tstanbul No 241 Teleionlaz: Umumi Santral Numarası; 24298. Yaa Işleri: 24299. Matbaa: 24290 EN SON PARİS MODASI eyye ve Pazar 22 Ocak 1950 Ankaradaki bazı siyasi eemler, ihtilâfı "Mümtaz Kalabalık bir komünist Çin heyeti Ökmen • Nihad Erim düellosu,, diye vasıflandırıyorlar daha Moskovaya vardı Dün bu hususta demeçte bulunan Hilmi Uran, parti ile hükumet arasında su sızmadığını Siyasî muzakerelerin bir netice vermediği anlaşılıyor, yeni Çin heyeti ticarî meseleleri görüşecek ve tam bir tesanüd havası içinde çalışıldığını beyan etti Ankara 21 (Telefonla) C H P Kurulta\mtn seçımlerden once toplanıp toplanmıvacağı henuz kat î şekılde bellı aeğıldır Bu cıhetı secımlerın daha one alınıp alınmıyacagı tayın edıldıgınden alâkaldarın bu mevzuda şımdıden açıkça konuşamadıkları anlaşılıyor ve bır bakıma da tabıi goruluyor Mesele ıktıdar partısı buny*sınde ıslahatçı bır Zumrenın seçımler arıfesınde faa ı>ete geçmış olduğuna daır ısrarlı soylentılerden çıkmış gıbıdır Şayıalara gore bu ıslahatçılarla Kurultayın seçimlerden önce behem^hal toplanmasmı ıstıjenler arasındakı ıhtılâf, son gunlerde cıddî bır şekıl almıştır Fılhakıka bunun bır takım behrtılerı de muşahede edılmıştır Hukumetle partı genel merkez çevrelerının Kurultavın seçımlerden sonra, toplanması lehınde olduklan sızan haberler arasında ıdı Iktıdar partısının ıç durumu hakkındakı rıva\etler partı teşkılâtmda genış bır merak ve alâka uyandırmıstır Arkası Sa 3, Su 2 de • H. Partisindeki son ÇinRus ihtilâfa isim kondu yeni bir safhaya Seçimlerde oyların sayılması Seçim Komisjonu dun kanunun bu husustaki maddelerini goruştu Ankara 21 <a a ) Seçim komısvonu bugun Denızh mılletvekılı Dr. Behçet Uzun başkanhğında saat 10 da toplanmıştır Seçim kanunu ta«arısında, oyların savılmasma muteallık maddelenn muzakerejıne başlandı Kabul edilen esa<;lara gore" Ojlar alenî olarak sayılacaktır Oy verme jerırde hazır bulunanlar sayımı takıb edebıleceklerdır. Oy verme muddetı taraam olunca, sandık kurulu başkanı bunu yuksek sesle ılân ettıkten sonra seçmen kutuk lıstesmde vazıb oluu OV vermış olanlann sa>ısı isımlerı hızasındakı ımza ve parnak ızlerı sayılarak, kaç seçmenın oy \ermış oljugu ılân edılecektır Bundan sonra oy zarflanndan kullanılmıyanlar sayıhp oj larını veren seçmen sajısma eklenereV =and k kuruluna teshm edılen zarf yekununa uvgun olup olmadığı te«bıt edılecektır Arkası Sa 3, Sü 6 da Dun geceki musabakalarda Kenan Olcaj rakıbini salto ile atarkea girtli Mesken davamız 5 stanbulun tnesken davasını koII nuşmak uzere e\velkı gun \a" linm başkanlığında \anılan top lantna bı knnu ıle ılgıh bir cok ilım \e «anat adamlaııınız katıldı Mesken derdı eıhı açası \ukarı on yıldır butun şehir halkını uzun uzun dusunduren bir meselenin oyle bir iki otururada çozulemrjece ı gi meydandadır Bu ihbarla, toplantıtarın deAam edeceği habeiıni memnunlukla karşılı^oruz Mıraar larımız, muhendislerımiz profeEoılerimız \e alâkah memurlaruTiu arasında da\aM esa^ından ka\ra jacak \e nna gereklı çare\i bu a cak değeıde şahsi\etler \ardir Konu. metodla \e takıb fıkrıle ınceîenırse. netıreden urnıdlı olnıamak ıçin ortada bir sebeb gormu} oruz. Istanbulun mesken da\asını ı,ctjidli bakımlaıdan e!e almak tıum kundur Imar bakımından. halk sağlığı bakımından, ekonomi bakımmdan \e ılah . Sajın Frost un harııladığı imar planına ne dereceje kadar rıa\et edıldıgını. bu plamn başarı imk«n larını bılmıvoru/ Bıldığiınız oırşej %arsa. o da basta sajın Frost olmak uzere bir çok kımselerin plâııdan şikâvetçi olduğudur Kimine sorarsanız plân ivı u\ gulanmı.tr, kimine gore de bu plan şehre laMk değıldir; fantezili ve kusurludur. Evtelki gunkiı toplantıda biı pıofesorun işaret ettıği gıbi. asıl Istanbul bombos denecek bir haldt dururken. şehrin bir takun ..tıka metlere doğru uzunlama«uıa vavr lıp bujumesi luzumsuzdur, hatalıdır, bu duıumu onlemek lâzınıdır Gerçekten, babalarımızın çocuklu ğunda Pangaltı ve Osmanbev semt leri karşnakanm sraırı savılırmış Bizim çocukluğunıuzda Şışlı tramvay durağmın otesi bos topraktan ibaretti. Yırmi, vırmı beş Mİdaıı beri ise şehir Mecidij eko> undeü Zincirlukuvuya doğru adeta koşaı adun yurujor, uzanıjor dijebiliriı. Buna karfilık irilı ufaklı >angınJar, yıkmalar ve yenni boş. bırakmalar vuzunden Istanbulun ken disi yıldan jıla tenhalaşır gibidır. Bir >andan surlarm, iki jandan da Halicle Marmaranın çevrelediği, şehre adını veren o guzelim toprak parçası uzeruıde bugun kaç «mesken» sajabıhriz? Burasını esash bb fekilde imar etmek varken, her şeji oluruna bırakıp. keçi jollarını ana caddeye çevirmek suretile Buyukdere istikametınde yeni ve acajib bir belde kurulmasına goz jummak duğru mudur? Sayın Prosfun bir Uim adamı olarak bu manzara karşısında ne dusunduğunu oğrenmek İsterdik. Londra 21 (B B C ) Beş haftadanberi Moskovada cerevan etmekte olan Rus Çin goruşmeleri bugun yeni bır safhaya gırmıştır. Moskova radyosu Kızıl Çin Dış Işlerı Bakanı Çu En Lay'in muzakerelere katımak uzere So^'et başkentme geldıgını bıldırmıştır Moskova garında karşılanan Çu En Lay <ıkı memleket arasındaki dostluktan» bahsetmış iakat «Sov>et Rusvpnm hderhğıne. temas etmemıştır. Dığer taraftan Kızal Çin Dış Işlerı Bivkanmın «ıkı buyuk memleket. ten bah.>etmesıne de ışaret edılmektedır Dığer taraftan Nafen ajansına gore, Kızıl Çin Dış Işlerı Bakanüe bırhkte Moskova\a gelen heyetın hususıyetı, muzake?elerır. sıyasî clmaktan zıvade ıktısadî olduğunu gostermesıdır. Çm Dış Işlerı Bakanını Moskovi garında Sovyet Başbakan jardımcıaı Anastas Mıkovan, Dış Işlerı Bakanı Vıchınsky ve D.ş Tıcaret Baxaru Arkası Sa. 3, Su 2 de ChurchiU'in Sosyalistlere hücumlan Muhafazakâr parti lideri dün gece ilk seçim nutkunu so\Iedi Bakırko\ hastanesinde tedavi altına ahnan Mehmed \e Bekir kardeşler, muessese rnütehassıslarile bir arada Istanbul, Paris güreş 7 yıl ormanda yaşıyan takımını 71 yendi deliler şehrimîzde Fransızların bu ıtıüsabakalar içitt iyi hazırlandıkları görüldü. Misafirler bu gece Ankarahlarla karşılaşacaklar Mısafır Fransız güreşçıleri, şehriSergı sarayı bu karşılaşmalar domızdekı ılk karşılaşmalarmı dun layısıle hıncahmç dolmuştu Sevırakşam Sergı saray.nda Istanbul cıler arasında Valı ve Beledıye BaşGrekoRomen takrmıle vaptdar. Arkası Sa 3. Su 5 te Deli kardeşler, Bakırköy hastanesinde kendilerile konuşan arkadaşımıza, ormanda vahşi hayvanlardan değil, insanlar tarafmdan görülmekten korktuklarını ve nihayet kor ktuklannm başlarına geldiğini söylediler Gıresun ormanlarında tam 7 sene rilen iki deli kardeşin fotograflarını çırıl çıplak g«zıp dolaştıktan sonra bır hafta once «Cumhuriyet» te gornıha\et bır tesaduf netıcesınde mev muştunuz Mehmed ve Bekır adlarmdakı bu cudıyetlerı bellı olan ve jandarma Arkası Sa 6, Su 3 te lar taraiından vakalamp şehre getı Tarım Uzmanları Sofya, Âmerikaya Konferansı Nuamele Yergisiıte tâbi maddeler Dört grupa ayrılan mamullere tatbik edilecek kademeli vergi Yeni muamele vergısi kanununa esas teşkıl ed^cek olan ve Istanbulda toplanan komısyonca hazırlanan raporun esaslannı neşre de Churchill karşı cephe alıyor Londra 21 (B B C ) Bulgarıs mektedir. Sofya, Amerıkan BulEkonomi bakımından. Istanbulda tanın Bırleşık Amerıka hukumetı gar munasebetlerının Washıngton ki mesken davası ayrıca guçlukleı nı tahrık etmekte olduğu gorul Arkası Sa. 3, Su. 4 te tasıjor. Gecekondu illeti. bu çozulmemis davanın jarattığı muhiro ârızalardan baslıcasıdır. Ozü arandığı zaman hâdise şudur: Gerek nufus artımı, gerek in«aat yetersizliği >uzur>den vatandaş, bir muddettenberi kazancma ujgun kiralık ev bulamıjor. Bulamajınca ne yapsın, sokakta mı otur^un' Sandık tahtalarını veya teneke parçalannı topluyor ve bir çaü yukseltip altına kafasını soku>or. (Arada goze çarpan suiistimaller hâdisenin doğruluğunıı çurutemezj. Bu da\anuı çozulrae sekli. zannımızca. kiralan kazanclara gore ayarlamak, daha açıkcası nfak kazancların ode> ebıleceği kiralık evler japmaktır. 80 ilâ 100 lira kazanan fakir bir aile, mesken parası olarak a>da butçesinden ne ayırabilir? On bes, nihajet yirmi lira değil m i ' Bo>le bir evin yılhk iradı 150200 lira arasında olacağuıa gore, sermajenin normal gelirıni hesabJarsak kuçuk bir >apı icin üç bes bin liradan fazla harcamamak gerektiğini kabul ederiz. Bugunku sartlar altında, sağlık kaidelerini de gozonunde tutarak, bir aile>e kaç metre karelik \er lâTUM olduğunu \e bunun bu kadar para ile nasıl >apılabileceğinı arlık ilgıli uzmanlarımız dusuneceklerdir. Sirketler \eva kooperatıfler kurmak. kat mulkijetini îhdas etmek, geçen harbden sonra orta Avıupada japıldığı gıbi bir cok aıle\i bir arada barındııan Gemcindehauslar *is ı Amerikah uzmanlar Akdeniz memle'ietlerine tavsiyelerde bulundular Londra 21 (B B C) Dort gundenberı Atınada toplanmakta olan Akdeniz bolgesındekı Amerıkan tarım uzmanlarmın goruşmelçn buçun sona ermıştır Tarım uzmanları. Marshall plânma dahıl Akdeniz memleketlerıne zıraî maddelerınin satışmı goruşmek ıçın bır toplanü yapmalarını tavsıve etmektedırler. Dıger taraftan zeytın ağaclanna musallat olan Dakus sınek salgırnna karşı tedbırler alınması da ıstenılmektedır Ayrıca fazla baytara sahıb olan memleketlerın az baytarı olan bolgelere jardım etmelerı de tavsıye eo!ılmektedır. Amerıkan tarım uzmanlannın son tavsiyeleri şudur «Akdeniz bolgesı memleketleri, ha\\an hastalıklarma karşı kullanılan aşı ve serumlardan stoklaı > apmalıdrrlar. I<>ndra 21 (a a ) Bu gece radvor'a mjVıafazakâr partı sdına konuçan Churchill bır tsraitan Avrupa memleketlerını, dıser tarafran Irşı ız mılletler toplulugunu mısal gostererek sunları Ecvıemıştır « Iskardınav lemleket'erı mus teaıa olmak uzere, demır pede dışındakı butun Avrvpada sosyaLst partılerı zeval hslınded'rler. Hur olsun veya olmasın, butun. AVTUna memleketlerınde sos\alızm Vvam edıyoruz. Bugunku yazıda munızme karşı fılen en zayıf m u muamele vergısmın nısbetlerı uze dafaa sıstercı oldra* t^nınnvşf. Ingıltere bu sırada, sosvalızme aoğ rinde durulacaktır. Arkası Sa. 3, Sv. 1 de Sa 6, Su 4 te Eski Curahur Baskanı Maresal Mannerhaim reyini kullamrken Fîıtlandiyatun Rusyaya cevabı Fin hükumeti Moskovanın ithamlarını reddetti Helsinki 21 (a a) (United PressJ. Fınlândıya'yı 300 Sovyet suçlusuna melce' vermekle ıtiham eâen Sovyet notasını bugun Fın hukumetı katıyetle reddetmıştır. Fın notasında belırtildığıne gore, Sovyet notasının tevdımden sonra 4 kısı tevkıf edilmışse de bıınlarhıç bırı Sovyet vatandaşı değıldır. Bu dort kışının soruşturması henuz sona ermedığınden bimların suçlu olup olmadıkları hakkında hıç bir »ev soylenemez. Fınlândıya cevabî notasında ay Kîdrojetı bombası 1 mîlyon dolara mâl olacak Washmgton 21 ı a a ) Bırleşık Amerıka hukumetı ıle kongre. atom bombasından hıç olmazsa 50 defa daha kuvvetlı olacağı sanılan hıdrojen bombasını Bırleşık Amerıka \apmalı mıdır meselesı uzerinde bir xaç nımreje ayrılmış %W»nmaktadırlar. Bununla beraber re»mi çevreler NADIR N'ADİ Arkası Sa. 3, Su. 5 te J Bir Kaç Güne Kadar Başlıyoruz Arkast Sa. 3, Su. 3 te Arkası Sa. 3, Su. 7 de r Kim demiş ev bulunnuıyor, diye Istajjbuida ev sabibi buiunmuyer azü'un, ev sabibi!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog