Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

Bütün tadillerile BELEDİYE YAPI ve YOLLAR KANUNU Derleyen: Avukat Reşid ÜLKER 1299 tarihli Ebniye Kanunu ile 2290. 2555, 4585 5220 sayılı Belediye Yapı Yollar Kanunu ve tâdillerine dair en son neşredilen kanunları havıdir. Fiaü 1 liradır. İNKİLÂP KİTABEVİ 26 ncı yıl Sayı : 9141 umhuriyet KURUCUSU.'YUNUS NADÎ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, îstanbul Posta kutusu îstanbul Ko. 241 Teleionlar. Umuml Santral Numarası: 24298. Ya» Uleri: 24299. Matbaa; 24290 CELİR V »tojsi Mükelleflerinin ^ E c a ÎŞLETME FESVBl Serbest MeslelAKHU1Ç Defterleri Maliye VekâletiİK ufflıelerine uygun olarak iyi kâğıdabî ısılmıştır. s Cumartesi 21 Ocak î 950 C.H.P. bünyesi içinde beliren görüş ayrılığı Demokrasi anlayışında, iki hizib arasmda patlak veren ihtilâEuı genişlemeden bastınlmasına çalışılıyof Onümüzdeki günler içinde yetkili ağızlardan bazı mühim açıklamalarda bulunulacağî? bu arada. Devlet Bakanı Barlasm da Sinobda bu mevzua temas edecegi anlaşılıyor v: İNKİLÂP KÎTJW m Umumî Satış mtİ ^4 J Dünkü toplanüdan bir görünüs: Prof. Kefller unıhuriyet Halk Partisi KurultaM ne zaman toplanacak? Seciralerden once mi. yoksa sonra mı? İşte. görunürde hiç de büyük bir ehemmiyet taşıyora benzemi>en bir sonı ki. RÜnün meselesi halini almıştır. Düğiimiin ne şekilde çözuleeeğini en doğru olarak ancak zaman gösterecektir. Ben. bu konudaki dülüncelerimi açıklamadan bnce, hâdiseye girebilmeleri için, oku>uculanmın hafızalarını tazeleyecek baM bilgileri buraya geçirmeji faydalı buluyorum! Hatırlardadır ki, bizde demokratlaşnta hareketleri başladıktan sonra, Cumhuriyet Halk Partisi kendi bünyesinde gerekli değişikliklere liızum duymuş ve bunları başarruıştı. Yünirlüğe giren yeniliklcr arasmda en mühimlerinden biri de Parti Divaıu seçimi ve Divanuı \etkileri idi. Ne profesjonel, ne de amatör bir partici olmadığım için. doğrusunu isterseniz, bu hususta fazla tafsilât verebilecek bir durumda değilim. Ancak şu kadarım eöyleyebilirim ki, yeni tuzüğe göre Parti Divanmı Kurultay seçer. Divana tanılan yetkilerin en önemlisi de milletvekili adaylanndan yiizde otuzunu tesbit etmektir. İmdi. mesele şu: Bugünkü Divan. Reçen Kurultaydan kalmadır. Şayed onümüzdeki seçimlere kadar Divan yenilenmezse, merkezden gösterilecek adaylann kimler olacağını bu Divan ve ona hâkim olan şfandiki tesirler, temayiiller. kanaatler vesaireler ortaya koyacaktır. Eğer seçimlerden önce Kurultav toplanır da kırk kişilik Divanın bünjesinde esaslı değişiklikler yaparsa, o zaman merkezden konacak ada>lıklaruı vaziyeti de şuphesiz başka türlü olacaktır. Dışandan bakıldığı zaman hâdise, Demir Perde gerisindeki Âmerikan diplomatları bir arada, bir sen ben kavgasına benzerileOkla gosterilen şahıs Sofya elçisi Donald Hesth'dir bilir ve Halk Partisine aid tamamile hususî bir mesele sayılabilir. NewYork 20 (R) Sofyadaki A kan Dış İşleri Bakanlığı, Bulgar Fakat ortada dikkati çeken bir merikan elçisı Donald Heath'in geri hukumeti bu talebinden vazgeçmetakun iddialar vardır ki üzerinde çağınlmasını İEteven Bulgar notası diği takdirde Washingtonun Sofya durmadan geçmek elden gelmiyor. na bu akşam cevab veren Ameri Arkast Sa. 3, Su. 6 da Kurultayın seçimlerden sonraya bırakılmasmı isteyenler hakkında ıslahatçılar. tasfiyeciler gibi terimler kullanıldığını eörüyoruz. Ne>i ıslah edecekler? Kimleri tasfiyeye kalkısacaklar? Akıl ve mantık yolile düşünürsek ıslahı gerekenin Halk Partisi, tasfiyesi gerekenlerin de Halk Partisindeki köhne ve modası geçmiş şahsiyetler olduğu neticesine varabiliriz. Fakat gene aynı mantık yoluna göre, böyle hayırlı bir teşebbüse girişmek icin Kurultaydan kaçmak. vahud seçimlerden sonra onu bir olup bitti karsısında bırakmak değil, tam tersine İstanbulda toplanan «Muamele bir hale getirmeyi hedef rutan muKurultayı bir an önce toplayarak demokratik usullere uygun bir şe Vergisi Komisyonu» tarafından ha amele vergisi raporunun en dikkate kilde meseleyi açıkca ortaya koy zırlanan ve bugünkü muamele ver değer kısımlarını okuyucularımıza Arkan Sa. 5, Sü. 1 de mak, çoğunluğun iradesine dayan gisini tâdil ederek ihtiyaca uygun mak gerekmez mi? Sırf seçimler önceye alınıyor bahanesile (bunu >apan da kim?) teşkilâta damşmaksızm başvurulacak bir ıslahat ve tasfiye hareketi ne dereceye kadar demokratik, hattâ hukukî bir değer taşır? Bu takdirde Halk Partisi merkez organlan, kendi teşkilâtlarına karşı mesnedsiz bir duruma düşmezler mi? Netice itibarile en büyük zarara uğrayan da Halk Partisi olmaz mı? Bir başka iddiaya göre de, ıslahatçı diye anılan zümre Halk PartLşine sonradan katılmış bir takun gencler ve ihtiyarlardan mürekkebdir. Genclere de. ihtiyarlara da diyeceğimiz yok. Hiç kimse bir siyasî in partiye ilk gününden kaydolunmağa mecbur değildir. Önceden girenlerin de, sonrakiler üzerinde herhangi bir mükteseb hak iddia edemiyeceği meydandadır. Ancak, söylendiğine göre bu zatlar arasmda partinin mazisini hakir görenler, yahud da, hiç değilse mazideki idarenin kötü tarafından kendi şahıslarını tenzihe çalışanlar varmış. Gencler, «biz jirmi beş yıllık idareden sorumlu değiliz» diyorlannış. Atatürk tarafından alaka görmiyen ihtiyarlar da lisanı hal ile aynı tezi savunuyorlarmış. İster açıkca söylensin, ister iraa yolile anlaülmak istensin. bu zihniyetin pek kbtü, pek yıkıcı bir şey olduğuna burada işaret ettneHâtıralan tanzim ve takdim eden: Haluk Y. Şehsuvaroğlu liyiz. Bir insan, ne zaman kaydolunursa olunsun, girdiği siyasî par Ic savaş » Ankara, 20 (Telefonla) İktidar parüsinin seçimler arifesinde bizzat kendi bünyesi içinde mühıra bir mesele ile karşı karşıya bulunduğu bugün inkâr kabul etmez bir hakikattir. Mesele kısaca: • Kurultav m seçimlerden önce toplanıp toplanmaması» şeklinde anlatılıyorsa da. hakikatte demokrasi anlayışında iki ayrı hizbin boyle bir mevzuda karşılaşmasından ibarettir 1946 dan itibaren olayların parti içindeki anlayışları birbirine hayli yaklaştırdığı görülüyordu. Yani sert ler yumuşamağa. yumuşaklar da sertleşmeğe vüz tutmuslardı. Yaz aylarından itibaren parti propagandasına verilen Utikameün başlıca amaçlarından biri aradaki farkı büsbütün kaldırmak oldufu da anlaşılıyordu. Gerçekten, bir müddettenberi iktidar partisi içinde birlik ve beraberhk manzarasımn teessüs ettiği müsahede edilmiştir Kurultay yüzünden çıkan ihtilâf, son zamanlarda karşı partilerde, bu birliğin zâbiri j Arkan Sa 4. Su 8 de Irıııak ne diyor? «Bir parti içinde fikir hareketlerinin görülmesi tabiidir» C. H. P. İstanbul Müfettişi: «Ben Kurultayın tarihini bildirdim, seçimlerden evvel toplanacağıru söylemedim» diyor İstanbulun mesken işi için ilk mühim toplantı Şehrin tanınmış mühendis, mimar, profesör ve alâkalı memurları Valinin baskanlığında dün mühim davayı tetkike başladılcir Nuhim esasları ihtiva eden ve belediyece hukumete ve Şehir Nedisine arzedilmek öıere hazırlanan rapor dünkü toplantıda okundu Şanatlar Akademisi, Ticaret OkuJu ve Belediye Başkanı heyeti selâra^ofesörlerile, Şehir Jdacücl üyel» |ladıktan sonra: rinden ve tan:nmış muhendıslerden « İstanbul Belediyesinin mesmurekkeb akademik bir toplantı ken davası üzerır.deki esaslı derdi» yapılmıştır. Toplantıyı açan Vali Arkası Sa. 4, Su. 4 te Amerika, Bulgaristan ile münasebetlerini kesiyor Sağlık Bakanı muhalefete hücum etti C. H. P. nin İçel kongresînde Sağlık ve Bayındırlık Bakanlan konuştular Adana 20 (Telefonla) C H P. İçel kongresi bugun Mersin Parti binasında toplandı. Kongrede Sağlık Bakanı Kemali Bayızid ile Bayındırlık Bakanı Şevket Adalan da harır bulundular. Konerenin öğleden ionraki toplantısında her iki Bakan birer konuşma yapblar. Sağlık Bakanının konuşması daha ziyade politik mahiyette idi. Kongre heyetmi Mersinlileri selâmlıyarak söze başhyan Bakan hitabesine şoyle devam etti: « Bızim için iktidardan anlaşılan mana. memlekete hizmet etmek tir. Halk Partililer olarak hiç bir zaman iktidan başka manada anlamadık » Muhalefete hücum Kemali Bayizid, 5 seneye yakm bir zamandanberi içinde bulunduğumuz çok partili hayatın inkişafından bahsetmiş ve bu arada şoyle demiştir: Arkast Sa. 4, Sü. 7 de Âmerikan elçisinin geri çağrılmasııtı istiyen Bulgar notasına Amerika sert bir cevab verdi C H. Partisi İstanbul bölgesi müfettışi Prof. Dr. Sadı Irmak, seçim ve kurultay mevzulan etrafmda dün kendisile gorüşea gazetecilere şunlan şöylemiştir: « Evvelâ kurultay ve seçimin zamanı hakkında evvelce de soylediğım şeyi tekrarlamak isterım: Seçimın tarıhi henüz belli değildir. Bu tarihı, yerileme kararı verecek olan Kamutay tayin edecektir. Buna maİstanbulun mesken davasıru kokabil, Parti Kurultayının en geçnuşmak üzere, dun Vılâyette Vali mavıs sonunda toplanması tuzük ve Belediye Başkanı Fahreddın Kefcabıdır. Bu ıtıbarla seçimin kurul rım Gokaym başkanhğında, Üni Arkası Sa. 4. Sü 3 te versite, Teknik tfnıversıte, Guzel Un fiatlarında mühim nisbette düşme başladı En büyük istihlâk merkezlerinden biri olan istanbulda son zamanlarda un fîatlannda buğday fiatlanndaki nisbeti aşan bır fiat duşukluğu görülmektedir. Birleşik Amerikadan gelen unlar piyasay oldukça kırmış ve bu seneki ekimin çok genis olduğu göz önünde bulundurulduğu için her sene bu Geçen asır, bu asır ve istikbal Edib Adıvarm dünku konferansı Âlâkadarlar, ekmek Hatlarının da bu nisbette Halide ttcttzlatilmasınsıı dogru olacağı kanaatinde bulunuyorlar Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Muamele Vergisiıtden muaflık ve istisnalar Yeni kanuna esas olacak raporun bellibaşh hükümleri Bu akşam Fransızlarla yapılacak güreşler Karşılaşmaların neficeleri Slockholmda kazaRma şansımızı belli edebilir Güreş Federasyonu, Stockholm'da fırsatı vermek üzere Fransızlan da yapılacak GrekoRomen şampiyona vet ettL sına iyi hazırlanabilmek ve yeni yeFransız takjmmm beynelmilel detişen elemanlara bir ecnebi teması Arkası Sa. 4. Sü. 1 de Adalet Bakanı Fuad Sirmen Halide Edib Adıvar dunku konferansta "Yerli ürünler,, e verilen 1 milyon lira komisyon Bu hususta verilen sözlü soruya dün Ticaret Bakanı cevab verdi (Yazısı beşıncı sahifem,izde) Üç devire, uç padişaha ve üç lidere aid bilmediğiniz şeyler İlk Meclisi Mebusan Reisi 461 inci istidadan Ahmed Rıza Bey hatıraları NADİR NADİ Arkan Sa. 3, Sü. 5 te Bir kaç güne kadar başlıyoruz Ankara 20 (Telefonla) Manisa milletvekili Muammer Alakantın Yerli Ürünler Anonim Ortaklığına 1946 1947 tütün mahsulünden Ankara 20 (Telefonla) Adalet mubayaa ettiği tütünler karşılığında yüzde 2 prim verilmesine dair Bakanhğına, dolayısile devlet idasözlü sorusuna Başbakan adına resine hakaret ettiği iddiasile MusEkonomi ve Ticaret Bakanı cevab tafa Büktaş Akkoyunlu aleyhine verdi. Vedad Dicleli, Yerli Üriinler açılan kamu davasına bugün Ddnci Anonim Ortaklığına 946 947 yıl Asliye Ceza Mahkemesinde başlandı. Hüviyetinin tesbitinden sonra, lanndaki hizmetlerine mukabü iddianame okundu. İddianameye yüzıde 2 komisyon verilmesi habe Arkası Sa. 3, Sü. 4 te rinin doğru olduğunu ve bu teklifl Bakanlığının yaptığını, bahis konu su.nrubayaa edilen tütünlerin 22 mli yon 246 bin 285 kilo olup. mubayaa bedeli olarak da 47 milyon 139 bin 986 lira ödendiğini anlattı. Bakan bu arada 946 947 tütünlerinden 2 milyon 250 bin kilonun hususî takas yolu ile ihrac edildiğini, hususî takasla kilo başma Âmerikan Graf için Fob İzmir 535 kuruş Dün bu bütçeleri tetkik almdığını. serbest dövizle 325 ilâ eden komisyon bilumum 350 kuruştan satıldığını belirterek harb malâllerinin şehir Amerikan Graf 273,5 ve işlenmis hattı vapurlannda meccaolarak da 391 kurusa Yerli Ürünler nen sehayat etmelerini Şirketince müstathsilden mubayaa kabul etti edildiğini kaydetti. Bakan devamla 946 947 6enesinde ihracat yapılAnkara 20 (Telefonla) Mecüs ması yüzünden. Yerli Ürünler. girfeütçe komisyonu bugün öğleden miş olduğu bu ayarlama mubayaa önce Denizyolları, Posta, Telgraf, smdan sonra 3500 ton tutün kaldı öğleden sonra, Tekel Bakanlığı büt Arkas% Sa.. 4, Sü. 7 de , ^ Arkası Sa. 3, Sü. 6 da çıkan hakaret davası Dz. Yolları ve P. T. T, bütçeleri ücuzluğa bakü bakü da şaskınuktan dü§ÜD bayıldı memur
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog