Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

Bütün tadillerile BELEDİYE YAPI ve YOLLAR KANUNU Derleyen: Avukat Reşid ÜLKER 1299 tarihli Ebniye Kanunu ile 2290, 2555, 4585 5220 sayüı Belediye Yapı Yollar Kanunu ve tâdillerine dair en son neşredilen kanunları havidir. Fîatı 1 liradır. umhuri 26 ncıyıl Sayı : 9140 KURUCUSU.'YUNUS NADÎ Telgraf ve mektub aârttb Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu Irtanbul Ko. 24* Telefonlan Umuml Santral Numaraau 24298. Yaa İfleri: 24299. Matbaa: 24280 r GELİR. VERGİSİ Mükelleflerinin tutacaklan İŞLETM Serbest Delterleri Maliye uygun olarak Umunıî İNKÎLÂP KİTABEVİ Cuma 20 Ocak 1950 •İNKİLÂP . deki kriz belirtisini örten esrar perdesi Kurultay işinin içyüzünü anlıyamıyan parti teşkilâtından Ankaraya protestolar gelmeğe başladığı haber veriliyor ması parti ıslahatçısı olmakla sıfatlanan bir zümre Geçen gun Ankaradan şehrimize dönen Cumtarafından arzu edjlmediği havadisi ılk defa bu hurıyet Halk Partisi Müfettişi Doktor Sadı Irmak. refıkimiz tarafından neşredılmiçtd Parti organı Partı Kurultayının seçimlerden önce toplanacağını Ulus arkadaşımız bu havadis üzerine hiç bir müsoylemişti. Halbuki bir refakimizde ardı ardına taleada bulunmamıştı. Ankara muhabirimiz meçıkan iki makale, Kurultay toplantısının isimleri selenin içyuzüne dair tafsılât verince Ulus, bu zıkredilmiyen bazı genc Bakanlarla, Parti merhaber ılk defa •Cumhuriyet» te yayınlanmış gibi kezıni idare edejılerden bir kısmı tarafından alısert ıfadeıi ve imzasız bir yazı basmıştı. konulması tezıni daha etraflı izahlarla yeniden 5 stanbul Tüccar Derneğinin evŞehrimiz parti muhitleri ile ahvali bilmesi | | velki eün \apılan a\hk toplanortava atrnıştı. Arkası Sa. 4, Su. 4 te U tısında. İstanbul Valisi ve BeHatırlarda olduğu üzere Kurultaym toplanlediye Reisi Profesör, Doktor Fahreddin Kerim Göka>m bulunmasından da faydalamlarak Dernek idare kurulunun hazırladığı bir rapor. Dernek başkanı İzzet Akostnan tarafından okundu. İstanbulun iktisadi meselelerinden hahseden bu raporda, istanbul limanı ve şehrin imarı yolunda yapılan hareketlere dair baklı haksız tenkidler ve şikâ>etler de vardı. Liman hakkındaki haklı «ikâ\et şu sekilde ilert sürülmiıştür: «İstanbulun bir liman şehri olmssına rağmen. şehir, lımanın ne insası ve ne de idaresile en jfak alâkaya malik değildir. Modern bütıin tıcaret limanları ya beledıyeler veya onların da iştirak ettiğı muhtar teşekkjller tarafından mustakillen idare edihrler. Halbuki İstaı:bulda liman işletmesi. Ulaştırma Bakaniıgına bağlı Devlet Dejnizyolları W«rçstnin t M bir hizâ meti halindedir. Bu durum. limanla sehrin birbirini destekleyeceği muş terek bir plân altında imar ve idare imkânını ortadan kaldırmakta. liman • ahası gerek şehir ve gerek liman olarak İstanbulun en bakımsız, iptidaî yerleri olarak kalnıaktadır.» Fahreddin Kerim Gokay, Kasunpaşa sokaklarında İstanbul Türkiyenin en bü>ük y« en mühim şehri olduğu gibi İstanbul limanı da yurdumuzun en büyük ve en işlek limanıdır. Raporda işaret edildiği üzere, dış ticaretimizin ithalât bakımmdan yüzde 80 i, ihracat itibarile de yüzde 40 ı İstanbul limanından yapıhr. Fakistan Meclisinde, İngiltere I I •••••' •••••fümtnııtımtıtı • ıtıı , Cumhuriyet devrine kadar, ka\e Amerika, Hindistanı cesaretpitülâsyonlardan faydalanan ecneGökay, güniin ortasmda kahvede oyun oynayan lendirmekle suçlandınldı biler, İstanbul Iimanının hâkimi genclerin ellerinden kâğıdlarını aldı, eti fazlaya variyetindeydiler. Liman bizim, Karaşi 19 (A.P.) Pakistan parfakat bütün kazancı onlarındı. Yasatan kasabm etiketini değiştirtti ve halka çamur lamentosunun bugünkü oturumunbancılar, liman hizmetlerinden isda bazı hatibler, Büyük Britanya ve deryası olan sokaklan düzelttireceğini vadetti tedikleri ücreti alıyorlar; buna karBirleşık Amerika hükumeüerini şı hiç bir mesuliyet kabul etmiyorKeşmir meselesinde Hindistanı Palardı. Rıbtımlar da onlarındı; an Arkas\ Sa. 3, Su. 4 te Vali ve Belediye Reisi Dr. Faholarak Bedreddin mahallesine uğtrepolar da . Memleket çocuklanna limanda düşen iş mavnacılık, li reddin Kerim Gokay dün de Ka radı ve buradaki bata.dığın biran man işçiliği ve hamallıktan ibaret sımpaşaya gitti, semt semt, sokak, evvel kurutulmasını ve kanal terti Fakat bu da. limanda bir mav sokak dolaşarak halkla temaslarda tibatını» tezelden yapılmasını alâkahlara bildirdi. Bu mahallenın nacılar. liman amelesi ve hamallar bulundu. Arkast Sa. 4, Su. 5 te Dr. Fahreddin Kerim Gökay ilk saltanatı kurulmasma sebeb olmıış Başkan Truman "Bu hususta hiç bir şey söyliyemem,, diyor lunan Başkan Truman, atom bombasından 1000 kere daha kuvvetll olan Hidrojen bombası hakkmda sorulan sualleri cevablandırmami}tır. Arkası Sa. 3, Sü. 6 da bombası esrar r Sofyada yeni kabine Mevcudiyeti üzerinde ısrarla dorulan meçhul ıslâhatçı zümrenin C. H. P. nin mazisi ile Sovyet Rusya temsilcisi Malik dün, Birleşmiş Milletler alâkalı olmadığı ve Atatürk devrinin muhaliflerile işbirüği yapügı ileri sürülüyor ve böylece Atom^ Komisyonundan da çekildi Washington 19 (R.) Bugüa bu zümrenin CJLP.yi Atatürkçülerden tasfiye etmek gibi bir maksad mı güttüğü müphem kahyor basın konferansında beyanatta bu İstanhııl limam Seçim kurulları üyeleri Dün Karma Komisyonda tartışmalar oldu Ankara 19 (Telefonla) Seçim kanunu tasansını tetkik etmekte olsn karma komisyon buçün de çalışmalarına devam etmiştir. 61 inci maddenin dörduncü bendınin müzakeresinde D.P. adına ko nuşan Nuri Özsan bu bende ilk baktşta gdze çarpan tehlikelı bir hüküm konmakta olduğunu soylemiştir. Özsana gore, U seçim kurullarında muhalefetin iki uyesine mukabil iktidar 4 üve ile .sandık kurullarında da muhalefetin 1 üyesine karşı 3 fazîa uye ile mutlak ve kahır ekseriveti tutmakta olduğundan bu şartlar altında tarafsız bir seçim elde edılemez. Nuri Özsan, kunıllara mutlak bir iptal yetkısı verılmemesı luzumunda ısrar e*Ti Avusîurya ile barış bir türlii yapılamıyor Batıtrdevletlerin Mosköva nezJîndeki teşebbüsîeri netice vermedi Amerikan Atom Komisyonu toplantı halinde Alb Bakan değiştirildi, üç Başbakan Muavini yerlerini kavbettiler Londra 19 ' B B C ) Sofya radyosunun bildudığine gore, Başbakan V«ail Kolarov tarafından kurulan yeni Bulgar hükumetı meclis tarafından ittifakla tatvıb edılmiştir. Muhabirler, eski kabınenın üç Başbakan mua\"ini ile 6 Bakanmın Arkası Sa. 3, Su. 4 te Valinin Kasımpaşada dünkü teftişleri Keşmir meselesi n Bafbakan Yardımcısı Nihad Erim, hic bir zpman 5e<;im kurullanna miUetvekülerinin fpçilmemesın^ TIÜ essir kafî bir hıkum verme yetkisinin derpiş pdilmediğıni 'leri surLondra 19 CB.B C, a.a.) Sov ka buvük elçi'i Amiral Alan Kırk müş, şajed fıkranm yanlışı boyie yet Dış Işleri Bakan yardımcısı ve ingiltere buyuk elçisi Sir David bir endı.=e doeuruyorsa duzeltılmesı Gromvko. dün Fransa büvük elçisi Kelly'yi kabul etmiştir. gerektığıni. hukumetin de buna razı Ives Chataigneau. Birleşik Ameri Arkası Sa. 3, Sü. 3 te olduğunu bildirmiştb. Bundan sonra maddenin yeniden yazılmasına karar verilrniştir. 63 üncu mad<ienin müzakeresinde de gene Nuri Özsan soz alarak ılçe seçim kurulunOn başkanlığına getirilecek zatın seçim kurulu tarafından ekseriyetle seçilmesi kabul olunduğuna göre, başkanlığa mutlaka iktidar partisine mensub birinin geleceğini ileri sürmüş ve bu itibarla başkanın yargıç taraiından Arkast Sa. 3. Su. 2 de Anıt • Kabir inşaatı Atatürkün tabutu, 10 Kasım 1952 de büyük bir törenle Anıtkabre konulacak Fatihin, Bellini tarafından yapılan portresi Cevad Açıkalın şehrimizde Londra Büyük Elçimiz İstanbulda ucuzluk gördüğünü söylüyor Ankaradan şehrimize gelmiş olan Londra Büyuk Elçimiz Cevad Açıkalın dün Beledıyede Vali ve Belediye Başkanı Fahreddin Kerim Gökayı ziyaret etmiştir. Cevad Açıkalın bir muharririmize: « Mezunen geldim. Ankarada bazı temaslarda bulunduktan sonra dSneceğim. Gazefcelerimiz siyasî hâdiseleri iyi aksettiriyorlar. Bunların haricinde bir fevkalâdelik yoktur. Müna6ebat normaldir.» demiş ve şu sözleri ilâve etmiştir: « Kızmayınız amma! İstanbulda ucuzluk gordüm.> Fatihin mcşhııı* İngilizlerin vaktiîe İstanbulda 65 kuruşa satın aldıklan bu tahioju 500 üncü fetih yılddnümü munasebetîle şehire iade ve hediye edecek'eri söyleniyot tu. Cumhuriyet idaresi, Türk İstanbulun limanını da Türkleşlirmek, aynı zamanda başıboş ve başıbozuk bir halde bulunan liman işlerine bir duzen vermek istedi. Hukuraet sermayesinin de iştirakiIe 1925 te İstanbul Liman Şirketi kuruldu. Aynı zamanda İzmir, Mersin, Trabzon limanlannda da birer Turk şirketi tesis edildi. İstanbul Liman Şirketi. kendisine limancı sıfatı izafe edilen arkadaşımız Ham di Başar tarafından binbir güçlüğe rağmen. başan ile kurulmuş ve pek Bundan evvelii yazıda, imalât ta mele vergisi alınacağı anlatılmış ve ivi idare edilip gidiyordu. Modern rü edilmiş, hangl hallerde bir sana muamele vergisinden muaf tutulan liman vasıtalan tedarik olunmuş, el sanatkân ve ev sanatkârırun maliman işlerine takdire değer bir dü yi işletmesin« mamul madde yapArkast Sa. 4, Sü. 7 de tırtan tüccar ve toptancıdan muazen verilmişri. İstanbul Iimanının idaresi Türkleştirildikten sonra, evvelce yabancılar tarafından keyfî surette alınmakta olan fahiş ücretler indirilmiş ve liman hizmetlerinden elde edilen kazancm, memleket dahilinde kalması temın edilraişti. Ayrıca mavnaalarla lir man amelesinin kurduklan fi'lî inhisar da ortadan kaldınhnış, bunİlk Meclisi Mebusan Reisi lar tara bir disiplin alttna alındığı gibi limanda çalışanlara ölüm. hastalık. maluliyet için yardnnlar yapacak teşekküller kurulmuştu. Hırsızlığa ve sigorta primlerinden istifade için yapılan hilekârlıklara son verilmiştL Muamele vergisinden muafhk ve mükellefiyet Yeni kanona esas olacak raporan hiikümlerini neşre devam ediyoruz "Cumhuriyet,, te yakın tarihi aydınlatacak mühim bir eser İstanbul Liman Şirketi bu vaziyette 10 yıl kadar çahşmış; ondan sonra sermayesinin, istanbul Umanını asrt tesisatla teçhiz etmeğe kâfi bulunmadığı bahanesile şirkct fesih ve tasfiye edilmiştir. Halbuki ydzde 9 u devlete aid olan bu 500 hin liralık serma^evi lüzumu kadar arttuarak şirketi yaşatmak pekâlâ mümkündü. Tasfiyeden sonra, İstanbul Liman Şirketi ve onunla beraber Izmir Liman Şirketi hükumetçe satın alındığı gibi bu sırada ecnebi sermayeli İstanbul Rıhtım Şirketi de satın alınarak liman ijlerinin devletce idaresine bağlanmış; 1935 te Ahmed Rıza beyin hatıralan Abdülhamid, 31 Mart Vak'ası, Sultan Reşad, Enver, Talât Paşalar, Vahideddin İlk Meclisi Mebusan Reisi Ahmed Rıza Bey Istibdad, Meşrutiyet, Birinci Dünya Harbi, Mütareke ve mücadele devreleri ABİDİN DAV'ER ~ Arfcast &. 3, Sü. 5 te Bir kaç güne kadar başlıyoruz istanbulun Türkler tarafeni n AnıtKabir inşaatının mühim bır hğından Maliye Bakanlığma gon fethınin 500 uncu yıldönumu yaikısmı tamamlanmışür. Ankara is derilmiştir. Bakanlık, tasarıvı goz laşırken Fatihin Pıonessns ressîinı tasyonu Bakanlıklar Bahçeliev den geçirdikten sonra, Medise ha Bellini tarafından jspılan rr.aruf ler ve Gazi Enstitüsu dörtgeninin Arkası Sa, 3. Sü, 7 de Arkası Sa. 3, Su. 6 da tam ortasmda; istasyona nazaran takriben kırk beş metre yüksefclikteki Rasadtepe üzerine kurulmakta olan bu tarihi yapırun silüeti tamamen meydana çıkmıştrr, denilebilir. Diğer taraftan, bu inşaat mevsiminde, geçen seneden varım kalan kısımlann ikmaline calışılmıj, âbideye giden ağachklı yol ile Üniversitenin d*vrilen kapısı mozole kıszmrun alt betone ve izolasyonv tamamlanmiftır. İn?aat, bugüne kadar, evvelce hazırlanan plân mucibince nor.nal bir şekilde devam etmiştir; fakat İtfaiyenin acele müdahalesile önümüzdeki yıllarda inşaatın aksamaması için, gereken on dört fabrika ikinci bir yangın Bu hafta, cumartesi ve pazar gün I İsveç uçağile şehrimize geıujucr. milyon liralık tahsisaün /erilme leri i^jor sarayında; İstanbul ve An Misafir güreşçileri Yeşılkoy hava felâketini atlatü sine aid tasan Bayındırlık Bakan kara karmalarile karşılaşacak Fran ı meydamnda Federasyon reisi Veh.bi sız güreşçileri dün saat 14,45 te blri Arkast S a , 4, Sü. lde Sümerbankın Defterdardaki fabrikasmda dün yeni bir yangın çıkHâdiseye otomobilin kapıya mak üzereyken itfaiyenin zamarunçarpması sebeb oldu İnsanca da yetişmesi sayesinde muhtemel zayiat olmadı bir felâketin önü alınmıştır. Dün saat 9.30 da, Mehmed GüçDün sabah saat 11 de Üniversitenin önunde bir kaza olmuş iyi bilmez adrndftki bir tenekeci, fabribir tesadüf netıcesi olarak nufus kanın alümniyum levhadan yapılca zayiat kaydedilmemiştir. Hâdise mış olan yun ve yapağı ambarının çatı kısmuıı katranlamak üzere çaşudur: tıya çıkmıştır. Bu sırada tenekeciÜniversite öğrencilerinden genc 6735 plâka sayılı hususî oto nin mangalı, üzerinde bulunan mobılle yanında iki de arkadaşı ol kaynar katranla birlikte devrılmişduğu halde Üniversitenin Beyazıd tir. Çinkodan mamul dere oluğuna rneydanına açılan buyuk kapısından duşen katran birdenfbire parlaınış içsriye girerken demir kapıya çarp ve bu parlamadan çıkan alevlerin mıştır. Bu sadme neticesinde bü meydana getirdiği hararet çinko yük demir kapı devrilrrdstir. Fakat olukları eritmiştır. Ambarm içine bir tesaduf eseri olarak buyuk ka dokulen çinko ateşlerı yun ve yaFabrıka pı otomobian demır aksarrona ka psfılan tutusturmuştur pılmış ve içindekıler için tehhkeli , itfaıyesi derhal müdahale ile yanA guu BÖndurmuşrur. ^ oimaıruştır» Fransu giireççileri nava meydaıunda Mühendis Sabiha Gureyman ve Profesör Emin Onat muharririmizle görüsürlerken Universitenin denıir kapısı devrildi Defterdar (abrikasında yeni yangın Frans$x güreş takttm getdi Misafirler, yarın akşam istanbul karma takımile karşılaşacaklar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog