Bugünden 1930'a 5,476,491 adet makaleKatalog


«
»

r MEYDAN Bu nefis mizah mecmuasııun 3 üncü sayısı 30 karikatür ve 40 yazı ile çıkb. En güzel hicivleri, en tatlı sohbetleri yalnız M E Y D A N ' da bulacaksınız. 25 KURUŞ VARLIK YAYINLARI 26 ncı yıi Sayı : 9139 umhuri KURUCUSU: YUNUS NADf Telgrai ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu ktanbul No. 248 TeJefonlar: Umuml Santral Numaraa: 24298. Yazı İfleri: 24299. Matbaa: 24290 GELİR YERGİSİ Mükelleflerüıin tutacakları İŞLETME HESABÎ Serbest Meslek Kazanç Defterleri Maliye Vekâleü nümunelerinS' uygun olarak iyi kâğıda basılmıştır', Umumî Satış Yeri: Perşembe 19 Ocak 1950 İNKİLÂP KİTABEVÎ Partide bir komisyon beyannameyi D.P. milletvekilleri dünkü müzakerelerde işçiye grev hakkının tanınmasını istediler hazırlamak üzere faaliyete geçti D.P. beyannamesinde, programmda vadettiği cihetleri İstanbulda ve diğer şehirlerde binlerce işsiz balondnğu ve bu halin önfine geçilmesi için nasıl tahakkuk ettirecegini açıklıyacak hükunetin derbal işsizlik sigortası kanonana Neclise getirmesi ileri sürüldü Ankara 18 (Telefonla) MecUsin yeni bütçeyi çıkardıktan sonra, martın ilk haftasında intıhabı venileme kararı vereceğine dair haberler, tıpkı umumî af ilârunın derpiş edildiği yolundaki söylentiler gibi, henuz tahır.inlere dayanmeiktan ileri bir mahiyet taşımamaktadır. Seçim kamFanyasının başlamış olması, maalesaf bu gıbı meselelerde kat'i ifadelerle karşılasılrr.ası ihtimaüni bur.dan böyle daha da zayıflatacağa benziyor. Herşey, ancak son dak'kada belli olacaktır. Vuzuhsuzluğun başhca sebebi politikanın daha zıyade gün luk olaylara gore ayarlanmasıdır. Karşı tarafa faydah olmak» endişesi parti propagandalarına bılhas Arkası Sa. 4, Sü. 6 da Ankara 18 (Telefonla) î? kanununun bazı maddelerini değişüren kanun tasarısı bugün Mecliste şiddetli münakaşalara sebeb oldu. ündemin bu maddesine sıra gelince ilk olarak Dısan O'.gun söz aldı. 10 sene evval yürürlüğe giren Iş kamınunun tatbıkatta görülen aksakhklarını bertaraf etmek ve bugünun sosyal politıka telâkkjsıle Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Demokrat Partinin Grev mevzuuna dair Mecliste münakaşala seçim beyannamesi İ T araisız vatandaşların, yani \atandaslar çoğunlugunun yürekten dileği partiler •raında normal münasebetler kurulduğunu görmektir. Kardeslikten, elele vermek, kolkola jürumekten bahsetmiyorum. Gerçi bu gibi istekleri ortaya atan politikacılarımıza da arada bir rastlıyoruz. Nedense bunlar bir jandan muhalefeti hırpala'ken, ote yandan bir mesih dünjasına hasret çeker gorünüyorlar. Doğrusunu isterseniz onların anladıçı manada kardeşlik de acavib bir şe>dir. Memleket idaresinde a\kırı düçünceye kapılan. «ben daha iyi yaparım» iddiasını tasıyan insanlar, bu bakımdan elele verip kolkola yürüyemezler. Yurümeye kalkısırlarsa samimi değiller, yahud da demokrasiyi bilmi>orlar demektir ki, netice itibarile bu da anormal bir \aziyet sa.vılır. Devlet mekanizmasına aid çeşidli konularda partiler elbette birbirlerile çatısacaklardır. İsbasına geçmek, fikirlerini yürütmek uğruna aralarında çetin savaşlar olacaktır. İngiliz işçi Partisinin beyannamesi Seçmenlerine hitab eden beyannamede İşçi Partisinin Rusya ile anlaşmağa ' amâde olduğu belirtilijor I Londra 18 (B.B.C.) İngiliz İşçi Partisi bugün bütun ingiliz seçmenlerine hitab eden bir beyanname neşretmiş ve tekrar iktiaar mevkiine geldiği takdirde Sosyalistleştirtne faaliyetine daha müessir bir surette devam edeceğmi soylemiştır. Beyanname 6000 kelirr.e tutan bir risaledir. Beyannsmede anlatıldığına gore İşçi Partisinin devri tam bir çalışma devri idı ve ıssızlik nam.ıa hiç bir şey yoktu. Muhafszakârlann Arkası Sa. 3. Sü. 8 d? İran Şahı Birleşmi? Milletlerde nutui soylerken Valinin Tüccar Derneğinde dünkü mühim konuşması Gökay, toptan fiatlarla perakende fiatlar arasındaki büyük farka işaretle namuslu iş adamlarının namussuzlara karşı birleşmelerini istedi Bu münasebetler normaldir: fakat bir de bunun dışında normal münasebetler vardır. Halkın re>ini esas diye kabul ettikten. o reye savgı gösterdikten sonra, artık karsısuıdaVinin grizünü oymaya çalısmak. birbirini düsman yerine koymak abestir. A partisinden bir adam B partisinden bir adamla selâmı sabahı keser. onun gittiği kahveye adım atınaz. veya onun oğluna kızını vermekten kaeınırsa (baska bir sebeb Karma komisyon, dün olmadığı takdirde) bu hali bir halk tasarımn bu maddesini idaresine nasıl yakıştirabiliriz? Normal bir demokraside bu manzamüzakere etti ranın tam tersi görülür. Fikirler bir Ankara 18 fa a ) Seçim Kanuyana insanlar ahpabdırlar, dos*turnv.r.u incelemekte olan geçici koİar, vatandaşürlar. Babanın bir türlü, oğulun başka türlü inançlar besmisyon bugun saat onda toplanmış lemesi onlan baba oğul olmaktan ve iki oturum yaparak saat 20 ye kurtaramıyacağı gibi. Ahmedin şu kadar çahşmıştır. partiden, Mehmedin de bu partiden Seçim zamaranda propagandanın olması bu iki adam arasındaki vanesıl yapılacağına dair hukumleri tandaslık bağlarmı koparamaz. Niincelameğe devatn eden komisyon, hayet hedef memleketi parçalamak bazı tadıller yaparak maddeleri kadeğil. memlekete daha çok hizmet bul etmiştir. Bu maddelere gore siedebilmektir. Boyle olunca çatışmaFahreddin Kerim Gökay, dünku toplantıda yasî partiler radyolardan gunde belara sadece fikirler errafmda izin İstanbul Tüccar Derneğinin aylık kil eden bu toplantıda, İstanbul Vali şex dakika propaganda için istifavardır. Bunun da yeri ve zamanı bellidir Dışanda elele verjp şatranç :opîantısı dun saat 16,30 da Limar ve Beledıye Başkanı Dr. Fahreddin de edeceklerdir. Bu propagandayı ovnamak, yahud kolkola girip do Lokantasmda yapılmışür. Gunde Kerim Gökay da hazır bulunmustur oy verme gununden önceki onuncu Arkası Sa. 3, SıL 5 te gun sabahından üçüncü gün sabalaşmak normaldir ve lâznndır. Bir mini şekrin iktisadi meseleleri teşhına kadar yapabileceklerdir. Hoinsan günde ortalama kaç saat poparlorlerle halkın huzurunu bozlitika yapabilir? Üç, bilemedin dört mamak şartile propaganda yapılasaat Daha fazlasına (vücudü bebilecek, propaganda için duvar ilânşer) tahammül edemez. Demek oluları uzerinde Türk bayrağı, dınî yor ki yirmi dört saatiımzden en asağı yirmisini gürültüsüz, paürhibareler, Arab harüeri ve resim «z bir kardeşlik havasi içinde gebulundurulmıyacaktır. Bu ilânlar, cirmemiz eerekiyor. Birbirine karşı içüı belediye ve köylerde hususi devamlı kin beslemeler, dis gıcırjerler hazırlanacak, baska yerlere datmalar halk idarelerini kuvvetilân yapıştırılmıyacak, oy vertne lendirmez, tersine o idareleri pargununden itibaren M gün içinde çalar, jıkar. ilân, beyanname, tamim, açık mektub dağıtmak yasak olacaktır. ProDemokratlann son küçük konpagandaya aid olan tasarıdaki mad gresi, bu bakımdan ümid verici bir deler, nim Heyetinin, hazırladığı tesebbüs oldu. Toplantı sonunda yametindeki hükümlerin aynı i d l Bu Ankara 18 (a.a.) Atina genc dan tertib edilen plebisite karşılık yınlanan tebliğ memleket ölçüsünde maddelerin kabulünden. sonra, seferahlık yaratıcı işaretler taşıyordu. liğinin Kıbrıs adasırun Yunanistana olmak üzere Ankara Üniversitesi H»r<üz tecrübesi az ve gfnc bir te ilhakını istiyen nümayişleri ve Kıb gencliğinin tertib ettiği miting bu çim hazırlıklarına dair bölümün tetkikine geçildi. «ekkül sayılabileceei halde. Demok rısta Rum ortodoks kilisesi tarafın Yeni Üman Haydarpaşada yapılacak Umumî seçimlerde propaganda Âmerikada komünizme ânlar hazırlamyor Türkiyeye yapdan askerî ve ikfisadî yardsmdan elde edilen neticeler Âmerikada memnunlak uyandırdı NewYork 18 (Radyo Amerika hükumeti, Uzak ve Ortaşarkta komünizme karşı ajı'mıyacak bir sed çekmek uzere muhün plânlar hazırlamaktadır. Bu haberi veren Christian Scıence jVTonitor Kzetesinin Washington muhabirine £Öre Washington"da toplanmakta oıön uzm'an heyetler Filipın. Japonya. Malav, Birmanya, Hindıçinî. Endonezya Pakıstan, Hindistan. İran ve Turkiye için p'Anlar hazırlamaktadırlar. Plânların esası ekonomik yardımdır. Turkıyeye yapılan asker' ve iktisadî yarciım devam edecektır Türkıyenin elde ettiği neticeler Amerıkıda memnunuk uyandırmak tadır. İrana da askerî ve iktisadî yardıro yapılacak ve Şahın istetiiği nısbeti Arkası Sa. 3, Su. 4 te ChurchiU Kıbrıs için Ankarada dün miting yapıldı Büyük şair hastanede Miting vakar içinde ve muntazam bir şekilde cereyan etti Yahya Kemalin sıhhaii Bir zamandanberi kan zafiyetinden rahatsız bulunan büyük şair Yahya Kemal iki gündenberi Cerrahpasa hastanesinde istirahat etHiektedir. Kendisine tatbik edilen vitamin enjeksiyonları ve gıdaî rejim sayesinde hastanın sihhatinde büyük bir salâh görülnaüştür. Esasen ateşi olmadığından muntazam uyumaJîta ve gün geçtikeç iyileşmektedir. rat Partinin memlekette partilerarasi normal münasebetler knrultnaM uğruna harcadığı ga>Tetleri tfVdirle anarız. B.mdan höyle karsı taraftan beklrdiffimiz. ajııı yolda esit adımlarla jiirumektir. Muhalefeti hor görmek, onun her yaptığını kötüye yoımak iktidara yakısır bir hareket değildir. Bu yolda devam etmek istiyenl»r cıkarsa. halk bunlar hakkmda pek de övüniılür hükümlere vannıy?'aktır. İc politika münasebetlerimizi normalle«tirmeğe doğru harcanan her samimi gavreti ısrarla geri cevirmek istemek. her halde ivn bir n'vete isaret sayılmasa gerektir. MeniIeVette mutlaka bir korku ve terrör havası yaratmak ve bunu 70! I» vasatmak istiyenler varsa halk ljınları tanımakta gecikmiyecektir. \ e olursa olsun. biz milletimizin sc"duvusıına inanı^or ve uartilerittt'iT arasmdaki münasebetlerin deırokratik esaslara uygun bir sekilde dü'înleneceğini ümid ediyoruz. Aksi düsünceye kapılmak, yurdumuzda bir halk idaresi kurulamıyacağını iddia etmekle birdir. Arkas\ Sa. 3, Sü. 2 de Sarre bötgesine dair Acheson'un demeci Amerika Dış İşleri Bakanı, Sarre'ın iktisaden Fransaya Bayındırlık ve Ulaşbağlı olmasını destekliyoruz, diyor fırma bütçeleri etra fında müzakereler Londra 18 'BBC.) İr^Utere. Amerika ve Fransa, Avusîurya sulh muaJıedesirıin sürjncemede kalrnası do'.ayısile bu işi sur dncsmedsn kurtarmak için Kremlm nezdınr.e müşterek bir teşebbüste bulunrr.3ğa karar vermişlerdır. Dış Balvsn temsilcileri üç senedenberi A^iısYürürlükte bulunan muamele ver Komisyon iki aydan fazla bir müd turya barış ar.dla^raasmı hazırlîgisi kanununu tadil etmek ve oldet haftanın muayyen günlerinde mağa çalış>yor ve 248 toplanu yandukça reel bir muamele vergisi toplanarak çalışmıştır. Komisyon mış bulunuyorlar. Rusya şimdiki Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Arkası Sa. 4, Sü. 7 de kanunu meydana getirmek, böylece bugunkü kanunun meydana ge tirdiği ısbrabı, azaltmak, ahlâksızlığı ortadan kaldırmak gayesile istanbulda kurulan komisyon mesaisini tamamhyarak hazırladığı raporu Ankaraya, Maliye Bakanhğma yollamıştır. Şimdi, bu rapor uzerinde Maliye Bakanlığının hassasiyetle durduğu anlaşılmaktadır. Raporu hazırlayan komisyonun üyeleri İstanbu! Defterdan Mehmed İzmen, Ord. Profesör Fritz Neumark, Saaayi Genel Müdürü Cevad Alpar, istanbul Bölgesi Sanayi Birliği Umumi Kâtibi Halid Güleryüz, İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası temsücisi Cevad Nızamî, Doçent Orhan Dikmen, Maliye Bakanlığı Hesab Uzmanı Ali Alaybey ve İzmır Sanayi Birliği temsılcisi Osman Kibardan rcüteşekkıldı. Mtıamele Vergisiıtde yapılacak ile barış andlaşması Ingiltere, Amerika ve Fransa Kremlin nezdinde mu=ter;k bir teşebbüste bulunacaklar ÂYUsiurya İstanbulda bir komisyon tarafından hazırlanan esasları neşrediyoruz Tünel 75 yaşında Karaköyü Beyoğluna bağlıyan Tünel 1875 senesi Ocak ayının 19 unda işlemeğe başlamıştı NADİR NADİ Pierre Loti günü Paris 18 (a.a.) (Afp): Pierre Loti'n n yüzüncü doğum yılı dün akşam Vıncent Aurıol'un başkanhğında Sorbonne konferans salonunda muhteşem bir törenle Ankara 18 (Telefonla) Bütçe komisyonunda Bayır.dırİLk Bakanlığı bütçesinin müzakeresi bugün tamamlanmış ve Ulastırma bütçesinin gorüşülmesine baslanmıştır. Baymdırlık Bakanlığının izahlannı tatmin edici bulmıyan Kemal Zeytinoğlu ezcümle demiştir ki: « Bakanlığın ekseriya etüdsüz ve programsız çahştığı, Bakanm izahatında verdiği misallerle de sabit olmaktadır. Meselâ, AnıdKabir inşaatnda temel vaziyetinin mihanik mukavemetinin zayıflığı dolayısüe yeniden yapılan etüdler neticesinds daha 14 milyon liraya lüzum oldağur.u söylediler. Benim bildiğim. fcoyle büyük inşaatın da temel mukavemetı etüdlerüıin daha önce heŞarre bayzasmdan bir gorunüş Yeni Amerikan 3 uncu sah\iem\zde) Washıngton 18 (a.a.) (United Press) Âyan Meclisi üyelerinden Cumhunyetçi Henry Cobet Lodge, Âyan Meclisi SUâhlı Kuvvetler Komjsyonuna verdiği raporunda, Tüneldem bir görünüj Amerikanm bir çok yeni silâhJar» sshib bulunduğunu kaydetmekteKaraköy Beyoğlu Tüneli bugün ' sıfatile tstanbula gelen Hanri Gadır. 75 yaşma basmıştır. Tunel 1875 se von admda bü Frar^ız. şehrin ihtiBu sılâhlar arasında sesten daha nesi ocak ayının 19 unda açümıstır.! yacmı gojrmuş, İngihz sermayesi bu• Arkası Sa, 3, Sü. 4 te f Arkas\ Sa. 3, Sü. 3 te O tarihten bir kaç sene evvel seyyaa t 0 Aîfeast Şa. 4, Su. 6 da*~
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog