Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

CUMHÜRİYET 18 Öcat 1950 LÜKSTekrarGeldi! f EMER ve ZAMA\ KAZAMHRA\ KOLAYLIKLARLA KARŞI KARŞIYA Asnmizın kolaylık ve sürat rekoruna muvazi bir mesai ile en yeni eserimizi ortaya koyduk. Bu r; memleketimiz sanat âleminde eşsiz bir muvaffakıyet; büyük noksan ve ihtiyacımıza ilk ve kat'î bir cevabdır. En son sistem otomatik vasıtalarla katiyyen insan eli süriilmeden imal ve ihzar edilen: 1OO Mercimek Bezelye Buğday'dan mamul Düğün çorbası ve etnsali sebze komprimelerinin benzer ve taklidleri olmamasına rağmen memleketimizin her tarafına şamil olmak üzere, Iktisadî şartları KOMPRİME nefaset dret kaynağıdır Gramlık bir paket komprimeıtin kimyevî analiz raporu: Rütubet miktan % 7 Yağlı maddeler , fc 19.80 Yağın hamıziyeti Tuzu %8.50 Külün hamızı klormada erimiyen kısmı 1/100 Hamıziyeti : 100 gram un için sarfedilen normal kalevî santimetre mikâbı olarak 3CC normal idrat dö karbon mecmuu 49.65 azot total hesabile yapılan mevaddı protoniye % 18.50 100 Gr. lık "YONLOIERI HAKIKATEN YUMUŞAK TUTA« " 1 tÛKS iU yünlültrl çilil«m«y« luzum kalmoz) faöylec« yünlüler yumufaklık v« UtafttUrini muhofazo Ütt«lik LÜKS togukx»u iU.kullanılqbilir. Bir Komprime 25 Krş. tur. "ÇORAPIAR FAZLA DAYANIR"«! lÛKS'la'yıkanan lp«k «e Naylon çoraplar fazla dayanır cOnkö LÜKS asla K i n d ı r ı n u . Bu. daha az tel kaçmaları d«* mektlr. "ÇAMAŞIRLAR YÎNİ GİBİ TAZE KALIR " I LÛKS o kadar nazlktlr kl Ine* kumaşlar daha fmzla dayanırlar vo Jaha taze gdrunOrlar. S*vlmll ranklarlnl ve yumusaklıklarını muhafaza t«d«r> 100 gramlık bir komprime 5 porsiyon içindir. Münferid veya toplu aile gezintilerinde; şehirde; köyde; dağda; bayırd a velha&ıl her yerde ve her zaman (haricden hiç bir madde ilâve etmeği düşünmek'sizin) en acele ve nefi» ve leziz; en dar zamanınızda Çorbahk komprime ve püresini " LÜKS bütün nazîk kumaşların yenilipi muhafaza eder "! beş, on dakika zarfında hazırlayabileceksiniz. Lezzet ve nefaset itibarile Avrupadaki emsallerile beraberdir. 100 gramlık bir paket komprime evsaf veyüksek kalitesüe bir günlük kalori sarfiyatmıza tekabiil eder. 35 senedir fasılasız mesaisinde Türk neslinin gürbüz ve sıhhatli yetişimine hizmeti en ulvî bir maksad bilen ÇAPA MARKA; senelerce devam eden azamî fedakârlık ve ciddî tetkikler neticesi bu yepyeni eseri kendi branşına ilâve ederek memlekete takdim etmekle; bu sahada da büyük bir boşluğu doldurduğuna ve vazifesini yaptığına kani bulunmaktadır. RADYO ( Bugünkü Program j 1237 Açılıj ve programlar 13 00 Haberler 13.15 Erkek seslerinden şarkı ve türkuier (Pl.) 13.30 Çeşidii hafıf müzık ıPl.l 13.50 Şarkı ve turküler; okuyanlar: Haüce Yüzgeç, Müzeyyen Tamer, Abdul'.ah Ozman, Nizam Tunçbil, çalanlar: Sadl Işılay. İzzeddin Ökte, Cemal Cumbüş 14.30 Serbest saat 14.45 Dans müziği IFL) 15.00 Programlar ve kapanı;. 17.57 Açıllj ve programlar 18.00 Gitar kuartetinden hafU melodiler 18.20 Konuşma 18.30 Karıjlk hafif müzlk (Pl.) 18.45 Şarkı ve turküler (Pl.) 19.00 Haberler 19.15 Halif ara müziği (Pl.) 19.20 İstanbul Konservatuarı Türk Musikisi İcra Heyeti konseri; idare eden: Ali Rız» Şengel «SuzidUara» 1^ Peşrev, 2) Kemanı aş. kı. 3) Çini geysusun». 4 ı A gönul. 5) Taksün. 6) Abıtabıyl» bu şeb, 7) Saz semaisi 20.00 Piyano ioloları (Pl.) 20.15 Radyo salon orkestrası: 1> Berlioz «Macar mnrşı». 2) Brahms •Macar danslan», 3) Greçaninaf «Ninni". 4) Dvorak. vals No. 4, S) Lehar «Altın ve Gümüş» vals 20.45 Dinleyici Isteklert 21.15 İleri Türk Musikisi Konservatuarı sanatkârlarından şarkılar; I) Sultaniyegâh eaz semaisi No. 2: çalan: Lâika Karabey 2) Andıkça geçen günleri, 3) Saki içelirn. 4) Gülzara nazar kıldım, 5) Düsmesin mis kin gönüller 6) Yine nes/eyi muhab. bet 21.45 Operada bir saat: Charles François Gounod Faust; hazırl'.yan: Feridun A'.tuna 22.45 Haberler 23.00 Dans müziği (PD 23.15 Karışik. hafif geee müziği (Pl.) 23.30 PTogramlar ve kapanış. M.S.B.Tşk. Tersanesi Gnl. Md, liiğiinden: Tersanemiz iççi lokantasuun erzak ihtiyacı 24 Ocak 950 Sah günü saat 14 te Gnl. Md. lüğün Hasköydeki binasında yazılı teklif verme suretile münakasaya çıkarılacaktır. İstekliler nümune ve şartnameyi görmek üzere 18 Ocak 1950 gününden itibaren münakasa günü ve saatine kadar Gnl. Md. lüğümüze müracaat edebilirler. (573) Dünyaca tanınmış Bir memleket işi saydığımız yeni eserimiz üzerinde muhterem vatandaşlaranızın tenkid ve irşadlannı kemali hürmetle beklediğimizi arzederiz. leessiirle hayüanlara. Çarpınüya, Sinir buRranlatına 20 DAMLASI OERHAL FERAHLANDIRIR. IVLERİNİZOE MUAKA BULUNOMUNUZ S K 0 DA Fabrikası mamulâtından sır£ çelik 2 nci parü örslerimiz gelmişür. Mevcudumuz 20 kilo ile 200 kilodur. C E M İ L A V G EN Galata, Kürekçiler 33 Beşihtaş: ÇAPAMARKA Kuruluş tarihi: 1915 Tel: S5337 • Sayın abonelerimize İstanbul. Sular İdaresinden: Dondan kırılacak su sayaçları için abonelerimiz tamir bedeli ödemeğe mecbur olacaklarından bunları soğuğa ve hava cereyanma karjı muhafaza etmeleri rica olunur. (227) TARLAN DİŞ MACUNU 01$ ETIERİ KANAMASINI KESER. 0İ$ m E R İ N İ N ÇEKİLMESİHİ ÖNLEP. DİSLERİNİ2İ TEMİZLERVtPâRUTIR. /Sl SOĞUK ve RUTUBETLİ HAVALARDA TÜRKIYE MASON DERNEGİ Genel kurulu 29 Ocak 1950 Paîar günü saat on beşte Sıraserviler caddesinde No. 66/3 lokalinde adiyen tbplanacaktır. 1 Geçen toplantı zaptırun okunması. 2 İdare kurulu raporunun okunması. 3 Dernek hesablanrun tetkikl. 4 Bütçenin tasdiki. 5 Hesab müfettişlerinin seçiLmesi. ""S İ E RA 77U ANKARA 7.30 Hafif uvertürler (Pl.) 745 Haberler 800 Turküler (Pl.) 8.15 Tangolar (Pl.) 8.25 Günün programı 8 30 Çeşidii müzik (Pl.) 9.00 Kapani}. 12.28 Açılıs ve program 12.30 Şarkılar 13.00 Haberler 13.15 Salon orkestralarından meldoiler (Pl.) 1330 Öğle Gazetesi 13.45 Xavier Cugat orkestrası (Pl.) 14.00 Kapanış. * 17.58 Açılış ve program 18.00 Şarkılar 18.15 Halk Türküleri l"30 Konuşma 18.45 Caz orkestra1 srından Sammy Kaye (Pl.) ^ 19.00 'Trterler 19.15 Geçmişte bugün I ? Î O Bach Re minör Partita. (Pl.) çalan • Yehudi Menuhin 20 00 Şarkılar 20.15 Radyo Gazetesi 20.30 Serbest saat 20.35 Tarihi Türk rp.üztği 21.15 Komıçma 21.30 Opera arya ve duetleri (Pl.) 22.00 Konuşma 22 15 DanE müziği (Pl.) 22.45 Hate>ler 23.00 Program ve kapamş. ( Almayı unut mayınız. Çünkü SATILIK TAKSI 938 modeli hususiden çıkmış, gayet az kullanılmış ve taşraya elverişli, tBUÎK» marka «8» silindirli, kapalı ve «4» kapılı, takside çahşıyor. «5887» No. Görmek istiyenlerin her gün Unkapanı Yeşiltulumba, Cami So. No. 33 de bakkal Nuri Dikilitaşa müracaatieri. LOKOMOBİL 30 beygir kuvvetinde işler vazuyette bir Lokomobil satatılıkör. Müracaat: P.K. 355 Istenbul İstanbul Beşinci İcra Memurluğundan: 49/5608 Bir borçtan ötürü lcraca haczedllen açık arttırma stıretile paraya çevrilmesirte karar verilen muhtelii cins oda eşyasımn halen bulunduğu mahal olan Bakırköy Bağlarbaşt İncirli caddesinde 43 «ayıll evde ilk arttırması 25/1/950 çarsamba günü saat 12 den 13 e kadar ikincl arttırmasının 30/1/350 paz&rtesl günü aynı saatte yapılacağından talib olanların be'.irli gün ve saatte mahalll mezJcurda hazır bulunacak olan satı; memurumuza müracaat çtmeleri satışm pesin para ile yapüacağı. tellâliye ve »air masrafın muşteriye aid oldu SATILIK OTOMOBÎL 1946 FİAT markalı radyolu 4 kişilik iyi vaziyette bir otomobil satıhktır. Her gün saat 10 ilâ 12 ve 14 ilâ 18 arası 41943 numara• • y a telefon edilmesi. p | Sahrb ve BaşvnuhüTriH G R İPİ N BAŞ, DİŞ. ROMATİZMA. ADALE ve SİNİR ağrılarını keser. NEZLE ve GRİP başlangıcmın da önüne geçer. DÖRT SAAT ARA İLE GÜNDE ÜÇ KAŞE AL1NABİLİR. Taklidlerinden safcnınız. Her yerde pullu kutulan ısrarla isteyiniz. UMUMİ 11 ACENTE NADÎR Bu n • NADİ iiilen yczv işlerini ARŞİMİDİS MÜESSESESİ idare eden; CEVAD FEHMİ Otomobü Malzemesi T. A. §. Beyoğlu İstiklâl Caddesi No. P*mhuriv# Uatbaan ğu llan olunur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog