Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

1S Ocafc 1950 CUMHURtYET (ÇEKOSLOVAK I I Her Dünyada Eşsiz TABLET cc ŞURUP REOSİL o o ALDANMAYAN MOTOSİKLETLERİ CZ 125 ccm. JAWA 250 ccm. OGAR 350 ccm. volcuya, her keseve uygun. en üstün evsaflı yegâne motosikletlerdir. 0 TüRK TiCARET BANKASI KURULUŞU 1S14 Sermayesi T.L. 4400000 BR0NŞıT v e ÖKSÜRÜCU KESER ECZAHEPC îhtiyatları T.L. 1,447.133 31 ocak 950 akşamma kadar Yedek parca'ar daima mevcuttur MEHMET KAVALA Tahir Han. Galata Istanbul Telg Lamet Istanbul Tel: 40430 42673 TEŞHIR VE SATIŞ YERİ: Tepebası Alp Oteli altında TÜRKİYE UMUMÎ VEKTLİ : i A> BANKAMIZDA: En az J O Liralık bır .TASARRUF O acacak olsn muş'erılerimızie Hesablarında en az 1090 Lıraları .VADELI HESAP. sahiplerme; TEDİYATTA KOLAYLIK Yazı \e Hesab Makineleri Tamirhanesi Tamiratları garantilidir Yeni Postahane Caddesi, Vlora Han No 25 (A4tıncı Noter ustunde) t S T A N B U L NAZIF ARCA V •lASk P) 10 Subat 950 Günü Kur'a ih İzmir Belediyesi Başkanlığmdan: 1 Sehir Otelınin doğrama ve cephe sıvaları inşaatınm yaotınlması 'şı Fen İ=!eri Mudurluğündeki kesıf ve sartlaşTiası SPreğınce kapalı zarflı eksJtmeye konulmustur. Keşıf bedelı 4993î 42 l>ra ve eeçıcı temınatı 3749 1 radır. İçın ıhalesi 23/1/1950 pazartesı .eünu saat 15 tedır. Isteklılerın 2490 «ayılı kanunun tarıfatı daıresnde hazırlıyacaklan tekl'f mektublarına bu i«e £ireb îrrpk ıçm Fen İslerı Mudürlüğünden alacakları be'.eelenn de tekl f mektublarına üâve ederek ıhale gunu en geç saat 14 e kadar Encumen Başkanlığına vermeleri ılan olunur. 2 Şehır Otelı dcmır. doğrama ve balkon parn'aklıklan yaptırılma=ı :şı Fen İslerı Mudürlüğündeki keş f ve şartlssması gereğınce kanalı zarflı eksıltmeye konulmu=tur. Keş f bedelı 39330 89 1 ra ve ceçicı temınatı 2950 lıradır. Bu ıçe gırebilmek ıçın 'steklilerm Fen İşleri Mudurluğunden belge almaları lâzımdır. Isteklılerın 2490 sayılı kanunun tarıfatı dairestnde hazırhyacakları tekl f <re'vtublarını ıhale tarıhı olan 23/1/1950 Dazartesı güniı en geç saat 14 e kadar Encümen Baskanhğına vermelerı ve ihalesıHTI de n n ı sııde saat 15 de vapılacaeı vayınlanır. (263) •••• I) O K T O R « • L 2 0 . 0 0 0 LİRALIK PARA İKRAMİYELERİ DAĞITILACAKTIR Seted Kumbaraeılar Idrar Ynllan ve Tenasül Hastalıklan Miitehassui Ademı iktidar, belgevşeklUtf tedavisi Sirkeci. Ankara Caddesi 147 g^Hirelefon: 22 =.3'1 • ^ • g Büvük İkramiveler T.L 10000 T.L. 5.000 Semsi Mulver Çocuk Hastatıklan Müt«ha«sısı| Vezneciler Cümbüs • Tel: 23273. BUYÜK YARDIM Dr. HAFIZ CEMAL CAPAMARKA Hudud v e Sahiller Sağlık Genel Mudürlüğünden: Kandüli Rasadhanesi Mudürlüğünden: Rasadhane jeofızik işlenr.de çalıştırılmak üzere 2530 sayılı kanunun muvakkat üçüncü maddesi gereğince memur alınacaktır. Yabancı bır dıl bılmesı şarttır. Jeofızik asistanlarına mahsus öğrenımi henüz tamamlamıyanlardan devamlı talebe olmıyanlarla bırden ziyade yabancı d'l bılenler tercıh olunur. Isteklılerin 24/1/950 günü akşamma kadar Rasadhane Müdürluğune müracaatlen. (659) LOKMAN HEKIM Dahiliye Mütehassısı Divanyolu 104 MÜ/TAHZARATINDAN SECER T V R K I Y E CUİIHURİYETİ ZİRAAT BANKASI GENEL MUDÜRLÜĞÜNDEN: Istanbul ve Anadoludaki mu$terilerimizin ısrarla vukubulan 1' • crine uyulaıak aralsnndaki munasebstleri kolaj la^tırmak ıcın TVarruf vc f'crrî mevduat ba\sle rarî hesablar tahsil senedleri; çck; seıbest depo; emtıa; esham ve tahvılât kabulu... gıbi her türlü banka hizmetlen ve kredı muamelelerıle içtıgal etmek uzere tstanbulda Bahcekapıda Sümerhanda yeniden tesis ettiğimiz 30'1 950 tarıh'nden itibaren sayın müşterilerinin etnrine âmade olacaktır İutanbu! Şubrmizlc Tshmis Büromtlî gene eskisi gibi faalivetıne devam edccektır. • • • Zatî ikametgâhlan veya ticari mefitezleri bakınîmd'an Bahçekapı Şubemizle Tiuamele yapmağı arzu eden sayın müşterılerimizın bu husustakı emirlerini Istanbul veya Bahçekapı Şubslerimize bildırmelerıni rıca ederiz tstanbul Defterdarlığından: Dosya No. 5192762 CINSI (SftTILIK EMLÂK) Kıymeti Temınat Lıra Lıra T.C, Ziraat Raikası R?hçekapı Subesi Kadıkby. Hasanpaşa Mah NaDeniz tekneleri ve makineleri tBuhar, Dizel. Benzin» üzerinde zıfbey ve Hacı Necıbusta So. uzun zaman çahşmış tecrubeli bir başmakinist alınacaktır. l<;()yenlerin 596 ada, 1 parsel, en eskı 6 vesıkalarüe bırlikte Galatada Karamustafapaya »okağında Genel Mümuk. Kapı sayılı 517 M2 ardurluk Yazı işleri Şubesine müracaatleri. (575) sanın 4/24 payı 700 53 52131310 Kartal, (Maltepe) Gulsuyu Mah. 16 pafta. 312 ada, 20 parSel 1824 M2 tarla. 1094 83 52131320 Kaıtal, (Maltepe) Gulsuj u Mah. eskı 577 kapı sayılı 18 pafta, 316 ada, 6 parsel 913 M2 tarla. 550 42 52131335 Kartal. (Maltep») Gulsuj u Mah. 18 pafta, 313 ada, 9 parsel 918 M2 tarla. •*.... 35 Yukanda yazılj gayr menktfller ,11^1/950 de açık arttırma ıle satışa çıkarılmışsa da ısteklı çıkmadığ^ndan satı? on gun uza tılmıştır. İstekliler.n geçici temınat makbuzlan ve nufu^ cuzdanlarıl bırlıkte 21/1/950 cumartesı gunü saat 11 de M.llî Enlâk Mudurluğündeki komisyona başvurmalan. (Muracaatlerın bır gun evvelden vapılması t (667 Büyük Fırsat Yünliiler ve İpeklilerde fabrika fialına fenzilâtlı salış Tuhafiye Dairelerinde: BÜTÜN MALLARIN FİATLARINDA MÜHİM İNDİRMELER: Satışlar Sona Ermeden Fırsattan Istifade Ediniz: Şehitlikleri İmar Cemiyetinden: Cermyctımızın senelık umumî heyet toplantısı 22 Ocak 950 Pazar pun" ^ a t 14 te Eminonu H?lkevi Salonunda yapılacaktır. Sayın uyeleıın tctiıfle.i rica olunur. GÜNDEM' 1 Toplantının açılması 2 Bir reis ve iki kâtib eeçiimesi 3 Idare heyetı senelık raporunun okunır.ası ve rapor üzerine müzakere yapılması. 4 Hesabat ve muamelât encumenleıının laporlannın okunması ve idare heyetinin ibrası 5 Azanın teklıflen varsa dınlenmesi ve luzum görulenlenn karara bağlsnması 6 Yeni ftne hesabat ve muamelâtının tetkiki için üçer ki=i'ık iki enciımen seçılmesı. 7 Yem merkez heyetinin ve ihtiyat azanın seçilmesı GRİP SOĞUK ALGINLIKLARI ve Ol NAViG*Z'ONE • VENEZIA BÜTUN AfiRILARA KARŞI ATALAR MÜESSESATI TAŞ Bahçekapı No. 55 Kastamonu Tekel Başmüd«rltiğiinden: 1 Çankırı ıstasyonu ve Tekel transit amban ile Ka«laraonu, Tosya ve Kargı idarelerımiz arasmda 1 Ocak 1950 den 31 aralık 1950 sonuna kadar bır sene içınde yapılacak bilumum tekel maddeler.nin naklıyatı 20 maddehk şartnamesi mucibince taahhüde bağlamak üzere 11/1/950 tarıhinde Başmüdürlüğümüzd» müteşekkıl komisyon huzurunda yapılan açık eksiltmesinde talıbin teküf ettıği bedel haddi lâyıkta gdrülmediğinden 12/1/950 tarih'nden itıbaren on gün muddetle uzatılmıçtır. 2 Muvakkat ihale 23 ocak 950 pazartesi günü saat İS te Başmüdürlüğümüzde kurulu komisyon huzurunda yapılacaktır. 3 Muhammen naklıyat miktan 300 ton olup muvakkat t«minat akçesi 1012 hra 50 kuruştun îsteklilerin belli gün ve saatte Başmüdürlüğümüzde kurulu komisyona müracaatleri ilân olunur. (663) YAKINDA CARSO LOREDAN Gelciik Tersaneler Genel Mudürlüğünden: 1 Golcuk ın.^aat ışlerı ıçın 2 umumî inşaat, bır su veya rıhtım mşaatı bir yol ınşaatı yuksekmuhendısıne httyac vardır. 2 Ucret yevmıye ıle odenecekt'r. 3 T'teklı yuksek muhendısler mecburi hizmetler ni yapmış 4^ Taiıblenn lüzumlu vesikaları ile bırlıkte Müdürl jğumüze miıtraatler (279) HAREKET EDECEK VAPURLAR Vapuru 20 Ocak Cuma gunu SELÂNIK MARSILYA ve CENOVA için eş>a>i ü cariye alarak hareket edecektir Vapuru 20 Ocak Cuma günü VENEDİK \e TRIYESTE için eşyayi ticariye alarak hareket edecektir. Kapalı zarf usulile rıhtım in^aatı yaptırılacaktır YALOVA BELEDİYESİNDEN: MÜTERCİM DAKTİLO ARANIYOR Gajct ıyi tuıkçe bilcn İngiliz ve Fransız dıllerıne iyice vâkıf muterfim daktiloya ıhüyaç vardır. Talib olanlar 10 gün içınde hal tercümeleri ve istedikleri ücreti bildirmek şartile 2324 posta kutusu adresine müracaat etmeleri. I.EJ.T. Isletmeleri Memur ve Müsfahdemleri Yardım Cemiyeîinden: Cem'yetimiz nizamnamesinin on dördüncü maddesi gereğince her sene ccak ayının ilk tatıl gününde yapılması ıcab eden alelâde umumî heyet toplantısınm ıdare kurulunca görülen lüzum üzenne 4/2/950 cumaıtesı guiu saat 10 30 da Metro hanında altıncı katta pnrumen salonunda >ap:lmasına karar verilmiş olduğundan sandık azslarının sozu geçen gun ve saatte hazır bulunmaları rıca olujıur. ( 6 8 0 ) GUNDEM: Idare kurulunun senel'k raporu, Murakıblar raporunun okunması, Idare kurulunun ibrası Yeni ıdare kurulu seçımi, Üvelerın ıleri sürecekleri teklif ve isteklerin müzakeresi Yüksek inşaat mühendisi alınacak Türkive Demir ve Çelîk Fabrikaları Müessesesinden: Inîaat islsrindp tecrübesi buiunmak ve inşaat vüksek münendısı olmak şartile Müessespmize bir bakım şefi alınacaktır Istekhlenn asacjıda yazılı belgelerini bağlıyacakları dilekcelenle en geç 25 1/1950 tarihine kadar Muessesemize müracaatleri ılan olunur 1 Nüfus cüzdanı 2 Terhic tezkeresi 3 fVarsal hizmet belgesl 4 Diploma 1 Yalovada înonü caddesinde yaptırılacak rıhtım inşaatı tamamı keşfı 232282 45 lıradır. tşın ihaleye çıkarılan kısmı 132282 45 lırad:r. Ihale 20 ocak 950 cuma günü saat 14 te belediyede teşekkül etmış komıs\on 'arafından yapılacaktır. 2 Bu ışe aid evrak sunlardır: Mukavele, eksiltme, bakındırlık işleri genel ve hususî ve fenni şartr.amelerı. keşif hulâsasıle buna nr'ıteferrı d ğer evrak 1161 kurug mukabıknde beledıyeden alınacaktır. 3 Eksıltmeye iştirak etmek için tahblern 7864 13 lira muvakkat temınat yatırdığına dair makbuz ibraz etmesı ve 949 yılına a;d T caret Odasında kayıdlı bulunduğuna dair belgeyi hâmıl olma=:. eksiltme gününden tatıl günlerı harıc üç gün evvel vılâyet makamına müracaat ederek ehlıyet vesıkası alması ve yukanda 1 ÇT İ MA ILÂ N I 2 nci maddede yazılan evrakı görüp eksiltme şartnamesinde yazılı surette içtima edecek olan hissedaran heyeti urr.umiyes kayda göre kabul ettığ ne dair imzalaması ve hazırlayacağı tekŞirke! Fi':se;aranı Ticaret Kanununun 361 inci ve dahilî nizamnamesi lir zarflarını 20 ocak 950 cuma günü saat 13 e kadar beledıyedeki nin 2! uncü maddelenna tevfikan 22 Mart 1950 tarihine musadif Çar teşekkül etmis olan komisyona makbuz mukabılınde vermeleri şambrf gunü saat 10 da alelâde surette irtımaa davet edilmektedır. Alâ lâzımdır. KURULUŞU: 1928 Postada olacak gecikme kabul edilmez. kadanarın tarih ve vakti mezkurda Şirl V,in Istanbulda Galataâa Gü4 Komisyon ihaleyı yapıp yapmamakta serbesttir. (17830) enipostane a r k a s m d a Asirefendi Caddesi N o . 3 5 3 7 ven Hanındaki Merkez İdaresinde hasır bulunmaları rica olunur. RUZNAMEİ MtZAKERAT: Vâdesiz tasarruf l'evdiatına c r4.5 Idare meclisi raporu, ISTANBUL Vâdeli tasarruf Tevdiatına ^ 6 Murakıb ve hesab müfettişleri raporu, Faiz verir ve vadeli me\duat faizleıi avlık olarak ödenir. 1949 senesi hesablarının tasvibi ve idare azaları zimmetinin ibrası NIS LONDRA Nizamnamei dahıll mucibince tevziat, J Hususî idare vazıfesile istigal eden az?lar an her birinın ücretlerinın tayini zımnında meclise salâhiyet itası, dünyanln her Tdare meclisi azalarımn intıhabı, Murakıb ve he<=ab müfettislerınin intihabıle bunlann ücretlerinin Haydarpaşa mendireği içınde batık yelkenh seyrü sefere entarafina tsjini; gel teşkil ettığınden sah b. tarafından en kısa zamanda çıkarılrrası aksı takdırde Limanlar Kanunu gereğince çıkarılacağı ilân olunur. Diğer şirketlerde dahi aza bulunan idare meclisi azalarımn mezkur şiıketlerle cereyan edebılecek olan muamelâtın takıbi için sa(651) lâhiyet itası. Asaleten veyahud vekâleten yirmi hisse senedine malik bulunan TABLET her hissedar hejeti umjmiye içtimama ıştirsk etmek hakkını nizamnamei dahilî mucibince haizdir. Içtimaa ishrak edebilmek için hissedaran veyahud vekilleri haiz bulunduklarıhi^se senedlerini bir bankaya tevdı ettıklerini içtimadan en az bir hafta evvel isbat etmelidirler. Bu babda imlâ echlecek olan varaka ile numarah bir bordroyu hissedaran Şırket idaresinden veyahud Osmanlı Bankasından istihsal İngiliz Hava edebilirler. BA3LETTA Ekspres vapuru 18 Ocak saat 16 da limanımi7da bcklenmckte ve 21 Ocak saat 16 da PIRE BRENDÎZI VENEDTC ve TRIYESTE ıçın yolcu u csyayi ticarıve alarak hareket edecektir. Vapur. BRENDÎZI ve VENEDIK'e ROMA MİLÂNO PARIS ve LONDRA ck'p; es trcnlerıle avni saatte mu\ aîa'.ât eder 7 H F= la 1af«il^t ı^in Grl's ATıım'ıanc C? 'dcsi 15 No da 2 ncı krtt* ADR1AT1CA S.A. Di NA\ÎGAZIO\E Uraumi Accnlalığma mdi'acaat. Telefon1 44877 44878 İZMİR KASABA ve TEMDIDI DEMİRYOLU TÜRK ŞİRKETİ TURKIYE IMAR BANKASI SERMAYESİ 1.506.000 T.L. r jsianbul Liman Başkanlığmdan: VİKODİN İKSİİBÜK VB BH0N5İTİ KESfH Her azaya nama muharrer bir dühuliye varakası ita olunacaktır. İDARE MECLİSİ Hatlarile seyahat Bu gOn v* Htr « m t n ^ n j i r f ı Havt Yonarınt t f l uçak!ar Dofu m«mlekttlerm jeyaz dımlan, Güney Amcrtka'ntn vahşı rmanlan v# ingılteren n siilerl uzennden uçarak biitun dunya hav» 'olfanna Jİafmaktad'P. lngjlc«r«mn buyuk Ingıhz Hava Hattarı uzun tecrub«ltrln vt ttkimulun n vuksek mertcbcsme vıstl olmuslartfır. Tayyarelertn bıkrni ve kontrolu hirıkufade bır d'kkat ' t ıtina ıle yap>'naktadır. Uçaklıp t f i dtrayctf} jnjıliz pifotljrı taraflnda» sevk v ı dart edılm^kcedır S>zc konfodu bfr Myıhat ttmio « d t d t r v* her *trde ın^ınt halinc lelmış bır nezaketft Elektrik makinîsti ve hatçı alınacak Koearlı Pe'^ıyesinden: 1 Be'edıvem z elektrık santralı için 300 liralık aylık ücretli b;r makınıst ıle 250 lira aylık ücretl bir hatçı alınacaktır. 2 Talıblerin ehlıyetlerinı tesbit edici müsbit evraklarile bırj iıkte Beledıyemıze müracaatlen ilân olunur. (362) Istanbul Defterdarlığından: Kazanc vergisi ihtilâfından beyannamelı mükelleflerden ölü Ratıb Erer varısi ve oğlu Nejad Erer aleyhine 942 tarh yılı vergisi hakkında müttehaz 81/12/945 gün ve 1325 sayılı Temyiz Komısyonu kararınm bozulması talebıle idarî dava açılmıştır. 3546 sayılı kanuna tevfikan yapılmak is'înen tebl'ğat davalının gosterdiğı adreste bulunamaması yuzur.den netıcesız kalmıç ve ılânen tehlığat vamlmT;ı huîu"=it"3 Pa'njtay Ddrdüncâ Dava Daıresm.n 25/11,219 gun ve K ^J4D sayılı ılâmıle karar ver.lıniştır. Kejfıyet mezkur ara karanna ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 143 üncü maddesint tevfikan teblığ olunur. (881) BRITISH: AIRWAYS f.lıı BEA BOAC
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog