Bugünden 1930'a 5,476,064 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 18 Ocak 1950 Bankacılar arasında bir anket: Piyango sistemi bir nizama bağlanacak Baştarotft 1 inci sahifede îtalyan Ticaret Bankalarınrn mütılealannı göreceğiz ve bunlardan bir netice çıkarmağa çahşacağm. Cumhuriyet devrinin ilk miJlî bankası olan İş Bankasının Istanbul şubesinin genc müdürü Halis Kaynar bize bu mevzuda şunları soyledi: « Bilindiği gibi, 25 sene evvel, teşekkülünden itibaren İş Bankası 'küçük cari hesablara para ikramiyeleri vermeğe başlamış ve memlekette umumiyetle tasarrufun teşvıki İçin yaptığı gayretler arasında bu usulden de faydalanmışür. Tiirxiyede elde edilen bir çok mühim başarılar arasında, halk:n tasarrufa teşvik edümesini ve tasarruflarınm iktisadî hareketler yaratan bankalara tevdii ile memleket ekonomisine yarar bir şekle sokulrnasıru 'Ja Cumhuriyet devrine medyunJZMilli sermaye birliklerini bu suretle teşvik etmek hususunda hs'sb sahibleri arasında ikramiye tevziindem çok faydalar sağlandığı muhakkaktır. Bence, Bankaların mevduatı artt rmak için kullandıklan ikramiye usulü zararh değildir.» Halis Kaynar da, piyango kelimesinirı yanlış kullanıldığını, bankalardaki tatbıkatm ikramiye olduğunu söylüyor ve ikramiye (tevziıni içtimai ve ahlâkî bakımdan bir kumar addetmenin doğru olmadığım ileri sürerek şöyle diyor: < Yalnız ufak mikyasta başlayan ikramiye usulünün zamanla bugünkü bankalararası yarışma şeklıne girmesini müdafaa etmek biraz güçtür. Haddizatında teşvik edici b ; r usulü ifratlara vardırmanın şahsan aleyhindeyim. Bu bakımdan, hükumetin bu hususta nizamlayıcı tedbir almasını hiç şüphesiz, ancak memnuniyetle karşılamak kabildir. Bir buhran vukuunda tevd.at sahıblerinin taleblerini nasıl karşılayacağız sualine gelmce: tş Bankası sağlam bankacılığın emrettiği bütün teknik hesab ve ihtiyatları büyük bir hassasiyetle takib etmektedır. Bu bakımdan. halkm herhangi bir zaman taleblerini karşılayacak bir vaziyetted.r. Diğer bankaların da aynı teknik icablara göre hareket etmpkte bulunmaları pek tabi'dır. Bu itıbarla. •umumiyetie halkm bankalara gösterdiği. itimadın yerinde olduğunu söylemek kabildir.» * * * « 1 Banka Komerçiyale ttalyana Türkıye Filyalleri, piyango usulünü ne tatbik etmekte, ne de şimdilik, ilerisı ;çin tatbik etmek niyetindedirler. 2 İtalyada bu usul cari değildir. Esasen orada tatbik de edilemez, zira bu usul, İtalya bankalarının tâbı tutulduğu bankalararası karteline mugayırdır.* Garanti Bankasının İstanbul subesi suallerımizi aldı. Ankara merkezine bildirdi. Netice de bu hususta konuşmamayı tercih ettiklermı beyan ett ler. Esasında, Garanti Bankası da bu işte biraz tereddüd etmektedir. Temaslanmızdan edindiğimiz intıba, bu merkezdedir: Anketimiz burada bıtıyor. B z yazımıza son verırken, bu mevzu etrafmda bankaları ziyaretten ve bankacılığımızda gene bu bahiste yaptığımız temasların biı netıcesını çıkarmayı faydalı buiduk. Çünkü bütün temas ettiklerimiz, bu meselede çok hassas davrandılar. En ufak bir yanlıs anlamanın kendilerıne pahalıya mal olacağını, fazla ıleri gitmenin h:ç bir zaman doğru olamıyacağını belirttıler. Şimdi biz, bir kaç satırla, yazımızı bir neticeye bağlayalım: 1 Memleketim:zde faaliyet gösteren bütün eenebi bankalar, piyango usulünün aleyhmdedirler. Bunu bize ya doğrudan doğruya veya dolayısile izah ettiler 2 Millî bankalarımızın mümessillerinin çoğu da fıkrin aleyhindedırler. Yalnız İş Bankası sistemi fazlasile benimsemiş görünmektedır. 3 Hususî bankalara gelince: Bunlar bizatihî mevduatlarını küçük carî hesablardan temin ettikleri için sisteme taraftar görünmektedirler. İMEKTUPLARI OKUYUCU PRANOA KAÇAĞI ASILZADE SİLÂHŞOR filmlerinden •onra R E K S ' in 3 üncü müstesna şaheseri : Gözlerinize inanamıyacağmız Sinemacılık âleminin en büyük bir sanat mucizeâ Zulüm, işkence ve rstibdad altında inleyen bir rnilletin kahramanlık destanı. Sirkeci Gannı Yenikapıya nakletmeli Tepebaşında oturan R. Sulaktan aldığımız bir mektubda, İstanbul limanınm inşasma ve bu limanda ihtiyaclarımızı karşüayacak tesisatın yapılmasma teşebbüs edildiği bir zamanda gar mevzuuna da temas edilmesinin yerinde olduğu belirtilmekte ve fakat garın Ahırkapıya değil, Yenikapıya naklinin daha yerinde olacağına işaret edilerek, bu suretle elde edilecek faydalara temasla ezcümle şöyle denilmektedir: •B'r defa Yenikapı civannda yani Aksarayda bütun tesisat ve müştemilâtile birlikte büyük bir earm inşası icin pek müsaid genış ve boş sahalar mevcuddur. Burdan başka esasen inkişafa pek müsaid o!ar. bu semlte bu suretle az zamanda büyiık değişikükler sağlanabilecek ve Sirkccinin eski. kirli ve gajTİsıhhî otelleri yerine buralarda Msrmarava nazır güzel ve modern oteller ve lokallerin inşa edümcsinc imkân hssıl olacaktır. Esp="n Aksaray ve Fatih semtlerinde scr.iş ve muntazam caddc'.er açıldıktan sonra bu cadHeler kenarlarmda ve aralarındaki mahallelerde oldukça eüzcl ve modern binalar ve apartıman'.ar inşa edilmış ve edilecektir. Fakat elân bu semtte sıkıcı bir vazivet vsrdır. Bu sıkıcı vaziveti ilcıisi için olsun az çok hafifletecck tedbirleri gimdiden almak çok verinde olurdu ve bu tedbirler mevanında herhalde Sirkeci gsnnın Yenikapıya alınması ve esasen ekseri yerler^ yıkık ve bir harabe halinde duran buradaki sur kısmmı kaldırarak deniz kenarmdan eeçecck SirkcciAksarav bulvarmın inşası en başa gelebüır. İkma'.i ancak 45 sene sürebilecek bövle bir teşebbüse hattâ bu sene bile baş'.anabilirdi ve muhakkak başlavabilecek vaziyet ve kudretteyiz. Bu hu^usta hiç bir sey yapamadan ecçecck senelere acımamak kabil değildir.» BULMAC 1 2 3 4 5 M 09 KAFKAS KftHRAMANI Dâhi muharrir «Jules Vemer'in romanından sinemaya alman: AKIM TAMIROFF ( l l l l t t l h Al a la Baştarafı 1 inci sahifede cağmı söyliyerek, Hikmet Bayur imzalı Millet Partisi Meclia grupu a başkanlığına yazılan bir tezkereyi okuttu. Tezkerede Reşad Aydmh4 nın parti faaliyetini sabote etiği ifade edilerek inzıbat komisyonuna O D verilmesi derpiş edilmekteydi. Soldan s<Lğa: Reşad Aydınlı tarafından tMil1 Mıllı Mucadele tarih^mizde mületin Sesi» gazetesine yazılan mekhim bir rol oynıj'an ırmağımız. 2 Buyuk esas ve temel (ıkı keiime). 3 tub okundu. Bu mektubda Aydınlı mavi Muvaiakat etmiŞ bir hayvan yavrusu üç büyük parti başkanının nun çıkardığı seslerden. 4 Ağzın. örtülü yuvarlak bir masa etrafmda dan salya akarak bnune rast gelene memleket meselelerini halletmelesaldıran, eski harflerden binnin okurini isüyor ve bu şekilde bir benuşu. 5 Usulsuz ve cebren alman vergi, Gogüs (eski terıra). 6 Çevri yanat yapüğını zikrederek bunun hnce musabakada kazananlara hediye neşrini ripa ediyordu. ediîen meydana çıksr, «Ter!» İn ya Aydınlı plâğm dinlenmesini istedi rısı 7 Meşhur yarım adalardan. 8 Bunu müteakıb plâkların muhteAr.yet olarak kım^eje venlmemekdir Semiha hu>iı demşir; dvmyaya gelmemıze se viyatıru bildiren bilirkişi Ege, Seyfi Taşhanm raporları okun beo olanlardan birı. du. Gazetelerde neşrolunan bu raYukandan cşcaıua: 1 Yeni tesekknl eden bir islâm porun okunmasından sonra Osman hiıkÛTnetınin meşhur ?ehirlerind°n. 2 Bölükbaşı ve Fuad Arnanın sanık Mı:k«>mmel pa'.ti (iki kplımel. 3 Bir sıfatile alınan ifadelerine geçildi. hayvanın ya%Tusunun miii minl sekBu ifadelerde Aydınlının partiye llnde olanl. 4 Ter=i »skı harflerin el yazısı şekline verilen addır. hers^y girmesine hiç bir zaman taraftar ol cnun içine konur. 5 «Amon» un madıklan, bir yolunu bulup partinrkadası, b'r harfin okunuçu. 6 Vi lerine intisab eden Aydınhya kardalar böyledir, rinsani m yarı«i. 7 şı daima şüpheli bir vaziyet takınBayağı anane (iki kelim*). X K«r dıkları ve Aydınlının parti haysiysjınra o mübareği de gııç bulduk. yet divanma verilmesi için müraEvvelki bulmacanın halledibniş şekli caatte bulunduklan bildirilmekte idi. Okunan evraka bir diyeceği 1 2 3 4 5 6 7 R oiup olmadıjı soruıan Aydınlı cevaben: «Sesimi tesbit eden plâğın dinlenmesini isterim» dedL Yargıcın sualleri tn • • 1 1 I « T •| • 8 Aydınlınm tahliye talebi reddedildi umumiye dinlemezse, kün dinliyecek?» Saveı ile avukat arasında tartısma Avukat Nihad Akpınar söz alarak tahkikat evrakile plâklarm suretinin kendilerine verilmesini istediğini adalet tarihinde eşine rastlanmıyan bir red cevabı verildiğini kaydettikten sonra, bir priz takılmak suretile diktafonun pekâlâ mahkemede dinlenebileceğini söyledi. Bu sırada savcı ile avukat arasmda bir tartışma oldu. Savcı ihzari tahkikatın gizli olduğunu, evrak mündericatmdan hiç bir surst verilmiyeceğini soyleyince, Akpınar tahkikat bittikten sonra plâk suretini istediklerini, kaldı ki, belki de savcılık hakkında o zaman takibat açılmasını istiyeceklerini belirtti. Aydınlı biraz evvelki sözlerird tekrarhyarak plâğın mahkemeda dinlenmesini istem^diklerini, ancak sesi tesbit eden diktafonun doğrudan doğruya dinlenmesini arzu ettiklerini kaydetti. Tahliye talebl Bu arada müdafi avukat raahkemeye bir dilekçe vererek milli emniyet teşkilâtırun kuruluş ve kadrolan hakkında bir kanunun mevcud olup obnadığını, sa\xının eğer biliyorsa söylemesini. bilmiyorsa alâkalı mercilerden tahkikini, çünkü iddiaya göre, ihbarın bu mercie yapıldığımn kabul edildiğini söyledi. Müvekkilinin tevkifine gidildiği sırada kaçması ihtimali ve sorgusunun yapılmamış olrrtası hali ileri sürüldüğünü. bugün ise sorgunun yapıldığını, müvekkilinin evli olup tanınmış bir lrimse bulunduğundan kaçma ihtimalinin de mevzuu bahis olamıyacağını, bu bakımdan bihakkın tahliyesine veya kefaletle tahliyesine karar verilmesini istedL Savcı ile Aydınlı arasında Mütaleası sorulan savcı, millî emniyet hizmetinin teşkilât ve kadrosu hakkında bugün bir kanun bulunmadığını, fakat Başbakanlığa bağlı olduğu, Başbakanlıkla ilgili mevzuatta bu teşkilâtm açıkça gösterildiğini izahla sanığm tutukluluk halinin devam etmesini istediği sırada, Reşad Aydınlı savcıya hitaben: Allahtan kork!» diye bağırdı. Savcı: •Mahkeme âdabma riayetkâr olunuzU cevabmı verdi. Müdahil vekilin sözleri Müdahil vekiii Nureddin Ardıçoğlu, Reşad Aydınlının beraet etmesile, mahkum olmasınrn kendilerince bir farkı olmadığım, çünkü efkârı umumiyenin Reşad Aydınlıyı ahlâkan mahkum ettiğini, ölmüs ^ir insanm üzerine yüriimek istemediklerini tebarüz ettirerek: «Kendisi bir akre'D gibi intihar etmiştir» dedi ve masum olan müvekkilleri hakkında gerek Başbakana, gerek D.P. ve milli emniyet başkanlarma yaptığı ihbarlarda ağır suç isnad eden böyle bir insanın tahliye edildiğinde kaçabileceğini, hattâ memleket haricine kaçabileceğini, bu ibakımdan mevkufiyet halinin devamına karar verilmesini istedi. Bundan sonra. Aydınlı, tahliye edip etmemek kararmı hâkimin verebileoeğini. ancak Nureddin Ardıçoğluya cevab vermek istediğini belirterek: «Henüz sanık mevkünd'î>im. Mahkum değilim. Adalet hükmünü verecektir» dedi. Efkârı umumiyede ahlâkan mahkum olduğunu söyliyen Ardıçoğluna, kendisinin efkârı umumiyeyi temsil edemiyeceğini ve kaçmak küçüklüğünü asla göstermiyeceğini kaydererek bir inkılâb çocuğu olduğunu söyledi. Karar Duruşmaya on dakika ara verildikten sonra yargıç ara kararını tebliğ etti. Bu karara göre. Millî Emniyet Başkanı Naci Berker, şahid olarak dinlenecek, suret olan evrak ve vesikalarm ash mahkemeye tevdi edilecek, diktafonun dinlenmesine imkân olup olmadığı hakkında inceleme yapılıp, imkân olduğu takdirde gelecek celsede dinlenecekür. Gene karara göre Reşad Aydınlınm mevkufiyet hali devam etmektedir. Gelecek duruşma 2311950 saat 14,30 a bırakılmıştır. •IV • 1 1 Vkim Tamirof Llizabeth Allan'ın yarattığı (The Bandit ar.d the Lady) Kanh mücadeleler Korkunç çarpışmalar, tüyler ürpertici hazin sahneler. İO.OOfl lcrce cengâverin iştirakile busiinc kadar hiç bir filmde benzeri eorülmemiş büyük mejdan muharcbelcri ve süvari hııcumları. Bugün Matinelerden İtibaren 3 Sincmada NİEİKİAİHİEİT AİDİAİLTEİSR İZ S|A|BİA|N|»|C|U 1 İLİAMİÜİNİAİL AİYİ I İKİTSİEİL TİA|KİA|TİB|T|( ÖLÜM •İRJLFHJKİBIÇ Yarpc, Aydınhva Miüi Emniyet Baçkanı Ndci Berkerin bu mevzu hakkında Başbakana yazdıgı mektubla kendisinin dün mahkemede verdiği ifade arasında çok büyük mubavenet bulunduğunu hatırlatarak ne diyeceğini sordu. Avdınh: «Aradaki mubaycnet. plâk dinlenince anlaşılacakür.» cevabını verdi. Yargıc Siz Başbakanla konuştunuz mu? Plâk zaptını teşkil eden muhavereler »ranızda Reçti mi? Esas tibarile bövle bir muhavere geçti. Fakat avnen eeçip geçmediğini plâğı dinledikten sonra söyliyebi'.irim. Plâğı mutlaka dinlemek istiyoruz. Zira lehimizde olan kısımları vardır. Yarffic Plâkların mahkeme huzurunda dinlenmesi teknik bakımdan mümkün değilmiş diyorlar. Ceiâl Bavar ve tr.önünün öldürülm?si hakkında Naci Beyle birsey konuştunuz mu? Naâ Beyle böyle birşey konuşmadım. Naci Bey valîn mı söylüyor? Hayır. yalan söylüvor. demivorum. Anlatışında sakatlık var diyorvım. Nitekim Naci Berkerin beyanile plâkların muhteviyatı arasında da farldar ve mübayenet vardır. Bu plâklan dinlemeden hiç bir şey sövliyemiyeceğim. Bu konuşmanız sıras:nda Inönü ve Celâl Bavarı bertaraf etmek lâzımdır. tarzuıda bir şey nakletüniz mi? «Bertaraf» kelimesi heyeü umumiye içerisinde bir kc'imedir. Plâklan dinlemeden arzedemiyeceğim. Bu sırada «Sz alan sanık vekiii plâkların mahkemede dinlenmefinden çekinilir bir vaziyet ahndığını bildirerek plâ'dann mutiaka dinlenmesini istedi. Aydınlı tekrar söz aldı. Radyo Evinde müteaddid defalar bu pîâkların dinlendiğini bu itibarla bütün dünyanın, efkârı umumiyenin ve Türk basınının bu plâğı Radyo Evınde dinlivebileceğini ifade ederek talebinde ısrar etti. Savcmın mütaleası Savcı yardımcısı Hayri Mumcuoğlu da: «Teknik bakımdan plâk!araı mahkemede dinlenmesine imkân yoktur. Mahkeme karar verdiği takdirde Ankara Radyosunda dinlenebilir. Sanık mevkuftur. Mahkeme dışındaki keşfe iştirak edemez. Müdafi Radyo Evine eidip dinliyebilir.» di>in:e, Aydınlı Yargıca hitaben şunlan söyledi: «İş^al ettiğiniz makam Allaha en yakm makamdır. İşin ehemmiyeti vardır. Bu plâğı ben dinlemezsem, Türk matbuatı dinlemezse. efkârı İngilizce Orijinal ingilizce Orijinal Türkçesi 4 Kat'î neticenin bu ay :çeKopyası Kopyası risinde Ankarada toplanması İstanbul İstanbul Beyoğlu beklenen Bankalararası komiÇemberlitaş'ta tede memleket lehine halledilYıldız'da Marmara'da mesini bütün bankalarımız ve bankaeılarımız arzu etmekteLÜTFEN DİKKAT : dırler. Hepsi de buna göre ha Hamam sokağı sâkinlerinin Beyoğlu cl» ci Noteri huzurunda çekilecek olan büyük reket edeceklerini bize bild rdileği ve zengin piyangomuza aid bu hafta biletlcrle beradıler. Yalnız şu nokta barizdir her parasız verilecek 3 numaralı kupon ile fırtına ve ki, piyango usulü kaldırılmasa Göztepcde. Ycniyol semtinin kar yüzünden filmlerimizi göremeyenlerin arzularmı bile. ona yeni b:r düzgün şekil Hamam sokaâında oturan vatandaşyerine getirmek gayesile 1 veya 2 ci kupon yerine vermeği bütün bankalarımız is larımız kendı sokaklarmın bakımmuteber olmak üzere ihdas ettiğimiz yarcımcı temektedır. sızlığmdan şıkâvette bulunmaktawmmm^^m^mm^m^ kııponu sak'ayınız. mtmm^^mm^^^^ dırlar. Mahallchlcr soVsjjm duruFethi PİRİNÇÇİOĞLU munu i^ah edcrek alâkahların nazarı dikkatıni bu hususa çekmck MiUi Fılm Sanayiimizin cn büyük muvaffakıyeti Denizcilik Bahisleri: maksadıle şunları söylcmektedirler: Ziraat Bankasının yeni Istanbul şubesi Müdürü Nacı Ortaç, «Bu «"ksk. Göîtepe ve civarınm suallerımizi nazikâne cevablançn kalab.ılık sokHklarmdan birini Rejisör: Sami Ayanoğlu Müzik: Şefik Gürmeriç teşkil edor. Tanzirrtat sokağını, dırarak b:ze şunları söyledi: Santral sokağile birleştiren bu yol. « Bu ış Ankarada, Merkez O>nıyanlar: TAL4JT ARTEMEL NEZlHE BECERIKLt cok bakımsızdır. Gec^'.eyin bu yoBankasında teşekkül eden bir KADRİ ÖGELKtAN HULÎ'Sİ KENT>rEN EŞREF (îkinci sahifeden devam) lu kazasız seçemczsiniz. Gündüzlekomisyonda görüşülmektedir. Bu VURAL vc ÇOBAN MEHMET Böyle olduğunu ispat etmek için ri yağmurlu. karh. donlu havaîarkamisyonun ekseriyetle veya Saıkılar: MEFHARFT YILDIRIM KEMAL GÜRSES vc bu gemilerin kusurlarını hulâsa da ise umumiyetie oradan gccmek ittifakla vereceğı karara göre, MUSTAFA ÇAĞLAR ve 50 kişilik GÜRMERİÇ Koıo Hcycti. edelirn: bir me.=eledir. Küçuk çocukîann bankamız da bu sahadaki tarz v© 1 Tonajlanna nisbetle az yol çok dpfa yolun tam oılasında, keGördüğü müstcsna rağbet ve umumî istck üzcrir.e hareketini tanzim edecektir. cu ve çok az yük, narında açılrruş, fakat kar dolsvıBugün tatbık edilmekte olarj BUGÜNDEN C A D V SİNEMASINDA 2 Az yük aldıklan için yalnız sile göıünmiven çukur'ara düşup P'yango usulünün memleketiİTİBAREN y A K K 2 nci ve son hsftası Iznıir hattında işliyebilirler; ica yaralandıklan gorülmektedir. Bir mizde oldukça eski bir tarihi bmda Karadenizde kârlı postalar yol ancak bu kadar bakımsız olaGurur ve iftiharla seyredilecek bu yerli filmi siz de görünüz. vardır; fakat, bugünkü şekil, di yapamazlar. bilir. Alâkadarlann Hamam sokayebilirim ki, eskiden tatbik oluM^Hİ^H^IHMHİ^H^H^ HALİL KÂMTL FİLM m 3 Gladora tertibatsız yalnız ğını biran evvel tamir ettirmek nan sistemm bozulmuş şeklidır. ikişer ambarlan olduğu için yük yolunu tutmaları hem bu sokak. Eskiden yalnız bir para ikramiBugün Matinelerden itibaren istifi, tahmil ve tahliye bakımların hem de cıvar semtlerin sakinlerini yesi verilmek suretile iktifa edi dan Adana ve İstanbuldan çok zayıf çok sevındirecektir.» lirdi. Halbuki bugün, ev, arsa durumdadırlar. gibi şeylerın verilmesi, son se4 Fazla mazut yaktıkları için nelerde teşekkül eden bankalarekonomik değildirler. Bu gemilerin 2 fevkallde film birdcn la başlar. Piyangonun bu şek 16 saatlik gidip Bugün matinelerden itibaren gelme bir İzmir lini doğru bulmamaktayım. Cün seferinde mazut sarfiyatı asgarî kü bugünkü piyango şekli, ban125 ton olacağına göre. yalnız makaîar arasında bir yarış halini (SİNEMACILAR KRALI) zut masrafı 27.000 lira tutacaktır. almıştır. Bu husus bilhassa, banSİNEMASINDA ,( T ü r k ç e ) ^ Siislü ve şık gemiler kalardaki paranm mahiyetini «RED SKELTON. rolümi konuşan ve dublajı idare eden: Hulâsa, Ansaldonun yaptığı geMevsimin iki muazzam yükseltmeğe âmil olmakta ve miler çok lüks ve çok zarif oiacaF E R D İ T A Y F U R avantür fılmi biıden. mevduat sahibleri de, her gün ğma şüphe yoktur. Zaten AnsaldoA T L A S Sinemasında büyük muvaffakıvotler kazanan 1 İntikam Kuışunları daha cazib bir teklifle karşıla nun, ticarî kıymet, fazla mazut ( PANHANDLE ) şacağı ümidile, mevduatmm sarfiyatı gibi büyük teknik kusurâkıbetini düşünmekten ziyade, lan lüks ve zarafetle örtmek, yani piyangodan bir şey elde etmek bir nevi göz boyamak için gemilepesinde koşmaktadır.» RONALD COLMAN PEGGY CUMMİNGS. rin dahilî tezjinatma, tefrişatina fevkalâde ehemmiyet vereceğine *** şüphe yoktur. Kitekim Ansaldo Türk Ticaret Bankasının ts ferkânının oradaki heyetimizden tanbul Müdürü Hayri Gönen su yüksek mühendis Bahaddin Elgiallerımize ayrı ayrı cevab vere ze söylediklerine ve onun da bana Şaheserler haftası scnonin 2 büyük filmi birden rek, sistemm faydalı tarafını ıfade ettiğine göre, gemileri gayet göyle izah etti: lüks ve zarif bir surette döşemek çalışan « Sistemin faydalı tarafı. azmindedirler. Ansaldoda halkı tasarrufa teşvik etmek ve bir gemi tezj'inat mimarı: MERLE OBERON LA\VRENCE OLİVIER kendilerinde bulunan paraların Gözyaşları ile seyredeceğiniz «Emil Brote'nin bütün Göreceksiniz: öyle zarif salonbankalara yatırılması suretile dillere çe\Tİlmiş ölmez eseri. lar ve kamaralar yapacasız, bunticarî, iktisadî ve hattâ içtimaî ları öyle bü>ük bir zevki selimle sahalarda kullanılabilmesini sağ döşeyec*ğiz ki şaşıp kalacaksınız» lamaktır. diyormuş. ( T Ü S K Ç I ) , Tasarruf sahiblerinin paralaBunda hiç şüphemiz yoktur. Çün GÂRY COOPER DAVİD N^TEN ' in rını bankalara yatırmalarından yarattıkları büyük aşk. macera ve kahramanhk şaheseri. dolayı şahıslarma hiç bir zarar kü İtalyanlar sanatkâr mıllettırler muhtemel değildir. Bankaların Güzel sanatlarda çok ileridirler. Nıtekim, harbden evvel yaptıklan bu piyangoları tertib etmekle bir BUGÜN Saturnia ve Oceania adlı İtal>an miktar masraf ihtiyar etmeleri, gemılerinden biri Istaiîbula geldiği zararh telâkki edılebilirse de. zaman, birinci m? 'ki salcnundaki mevduatm ve dolayısile bankaAmerikan barınm önünü baştan aların iş hacimlerinin artması bu şağı hakikî yılan derisile kapladıkMatinelerden itibaren: Senenin en bü>ük ve zengin 2 filmi birden mevzuu bahis masraiı bir zarar Isnnı görerek bu fazla lükse hayDünün... Bugünün... Yarının ve daha bir çok yarınların telâkki ettirmiyebilir. unutamıyacağı emsalsiz film. Oynıyanlar: Rod Cameron ret etmiştim. Sistemin iktisadî zaran olmaCathy DowansReed Hadley Bu iübarla yeni eemilerin göz dığı gibi, içtimaî ve ahlâkî zaKardeşinin öcünü almak için alıcı ve yüksek bir evk'e süslenmış ran da yoktur. Çünkü bir kumar tek başına kanun kaçağı ve ve iüks tezyinatlı, zârif dekorasyon telâkki edilemez. Tasarruf sakumarbazlar çetesile çarpışan. lu olacağı muhakkaktır. Fakat uBas Rollerde: GARY COOPER PAtXETTE GODDARD hibinin bankaya tevdi ettiği paKan, intikam, ateşi ve kahnutmamak lâzımdır ki bunlar SaDünya çapmda bir sanat zaferi... Sinema âleminin en kudretli ra, piyango çıksın veya çıkmaramanlık destanlan üzerine varona yatı değildirler ve yolcudâhi rejisör: CECİL B. DE MİLLE'in 5 senede 5 müyon sın daima kendisine, hattâ fa yük gemilerinin hakikî kıymetleri, yükselen zafer âbidesi. dolara yarattığı şaheser. izile beraber, ödenir.» Bu müstesna programa dekorasvon zarafeti ve lüks mobilBu zengin ve muhteşem programa ilâveten: Hayri Gönen, tatbik edilen bu va ile ölçülemez. Bu gemilerde ailâ\eten : günkü sisteme temasla şöyle de ranan vasıflar. ticarî kıymetleridir: 2 KANLI PENÇE vam ediyor: Oynıyanlar: Bonita Granville az masrafla çok kazanc temin et" Son senelerde bankalarm meleridir. Tonajlanna nisbetie az Morgan Conwey muhtelif şekillerde tertiblediği yolcu (bilhassa en fazla kâr getiOynayanlar: ROBERT LOWERY PHYLLİS BROOKS Üstüste birbirini takib eden piyangolar normal hududları aş ren birinci mevki yolcusu azdır) Baştanbaşa heyecan ve muazzam macera filmi BHHHI cinayetler... B H I mış bulunduğundan buna bir şe taşıyacak, pek az yük alacak, fazia kil verilmesi çok isabetli olur..» mazut sarfedecek olan bu gemile*** rin ticari kıymetleri azdır; rantabl değildirler. Türk Ticaret Bankasından Sayın okuyucularımm bu sösonra İtalyan Tıcaret Bankasmı En muazzam ve korkunç maceralarla en müthiş ve harikulâde mevzuu ile herkesi şaşırtacak ve (Bsnka Komerç:yale İtalyana^ zümüze balmumu yapıştırmalarını heyecandan heye C ana götürecek bir şaheser. ziyaret ettık. Bankanın İstanbul rıca ederiz. O süslü ve yüzme haDırektörü Dott Leonida Ganzi vuzlu, zarif döşemeli gemiler gözno, suallerımizi nazikâne cevab lerimizi kamaştıracak; fakat meselandırdı. Meselenın çok hassa? lâ İstanbul ile Adana vapurları giolduğunu. fazla bir şey söyle bi kârlı olmıyacakları için göz kamenin bir çok bakımlardan doğ maştıncı guzellikleri bir hayli pa(Coroner Creek) ru olamıyacağını bıldırdı. Netı halıya mal olacaktır. Tıpkı çok süslü, çok bovalı, çok cazib. fakat pek RENKIİ VE ORtJİNAL KOPyASI: Başlıca yaraücılan: cede bankadan su şekilde bir «demeç» aldık: j az is gören lüks kadmlar gibi. RANDOLPH SÇOTT MARGERİTTE CHAPMAN ABİDİN DAVEK Simlen Olcan eşi. Melck Nur Olcan, Daım Olcan. Erdem Epengınin babaları; Gpneral İzzet I;ıkın ağabey! Emckli Piyadc Albayı ÖMER LÛTFİ OLCAN (Lutfi Girid) 17 ocak 950 salı sabahı Hakkın rahnıetıne ka\uşmu?tur. Cenazesi İS ocak 950 çarşamba gımu Bomontı Arpasuyu •;o.Kagı 15 No. lı evınden kaldırılarak Tesvık;>e crmıınde ocle nanıazını mutcakıb Fcnkoydeki aılp kabristanına dcfnedılecektır. Allah rahmet eylesm. | ^; •%. :£ Zenith saaüeri fabı knsının Tarkiye mume^'.Iıöınin airekioıü Ansaldo'ya yaptırılan gemilerin kusurları ER E Y D ANI Mr. EDOUARD DİLMAÇ t ın vefrt ettığı Ire^uıle bldırılır. O naze merasımı 19 ncak per=embe punu | saat 11 de Taksım Fran^ız Konsolosluğu I srka«ında Hoviuı Vo^krpfcran Ermenl Kaîohk kılisesınde \ apılacaktır. TODORİ ETNOPULOS Tahın fsbrıkası sahibi vefat etmiştir. Cenaze nı«rasimı Taksun Ayı& Trısda Rum ortodok« kilisesinde persembe gunu sant 1430 da ıcra ediîecektır. pul e$i* Eînopulos. oğlu: İspiro Ttnopulo^ ve d:ğer skrabaları TEŞEKKÜR t/mitteki çıftliğinde Içleri İle uğraşırken bir kaza neticesirde ba;ını çar. psmk hastalanıp yüzde bir umıdte yapılan amelıyattan sonra vefat eden. Mu'ir Fuad paşanın oğlj, Moralızade All beyin damadı ve Bayan Neyire TugsMn e{i rahmetlı bay Islâm Tuga> ın hKstabğma teshi» kman Dr. Meh. med Kâmıl ve diğer doktorlar. Hastanede zijaretıne. cenazesi ne lutfen teşnf eden. bi.lerı taziye ve teselli eden muhterem akr?ba ve dostlarımıza en clerın sa>gı ve teşekkürlerteü a n eylerim. Ejl Neyire Tugay * * * Eşim Nihal Ydndelin zatülcenb hasta 'leım İlk muayencsinde teşhis ederck tedavl eden ve kızım Gulsen Yondelm hastalıSınm müzmin apandı«it oîduğunu teşhis eden bılgill ve kıymetli dahiliye mutehassısı Doktor Zülfü Sami Ozgene kızıına Gumuşsuyu Cerrahl KUmğinde yaptığı temiz amell. yptıle bu derdinden kurtaran hazik ve nazık Operator Bay Hazım Bumine, eşim ve kızım Gumuşsuyu Cerrahî Klinığmde tedavi edildiklerl müddet lçindc muffik alâkasını esirRemiyen klinlk sshıbi Doktor B»yan Suad ve klinik Mudarü Doktor Dilâver Çakmur, Dok. tor Bay Solana ve irtırablarını tahfife çahsan hemşire ve hastabakıcılanna teşekkur'.erimin iblâğını «ayın gazete. nizden rica ederım. Gümriik Komisyoncularından ALEMDAR ve MİLLÎ'de rDEBRELİ ALKAZAR HASANİ 2 1 ANA IZTIRABI H. Kadıköy " H A L E „ de 1 | ÖLMEYEN AŞK FİLİPİN ARSLANI Zekii Yöndel BORSA 17 Ocak 1950 Açıüj Kapanıı 1 Sterlin 7.90^0 7.91. 100 Dolar 280.50 280.50 100 Fransız frangı 0.80 0.80 100 Liret 0.U.128 0.U.12S 100 İsviçre rangı 64 03 64.03 100 Florin 73.68.40 73.68.40 100 Belçıka trang] 5 60 S.60 100 Drahml 0.01.876 0.01J76 100 Çekosiovak Kur. 100 İsveç Kur. 54.12.50 54.12.50 100 Eskudes 9.73.90 9.73J0 Kıbrıs plebisti hâdisesini Sovyet Rusya hazırlamış! Baştarafı. 1 inci sahifede 2 Kıbnsm Yunanistana ilhakını tasvib eder bir tav\r takmarak Sfunanistanda yeniden taraftar toplamağa çalışmak ve bilhassa Yunan hâlkını hükumeüne karşı cephe ahnağa sevketmek. Hatıriar da olduğu gibi Yunan hükumet adamıan, Kıbrıs kiüsesi tarafından Cİrişilmiş olan ilhak hareketini tasvib etmediklerini söylemişlerdir. 3 Akdenizde İngilterenin durum\ınu zayıflatmak, bu memleketi Yunan menfaatlerine aykın hareket ediyonnuş gibi göstererek onu Yunanistanla Türkiye karşı suıda müşkiil bir durumda btrakmak. Kıbnstaki plebisitte komünistlerin başvurmakta olduklan propaganda tabiyelen bu iddialan teyid eder mahiyette görulmektedir. Bunlar, Rusyanm, «damn Yunanistana ilhakını tasvib ettiğini ve bu hareketi destekleyeceğini söylemek tedirler. Moskovadald ortodok» patriği Aleksis'in yakında İakettderiyede yapılacağı bildirilen ortodok» kiliseleritoplanüsile meşgul olması, oraya tyt delege göndermeğe kalkışmaa Sovyetlerin Yakm ve Orta doğuda ortodokslar arasında genış bir propagandaya girişmiş olduklarıru göstermektedir. Diğer tafaftan Lsraeldeki Sovyet temsilcileri de Çarbk Rusyasınm malı olan kiliseieri ele eeçirmek ve burada da Moskovaya taraftar bir gınıp teşkil etmek için gayret sarfçtınektedirler. Kremlin'İB bütün bu hareketleri, Büyük şair Yahya Kemalin rahatsızlığı Büyük Şair Yahya Kemal Beyath, bir müddettenberi hafif bir kan zafiyetinden rahatsız bulunuyordu. Kıytnetli Şairin bu rahatsızhğı ile yakinen alâkalanan Vali ve Beledij'e Başkanı Dr. Fahreddin Kerim Gökay ile Cerrahpaşa hastanesi Başhekimi Esad Durusoy, yapılacak kan tahlil ve muayenelerinin daha muntazam ve sıhhatli olabilmesi için, kendisinden bir müddet hastanede istirahat ricasında bulunmuşlardır. Yahya Kemal de bunu kabul ederek hastaneye yatmıştır. Bir adam a y n l m a k istiyen kansını bıçakladı Aksarayda oturan Mehmed Gemicl »dında bir «eyyar satıcı evvelki gün geçimslzlik yüzünden aleyhinde bosanma davaıı açan karısı Hasibeyl Ankara caddeslnde yolunu kesereS döğmeğe bajlamıştır. Asabi kcca burrunla da hırsını alamamış, uzerinde taşıdığı bıçağım çekerek genç karı. ı ı m vüeudünün muhtelit yerlerinden agır surette yaralamıştır. Etraftan yetişenlerin yardımlarile kocanın savurduğu bıçak darhelerinden ölüm halln» de kurtarılan Hasibe Hasekl hastane»ine kaldırılnııs, Mehmecl Gemicl SaveılıÜa teslim edilmiştir. AZAK ve TURAN Sinemalarında 1 MAĞLÛB EDİLMİYENLER (Türkçe) Esham ve Tahvilât % 7 faizli tabriller Aiıı Satif Sıvas ErzuruiB 1 Sıvas . Erzurum27 1941 Demiryolu J 1941 Demiryolu II 1941 Demiryohı m Milll Müdafa» i Mıll! Mudaiaa II MİİU Müdafa» m MilU liüdafaa IV Kalkınma UUkrazı I Kalkınma II Kalkınma III 1940 Demiryohl IV 1948 Tahvlli I 1948 Tahvill n 4 1/3 faizli 1949 21.90 20.75 20.65 21.60 21.20 21. 21.55 22 05 20.60 97.20 97 50 97. 96.50 97.10 97. 97.35 21.90 20.75 20.65 21.60 21.20 21. 21.55 22.05 20.60 97.20 97.50 87. 96.50 97 10 97 97 35 2 ÖLÜM KORKUSU % 6 faizli istikrazlar BU AKŞAM İ P E K SİNEMASINDA Demir şilepi bir motörii kurtardı Şıle limanına bağlı, K&zım kaptan iöarosindekl 71 rüsum torüuk cTJlusuo rnotbrunün makinesi boıulmu? ve motnr Boâazda kalmıjtır. tmdad lsaretinl iO'en Demir «ılepi, motörii yedeğin© alarak Biivükdereye getirmiştir. % 5 faizli ikramiyeliler 22 50 22.50 21.00 21.00 20.75 20.75 102.50 102.50 96 75 96 75 44 55 41. 41.90 5465 621 44 65 41.10 42. S4.75 ^30^ VAHSİ İNTİKAM 1933 Erganl 2 1938 İkramıyell Mill! Müdafa» 1 Demiryolu IV Demiryolu V Reşad Gulden Cumhurlytt Ingiliz Külçe Sarraflarda altın fiatı Yunan iç harbinin sona sükuna kavuşan Yakındoğuda ortodoks kiîiselerinden istifade ederek yeni kanşıklık bölgeleri ya« ratmağa çalışüğım ispat e t m e k t * dir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog