Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

18 Ocafc 1950 tKTİBASLAR: * stanbulda, hattâ Türkiyede me ken buhranı vardır. Bu, harb« Baştaraft 1 inci sahifede mesinde de Üniversiteli arkadaşden sonra İngiltere ve Alman» muşrur. Raporda ezcümle şöyle de ların y^kın alâkası, bu teşekküiü Yazan: Orhan Veli Kamk nilmektedir: beynclmilel mevzularda da söz sa yada bir kısıtn insanların evsiz Bastnrafı 1 inci sahifede «Muhtar Üniversite Taîebe Bir hibi bir hale t»etirmiştir. Muhitiriz mış oldukları gibi bizde de yer.»il Ankarada, Küçük Tiyatroda, çağ• Baştarafı 1 inci sahifede bu grupun Halk Partisi içindeki ni reddettiği gibi, Kızü Çinin sanaParis 17 (A.P.) Başbakan üği üçüncü faaliyet yıhnı tamam de hususî bir alâka i!e karşılanan I yurdsuz vatandaşların sokakta kaldaş Fransız yazarlarından AnouilhM, Bidault, bugün Mecliste ver ra geçildiğinden bile bahsedilmis, rolü muhalefeti yok etmek mak yüeştirilmesi işinde Moskovanın un Antigone adlı eserile Moliere lamış bulunuyor. Bu?ünkü toplan federasyonun çok ya.çın bir gele mış oldukları manasına gclcn bi tir. sadile girişilen baskı ve şiddet başrolü oynamak hususundaH arcekte daha şümjllenmesi ve mubuhran değildir. Bu bıılıran her ne dığı demecde eski Genelkurmay den Scapin'üı Dolablan oynanıyor. tı ile dördüncü faaliyet yılına giBaşbakan Yardımcısı Nîhad Eri politikasmı tenkid ve tadil et zularına da karşı gelmiştir. Başkanı Revers'in iki veya üç recek olan Birliğimizin Üniversite hitten merkeze doğru yeni talebö sebeble olursa olsun bir meşket vaktile Moskova ile Pekin arastnda uçunıro Şimdilik, ne eserler üzerinde dudevlet hesabına çalışan ve evvel min Kayseri nutku bu yüzden bir mek gibi ise, o halde camiasına daha faydalı olmasım birliklerinden federasyona dosru arayan kimsenin kolayca ev bııla« çok çevrelerde: «Pişmiş aşa su bu grupun başında görülenler Times gazetesinin Washington racağız, ne de oynanışîar üzerinde. işlijen mekanizmasile örnek teş^k maması ve fazla para ödemeye mecce hüküm giymiş bir casusla rtatmak» tesiri uyandırmışor. Bu neden şimdi o zamanki hüku muhabirine göre, Moskova müzake Başka bir noktaya dokunmak LS ve kaydettiği ilerlemeleri devam külü olması bekîenebüir.» bur kalıııası manasına bir bııhran«| müessif münasebetlerinden doettirmesini dileriz. Memleketimizin münasebetle Adnan Menderes ya metçe düşünülen ağır hataları releri sonunda Rusya ile Kızıl Çin tiyoruz. Raporda bundan sonra, İstanbul du.. ki bu da birincisinden pek halayı vazifesinden uzaklaştırıldıHer iki eserden de parçalar çıka en köklü kültür müessesesi İsLanrınki Zaferde bir makale neşrede benimsemekte bu kadar tehalük arasmda büyük bir uçurum »çılmatbuatmın genclik meselelerine fif değildir. ğını söylemiştir. cektir. Menderesin yazısını aynen gösteriyorlar? O zamanki hüku mıştır. Muhabir, Stalin Ue Mao Ts« rılmış. Antiş»one'dan çıkarıîan par bul Üniversitesinin münev\er ve karşı gosterdiği slâkaya teşckkür Bunun sebebleri vardır: Birincis General Revers'ten başka çalar açık saçık görüldüğü için çı milliyetçi 15 bin talebesini temsil bildiriyorum: meti bir dereceye kadar mazuı Tsung'un bir çok noktelarda anlaşedilmektedır. on yıldanberi kiraların donmuş Fransarun Tunustaki eski temsilkarılmış olacak; Moliere"in eserin durumundaki Birliğüniz bugün oD. P. nin 7 ocak toplantısı mümkündür. Çünkü maya varamadıklannı ve Rus Çin ' Orhan Arımanın Birliğin yıllık ması ve kiracıların aylıklarını vercisi General Mast hakkında iza münasebetile yayınladığı beyan görmek onlar ömürlerini tek parti içinde münasebetlerinin bozulduğunu kay den çıkanlanlarsa, eserde adliyeye görüşlerindeki istikrar ve Ünivcr faaliyeti etrafmds okuduğu raporu dikçe işgal ettikleri yerden çıkanlahat veriimesini isteyen basın nameye hâkim olan ruh ve enr karşı hırpalayıcı bir dil kuliaml eite gencliğme aid her hususta söz detmektedir. neşriyatma karşı M. Bidault, dişe şüphe yoktur ki, yürümek yaşamışlar, siyasî hüviyetlerin: masmdan. İyi ama hangi adliyeye? sahibi yegâne teşokkül olmakla ü müteakıb. Birliâüı eski başkanı Dr raamalarıdır. Yeni yapılan binalanaj Şanghay komünist valisiırin i'generallerin Roger Peyse adlı e olduğumuz seçim devres:nde tek parti sistemi içinde edinFransız adliyesine. Ne zamanki tihar edebüir. MilJiyetçiliği bir he Rükneddin Tözümün gönderdiği da maliyeti o kadar yüksektir ki;î beyanatı mektubun okunmasına peçilmiştir. millî korunma kanununda boyle b i ' bir şahsa, Hindiçini» hakkındaki her türlü tahriklerden kaçınıl m:şlerdir. Onları, böyle bir siŞanghay valisi tarafından yapılan Fransız adliyesine? 17 nci yüzyıl yecan ve geçici hcveslerden âri o Dr. Tözüm, bu mektubunda, Birli nalar çoğalsın diye yapılmıs olan: raporun bir nüshasını vermiş mak suretile memlekette siyasi yasi mazî ve mektebin adamları daki Fransız adliyesine. 17 nci yüz larak mütalea etmek, her zaman beyanat, Moskova Pekin raünağin bugüne kadar yaptığı hizmet tadile göre mal sahibi huıılardan isolduklarmı söylemiş ve Roger huzur ve emniyetin tesisine yoJ olarak mütalea etmek ve bir deyıldaki Fransız adliyesinüı haysireceye kadar mazur görmek sebetlerinde husule gelen buhranı yetini korumak bize mi düşmüş ve her şekilde teşekkül olarak ler ve faaliyetler etrafında geniş tediği kirayı alabilmekte ve böyiej Peyse'nin ik: yıl hapse mahkum açmaktan ibarettir. Bu beyannaaçığa vurmuştur. Komünist vali, gayrisiyasî kalmak, günlük politi izahat vermekte, yeni idare heyece yeni inşaat millî korunmanuı dıj olduğunu anlatmı^tır. General me hakkında Ulus gazetesi baş mümkündür. Kaldı ki, hattâ Bay Sovyetlerüı Çinln dahilî işlerine diyeceksiniz. Herhalde öyle olmalı. kanın cazibesile hakikî ihtiyac ve tine başarılar dilcmektedir. Receb Peker de bugün eski şında kabnaktadır. Bu böyle olaRevers'in General Mast'ı «Hin sütununda bu gibi hallerde alıÇünkü böyle bir vazifeyi kabullenfazlasile kanşmalanndan ve bilhasmenfaatlerünizi unutmamak, xı Bundan sonra, raporun tenkidire dursun. Yıllardanberi Türkiyede \ diçini» ye askerî valî tayin ettir şılmış olan ağır tenkidlere rast mevkiinde olsaydı, kanaatimce sa sanayi sahasının her çubesine mek bugüne kadar ne bir Fransımemleket için, Türklük camıası geçilmiş. bu arada söz a!an üyele: o zamanki hareket tarzını ihtimek için Çinliler tarafından 2 anmamaktadır. Başka taraflarsokulmalanndan şikâyet etmiştir. zın aklına gelmis, ne de bu eseri için faydalı olmak ve düşündükle milliyetçilik mefh'imunun istismar yapılan yeni binaların sayısı, yeni sahnelerinde aile ve yuvaların sayısma tekabül; milyon sekiz yüz bin frank ve dan da esaslı tariz ve tenkidler yar etmezdi. Çünkü o günden HongKong'dan gelen haberler bil yüzyıllardır kendi rimizi hareketlerimizle ispat etmek edildiğini, Atarürkür. clüm yı!döcdcnıemektedir. ' rılmiştir. yapılmadı. Denilebilir ki D. P. bu güne aradan seneler geçmiş, hassa Mançurycda kalabahk bir oynatan milletlerin. Hattâ bu eser üzerinde ısrar durduğumuz hususnümleıinde yapılan ihtifallerin çok Ne ise bu sebebleri araşürmaktan Basbakan iki generalin de va nin bu beyannamesi umumiyetle memleketimizde mühim gelişme Sovyet teknisyen grupunun bulun XIV. Louis ramanında bile, yaıü belirtmislerdir ziyade şu mesken buhranının iza« çağının ve memieketinin mahke lar olmuştur. Esasen bu hareket sönük olduğunu zifelerinden uzaklaştırılmış ol ktidar çevrelerinde sükunet v > ler, esaslı zihniyet değişiklikleri duğunu bildirmektedir. e yer bulmuştur. O halde mazinin melerine hücum ettiği sırada bile tarzı Türk yüksek tahsil gencliğine Kongre hevecanlı bir hava içerisin lesi çareicrini derpis etsek yeridir. duklannı söyleyerek sözlerini anlayışla karşılanmıştır. Bu müStalin Mao Tse Tsung rekabeti en yakışandır. de geç vakte kadar devam etmifİstanbulda üç kısım aile vardır: şahedemizi iyi bir başlangıcm mesuliyetlerinde li'steleri bulunbitirmiştir. Fransız radyosunun sivasi tefsir kimseyi incitmemiş. 1935 yılma katir. Kuruluşunda rlduğa eibi Fakir. orta halli ve zengin. delili olarak memnunlukla kay madığmı iddia ederek ortaya çı cilerinden biri Stalin'le Mao Tse dar yalnız Com^die Française Hâdise geçen 18 eylulde meykan bu 35 lerden bazılarına şimsahnesmde 1024 defa o>iıanmış da Zenginle uğraşmamıza mahal yok dana çıkmış ve Pariste bir kav detmekteyiz. di ne oluyor? Bütün dava mesu Tsung arasındaki rekabetten bah kimse ağzım açıp bir şey dememiş. tur. Bizim uğraşacağımız fakir dediga yüzünden tevkif olunan bir sederken Kremlin'deki liderin PoKayseriden hitab eden ses liyetlerine iştirak etmedikleri ve İyi ama, bundan bize ne? O milğimiz az para kazanan masrafı çok Hndiçinilinin evrak çantasında Ancak umumî efkâra Kayserifaydalan lonyada veya Çekoslovakyada ha yonlarca, o milyarlarca insan 17 nci ailelerdir. Bunlar az çok bir mtizaRevers'in raporu meydana çık den hitab eden bir ses çıktı ki; fakat •varlıklanndan reket ettiği şekilde Çinde hareket yaka karşısında İstanbulda ve baş« masile tahkikat derinleştirilmiş yalnız o, bu iyi başlangıcdan si maktan da geri kalmadıkları, edemiyeceğini belirtmiş ve demiş yüz^îdaki Fransız sdüyesinin çerefini korumayı düşünmemişse oiz ka büyük »ehirlerimizde bir gecetir. Bahis mevzuu olan Roger nirlenmiş görünüyor. Kayseride Halk Partisinin kuvvetlerile ik tir ki: de mi düşünmiyelim? Biz dostlan Baştarafı 1 inci sahifede Ankara 17 CTelefonla) Ticaret kondu hareketi ihdas etmişlerdir. Peyse'nin şimdiki halde Arjan söylediklerine bakarak bu zatın bale erişmekten mi ibaretti? 200 milyonluk bir kütleye tahak da mı düşünmiyelim? Dostumla aramızdaki tart^mayı Bakanlığı, D15 Ticaret Dairesi Reisi Gecekondular, bir ihtiyacın, bir zaKayseri nutku bize, bir kere küm eden Stalin'in karşısında 400 tinde olduğu söyleniyor. partiler ve vatandaşlar arasında buraya Beçirmekte fayda jrörmüyo Munis Faik Ozansov, dıs ticarette ruretin doğurduğu »eylerdir. N l daha anlatıyor ki, ne 35 ler orta müyonluk bir kütleyi idare eden Şaka bir yana, gülünecek bir hal rum. Üzerinde her zaman durduırum görülen açık mevzuunda •gazeteci: karşıhkh saygı ve itimadın ve zamsız tasarruflar ifade etmesine memlekette siyasî huzur ve em da kalmıştır, ne de davaları: Bu Mao Tse Tsung bulunmaktadır. Bu gibi anlattığım bu hal, aslına oa ve durmak istediğim nokta şudur: lere şu malumab vermiştir: bakarak dava sadece bu küçük ev« niyetin hâkim olması ihtimalle nutuktan çıkan diğer bir mana bakımdan Kızd Çin lideri kendini karsanız, ağlanacak hal. İşin daha Davalanmızın çözülmesini bir ve« Filhakika 1949 senesinin Icri yıkmakla halledilemez, asıl merinin belirmiş bulunmasından da şudur: Stalin'le aynı ieviyede ve hattâ acı tarafı da şu: Bu eseri bir za ya bir kaç tedbire bağlamak bizi manlar Vefik Paşa ile Âli Bey de daima aldatıyor. Çeşidli ziraat sis 11 inci ayı istatistik rakamlara gö sele bu gayrikanuni cereyana sebeb âdeta ürkmüş ve endişeye kapılAnlaşılan bunlar Halk Partisi daha yüksekte tutmaktadır.» türkçeye çevirmişler. Çevirmişler temi ve ihtiyacları çoğaltma gay re fi'lî ihhalâtımız 741.035.055 lira, olan ihtiyacları tatmin yoluna girmış olduğuna hükmetmek zaru nin seçimlerde kazanmasmın Molotov Uzakdoğu işleriıü Baştarafı 1 inci sahifede değil, daha fazlası, Türk hayatına reti şüphesiz memleketimiz hesa ihracatımız da 591,446.354 lira ola mekle halledilebilir. Bunun için İsrî oluyor. Bundan teessür duy ancak D. P. yi mümkün olduğu idare ediyor duğunu ve partinin milletten ilham rak görülmekte, Düıaenaleyh ara tanbul Belediyesi harekete geçmişLondra 17 (a.a.) Daily Ebepress uydurmuşlar. Orada tenkid edılen bına faydalı düşünceler. Fakat bunelarak vazife yaptığuıı belirtmiş, makla beraber; gürültü, kavga kadar kötülemekle ve şiddetli adliye de Türk adliyesi olmuş. Ama lan tcklıaşlarına her derde deva da 149,587,701 Hralık aleyhte bir tir. Yer yer büyücek arsalara k ü ve kargaşahkların Halk Partisi tahriklerde bulunmak suretile gazetesi muhabirine göre, ecnebi deleeelerin orta Anadolunun ihraagene o parçalar çıkarılmamış. ı\h saymamıza imkân vur mı? Ekono fark mevcud bulunmaktadır. Bu çük evler, iki, üç odalı evler yaple uğradığı hakkındaki sözlerine içinde kimler tarafından arzu e D. P. yi hatalara sevketmekle memleketlerdeki İngiliz diplomatdildiğini hepimize öğretmiş ol mümkün olacağmı zannediyor lar, Molotov'un, halen, Rusyanın dülhamid devrinde bile çıkarılmî mik biinyemizi yürütüp kuvvetlen fark geçen senenin aynı tarihinde maya teşebbüs edilmiştir. 950 setemas cderek hakikaten orta Anamış. «Neden?» dersiniz. Sebeb mey dimıek için Mr zincire ihüyacımız ki açık 213.965,000 lira olduğuna nesinde Şehir Meclisinüı bu yolda dolu ile fazla meşfful olunması ih ması bakımmdan, Kayseri nut lar. Yahud da Halk Partisi için Asya ve Uzakdoğu münasebetleriku faydalı olmuştur denilebilir de, maziyi devam ettirmek zih nin kontroluna memur edildiği fik danda. O gün bir tek Abdülhamid varsa, yııkarıki tedbirler bu zinnazaran geçen yıla nazaran lehimi daha geniş malî imkânlar kabul e tiyacinı belirtmiştir. varmış. Bugün bir sürü Abdül:ıa ciıin ancak iki halkasmdan ibaret ze büyük bir fark hasü olmujtur.» deceğini ammaktayım. Paraya ve Çünkü bir marazm tedavisinde niyetinde olanların ekseriyeti rindedirler. Bayar bundan sonra orta AnadoOzansoy, izahatına, şöyle son arsaya bağlı olduğu için hükumet mid var. teşhis esastır ve Kayseride ko teşkil ettiğine kani olarak, şirntir. Onu tamamlayıncava kadar da vermiştir: lunun iktisadî meselelerine ve nuşulanlar, partiler arasında ni di de bunların öncülüğünü yapve şehir bütçelerine aksetmesi lâİş, olanı belirtmekle bitmiyor. ha pek çok halka bıılmamız liizuderdlerine temas etmiş, D. P. nin fak yaratan hüviyetin teşhisini mak suretile taraftar kazanma< Meselâ bu senenin mukaj 1 * zım gelen bu tedbirlerin karşısında Derde deva aramak gerek. Bu dolu mu kcndiliğinden oıtatla dııruyor: çalışmalan karşısında iktidann gekolaylaştırmış bulunmaktadır. yı, ekseriyet elde etmeği düşündizgin ilerliyen softalığı önleme Dcvleti köylü sırtından gcçincn semize esas olan kasım sonundaki bir de orta halli, memur, komisyonrek köy mektebleri meselesinde, Bu netice karşısında her iki par mekte, bu yoldan daha yüksek cu, müstahdem.. yani şöyle 1015 dikçe memlekette ne bir sanat ha lüks bir mckanizma olmaktan kur ithalâtı kıymet olarak (741) mileerek orman kanununda nasıl ricat tinin seçim devresini huzur için mevkilere gelmeği ümid etmekyatının gelişmesini bekliye'hiHriz, taracağız. Elbirliğile hcpimiz dişi yon lira, miktar olarak da 1.074,816 bin lirayı biriktirmeye veya borcettiğini anlatmış ve scnra hazırlanNew York 17 Ca.a) Türkiye de geçirmeği candan isteyen un tedirler. Fakat acaba giriştikleri nıiii sıkıp zahmete katlanacağız. tondur. Geçen senenin 12 nei ayı lanmaya muktedir sınıf vardır ki makta olan seçim kanunu mevzuBasın Yayın ve Turiztn Genel ne de bilim alanmda ilerlemek surlan şimdi mücadele hedeflebu şahsî ikbal mücadelesinin bemümkün olur. Bırakın bir tiyatro Gelirlerimizin büyük kısmını eko sonunda, yani bir ay fazlasile se İstanbulda büyük kütleyi onlar teşuna eirerek bu kanunun eimdiye Müdürü Ahmed Şükrü Esmer bu rini tayinde birleşmekte zorluk delini ve pahasım memlekete muz, bir şiirimiz, bir resim sanatı nomi yönündcn servet yaratıcı a nelik durumu kıymet olarak (770) kil ederler. Bunlar da hiç değilse kadar eeçirdiği safhalan izah edeçekmiyeceklerdir. Biz kendi kensabah uçakla Londra yolu ile mız olmamasıru; bırakm hürriyct lanlara haıcayacağız. Ziraatimizi, milyon lira, miktar olarak 881 bin gccekondu muhtacları kadar; fakat rek demiştir ki: ödetmek yolunda olduklarımn dimize soruyoruz: Şayed bir aNew York'a gelmiştir. onlardan daha ağır hir jtaruret karyüzyılın şaıtlarına tondur. ten, haktan, eşitlikten söz açmanın yaşadığımız < Hepiniz bilirsiniz ki seçim rahk, zannolunduğu gibi, 35 lik farkma varmıyorlar mı? Veya Amerika'da üç ilâ dört hafta ka suç sayılmasmı; işi ölçüsüzlük ndı uvdıırnınğa nıctlıııruz. Knnpeıatif şısuıdadırlar. Halleri, içtimaî mevkanunu partiler için yapılmaz. Se bir gruplaşma oldu ise, ve şayed herkesin bunun farkında olduIhracatta da bu senenin 11 avlık kileri ne bir pecekondu yapmaya. lacak ve Vaşington'da İktisadî İş na, mantıksızlık adına alabildiğine mi olur. haşka lıir ortaklaşma yolu ğunu anlamıyorlar mı?» çim kanunu milletin malıdır. Millet birliği İdaresile terr.aslar yapacak iîeriye götürmek o kadar kolay ki! mu hıılunui'? Ortahnlll ve fakir kıymeti (591» milyon lira miktar ne de yapıbnışta oturmaya mıisaido kanunla reyini izhar edecek, dikavusturacağız. olarak da 8% bin tondur.> dir. İşte mesken işinde en büyük olan Ahmed Şükrü Esmer, hava lcdiği partiyi iktidara getirecek, diSahnede bir evin sefaletini an çiftçiyi nıakjneye Bu ve buna bonzcr gcrekli trdbirsıkınüyı bunlar çekiyor. alanmda kendisile görüşen gazete latmak Türk ailesine hakarpttir: lediğini «laijağı cdecektir. Bu yol Bu mütaleaların yanıbnsında daha cilere Amerikalı sey>'ahları Tür böyle eser istemezük. Mehmed Akif lere başvururkcn de iklira ve tasadt*ce kanun yoludur. Biz iktidara esasb bir nokta vardır: Bir ev sakiyeje celb için Türk hükumetinin kötü şairdir demek mukad'ÎCo ıtı biat çaıtlanııı Kİızonıiııde tutarak gecsek bile sakat bir kanunla buhibi vatandaş, bir evsiz vatandaşa raya ilânihaye yerleşmek istemiyovize usullerini bssitleştirmeğe ça mıza tecavüzdür; böyle adam İMe köylüye çeşidli ziraat usullerini nazaran daha müsbet bir adamdır ruz. Eğer kanunda eksik taraflar lıştığını, sej>ahlara günırük mua mezük. Dil devriminden yana ol gbstercceğiz. Bclki gezici okullar Ankara 17 (Telefonla) Seçim Baştarafı 1 inci sahifede ve nihayet bu vatan sevgisi, ocak kalacak olursa o zaman bunlan melelerinde daha büyük kolayhklar mak kominform uşağı olmak de açmak. kurslar düzcnlemek, yahud kanununu Inceliyen komisyon bu Rc5?ar(ifı 7 ivci tnhifcde sevgisi demektir. Memlekette dikili tamamlamak da vazifemiz olacak gün iki oturum yaparak saat 10 lenmedik bir ta\tr takmması üzeri sağlandığını ve çıkarılacak yeni bir mektir; böyle dil istemezük. Yunan özendiıici çarcler aramak gerckene Mr. Bevin'in terosilcisi Batı Al52 kilo Faure. 57 kilo Bmnctti. "2 ağacı olmıyan adamın ora ile rabıtır.. klasikleri komünist propagandası ccktir. Herhalde Tiirkiycde eencl dan 20 ye kadar çaljşmıştır. manya anayasasının 23 üncü* mad kanunla otel inşaatınm te?vik edihayat seviyesini yük^eItınck ueıu kilo Bielle. 67 kilo Verden, 73 lcilo ta.«ı nihayet onun aldığı vatanf terBayar, bundan sonra, D.P. nin Hlm leceğini, bu kanun gereğince otel yapmaktadır; böyle kitab istemena niillî hir scferbeılik ilân etme Chesneau. 79 kilo Brunaud, 87 kilo biye ile mütcnasibdir. Binaenaleyh Önce, siyasl partilerin de göate desinde Sarre havzasımn bahis mev Heyetine verdiği seçim kanunu taciliğin on yıl müddetle vergiden zük. Nedir istediâiniz acaba? Eser nin zamam çoktnn (relmiştir. Biz Davidoviçi, ağır Cauz°r. recekleri adaym yazılı muvafaka zuu olmadığmı hatırlatmaya mecbir vatandaşa ev bark tcdarik ettieansından bahsetmiş ve bu tasanmuaf tutulacağım söyiemiş ve kut yasak etmek, kitab toplatmak, ga hâlâ soğan ckmck dcrdile tığraşırbur olmuştur. Mikabakalar, cumarts.si ve pazar rip, kiradan kurtarıp bir ocak sazete kapatnıak, rektör dövdüı mî n:in İlim Heyeti çalışmalarında ne tini almalan gerektiği, aksi halde sal yıl dolayısile İtalyaya gidecek kcn, başka mcnılckctleıde, hütün Gerçi Sarre havzasının nihaî dukadar iyi bir rol oynadığını söyle iki muhtelif ilde «day gösteribneolan turistlerin ve ziyaretçilerin tek güvenimiz olan kanunu biçe nıcdcnî vasıtalar biıcr bircr lüks cünlcri Spor ve Sersi sarayında ya hibi yapmak, onun yurduna olan sinin seçilse dahi milletvekili ola rumu barı? konferansı tarafmdan pılacaktır. Giire? fedçraîyonu İs bağlılığını sağlamlamak demektir. miş, kanunun son şekli üzerindeki İtalyan ve Fransız limanlarına saymak mı? nlnıaktan çıkıyor, çalısan insania tarkbul ve Ankara takımlanna İzmir Bu psikolojik noktaya da işaret çahşmalardan bahsederek demiş mıyacağı hakkındaki madde dolayı kararlaştırılacaktır. fakat İngiltere gelen Türk vapur ve uçaklarile Üste'.ik bu işleri memleket yara rın en tabii ihtiyacları sırasına ^i ve Eskişehirden 4 îrüreçcinin katılettikten sonra şurayn ileri sürecetir ki: «Şimdiye kadar geçen mad sile mahzurlu bir durum olduğu hükumetinin Sarre bölgesinin ikti seyahatlsrini Türkiyeye kadar uzarına yaptığımızı söylüyoruz. J~'e ıiyor. NADİR NADİ ma?ını. bunların tecrübelerini qrt ğim: deler hakkında esaslı bir şikâyeti hakkındaki mülâhaza ve teklifi dik saden Fransaya bağlı olma.«ma ta tacakları umulduğunu belirterek bu diğimiz kadar söyliyelim, ki.tı inatırmak ve vaziyctlprini tesbit etmek kate alan hükumet mümessili ha raftar olduğu anlaşılmaktadır. Memlekette arsa pahalıdır. tnşaat miz yoktur. Seçim kanunu eğer Üsuretle bu yıl Avrupa ve Amerika nır? bakımmdan faydalı bulmuştur. Bazı İngiliz çevreleri 1949 kasızordur ve malzeme ucuz değildir. mî Heyetin verdiSi esaslar, dahilin zırladığı metni okudu. Buna görer dan Türkiyej'e daha fszla sayıda «•Yoprafc» dergisinden de çıkarsa bu kanun mevcuda şöre «Mensub olduğu siyasî partinin mmda Fransa, İngiltere ve Amerika Ankara takımı şöyle teşekkül e Çimento beklemek yapi işlcrini güçDış İşleri Bakanlarımn Sarre hak seyjahm girmesi muhtEmel olduleştiriyor. Karaborsada pahalılaştı1leri bir kanun sayılacağına şüphe aday listesin« girmiş bulunan kimse dcrcktir: ğunu kavdetmiş, bu konuya da Arjantinde Bayan Peron'a ! nyor. Dört odalı bir evi 20 bin iiyoktur.» yaalı muvafakaH alınmadıkça di kında bir anlaşmaya vardıklarını 52 kilo Halid Balamir. 57 kilo Kr>özel bir ilgi bağlandığını anlatjraya früç çıkarıyorlar. Buna mukaBayar devamla: «Bu kanuna rağ ğer bir siyasî parti tarafından baş söylüyorlarsa da Amerika Dış İşleri mıştır. sadakat mal Ozkan veya NaMih Akar. 62 Ncıfolk 17 (a.a.) Bahriye |bil şehir de yer yer yüksFİmiş çeşid rnen baskrya başvurmıyacaklar mı ka bir seçim çevresi için aday gös Bakanlığı sözcüsü. bu haberiyalanBuenos Aires 17 (a.a.) Ar Bakanhğmın bildirdiğine göre, kilo Ahmed Bulut. 67 kilo Tevfik çeşid, boy bny apartunanlar vwe ki; dır, elbette fırsat bulurlarsa baskı terüemez. Hiç bir siyasî partiye lamıştır. Bununla beraber AmerikaYüce. 73 Celâl Atik. 79 Ali Özdejantindek; bütün trenler bir a Missuri zırhlısı Hampton Roads'a alırısı mahduddur. Çünkü alti katll yapacaklardır. Fakat bunu bu ka intisabı olmıyan kimsenin herhangi nm Sarre havzasının Avrupa konsepandisit ameliyatı atlatmış olan 2 k:lometre mesafede cezir hâ mir, 87 Adil Candemir, ağır Mu bir apartımanı 100120 bin liraya anun menedecektir» demiş ve mü bir siyasî parti tarafından aday gös yine dahil olmasma hiç bir itirazda Başkan Peron'un eşi Eva Pe disesi neticesinde karsya otur harrem Candaş. lacak adam ancak nn. on beş kişi teakıben istişarî konereden sonra terilmesi de aynı surette kendisinin bulunmadığı bildirilmektedir. Bu akşam seçmesi yapılacsk olan oluynr. Bunlar da aldıkları binaları ron'un şifa bulmasmdan dolayı muştur. Kaza neticesinde ciddî Batı Almanyada muhalefet lideri çıkarılan tebliğ üzerinde delegelere yazılı muvafakatine bağhdır.» B'J bu akşam 10 dakika duracaklar bir hasar olmadığı ve insanca ve İzrr.irden Muhlis Tayfur ile Es türlü yollarla pahalıya kiralıyorlar. Izahat vermiştir. teklif oya konuldu ve kabul edil Şunacher, Sarre meselesinde hüku Baştarafı 1 inci samfede dır. kayıb verilmediği bildirilmekte kişehirrlen Tevfik UysaJın kstılacağı Eğer bütün dünyada oldsigu giM meti desteklediğini ve ancak sulh Bayar, bundan sonra, iktidann di. istanbul tak'mmda İSP su eürcşji bİ7de de kat mülkiyeti kabul edidir. muahedesinin Sarre mukadderatını daki kadro ve ve^ait nok=anlarmm yeni seçimlere doğru gittiğini, kenHrse Iî20 bin lira tedarik edetile100 m:!yon dolara mal olar. lerin yer alması muhtcmeldir. Bundan sonra adaylık için mü tayin etmesi lâzım geldiğini söyle doğurduğu aksaklıklan teşrih etdileri için en musaid gördükleri bir mişler, bilha?sa esnaf kor.trolu, teAH Yücel, Kenan Olcsy. Halil : cek aileler birer kat satuı alarak zırhlıyı kurtarmağa çalışan 12 racaat müddetine aid 28 inci mad miştir. anda seçim yapmak istiyeceklerini mizlik ve sıhhf hizmetler üzerincle romorkörün ilk teşebbüsü neti Kaya. Mehmed Okt^v. Havnar Za bunlardan mühimcB bir kısmı ev EÖylemiş ve teşkilâtm seçimler için denin müzakcresine geçildi. Maddurmuşlardır. Vali ve Belediye Reisi ce vermemiştir. Med sırasında fer, Rızık Demir, Sabri Önel ve sahihi olabilirler. Böylere bir farafşimdiden hazırlanmasım tavsiye et dede eösterilen 20 günlük müdde edildi. 70 Manzum Hikâye Fahreddin Kerim Gökay. kendileritan kiraci azalır, öte yandan yeni yeni bir teşebbüs yapılacaktır. Kıhc. tin de diğer müddtlerin nisbetine Bundan sonra seçim propaganda nin şehir ldaresinde yüklendikleri miştir. insaat için *atın ahnacak ar:<?lar taüki teRlif eildi. Oya konan sına dair üçüncü bolümün müzaYazan: Orhan Veli role işaret etmiş, vatandaşa kolayAlhnordu Kulübü tekrar ucuzlar ve nthayst memlekette gsyteklif kabul edildi. Bundan sonra keresine geçildi. Açık ve kapalı lık göstermelerini ve vatandaş araFiatı 100 kuruş Rusyaya devredilen yeni 29 uncu maddeye geçildi. faaiiyete başladı rinıenkul iktisaciyatı daha makul yerlerde propaeanda için yapılacak smda suiistimal mevzuları etrafınMemleketimizin ilk spor kurullarınSatıldığı yerler: bir ltalyan destroyeri Baştarah 1 inct sahıjede ve normal bir yola şirmiş olur. Bazı milletvekilleri maddenin toplantılara dair beş madde bazı ta da yapılmış oîan bazı yanlış düşündan olan Altınordu Spor Kulübü tekBundan evvel bu yolda yapılmış celeri önlemelerini istemis. günün İstanbulda fnsel + İkbal ^ İnkı rar ihya edilmiştir. Dün kurucuiarın. faatı biîen Hmanlarm mskineleri La Spezia 17 (A.P.) Barış ikinci fıkrasma jtiraz ettiler ve diller yapılarak kabul' edildi. olan bir teklifin red ^ebeblerini hamadde yeniden yazılmak üzere reicab ettirdiği hayırlı ve sıin çalış Iâp, Köprüde Kenıal Gii^cl, Be dsn mürekkeb bir heyet V«llyi ziyaret gctirilmek suretile Mersin limanıandlaşması gereğince Rusyay Saat 20 olmuştu. Oturuma son ve ederek şimdi Fenerbahçe Kuüıbünün nın da yapılmasına geçileceğini, İs lurhyonım; fakat bütün kamıniar devredümiş olan «S. 20. Fuci daksiyon heyetine verildi. rildi. Komisyon yarın saat 10 da malarile vatandaşa azamî favdah olyoğlunda Saray ^ Haşet • küçük mülk »ahiblerini korum?> a elinde bulunan ve evvelce Atınorduya mak hususundaki gayretlerini esirliero» destroyeri bugün Odesa30 uncu maddede bu madde ile toplanacak ve müzekerelere devam »id olan binanın kendllerine teslim kenderun Erzurum yoîunun Ma ve roğaltmsya tevcih edilmek gegememelerini bildirmiştir. ya müteveccihen yola çıkmıştır ilgili olduğu için müzakeresi taiik edecektir. latj'aya vardığını. 1951 de Erzuru rektiğine göre bu >t)lda tekrar ntıedilmesinl ktemislerdir. ma ulaşacağım. Yeni Meclis bina?ı lacak bir adımuı lüzum ve muvsfDuan devam etti: «CUMHURİYET» in edebî romanı: 1 8 retile gülünç bir duruma düşmüştü. yetine ve inceliğine rağmen, nefsi^e rımuı kenarında durmuş, müsaid için şimdiye kadar harcanan 32 f?kr etinde şürhe yokfur. E.şs:prt milyon liradan başka 10 milyon lira 1nsün hüviik çrhirlerimizde bu ır"l Hasıh, hskkımda insailı bir Benim, evin kadını rolünde bu kadar sürekli şekilde hâkim ola bir an bekliyordu. hüküm vermeğe hiç gayret etme bulunmam hoşunuza gider diye tah biliyordu? daha sarfedilme^te olduğunu. daha fi'len tatbik e^ilmekte. anrak H r Birden, önünde büyük bir otomodiniz. min etmiştim, dedi. Telâşh telâşlı: bil durdu. Direksiyonda kocası var 10 milyon lira sarfile 52 milyon Irir'erine itimadı olan phî<a^!=;r ara Siz de, beni böyle bir yola Duan o kadar uzun zaman sustu Gitmeyin! dedi.. Burada bana dı. liraya çıkacaŞını, 11 milyon lira sında yapı'dığı \r\n mahH'iH • • his> sevketmek için hiç bir gayret sar ki, Jacqueline, onun, düşündükten lâzımsmız. harcanmıs olan Saracoşlu mahal sei şayia şekünde kabnaktRdır. Biraz sıkılarak: fetmediniz. sonra, teklifini reddedeceğini sanJac<lueline. soğuk edasını değiştirlesinin noksanlarınm taınpmlan' Pek kıymetli Tapu ve Kadaçtro Ne garib tesadüf! dedi. ' iazan: Concordia Merrel Çeviren: HA31Dİ VAROĞLU İçinden çıkılmaz güçlüklerle mağa başladı. meden: ması için 4 milyon liraya ihtiyac Uınum Müdüıünden bu yolda Mr Cevab yerine, Duan otomobilin Fakat, doktor, birdenbire, kendini Pekâlâ! diye cevab verdi. oldufımu, maamafih bu i?in Mali kanun hazırlamafinı beklemek ü o gün, eve her zamankin rarınız.. Ölümü sırasmda, onun ka mücadele ediyordum. Şimdi ne teklif ediyorsunuz? bariz bir şekilde zorhyarak: Kapıya doğru gideceği sırada, Du kapısmı açtı: den daha erken saatte döndü. Karı pısmı yüzüme kapadtnız. yeye devredildipini. Er.incsndaki midsiz bir in'izar olmaz, Binin, dedi. İyice düşünüp taşmdun, ser Doğru, dedi, sizin burada bu an şöyle söyledi: B. FELEK smı, aynı yerde, düşüncelerine dalevlerin tapu vesair Lhtilâfları dola^ Beni affetmekte güçlük çekJacflueline bir saniye tereddüd bestimi geri almaktan vazgeçiyorum. lunmamz.., Benim için faydalı... Sizin vazife hissiniz çok inkimış buldu. Jacqueline şimdi, çok menize hak veriyorum. yısile henüz sahiblerine teslim edil tsrailde grev Burada kalacağım . etti, sonunda bindi. Zevkli olacakîır... O halde? şaf etmiş. ileri gittiğini düşünüyor, kocasmın Jacqueline şiddeüe kesti, attı; memiş olduğunu, şimdiye kadar 10 Hayfa 17 (a.a.) İsrail dev O halde, kalırım. kalbini. tamir kabul etmez bir şe Sizi kat'iyyen affedî.nem. Otomobil derhal hareket etti. milyonlira sarfedilen Duan başını öteye çevirdi, bir vn Anıtkabir letindeki bütün telgraf ve rad Teşekkür ederim. kilde kırmış olmaktan korkuyordu. Doktor: müddet sustu, sonra: Dcnediniz mi? için daha 12 milyon liraya lüzum Bu konuşma, Jacqueline'i, feci bir yo müstahdemlerinin bu<:ün Jac<]ueline cesaretsiz değildi. Dü Yanlış anlamadımsa, benim eBir müddet sustu, sonra ilâve karars'zhğa sürükledi. Doktorun Oğle yemeği yemeğe gidiyo olduğunu izah etmiştir. Genc kadm, bir parça tereddüdle b?îladıkları grev. İnpiltere ile çüncelerinin içjüzünü Dr. Duan'a vimde oturmak, fakat bildiğiniz gi etti: rum, dedi. Sizi davet edeyim mi? cevab verdi: haklı olup olmadığmı düşünüyordu. Bayındırhk Bskanı Şevket A İsraıl arasında kablo ile doğrusnlatm&ğa karar verdi. bi yaşamak niyetindesiniz, öyle mi? Bir rezalet, elbette zararlı ne Acaba, ondan, haksız yere mi şüpJaca.ueline, Duan'la birlikte ye dalandan, İstanbulda Boğaan iki Evet. ama kendimde kudret dan doğruya her türlü temasj Jac<lueline, başile tasdik etti: tice verir! Onrian ayrılmak fikrinin kendisi bulamadım. mek yemek istemiyordu. Fakat o yskasını birbirine hağlıyacağından helere düşmüştü? kesmistir. Görünüşü kurtarmamız lâzım Tabiî, evin kadaıı olarak vazine nasıl geldiğini, sonra bu tasanVicdanına danıştı. doktor Duan anda, teklifi reddetmek için makul bahsedılen köorü hakkında da ma Hayır, denemediniz, dsneseyfelerimin ve cemiyet hayatı icabla dan, ta ilk günlerdenberi. insiyaklı bir sebeb bulamadı. dan hangi sebeble vazgeçtiğini izah diniz muvaffak olurdunuz. Öyîe ha değil mi? lumat btenmiftir. Ahmed Remzî Benim görünüşe ehemmiyet rının dışında, müstakil yaşayaca bir şekilde nefret ettiğini itiraf zoetti. Fakat, Friora Beaumont'la ko reket etmekte mazur olduğumu, bu ^ Yemeğe niçin eve gelmiyor Yürp*irin bu sorıısu üzerir.e Bağım... Şahsî dostlarım olacak, ken runda kaldı. Şimdi, duygularmda nuşmalannın bu karar üzerindeki hareketimin sebebleri bulunabilece verdiğim yok. sunuz? diye sordu. lsfanbul Fîlârmonî Derneği kan, böv)p bir teşebbüsten Bakan Bir rezalet, sizin vaziyetinizi di jnasraflarımı kendim ödeyeceğim. bir değişiklik olduğunu kabul etbüyük tesirini bahis mevzuu etmedi. ğini tahmin ederdiniz. Vaktim hesablı. 194950 mevsimi ab^nman lıŞın m^'nrrpHır olmadıS:rii, kenbozmaz mı? Benden gene aynı derecede mesi lâzımdı. Şimdi idrak ediyorum ki, geri Bana evde yaptığınız muamesenfonik konser Genc kpdın, nihayet razı oldu. disinin de gazetelerde gördüğö c# O kadar çok hastam var ki te nefret mi ediyorsunuz? dönmek zamam artık geçmiştir, Ieleri nasıl mazur göre'silirdim? BaBu düşünce onu rahatsiK ediyor, 0ef Cema] Reşid Rey Pekâlâ. Yemeği sizinle beraber vabını vermiştir. davilerine yetişemiyorum. Jacqueline kızardı. Ronald. Bizim evlendiğimizi bilen yan MacCarthy, lâboratuara girkocasını daha iyi anlamağa çalışmak Bolist: Büyük Alnıan Dostlarınızı kabul tmek iste Hislerimizi işin içine karıştıra için onunla bir kere daha görüşmek yiyeceğim. kimseler pek çok. Eğer sizden ay meme mâni olmak için sizd«;n emir Otomobil LUbonne lokantasınm piyno virtuozu miyor mıısunuz? rak vaziyeti vahimleştirmiyelim. istiyordu. Lâkin buna vesiie bularılırsam, dedikodu alır yürür, bu almıştı. g i civaruub Bir kuru çayla dost ağ:rlanır Bahis mevzuu olan şey, bir dürüst mıyordu. Doktor, gündüzün büyük önünde durdu. Duar.'ın orada huVPİLHELM KEMPFF rezaletln zaran size de dokunur. Duan sert sert cevab verdi: heyelânlar mı? lük meselesidir. Arzunuza göre, ya bir kısmını evden dışarıda geçiri susî masası vardı. Prograra: Schumann \ Haksız bir i» olur bu .. Daha doğru Gerçekten tecrübe etsoydiniz, Jaequeline şaşalamıştı. giderim, ya kahrım. Bi.ırsa 17 (a.a.) Büyük KumJacCjueline, kocasmın peşinden EU. kısmen haksız olur. yor, akşamına, eve döndüğü zaman Brahms konçertolan şikâyet mevzuu yaptığınız bütün bu Kararmı bozarken. kocasınm bir Duan döndü, delici bakışlarile da, yorgun, somurtkan oluyor, KO girdi. Dış salonu dolduran ncşeli la köyürden sonra Orhangazl Duan: S A R A T ' da halleri haklı bulacaktınız. Benden rezalete meydan vermemek ve bir onu süzdü. ve şürültücü kalabahğı doktor Duan ilçesmin yukan Sölöz köyünde nuşmak canı istemiyordu. Bu kısmen ne oluyor? diye nefretc devam etmeği tercih edi ai!e yuvasına sahib bulunmak iste26 Ocak Persembs Nasıl oluyor da, Jacfîueline, cöz yarıyor, yol açıyordu. Bir çok kim bazı heyelânlar görülmüş ve baBir tesadüf, genc kadının arzusufordu. aaat 13,80 da vnrdunuz. diği tahminini hareket noktası edin kamaştırıcı eencliğinin bütün ?a'?a nu yerine getirmesini kolaylastırdı. seler onları selâmladı, genc kadm. tı tarafından yer yer çatlakhkJartueline açık açık konuştu: Bu sözlerde o kadar büyük bir mişti. Halbuki şimdi, kendini feda asına, sahib olduğu güzelliğin ve edilmiştir. Köy Bir sabah, Bond Strect'te bazı alış yolda, ahpablarile bir iki satır lâf lara tesadüf Affedemediğim bir çok şeyiniz h^kikat payı vardı ki Jacnueıine ne etmesine kıymct vcrmiyen bir kim zarafetin bütün cazibesine, dış göhalkı vaziyeti Orhangaz: Kayverişlcr yaptıktan sonra, caddoyi etti. "V'ar. Beni babamdan aytrmaktaki ıs j cevab vereceğini bilemedi. seye bu fedakârlığı teklif etmek su rünüşündeki bütün kadınllk hüvi karsıdan karşıya gcçmek için, kaldimakamlığına bildırmi§tir. (Arkası var) Fransada Erimin son nutkuna ortaya çıkaıt A. Menderesin cevabı > skândâl Komünist Çin, Sovyet Rusyaya meydan okuyor İki eserden çıkarılan parçalar Üniversite Talebe Birliğinin kongresi Kal kafi,, 1 B Ziııeir ve halka Dış tkarefte görülen açık Bayarın Kırsehir nutku Tıırisflere kolaylık göslerilecek Seçim komjsyonunun çalışmalan Sarre meselesi alevlendi Fransız güreşçileri yarın geliyor Missuri zırhlısı karaya olurdu Vali dün nahiye müdürlerini fopladı NASREnİN HOCA Bayındırlık büîçesi KN O
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog