Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 18 Oeak 1950 Deiîizcilik Bahisleri vvelki gün bu sütunda karlan kaldırmak için bir plân hazırlanması lühareket meydanı oldu. Garb için zumundan bahsetmiştim. Belediye Fatih gibi bir dehâdan sonra ^ Davudpaşa sahrası, Şark için Üs Temizlik İşleri Müdürü Te^ fik Hiheybetli imparatorluk. Veli Bâyeküdar sahrası. Ordunun hangi ca malaya dostumdan bu lşe dair bir zidin gevşekliği yüzünden, yıkılmak nibe hareket edeceği ordudan ev mektub aldım: tehlikesile çatırdamağa başlar. Bir «1943 yüından itibaren «raslie vel ruğların o sahralardan birıne taraftan cenubda Mısır Memiukler gönderilmesile bellî olurdu. işte her sene ağustosla aralık ayları devletinin dinamik kuvvetleri altı şimdi de tuğlar Üsküdar sahrasına içinde müesseselerin tertibat almadefa Osmanlı ordulanm yerden O öyle bir ordu ki onun renk, müjdcîerken <dört l.üvük me'ek» sını sağlamak üzere ymzdığımız götürüldü: yere serdikten sonra, öte taraftan Bazı gıda maddeleri, bilhassa şsrktaki Safevî devleti iki kat daha ten en şereflisi olan Cebrail de ay renk. boy boy, çeşid çeşid bayr.ik«kar programı» ndan bir kopya gönTekbîrlcrle haku ıyan oldu tuğlar rüzgân rıca Medinede PeyçamV.erin m t r larını dalgalandıran sihir deriyorum> diyor. süt ve mamullerinin fiatlan tehlikeli bir bâdire halinde meydakadine gidip gelmektedir. T,Ierka gibi o bayraklarm gümüş veya al Sahrâyi Üsküdare revan oldu Gonderdiği 16 aralık 1948 tarihll yükseldi na çıkıverdi. Şah İsmail hem en tuğlar din kapılannda hürmst röbeti bpfe tın hilâllerden yapılma alemleri program bu sütuna sığmıyacmk kaafacan bir serdar, hem en tapılan Her biri oner beyitlik »bend» ler dar uzundur. Karlann Belediye Teİstanbul Tic?ret ve Sanayi O bir mezheb başbuğu. Bizim impa liyen melekler bunu gdrüp daru üstüne büyük zafer kuşu daha cenkten önce ve ordu daha hare den müıekkeb bir «Terkibi bend» mizlik İşleri, Fen İsleıi Bahçeler dasmın istatistik servisi Arabk a ratorluğu ku\\etli ordusile yalnız yorlar: yma aid çeçinme endeksini hazır dış gövdesinden değil Şiilik teş Ebvâbı ravzai Nebevide friştegân ı kete geçer geçmez konmaktadır; mahiyetinde olan bu heybetli man Müdür liikleri ve kaymakamlıklar Cibril'i gördüler nice demdir gider | yani zaferi zaferden önce kendine zumenin onuncu beyitlerindeki Tnunvay İdaresi elindeki amele ve lamıştır. Bu endekse göre ''na, kilâtile icinden sarsmaktadır: gelür râmeden ordudur o: • bendiye» lere verdiği teknik bir vasıtalarla temizlenmesine dair, Bebaha ve üç çocuktm müteşekkil Anadoluya akm akın yolladığı Cebrail ki «Ruhülkudüs» tür; Râyâtının alemleri üstünde kon yenilikle keşif denebilecek nasıl lediye Reisliğinin b b emir ve tolibir ai!e Aralık a'inda 469 lirayla Sii .halife. lerle «ahbab» lar, semt bir hüner gösterdiğini bundan son matı mahiyetinde olan bu progrageçinebiimiştir Bir ay evvel. yani semt, kesif kesif. hamleli hamleli Peygamberin merkadindeki ır.elekKasım aymda ise bu pile geçinebil Şiî bölgeleri yarattılar. Mezhebe ler onun böyle gidip gelişinden ?n ' Simurgü feth hemçü nesimi seher ra ikinci bend y.ızıldığı zaman gö mın « kısmını aynen alıyorum: m gelür rülecektir. «Yavmname» nin dış mesi ioin (ev kirası 100 lira) 466 girenler mezhebin başbuğu olan ladılar ki Allahın arşmdan Pey«Yapılacak ilk i?, kar yağmağa İmparatorluğu biri cenubdan. ö bakımdsn klasik nazmın ananesine başladığı zaman, daha yerde tutlira sarfetmiştir. İkı ay arasında Şah I=mai!i «metbu» tamyorlar. O gambere haberler gelmektedir: söıülen üc Hrahk artıs bazı gıda nun devletine «Nczir» ismi altmda Derk ettiler ki merkadi pâki teki şarktan tehdid eden Mtsır uygun bir manzara göstermesine madan bu programa göre harekete maddelerinin, bihassa süt ve ma vergi vermektedirler. Muhammede' Memiuk devletile İran Safevî dev rağmen iç bakımdan nasıl topye geçmektir. Tenbihi Beledl veçhıla Safe\ilerin rr.ulleri fistlannm yüksek oiuşun mukaddes şehri Erdebil yeni mez Ruhülkudüsle arşı Hudadan leti; Mısır Kölemenleri ki Medine kun bir yenilik gösterdiği de man halkın ev veya dükkânları önündeAnsaldo tezgâhlarında inşa edilen Giresun vapuıunun denize indirüdiği dan ileri gelmiş'ir. haber &elür ve Mekkeyi de gasbedip ele geçir zume tamamlanmca apacık mey ki yaya kaldırımlardan kürekledikhebin kâbesi oldv.âu icin hac : aogün alınmış bir resmi (gemi henüz boş tekneden ibaret olduğu için Halbuki, toptan esya fiatlarmda mak üzere Anadolu Şiilcri de tüBuraya kadarki dört beyitle, ta diler. İran Safevileri ki Kızıibaşhk dana çıkacak. Çünkü bu manzu leri karlarla tramvay güzergâhmdan böyle yüksek görünmektedir. Tamamlandıktan sonra umumî bir durgunluk, hattâ dü men tümen oraya gidiyorlar. Hem baka, tabaka, melekut âlemınrleki la İslâmlığa koyu bir da'âlet ge menin her b?ndi Yavuz devrinin toplanacak karlan piyade kademeteknesi yarıyanya denize gömülecektir.) şüklük müşahede ciilmektedir. anlatıyor. leri kenarlaruıa kümelemek, piyad» Anadoluîoı içinden avlamak. hem hareketler anlatıldıktan sonra o tirdiler; o ordu ükönce şarktakinin muayyen bir safhasım Ansaldo teıgâhlarında inşa edilen verte yolcusu 400 olmak üzere 621 av'ananları franm tröbeğine kadar gelen habcrin ne olduîu pç'klanı cezasını verecek ve arkasından sı Yani manzume. divan nazımları gi kaldınmlan kenarmdaki bordur taş4 gemiden küçüklerin Allah kısraet yolcu taşıyabilirler. Bu eerr.iler 3300 jetirmek. Başlanndaki külâha, «on yor. İsrafilin borusu ve Cebrailin ra ötekine gelecek. O zamanlar bi hür mücerred değil, tarihin re larile bu kümeler arasuıda bbr oluk cderse mart ve nisanda, büyüklerin ton yük, 6 otomobil taşırlar. Moiki irnam. ı telmihan, on iki kırmı gelişile ilkönce ruhlar .Memine ve düsmana ne yapacağrmı daha evvel aiitelerine tarihe sırasile safha saf açtırarak bu suretle eriyen kar sude haziran ve temmuzda limanımıza törlü gemilerin sürati Ansaldo tipi ha intıbak etmektedir. Bu birinci larınuı akmasını temin etmek, tramzı şerid geçirdikleri için, onlara en başta Peygambere bildirüen o söylemek bir merdlik icabıydı: Ey gâsıbı diyâri Arcb bekle bendde «Cülus» anlatılmıştı. İkinci vay duraklarrndaki röfüjleri temizgeleeeklerini ve bu gemilerden f gemilerden az olmakla beraber, on«Kızılbaş. denildi. Dör.t buçuk asır haber neymiş? İşte dünyayı vaktini bendde, «Tebriz seferi», henüz ta lemek ve kümelenen karlarm hefermaruna boyun iğdirmek için kenderunla Samsunu Cenovadaki lardan pek az büyük olmalarma Şehnmiz Emniyet Şube Mudür, Mu önce AnadoIujTJ için için kaynatan Ansaldo tezgâhlarmda gördüğümü rağmen, 621 yolcu ve 3500 ton yük av.n ve kazalardaki E?r.niyet Amirleri bu Kızılbaşlar zamanımız kızılla Sultan Selim adında KÜkr:Tniş bir Evvel cezâyi saltanatı Sürhser mamlanmıyan diğer bendleıde men nakline başlamaktır. Kald'ngelür «Çaldıran cengi» Şarkî Anadoiu lan karlar münasib görülecek en yazmıştım. O yazımm sonunda bu ta?Lyorlar. »rasında bazı degışiklikler yapUmış rının «beşinci koU larından da erkek aslan gelmektedir: İran toprağı ki asırlar boyu kaç fethi», «Merci Dâbık zaferi», «Gaz yakın asralara ve denize döküleGörülüyor ki Ansaldoda yapılan tır. Aldıgımız malumat» gore, 4 üncu müthiş bir şeydi. Korkuncluğun Ruyi zemini tâbii fennânı kıltnagemilerin ban esaslı kusurları oldefa çiğnendi. bizim ordu folklo ze», «Ridâniye» cenklerile «Mısırm cektir.» duğunu ve bunlardan başka bir ya Iskenderun ile Samsun, yolcu ve Şube Mi'durü Hamdi Ulker. Birinci hevbetine bakınız: Şube Müdurluğune, 4 üncü Şube Muzımda bahsedeceğimi de söylemiş yük taîıma kabiliyetleri yani ticarl durlüjııne de Mehmed Atacılt nakle. Sultan Selîm Han gibi bir şiri rer runda «İranZemin» • denen o top fethi» gibi safhalar an'.atılacak. Bu Programın diğer kısmı, şehrin kar Teke ve Hamideli havalisindeki kıymetleri bakımından, yolcu gemi dilmişlerdir. tim. cclür rakları ne kadar fatihler çiğnedi manzume tamamlandsğı zaman hem temizleme bakımından bölgelere ayKızılbaşlar Karabıyıkoğlu Hasanı Ansaldodan ziyade, gemileri ıe si Ankaradan, muhtelit yo'cuyük Türk İmparatorluğunun tahtına '.er. Fakat bu sefer gelen ordu ile Fuzulinin «Kerbelâ» sı, Bakinin rümasına ve bu bolgelerin hangi Uzun yıllardanberi Emniyet 2 nci kendüerine başbuğ yaptılar. O marhyanlara aid olduğunu sondığiTB Adana ile tstanbuldan, Giresun, Şube Mudur MuavinUsmde ve Hırsızçıkan o Sultan öyle bir nnknn ki o ordunun bsşındaki serdar onlaedebiyaümızın müdürlükler tarafından temizlenemuvaffakıyetli «ŞahKulu» unvanını alıp, Şah herhangi bir düşman ülkesine sal nn hiç birile kıyas edilemez. O «Kanuni» si bu kusurlann en mühimmi, tonaj Trabzon ve Ordud=n daha açağı bir Uk rr.asası şefliğ:nde nirengi abidelcnnden birini kaza ccgine dairdir. Buna göre bir progmesaisJe tanılan ve bu sebeble müte Ismailin kulu kölesi olduğunu ilân Halbuki bunlar, larma nisbetle az yolcu ve çok az durumdadırlar. dırdığı zaman onun önünde ve aı topraklar şimdi nasıl bir orduyia ram vardır; fakat bu program, bir »ddid takdlrnameler »Imış bulunan 1946 da ısmarlandıklarına ve 1948 Hilmi. Orhon Bakırköy Emniyet Amir ederek, devlete karşı «huruc» etti. kasında, kılıclardan. mızraklardan nasıl bir serdarm gelmokte oldu nacağız; hem de o manzume eski plân ve usul dairesinde tatbik edılyük almalarıdır. O havalinin valisi şehzadr Korkud, şeklin içine doldurduğu hacim yegöre, liSlne getlrilmistir. 2 nci Şube Mudür bir mahşer halinde bir ordu 1 ulu ğunu görsünler: Gemiler ısmarlandığı zaman bun de yamlrnağa bafladıklarna memektedir. Kar kaldırma işinJo tahtı ele geçirmek emelile, Manilann 6400 tonluk olacağı, 86 birinci Ameridakan alınmış, nisbeten eski Muavinlerlnden İsmet Baskan. 3 üncü saya giderken ŞahKulu onu takib nur. Bunu anlatan oeytin ikinci KaTfâtîhi^man gören İranZemin ™m* tarihin sıhhatinden yuğrul çah^an ameleye nezaret eden onbaŞube Müdür Muavinliğine nakledilmiş, muş bir sanat bediası halinde ge şılar, çavuşlar, başçavuşlar, hattâ bugün istiflarinmevki, 116 ikinci mevki, 500 ranzalı gemilerden ticari bakımdan daha Beşikta« Emniyet Amıri Şakirle Cina ederok Elmahda şehzadçnin bütün mısraındaki kelimelerin lâzrm yet masası şefi İffet Mete 2 nci Şube den doğan ses bile o ordunun hey Görsün kiminle hangi cüyu$i zafer lecek asırların harimine şiirin en Temizlik memurları, büyük gayretle ücüncü mevki yolcusu alacaklan, yüksek vasıflsrda olmaları hazinesini ele geçirir. Üzerine yüüç ambarı bulunacağı ve bu am gelmez miydi? gelür yüksek perdeden sesini vere vere çalışmalanna rağmen, benim görüp Müdür Muavinliğine tayin olunmuşlar rüycn Anadolu Beylerbeyi Kara betli şakırtısını aksettiriyor gibidır. 4 üncü Şube Mudur Muavini Mu. dir: barların 2000 ton yük alaeağı söyAsırlar boyu imparatorlugun bi dört asır önceki mehabeti bir beşa de evvelki günkü yazımda bahsettiBir Fransız formülüne göre zaffer Arıkan, 6 nci Şube Mudur Mu 2öz Mehmed Paşanın ordusunu ret tatlılığile duyurup duracaktır. lenmişti. Makineleri de 8000 beygir Birbirine yakın eb'ad ve evsafta avinligine. 6 nci Şube Müdür Muavir.i mahvedip Beylerbeyi merkezi olan Hâkaân ki at sürünce bir iklimi ri Garba, digeri Şarka uzanan iki Ne mutlu bizlere ki onu tekevvün ğim gibi, plânlı ve anlayışlı hareket kuvvetinde olacak ve 20 mil azamî ki gemileri tiearî kıymetleri balcı 7erid Sözen de 1 inci Şube Müdur Kütahyavı zapt ile Paşayı kazıkladüşmene büyük fetih yolu var. Bu iki yoetmijorlar. Caddelerin bir ucundan halindeyken simdiden tatmağa başlayıp sıra ile karlan kaldınyorBürat, 18 mil servis sürati temin e mından mukayese etmek ve buna Mu»vln!iğine nakledilmişlerdır. tarak öldürtüyor. Sadrıazam Hadım Pîş ü pesinde mahşeri tig u teber lun başında da iki sahra Türk or başladık. decekti. lar da otobüs ve tramvay duraklacclür dularının ilk toplanma yeri ve ılk şöre tonaj hacimlerinin iyi kullaAli Paşa bütün devlet ordusile ü İngiliz Basın Müstesan bir rile sokaklarm dönemeçlerindeki Şimdi verilen malumata gö: ? is? nılıp kullanılmadıgını anlamak üzerine yürüyünce ŞahKulu verlllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllll kokteyl vcrdi IIIIIIIIIIIHI kar kümelerini kaldırnuyorlar. Btt tonajları takriben 7000 e, makine zere Fransızların bir formülü vartngiliz Basın Müsteşarı Mr. John diği cenkte bu orduyu da perişan işte takib edilecek sıra, caddenin bir kuvvetleri 8800 e çıkrnıştır. Sürat dır. Bu teknik formülü burada an Grant btsın mensublarile tar.ışmak rdip Sadnazamı maktul düşürdü. ucundan ötcki ucuna doğru iniş ler aynıdır. Birinci ve ikinci mevki latmağa lüzum görmüyoruz. Buna üzere dün İngiliz Basın Burosunda bir Evet koca imparatorluk, yeraltınveya çıkış sırası değildir. tlkönce yolcuları aynıdır. Ürüncü mevki göre, bizim yukarıda bahsettiğimiz kokteyl \*ermi;t;r. Koktelyde Ir.gıKz dan zelzeleye uğramış bir yapı mitemizlenmesi lâzun gelen yerler yolcuları 3A, 3B diye ikiye ay gemiler arasında tiearî kıymet »ti Basm Ataşesi Mr. Rçdward, Mr. John sali. temelinden sarsılmaktadır. ve jehrimiz basın mer.stıbîarı şunlardır; rılmış. 3A lar 8 yataklı büyük ka barüe bir mukayese yapınca en Hyde bulunmuşlar, iki memleketi alâhazır Padişah hem ihtiyar, hem bitkin. maralarda, 3B ler ise daha büyük başta Adana ile İstanbul, sonra kadar eden bssın meseleierir.e dair 1 Tramvay ve otobüs duraklaTahta geçecek üç şehzadcden Korkotnşlarda ranzalı vataklarda yata Ankara. ondan conra da başbaşa konuçrılmustur. rında arabaların bo>u nisbetinde kud kendi hazinesini bile ŞahKucaklardır. Fakat üçüncü mevki yol Giresun tipi motörlü gemilerle bir yerden karlar siiratle ve tatnaValiye dün vüzlerce müracaat luna kapüracak kadar beceriksiz. cularm sayısı 500 den 276 ya in Ansaldo tipi yeni gemiler, gelmekmile kaldırılmalıdır. yapıldı Amasya valisi şehzade Ahmcd, miştir. tedir. 2 Sokak döncmeçlcrindc >ığıVali ve Beiedıye Başkanı Fahredd'.n Sadrıa?am Ali Paşaya yardım edeMa2ut sarfıyatı bakımından 2000 ton yerine 580 ton yük lan ve bu sokaklara girmek istiycn Kerim Gökay salı g>jnlerini n.üracaat cekken Amasyaya kaçacak kadar mukayese çi^erin derdlerinl dinlemeğe hasret korkak. Tıabzon valisi Selim nakil vasıtalarile oradan gecmek Asıl değişiklik gemilerin yük taBütün bu gemiler arasında bir miti. tlk gun tatbik edilen bu usule Onun ne kıratta bir adam olduğu mecburiyetinde bulunan yayaların ş'.ma kabiliyeünin azalmasmdadır. uyarak dun yuzlerce muracaatci Beönüne dikilcn kar kümeleri hemen Ilk verilen malumata göre 3 ambar de mazut yakma bakımından bir lediye lalonunu doldurmu=tur. Bunla daha dört beş yıl önce 1507 de Şaha kaldırılmalıdır. da 2000 ton yük taşıyacak olan se mukayese yapmak yerinde olur. rın kısmı azamı işs:z olup iş İFterr.ek karşı yaptığı hareketle belli ol3 Yaya kaldırımlarını temizlemiler, tonajları biraz büyüdüğü ve Ansaldo tipi gemilerde mazut sar te ve bittabi k»nd\lerine !« bulmak muştu. Dutkadiroğlundan güzelliîi miyen dükkân ve ev sahibleri evvelâ dillere destan kızını isteyip de üçüncü mevki yolcuları azaldıs;ı fiyaü beher şaft beygir kuvveti imkâm hasıl olamamaktadır. larını vereceklerdir. tenbih ve sonra ceza yolu ile bu Faşizme karşı açılan harb sona hplde. şimdi, 2 ambarda yalnız 380 başma saarte 370 gram olarak ka F. K. Gökay Papanın mümessi reddedi'.ince hiddete gelen genc Mosley ve arkadaşlan. İngil mükellefn etlerini yapmağa mecbur bul edilmiştir. Halbuki yeni gemiŞah büyük bir ordu ile Tebrizden ereli daha dört sene olduğu halton yük taşıyabileceklerdir. Bu 580 lini ziyarct etti terenin bugün düştüğü ıktisadi edilmelidir. lerde mazut sarfiyatı gittikçe azalde bugün Londrada, perşembe ton yük de şöyle taksim edilmiştir: Vali ve Belediye Başkanı dün Papa. kalkıp Osmanlı de\leti arazisine buhranı şiddetle tenkid etmekto maktadır. 1939 ile 1942 arasında ya4 Yaya kaldırımlarında cami, Yük ambarlan 405 ton. soğuk hava Mümessıli Andra Ca^su girerek Kayseri üstünden Maraşa müstesna, hsftanın her gecesinpılmış muhtelif gemilerde mazut nın İstanbul etırıiştir. Bu munasebetle varıp da Dulkadir ü'kcsinin altını de bir faşist toplantısı yapılmakve bundan «eski partileri» mesul türbe, medresc, mezarlık. çcşme ve la'yı zıyaret smbarları 100 ton, bağaj ve posta sarfiyatı, 1946 da ısmarlanan ve tutmaktadırlar. üstelik tadır. Londradan başka, İngilteresmî dairclcr gibi binaların önün50 ton, 20 tane de otomobil. Bunlar) 1948 de yapılmağa başlayan Ansal Mümessil Vali jerefine bir oğle yeme. üstüne getirdikten sonra İngiliz faşistlerinin bugünkü dcki yerlerde karlar durmaktadır. ğı vermi^tlr. Diyarbakırı da zapt ile payitahtına renin Dcrby ve Manchester gibi da 25 ton hesab edersek hepsi 580 do tipi gemilerdeki kadar yüksek kuvveti ne kadardır? döndüğü zaman Veli Bâyezid, dev taşra merkezlerinde. cenub saTürk Sosyoloji Cemiyeti Meselâ yalnız Divanyolunda Sullan ton yük ediyor. Gemiler ısmarlaa değildir; asgari 258, azamî 290 Bu hususta kend'leri pek mü İMahmııd Türbcsinin, Köpvülü'pr letinin harimi içinde yapılan, bu hıli şehirlerinde de bu g b i topdığı zaman, bizzat bana verilmiş ' e gramdır. toplaııtısı tevazı davranıyorlar. Partinin j mezarlığımn, Aükalipa^a mezarl'Türk Sosyoloi Cemiveti umurr.i küstahça haıekete karşı koymak lantılar muntazaman devarr. etCumhiıriyet'te çıkmış olan malusekreteri Alfred Flockhart'a gö Iğmın, bu camiin karsiinda, 'imdi Servis süratile 24 saatte yakıt toplantiMnı yapmıstır. Toplantı ne değil, ses bile çıkaramamışken mektedir. ğmın, karsi'inda, i mata göre 2000 ton yük yerine yalsarfiyatını mukayese edersek gö ticesinde Türkiy» Dış İş>ri Bakanı Trabzondaki Şehzade Selim kcndi rf, Bırhğın Londrada 38, Ing1• j T a r i h A n , t ı a r ı Koruma Derncğinin 580 ton yük almalan, bu gemilerin İngilterede faşizm, daha harb terenin diğer şehirlerinde de ılJ rürüz ki Ansaldo tipi gemilerde 80 Necmeddül Sadak Fahrı Başkanlığa vilâyet ordusile Şahın arazisine t i onunu tiearî kıymetini ve rantabilitesini ton, Ankarada 80, Adana tipinde seçilmiştir. Başkanhğa Prof. Hilm: savlet edip kendi payma devletin esnasında yeniden canlanmış ve şubesi vardır. Ve her.şubede or pazartesi günü aVşamına kpdar Ziya Ülken, İkınci Başkanlığa Prof. azaltmıştır. İngiliz Faşist Birliğinin iki aza50 ton, Giresun tipi motörlü gemitalarr.a hesabla 12 kışı kayıdlıdır. yer5 e t c m i z , e m e m i s t i . B u ribi Filvaki yeni gemiler, Ankara gibi lerde 20 tondur. Ankara senelerce Ziyaeddin Fahri Fmdıkoğ'u. Sekreter namusunu kurtarmıştı, Fakat İs sı faaliyete girişmişlerdi. Bunll|e Selmin Evrım, azalıklara da Ha tanbuldaki vezirler bu celâdetli Bu suretle, yekun 1.296 kışı ed> hEdcme'cri yalnız volcu vapuru değildir'»r. evvel yapılmış bir gemi olduğuna zım Berge. Ali Rıza Korap. Doç. Nuşehzadeden korktukları için onun lardan biri partinin East Anglia yor. lar, yoksa Temizlik ekiplcıi teın'uMuhteîit yolcuyük gemileridir. göre, 1948 de inşa edilen aynı sür reddin Şazi Kösemihal Mur.ir Raşid : tahta gaçmesini istemiyorlar. Hü şubes: azasından Victor Burgess, Fakat hak katte çok daha ka lemelidir. Yaînız yolcu gemisi olsalardı, am atteki Ansaldo tipi gemilerin on Ö>ınen, Nahid Tendar, Dr. Ekmel Zadiğeri de Brighton şubesinden kumet ve devlet imparatorluk tahlabalık oldukları muhakkaktır. barlarınm az yük alması dogru o dan daha az mazut yakmaları lâzım di: seçilmişlerdir. 5 Meydanlarda önce eninc botını ille şehzade Ahmede verecek. Jeffrey Hamm'dı. Harbin baş:nİhtimalki, partinin faal azası vuna birer geçid acın şoııra. bülün Sir Osvvald Mosley lurdu; fakat buna mukabil de yol gelirdi. tkinci bir (İşçi Sendi.'valan da tevkif edilen bu ik: faşist aşağı yukarı bu kadardır, fakat m c y d a n tcn>İ7İenmcJidir. cu sayısı fazla olmak icab ederdL Ahmedle Korkud tahtı ikbal için sonradan scrbest bırakılmışlarBirliği) kuruluyor her mesleğin muayyen bir sayı bunlardan başka 4 5 bin aza Ehemmiyctsİ7 stiHi Yeni gemilerin kusurlan görüncn bu Ankara ile mukayese istiyorlardı. Selim onu ideal için dı. Basın Teknîsyenleri Sendikasının r da milletvekili olacaktır, daha bulunduğu tahmin edilebi ;şj n ü 7 e rindc tel<ıar di'rıısum, o y Bu gemiler Ansaldoya ısmarla onderüği ile şehrimızde ikinci bir (İşçi istiyor. Hem korkunc tehlikelerle Meselâ Ankara vapurunu ele alırBurgess'le Hamm arasmda b ı Hükumet mütehassıslardan lir. İngilterede iktisadî vaziyet a j ı n a bakılır^a ksrlı H?ğli>n «evorı Sendikaları BırHği) kuruiîicaktır. Bu sarsılan devleti kurtarmak, hem sak 6210 gros tonluk, azami sürati 20, nırken tiearî kıymet, mazut sarfi Birlik, Elektrik ve Mntörlu Nakil vamüddet sonra ihtılâf çıktı ve kurtardığı devleti bütün islâm â Burgess tek başma İngiliz Hür teskil edilecek ve bakanları mes daha fazla kötüleştiğ: takdirde. sayın Tevfik Himak>aya cc\ab \evservis sürati 18 mil olan bu gemi. bir yatı gibi mühim vasıflara kıymet sıtaları isçüeri Sendikas'le istanbul lek teşekkülleri seçeceklerdir bu harekete daha binlerce kişi mek için değil. hemserileıin çayolcu gemi=i olduğu için, 163 bi verilmediği ve tıpkı Etrüsk gibi ge ye Eyub Mensucat, Tutün ve Debbağ leminin cihangiri yapmak. Bu ide riyet Birliği • ni kurarak, o sı> Meselâ, Ziraat Bakanı «Millı nin iştirak etmesi de muhtemel murlu karlara bıılanmamplarını ve miler ısmarlanırksn yBpılan hatava İşcıleri Sendikalnrı o'.mak üzere altı alin hummasile Trabzondan Kınrinci. 147 ikinci ve 70 üçüncü mevki rada memleketin muhtelif yerle Çiftçiler Birliği», Sağlık Bakanı dir.. Nitekim Alexander Thom düşüp sakatlanmamalannı teırin düşüldüğü anlaşıhyor. Etrüsk tipi sendıkadan te;ekkül etmektedir. ma, Kırımdan Edirneye gelen Şeh; olmak üzere 380 yolcu ahr. Adi ve Basın Teknisyen'.eri Sendikası, Tiirk zade Selim küçücük kuvvetile ba rinde başgösteren diğer faş st da doktorlar tarafından. seç:!e son «biz bugün için değilse, ya etmek. yani halkm rahatmı ve sıhfrigorifik ambarlan da 600 ton eşya gemüer muayyen bir hat icin muay rm için büyük bir kuvvetiz» de hatini korumak yolunda dü^ündükyen mak.=sdla ısmarlanmış değil iîÇisinin ha'klarını müdafaa etmek basının nisbetsiz ordusuna karşı cereyanlarına mensub olanlarını cektir. ve 10 da otomofcil tasıvabilir; yol: bir araya toplamaya çalıştı. Inüzere simdilik on beş ffjnde bir çıkalerimi söylemekten ibarettir. îngiliz Faşist Partisi (Musevi m ştir. cu vapurlarmda en kârlı yolcu, bi dirler. İzmir postası yaparlarss c?k olan bir sazete nejrine de karar harbi kabulden çekinmedi. Bir a gilterenin eski faşist lideri Sir Londra Şehir Meeclisi seçirinci, ondan sonra ikinci mevki yol yolcu kamaraları azdır. İskenderun vermiştir. tmtıvaz a!ınm?sı için resmi vuc maiyetinin başında o ne yaman Osvvald Mosley'in ileri gelen a lık müstesna) bütün dinlere müverilirlerse ambarlan makamlara müracaat edilmi;tir. yaman, o ne şimşek şimşek saldısaade edecek, (komünistler müs minde faşistlerin iki namzedi cuları olduğu için. Ankara. az yük postasına FrancisHawkins rıştı o. Azlığile harbi kayneden Se damlarından tesna) herkese söz hakkı tanı 600 er rey almıştır. 1949 Londra taşımasına mukabil, çoğu birinci \e küeük pelir. Diinlîü münazara ve Alexander Raven Thomson Pün Emlnonü Ha'.kevinde Hukuk lim yiğitliğile ordunun iıalbini Ansaldoya yaptırılan gemiler de yacaktır. ikinci mevki olmak üzere 310 yolcu belediye seçimlerinde de faşist Kaloriferlerini yakmıyan apartıgibi bazıları bu b.rliğe iştirak Bİmaktadır. Halbuki Ansaldonun yalnız Izmir İstanbul için lüks Fakültesi ile Edebiyat Fakultesi ara. kazandı. Partinin bu programı, başta lerin on beş namzedi ceman 1993 ettiler. Nihayet Mosley de orta»Kanunlar müdahale nıan sahibleri cezalandırılacak yaptısı aemileri sadece yolcu gemi yolcu gemileridir; fakat ambarlan Einda mi, etmemeli ssnata mevzuunda etYeniçeriler. sipahiler. nnlara ka ya çıktı. «Birlik» adında bu Mosley olmak üzere, bir «muhar rey kazanmıslar ve bazı yerlerde meli mi?blr Kaloriferlerini yakmıynn apartıman si telâkki etsek dahi 86 birinci ve küçüktür. İzmir ekspres postasın raünazara yapılmış, (Etmeme'.idir) te tılan bütün İstanbul halkı mutl:>ka rirler ve mütefekkirler» grupu reylerin Tc 15 :ni kendılerinde mecmua neşrine başlandı. sahiblerinin 1608 sayılı kanun muci116 ikinci mevki volcusu olarak, 202 dan başka seferler düşünülmiyerek zini müdafaa eden Edebiyst Fakultesi Selimin padişahlığıtu istiyorlar. tarafından hazırlanmıştır. toplamışlardır. blnce mukerrer ceza vermek suretüe Mosley ayrıca «My Answer» kişiden ibaretÜr. Bu gemiler gros j t i c a r î kıymetten ziyade lükse ehem talebe'eri münazarayı kazanmi'î'ardır. Saray kuşatıhp Selime davetiyeier Mosley'in sağ kolu sayılan Sir Os\vald Mosley İngilterede tecziyeleri kararla^mış ve keyfı>et rai et (Cevabım) isimli bir broşüı On şilepin sigortası için gönderildi. İkinci Bâyezid de. veton itibarile Ankaradan daha büyük y verildiği anlaşüıyor. Burgçss Londrada Victoria Park bir inkılâb yapmak niyetindedir. Valilikçe Kaymakamlara bildirilmiştir. Arkası Sa. 4, Sü. 2 de zirler de, bütün orduyla bütün neşrederek, eski faaliyetini izah ta verdiği bir nutukta, «Vaktı Fakat bu işte zora başvurmıya nıjştir. teklif yapıldı oldukları h=!de ancak onun kadaT Bir müddettenberi şehrimi^de bulu milletin bu heybetli iradesi önün ve kendini müdafaaya çalıştı. gelince» faşistlerin davullarla cağını ve iktidara ancak mille• ü t£çıvabilmektedirler. •k nan Amerikah sigortacı Mr. Qu.ckly de iğildiler. Yavuz Selimin ilk za Sonra da, 1947 ekiminde «The D ü n y a d a •*' «• bayraklarla Saraya yürüyerek tin reyile gelmek istediğini söy ^ • * Adana ile mukayese dün uçakla memleketine donrr.üştür. feri 1512 de tahtı fethedişidir. «Ya Alternative» (İki şıktan biri) Deni2yolları İdaresl ile terr.aslarda vuzname» nin on beyitlik birinci isimli bir kitab çıkararak siya İngiliz İmparatorluğunu geri is lemektedir. Bu yeni eemileri bir de Adana ve bulunan Mr. Quichlyye İdare, 10 şilep teyecekler ve «suçlulara» ceza(English Digest'ten) eşi İstanbulla mukayese edelim. Aicin yapılacak olan sigortaJann borç bendi, işte bu fethi, yani o serdar setini izah etti. dana 5250 tondur. Azamî sürati 18,5 Mosley'in bu kitabda iddia et52 Sahife 50 kuruş. bakiyesi üzerir.den yapılması, risturn lar serdannın cülusunu anUtır. Bu Bervis sürati 17 mildir. 150 birinci miktarının >üzde 7 den ytzde 15 e çı. bendin «lSIatla» beyti ^Feleklerden tiğine göre «eski partiler» lüİSTANBUL HALKINA M Ü J D E " " Dünya basınından en güzel mevki, 60 ikinci mevki. 78 üçüncü karılması ve sigcrta primlerinin azal yeni bir kaderin haber verilmesi; zumsuz b:r harbe girerek İngiseçme yazılarla ti!m»sı husıısunda teklıfler yaprnıştır. lâhut âleminin melekleri bu haliz İmparatorluğunu mahvetmişBUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN mevki, 220 ranzalı püverte yini 3B yolcusu slabilir ki hepsi 508 Yeni tip birinci sigaralar beri ulaştırmak için uçuşuyorlar. ler, İngiltereyi de iflâsa süriikOcak Sayısı yolcu eder. B ' gemilerde ranzalı Cihanın kulağı bu melek kanadla lemişlerdir. Bu «kardeş harbi» satışa çıktı Bugün Çıktı. yolcuya tahsis edilecek daha ver de Yeni tip birinci nevl sigaralar, am rının heybetli gürültüsile doldu» İki büyük film birden : nden sonra şimdi yapılacak şey balâj ve tütün kalitesi bakımmdan Eflâkdcn o dem ki peyâmı kader vardır. Adi ve frigorifik ambarlîı Avrupa ile birleşip bir tek mil1 Aylardanberi beklediğiniz Tanesi 100 kuruş. ıslah edilmiş bir şeknde dünden itiba2800 ton yük alır. 20 de otomobil. gelür let teşkil etmek, bir Avrupa ren satısa çıkanlmiftır. Ülkü Kitab Yurdu Ankara Demek ki 5250 tonluk Adana ile İsGuşi cihâne velvelei lâl ü per parlamentosu kurmak, bir tek Bir izah Cad. No. 72 tanbul, 7000 tonluk Ansaldo yapıs) gelür başbuğ veya başbakan seçmekEski Çonım VaHsl Hâmid Oskaydan Tamamen renkli. Baş Rollerde : gemilerden hem fazla yolcu, bilşu mektubu aldık: İkinci beyit: Bozulan âlem niza tir. Ondan sonra Avrupa milletBORİS KARLOF VAN HEYD SUZAN hassa feirinci rrevki yolcusu al> Şark vilâyetlerinde otuz üc vatanda mmın düzelip yeni bir fetihler dtv leri Afrikayı işletmek ve kenHAYWARD TAP ROOST makta, hem de 2200 ton fazla yük şımızın muhakeme edilmeksizin kur. dilerine lüzumlu ham maddeleri, taşnnaktadırlar. ştına dizilmiş oldukları iddiaslle lfa rinin açılacağmı anlatıyor. Şairin delerine müracaat edilen zatlar ara. «DevTi fütuh» dediği yeni bir fe oradan temin etmek üzere büGiresun tipi gemilerle mukayese sında bulunan eski Van Valisi Hâmid tihler devri. Yalnız İran seferi, ve yük bir çalışma seferberliğine Bu mukayeseyi. Giresun tipi ü ; Onat yerine Isim benzerliğinden dola yalnız bu seferdeki Çaldıran, Di girişeceklerdir. Büyük Salon Filml yı ba*ı gazetelerin yanJışlılüa benim motörlü gemi ile de yapabiliriz. Bu Bu iş için Avrupanın (ve înyarbakır, Koçhisar, Kemah, TurnaROBERT WALKER AVA GARDNER DİC HAYMİS ö!:EÜrüğü keser. ••• memurivetimclrn ve soy adımdan bahgemiler 7279 tondurlar. Azamî sürseHikierini öfrendim. Ben Van Vali dağ zaferlerile vatana, bugün de gilterenin) bütün işsizleri, milatleri 16, servis süratleri 14 mildir. liğmrle bıılı.ırmadjcım gibi bu mesele elimizde olan, 14 vilâyet katıldı. yonlarca kişilik bir ordu halinde Birinci mevki 93, ikinci mevki 89, İle de hiç bir alaküm olmadığından Erzincandan Mardine, Bitiisten Ur Afrikaya gönderilecek ve bu, keyfiyetin ta\^zıhini rica ederim. üçüncü mevki 39. ranza yptçVh gü\ u : lıası 10 kuruştuı icab ederse, zorla yapılacaktır faya kadar on dört vilâyet: Mevsimin en muazzam ve en çok beğeniıen filmi Eski Çorum Valisi Aboııe sciaiti ru»k,>e Hade DevTi fiituhu suri Srafil müjdelcr Avrupadaki Yahudiler de zorla Muamele Vergislnc Tâbi Müesseselere : Hâmid Oskay lçln 'cto Hakdan nizâmı âletnc me'mur er ya Filistine, yahud da başka bir Yeni nümuneye göre ^elıir yere meselâ Habeşistana gönRebiülevvcl 29 Çarşamba Blr »ylık 300 Kr. 600 Kr. Dört büyük melekten biri olan derilecektir. Üç myllk 800 » 1600 • REKS HARRİSON MAUREEN O'HARA Altı aylık 1500 . 2900 • İsrâfil ki kıyamet koptuğu laman İç siyasete gelince; İngilterede Senelik 2S0O . Sayın müşterilerinden crördüğü eşsiz rağbet üzerine • Sur> denen borusunu çalınca Vü bir tek parti olacak ve milletDefterler temiz, iyi kâğıds basılrmş olarak hazırdır. D I K K A T tün ruhlar uyanacaktır. işte onun vekilleri nüfusa göre değil, mes Cazetemıze oon4erıten ^'THK ve Umumî Satış Yeri : boıusu şimdi de ruhlar â'emine is leklere göre seçilecektir. Bu suV. ] 7.23 12.24 14.53 17.07 18.431 5.37 nefTKİİlsin, edilmetın iadt elunmu İNKÎLÂP KİTABEVİ E. 1 2.16 7471 9^46 lFoÖ|T?6l'2!3İ lâm dünyası için vepyeııı ve haş retle her on bin veya yirmi bin tUnlardâiı me*ulİ7«t kabul •dlteıem. daha bir hafta uzatümıştır. metli bir ikbal devrinin asılacağuu kiş.nın bir milletvekili değil. Ansaldo'ya yaptırılan gemilerin kusurları Yazan: Abidin Dav'er =haberleri Yahya Kemalin 46Yavuzname si Aralık ayı 99 gecinme endeksi 0 m * Yazan EDEBİYAT S O H B E T I NALINA Gene kar* kaldırmağa dair İSMAİL HABİB SEVUK Emniyei Müdiirlüğünda değişikükler Dünyada olup bitenler İngiliz Faşistleri gene FESTIVAL I HER AY Şehzadebası F E R A H Sinemasında VATAN KAHRAMÂNI VENÜS 2 MODESN TURÂLİ CUIIHURIYET HARROV KUMARBAZI MELEK Sinemasında MUAMELE VERGİSrne aid
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog