Bugünden 1930'a 5,476,064 adet makaleKatalog


«
»

r GELİR VERGİSİ Mükelleflerinin tutacakları İŞLETME HESABI Serbest Meslek Kazanç Defterleri Maliye Vekâleti nümunelerine uygun olarak iyi kâğıda basılmışür. Umumî Satış Yeri: İNKÎLÂP KÎTABEVİ 26 ncı yıf Sayı: 9138 umhuri KLIRUCUSll: YUNUS NADÎ TelgraJ vt mektub adresü Cumhuriyet, İstanbul Posta kutuau îstanbul No. 24« Telefonlar: Umuml S a n t a l Numarasu 24288. Yaa Işleri: 24299. Matbaaj 24290 r SULT Hayatî, Haluk Y. Şehs Çarşamba 18 Ocak 1950 Eesimlidir! F t A H : 250 HİLMİ KİT, Komünist Çin, Sovyet Erimiîi son nutkuna Rusyaya meydan okuyor Moskovada yapılmakta olan Sovyet Kızıl Çin "Kayseri nutku bize, bir kere daha' görüşmelerinde ciddî ihtilâflar başgösterdi anlatıyor ki, ne 35 ler ortada kalmıştır, ne de da?alan99 Kızıl Çin lideri, 1945 andlaşmasım hükümsüz addediyor, Çinin sanayileşme plânında Sovyetlere başrolü vermeyi kabul etmiyor ve Çin topraklarının bâtânluğânn nnhafaza etmek istiyor Ziııcir ve lıalka emleketimfrde gecim şartlannı kolaılaştırmak, ha\at seviyesini yukseltmek çarelcrini duşunurken akla gelen tedbirler ara=ında bazı pck hoşa gidenleri olujor. Bir zatnanlar ben «çeşidli ziraat» ve «ihtiyacları arttırma» nazarivelerine fazlaca kapılmıştım Ko\Iumuz, çoğu yerde basit bir iki hububat çeşidine alışkındır. Sebze \etis1irmeyi bilmez, arıcılıktan hoşlanroaz, meyvaya karşı ilgisizdir, ağscı seviuez. deriz ya. Bunları ona tanıtsak, oğretsek, çok ivi olacak gibi gelirdi bana. Toprağı bir çok yonlerden işlemenin her bakıma elverişli bir metod olduğunu kim inkâr edebilir? Bunu bilmek için ziraat âlimi olmağa da hacet jok. İklim ve hava şartlannm bü>ük rol oynadığı bu meslekte çeşidli 15, herşeyden önce bir nevi sigorta sayılır. Birinin. ikisinin baştna bir kaza gelirs*. ötekiler çiftçiyi kurtarır diye dıişünulur. Ve bu duşünce doğrudur. Köylü yetiştirdiği iırünlerdea kendi de faydalanacağına göre, boylelikle hera ihtiyacları, hem de kazancı artar. Bu da hayat se\i>esinin yukselmesine yol acar. Bu duşünce de doğrudur. Paris İT (R.) Londranm siyasl çevrelerine gelen haberlere göre, Moskovada bulunan Kızıl Çin lideri Mao Ts« Tsung ile Sovyet idarecileri arasında şiddetli bir ihtilâf başgöstermiştir. Bir aydanberi Sovyet başkentinde bulunan Kızıl Çin liderinin Kremlin tarafından ilerl sürıilen bazı teklifleri reddettifi ve müzakerelerin de bu yuzden resmi bir sessizlik içinde uzadığı kaydedilmektedir Adnan Menderes soruy or: i Ortaya çıkan bu 35 lerden bazılarına şimdi ne oluyor?» Ankara 17 (Telefonla) D P , l isrişarî kongresinde varılan kararj lann iç politika havasındaki nahojj gerginlıği bir hayli yatıştıracağı u«J muluyordu. Bu neticenin iktidarj partisi muhiünde müsaid intıbalarj buraktığuıa dair belirtiier olmuştu. Hattâ Mıllet Partisi mahfillerindeı» ] mahud muvazaa isnadını yenidenl ortaya atmak için bazı hazırlıkla» j Kızıl Çin lideri Mao Tse Tsung, bir'sinema artisti olan karısı ile bir arada Aydınlının tahliye talebi reddedildi Bayındırlık bütçesi Bakan, komisyonda, Meclis binMimn 52 milyon liraya mal olacağını söyledi Bu siyas! çevrelere göre, Mao Tse Tsung, 1945 senesınde Rusya ile Çin arasında imzalanmış olan andlaşmayı kabul etnemekte ve diğcr memleketlerle olan andlaşmalar yenilenirken bunun da değıştirılmesi lâzım geleceğini belirtmektedir. 1945 Rus Kızıl Çin andlasması Mançuryada Sov\"etlere haklar tanunakta idi. Anlaşıldığma gore, Kremlin, Mao Tse Tsung'un kuzey Çin eyaletlermi Rusyaya bırakmasını istemekte ve buna mukabil kendısinc güney doğu Asyada başka topraklar vadettıektedır. Mao Tse Tsung bu Sovyet teklifiKıbns da\asında parmağı olan Kus Sovyet Rusyaya karşı cephe Arkast Sa. 3, Su. 4 îe Ortodoks Patriği Aleksis olan Partik Athenagoras Arkast Sa. 3. Sü. 2 de ) Bayarın Kırşehir nutku D. P. Başkanı, iktidann seçimlere doğru gittiğini söylemiş ve teşkilâta hazırlanmalanDi tavsiye etmiştir Ankara 17 (Telefonla) D. P. Başkanı Celâl Bavar ICrşehır D. P. kongresınde bir kcnuşma yapm ş ve bu konuşraasında kcngreye davet edıldiğınden dols>T memnuniyetini belırtm ;, d'legelerın konuşmalarmdan arkadsslar arasında karşılıklı anla^ş bulunduğunu mii şahede ettığını, bu mütesanıd Iıavanın D. P. liler ruhuna gırmiş ol Arkası Sa. 3. Su. 1 de Meğer davanuı uzaktan goremediğimiz bir de piif tarafı varmış. Geçen gün ziraatten anlayan bir dostum anlatıyordu: . Güzel dedi, köylü arpa ekAnkara 17 (Telefonla) Bilerek gun de devam edüdi. Oturura açısin, mısır eksin; ayrıca kendine iftıra etmekten sanık Denizli mıllet Iınca yargıc Celil Cevherioğlu dobküçük bir sebze ve meyva bahçesi vekih Reşad Aydınlının Birinci yadaki evrak ve vesikalsrın okunayapsın. Hattâ evinin kenarırta bir Asliye Cszadaki dunışmasına bu Arkası Sa. 4, Su. 7 de dizi çiçek diksin. Hele şoyle bir koşeye de bir iki kovan yerleştirirse, artık gel keyfim gel. Sevgili Anadolumuz Orta Avrupaya benredi demekrir. Fakat bö>le bir hayırh gelişmenin bizde nasıl olabileceğini duşündün raü Allahaşkına? Sen köylumü^ün çalışma şartlarııu bilir ruisin? Arpa, buğday yetiştirmek için belli bir zaman boyunca, bir takım vasıtalar kullanarak belli bir ga>ret harcarnak lâzımdır. Öteki üriinlere boş saatlerimizi ayıracağız değil mi? Sebzeler sulanmak, ağaclar budanmak, çiçekler bakılmak ister. Gunün bir çok saatlerini bu islere feda etmeden hiç bir netice elde edilemez. O\sa ki yılın biıyük bir kısmında bizim kojlıi burnunu kajıyacak vakit bulamaz. Kullandığı vasıtalar iptidaidir; gubresi joktur, suju yoktur, bazan okıizü de >oktur. Elindeki kara sabana dayanarak iğne ile kuyu kazar gibi toprağı bellejecek de, bire üç, bire dort aldığı mahsulu satıp vergisini cdijecek, tohumluğunu ajıracak. ust tarafile de geçinıini saşlayacak. Bu şartlar altında çeşidli ziraatten. halkı ihtiyaclandırma gaj retlerinden bahsetmek. affedersin ama, biraz fazDünkü kongreden bir görÜBÜ? laca hajale kapılmak olur. Bugüne bngün biz hayat seviyemizi vukİstanbul Üniversitesi Talebe Bir Dündar Kalyoncuoğlu seçüdıkten seltmek şöjle dursun, onu olduğu liğinin yıllık kongresi dün sabab sonra, Birlik bajkanı Orhan Anyerde tutamıyoruz bile. Ortahalli saat 11 de Marmara lokalinde top man, yıllık faaliyet raporunu okuçiftçinin caresizlik karşısında top l a m n ı ş t ı r Kongre başkanlığına Arkası Sa. 3. Sü. 6 da rağuıı elden çıkardığı ve javaş yavaş ugadlaştığı, yazık ki bir gerçektir.» Dünkü duruşmada teknik imkân Ankara 17 (Telefonla) Meclis olduğu takdirde diktafonun gelecek | Butçe Komasyonunda bugun Bacelsede dinlenmesine karar verildi ymdırhk butçesı dolayısile uzunve hararetli gorüşraeler olrmış, a u halif ve muvafık mılletvekilleri tarafından Bakana bir çok sualler sorulmuştur. Baymdırlık Bakanı, cevablarında, sulama işlerine şimdiye kadar 121 milyon lıra gittiğini 160 milyona daha ihtiyac olduğunu, küçuk su işleri için butçeye bir milyon lıra konulduğunu, Mersin ve Samsun limanları inşaatına buyük ehemmıyet verildiğini, fakat mütehassısların Samsuny daha evvele almak mütaleasında bultınduklaraıı, buna rağmen in Arkast Sa. 3, Su. 7 de Kıbns Plebisiti hâdisesini Sovyet Rusya hazırlamış! Gayeler şunlar . 1 Türkiye ile Yunanistanın arasını açmak; 2 Yunanistanda tekrar taraftar toplamağa çalışmak; 3 Akdenizde İngilt erenin durumunu zayıflatmak Şehnmızin bir kısım siyasî çevrelermde, Kıbns adasında Yunan ortodoks kılısesi tarafmdan ortaya atılmış olan olebisit hâdısesile Moskovanın yakındın ilgili olduğu ıddıaları ortaya atılmaktadır. Bu çevrelere gelen haberlere göre, Kıbrısta ba^lamış o b n cereya» Moskovada Sovyet ortodoks patrıği Aleksis'ın de dahıl bulunduğu bir grup tarafmdan kazırlanmıştır. Sovjet Rusyaya karşı cephe almış olan Patrık Athenagoras Üniversite Talebe Birliğinin kongresi Orta Şarktaki Amerikan askerî ataseleri Şehrimizde bir toplanh yapmalan bekleniyor Yunanistandaki yardım heyeti azalarından eski İstanbul askerî ataşesi binbaşı Bursley dün şehrimiz» gelmiştir Bugiın de Yunanistandaki Amerikan deniz atasesi ve sekreteri şehrimize geleceklerdır. Gene bugünlerde Sofyadaki Amerikan ataşelerinin İstanbula gehneleri bek lenmektedir. Söylendiğin* göre Bal* kanlarda ve OrtaşarktaM Amerikan askerî ataseleri çehrünizde bir topJantı yapacaklardır. Batı Almanya Başbakanı Adenauer Kremlın'in plâniarıru tatbika metnur edıien Moskova patriği Aleksis arrfsındaki gızli mucadelenın bir safhasını da Kıbns kilisesi teşkil etmektedir. Moskovanın, kibseyi öne sürerek ortaya atmış olduğu Kıbns meselesile şu gayeiere varmağa çalışüğı zannedılmektedır1 Komunizm karşısında aynı safta cephe alan Türkiye ile Yunanistanm arasını açmak, Arkası Sa. 4, Sü. 7 de Büyük şair Yahya Kemaiin rahatsızlığı Bankacılar arasında bir anket: Piyango sistemi bir nisama bağlanacak Ankaradaki Bankalararası komilenin bu ay içerisinde karar vermesi bekleniyor Geçen yazmuzda Merkez Bankısı piyango sistemi hakkında ukirlerini İstanbul şubesi müdurü Fahreddın nakletmiştik. Ulaşın, Yapı ve Kredi Bankasiımn Bugün de aynı mevzua devam nihayet Holanda ve Osmanlı Banka ederek; İş, Ziraat Türk Tıcaret, ve larının, bankalarca tatbik edıien Arkast Sa. 4, Su. l d e Şairin 65 inci yıldonumunde Karasi'de yapılan merasim (Yazısı 4 üncü sahıfemiz'le) r Sarre meselesi alevlendi Bu ha\zanın Almanyadan a y n kahnası isteniyor Londra 17 (B B.C.) Sarre havzasının muhtariyeti bugün on safta yer almıştır. İngiltere, Sarre havzasmm iktısaden Fransaya oağlanmasına taraftardır. Batı Almanya Başbakam Dr. Adenauer bu bolgenin Almanyadan ayrüması aleyhindedir. Fakat İngiliz çevrelerinin kanaati değişmemistır. Buna karşı Baü Almanya Başbakanı Adenauer'in bek5a. 3. Sü. 3 te NADİB NADİ Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Vali Dün Nahiye Müdürlerini Topladı Yunus Nadi Mükafatı Yazı yollama nıüddeti 1 şubatta sona eriyor Okuyucularımızın 1949 50 Yunus Nadi Mükâfatı «bir yurd yazısı» na aid olmak ü zere gönderecekleri yazılar, evvelce esas şartlar cümlesinden olarak bildirdiğimiz veçhile, onümüzdeki şubatın birinci gününe kadar kabul edilecek ve bundan sonra gelenler müsabakaya dahil olamıyacaklardır. Yakm yerlerde bulunan okuyuculanmızm o zamana kadar yazılartnı matbaamıza tevdi etmelerini ve uzak yerde bulunanlarm da aynı tarihe kadar mektublarını postaya vermelerini rica ederiz. Fransız güreşçileri yarın geliyor Cumariesi ve pazar güııü yapılacak müsabakalara İzrnir ve Eskişehirden de 4 güreşçi katilacak tstanbul ve Ankara takımlarile GrekoRomen müsabakaları ıapmak Dun o^leden e\veî" Vilâvette Vaii'hiye mudurleri, ilk defa olarak ken zorluklan dinleyen Valiye teşekkür üzere yarın şehrimize gelecek olan ve Belediye Baskanı Fahreddın Ke dılerini bir araya toplayarak derd etmjIerdır. Nahiye müdürleri, be Fransız ekipı şu gıireşçılerden mürim Gokayın yanında nahiye mu lerıni ve şehir idareMnde yuklen lediye hızmetlerınde ve teşkılâtın rekkebdir: Arkast Sa. 3, Sü. 7 de Arkası Sa. 3, Sü, 4 te dMerl toplaatıa yapı^nuştır. Na dikleri vazifelerde karsılaştikları, Dünkü toplanlıdan bir göriiniış
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog