Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

Bütün tadillerile BELEDİYE YAPI ve YOLLAR KANUNU Derleyen: Avukat Reşid ÜLKER 1299 tarihli Ebniye Kanunu ile 2290. 2555, 4585 5220 sayılı Belediye Yapı Yollar Kanunu ve tâdıllerine dair en son nej* redilen kanunları havıdir. Fiatı 1 liradır. umnuriyet 26 ncı yıi Sayı : 9137 KURUCUSUrYUNUS NADÎ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta kutusu tstanbul No 24« Teleionlar: Umuml Sanfral Numarası: 24298. Yazı Işleri: 24299. Matbaa; 24290 GELİR VERGİSİ Mükelleflerinin tutacakları ÎŞLETME HESABI Serbest Meslek Kazanç Defterleri Maliye Vekâleti nümunelerin» uygun olarak iyi kâğıda basılmıştır. Hususî Satış Yeri: İNKİLÂP KİTABEVİ Salı 17 Ocak 1950 İNKİLÂJ* KİTABEVİ Mediste diinkii münakaşalar esnasında, İç Işleri Bakanı icab ederse muhtarlara dahi resmi araba vereceğini söyledi Denizli milletvekiîi, müdafaasında, Buna cevab veren bir milletvekili «her jandarma erine de bir jip verilebilir. Fakat bu gidişle borclarm altından torunlarımız dahi kalkamıyacak» dedi Resmî otomobiller işi Aydınlınm duruşması gene ortaya atıldı dün yeniden başladı Anksra. 16 (Telefonla) Senihi Yürütenin resmî taşıtlar hakkındaki sozlü sorusu. bugun Mecliste gurultulere sebeb oldu. Yurüten. yenı bir taşıt kanununun Meclise ne için getirilmedığıni kanuna aykırı taşıt alınıp alınrnadığını, resmî taşıtları. sahsi maksadlar ıçın kullananlar hakkmda takıbat yapılıp yapılmadığmı soruyordu Soruya. Başbakan adına Devlet Bakanı Cemıl Saıd Barlas cevab verdı Hukumetın bu mevzuda azami aikkat ve itma gosterdığını kaydetmekle söze başladı. Yeni taşıt kanununun Meclise sunulduğunu, kanuna aykırı olarak taşıt alıp kullanan bir daire ve rauessese olmadığını söyledi ve simdıye ksdar dört beş kişi hakkında yapdan takıbatın bir listesini verdi Senihi Yuruten. meselenın bir tarihçesini yaptı Atıf İnan. Munir Bırsel ve Hasan Sakanın bu mevzudakı sözlerini MeclU zabıUarından okudu Hasan Sakanın «vesaiti naklıye meselesi Arkası Sa 3. Su 2 de J Başbakan, Bayar ve Emniyet Genel Müdirile neler görüştüğünü anlattı Ilasta kim? eçcn aksam saat dokuzda Istanbul radvosunu açan dmlesiciler. simdi>e kadar hiç tanımadıkları bir seMe karşılaştılaı. Bu ses. ne meshur bir hancndeye. ne de faziaca ilmi konusan can sıkıcı bir knnferanscıja aiddi. Istanbul rad>O!>unda. Valimiz ı c Bcledije Reisimiz Doktor Fahreddin Kerim Gokay konusujordu. Bize şehrin derdlerinden, ihtijaçlarından bahsetti, işbaşma geldiği gıindenberi japılan i'leri anlattı. bundan sonra başarılması düşunulen tasa\\urlaıa dokundu; failhassa sos>al jardım mevruu üzerinde uzun bo>lu durdu. Şehrin en bü\ük mulki âmlrin'.n İki Ermeni profesörü Lenin bojle zaman zaman doğruca halkla temasa gelerek hepimizi çok jakınStalin prensiplerini çiğnemekle dan ilgilendiren hayati raeseleleri suçlandınldı ele alması. halka halkın derdini açroası, bu derdlcrin çozulmesi uğruna Londra 16 (R.) Sovyetlernı neler yapıldığını ve\a yapılacağını Ermenıstan Cumhurıyetinde entebildirmesi takdire değer bir teşeblektüel zumre arasında bir temizlibiıstür. İstanbulda boyle bir geleğin baslamış oldugu anlaşılmaktadır. neğin kurulmasına onajak oldugu Moskovada intısar eden .Lıttourns'a için sayın Fahreddin Kerim G6ka>a Gazeta» Ermeni dıi mutehassıslarını tesekkur ederiz. Halkın rc\ile vaşaemperjalist gayelere hizmet etmekîe mak ve hakla hizmet etmek ulküsusuçlandırmıştır. Bunlarm arasaıda nu taşıyan bir rejım için bu gibi profcsdr Asariyan ve profesör Kogelenekler tabii sayılmalıdır. Gostepentsijan da bulunmaktadır. Her rişe kacmamak ve lâfta kalmamak I'<LSI de Ler.ın Stahn prensiplerini çartile bu uğıııda atılan adımları çiğnemekle itham edılrmşlerdır. desteklemey i biı vazife biliriz. Sovyet edebi\ at dergısı, AngloAİstanbullularla yaptığı ilk konuşmerikan teorilerini destekleyecek mada. sajın Gokay fakirlerden. olanlara şiddetli ihtarlarda bulunyoksullardan da bahsetti. Bu kış muştur. gunlerinin tahammulu guç sartları altmda iyi ısınamıjan, iji gıda alamıyan, iyi bakılamjjan hemserilerimizi andi! Onlara karsı olan sosyal vazifelerimizi haürlattı. \ e >azık ki fakir İstanbulluların ezici çoğunluğu Valimizin bu sefkat dolu sözlerini isitemediler. E\inde sıcak bir çorbası bulunmıyan bir aile elbette radyo sahibi de olamaz. Kadjosu olmajınca da Valiyi nasıl dınlesin? onun tatlı sesile nasıl umidlensin' Amerikan hükumeti. bu bombaNe ise, biz simdilik meselemize nın imal edilip edilmemesini gelelim: Yoksullara dair konuşurken, sayın Fahreddin Kerimin de ^ incelivor onlara kendi sesini duyurmaktan J liyade bize sosj al yardım davasınm Washington 16 (AP. a.a.) Dunkü mitingden bir görunuş: Köpruyü geçiş ehemmiyetini anlatmak istediğinden | Amerikan hukumetmin, atom bomsıiphe etmiyoruz. Ne yazık ki bu | Kıbrısta Rum Ortodoks kilisesi tahsil genclıği tarafından dün şeh basmdan bir kere daha tesırli idrodava simdiyedek lâ\ık oldugu ilgi nin tertıb etti^ı plebisıtı ve Atına rımizde bir mi*ıng yapılmıştır jen bombası hakkmda gayet ehemile ele alınamamısnr. Geçmis yıiz Talebe Bırlığının Kıbrısm YunarusHemen butun genclık teşekkulle mıvetlı bir karar vermek uzere r\yılların en raükemmel yardımlasma tana ilhakmı istiven numayişlerını rinın iştirak etüğı miting saat 10 duğu bıldirilmektedu. Bu bombanın teşkilâünı kuran cemiyetimiz, bu protesto etmek maksadıle, yuksek Arkası Sa. 3, Su. 6 da imal edilip edılmemesi meselesi ingünkü sartlar altmda bu bakımdan celeruniştir. Rusyarun da ajiıı hepek geri bir manzara gbsternıekte GELİR VERGÎSÎ defe dogru gittiği hakkındaki haber dir. Sosyal jardun mevzuu etrameselenin ehemmiyetini busbütün fındaki düşüncelerımiz kısaca ezenarttırmıştır. cİdrojen bombası proginler fakirlere baksın» formülü icijesi» ni tetkık etmekte olan hususî jıe sığdınlabilecek kadar basıttir. komisyonun bu silâhm imal edilmeHalbuki sosyal yardım davası her sini tavsiye edeceği zannîdilmekteeeyden önce bir sosjal organizas\ on dir. davasıdır. Basit degil muğlak, hem İdrojen bombasının imâlınde de çok muğlak bir davadır. barışçı gayeler güdüldüğü iddia Kızılay gibi, Yardımsevenler gibi edilemıyeceğınden ilgılı mabir kaç hayır cemiyetinin bu mu^zkamlar bu meseleyi büyük b:r zam derde kendi baslarına derman dikkatle ncelemektedırler. olamı>acakları meydandadır. Zenİdrojen bombası • ginlerin kendi isteklerile ve teker Amerikan radyosu yorumcusu teker fakirlere yardıma kosmasmı Drew Pearson, idrojen bombabeklemek ise davamızı bütün bütün smdan bahsederek bu bombaya anlamamak demektir. Çunkü sosyal dair şu malumatı vermiştir: bir karakter tasıyan her organizas«İdrojen bombası güneşi terGündelik, haftalık ve aylıkla ti gisi kanunu karşısında nasıl hareyon, ferdlerin iradesi dısmda, arzu caret ve sanayi işletmelerirlde ça ket edeeeklerdır? Milyonlarca va kıb eden aynı maddelerden yapı ya ve keyfe bağlı olmıyan bir mana lışanlar veya kendi işletmelerinde tandaş çalışüğı yerden muayyen lacaktır. Ve bu bombayı ancak tasır. Bu da her seyden öncs bir mustahdem kullananlar gelir ver Arkası Sa. 3, Sü. 6 da A r k a s ı S a . 4, S ü . lde disiplin, bir nizam işidir. Fakir halk, kazancma uygun bir : ^ «ekilde sıhhatinden, neşesinden olmıjarak yasayabilmeli, hele çahşaıa gücünü kaybetme tehlikesinden uzak kalabilmelidir. Bir cemıyet hesabma en bü>ük acı, ferdleıinin ruh ve bedcn vönünden çokusünü önleyememektir. Ferdleri bu hale düsen bir cemiyette ferdlerden rince topluluğun kendisi hasta sayılır. O zaman istediğiniz kadar zenginleri yardıma çağırınız. yahud birer birer fakirleri tedaviye uğrasınız; hiç bir netice elde edemezsiniz. Böyle bir hareket. vereme tvıtulmus bir anayı kurtarmak için onun çocuğuna pnomotoraks japmaya benzer. Hastayı bilmeli ve hastalığı da iyi teshis etnıeli>iz. Ancak bojlelikle müsbet bir netice elde etmeji umabiliriz. Kudretli bir ruh doktoııı olarak tanıdığımız sayın Valimizin bu sosyal dava iizerindeki düsunceleriııi bğrenmeyi pek isterdik. Bilmem gelecek radyo konusmalarından birinde bizi bu bakımdan aydmlatabilir Ingiliz bahriyesıne aid Truculent denizaltı gemısi 12 Ocakta Thames nehrı önlerinde Ls\'eç bandıralı Divina vapurıle çarpışarak batmış ve murettebattan 60 bahriyeli bu kazaya kurban gıtmisti Resimde, mı'.' Kıbrıs için dün bir nıitiog yapıldı Rusya, ErmenilerS tetnizliyor Ankara 16 (Telefonla) Bilerefc iftira etmekten sarak Denizli milletvekili Reşad Aydınhnın Birinci Asliye Ceza mahkeaıesiadeki duruşmasına bugün yeniden başlandı. Oğleden sonra Adliye korıdorlarında hissedilir bir kalabalok toplanmış bulunuyordu. Bu arada Emniyet memurlan tarafından, eskisine nisbetle bir hayli tertibat alındığı da dikkati çekiyordu. Oturum açılınca yargıc Celıl Cevherioğlu: «Reddi hâkim isteğınin reddine dair, Ankara İkinci Ağır Ceza mahkemesinin 2012949 tarihli kararile vukubulan ıtirazın reddine Arkası Sa. 4, Su. 6 da Vakar ve itidal ile hareket eden gencler, Kıbrısm daima Türk olarak kalacağını tebarüz ettirdiler Güvenlik Konseyi son içtimamda Rusya Birleşmiş Milletler tcşkilâtından çekiliyor Güvenlik Konseyinden ayrılan Sovyetler, dün de özel komisyonları terkettiler NewYork 16 (R.) Geçen hafta Güvenlik Konseyinden çekılmış olan Sovyet Rusya bugun de Bırleşmiş Mılletlerın uç hususî komısyonunu boykot etmiştir. Sovyet Rusyayı peykleri takib etmiştir. Lake Success'teki muhabırlerin bıldirdiklerıne gore bugun toplanmış olan uç komısyondakı Sovyet delegelerı Mılhyetçı Çin temsılcilerınin bu komisyonlardan atılmalarmı istıyen bırer takrir vermışler, fakat bu takrirlerın hepsı de ezici çoğunlukla reddedilmiştir. Birinci hâdise İlk hâdise Bırleşmış Milletlerin iktisadî ve sosyal komitesinde vukua gelmışür. Bu komisyondaki So\jret temsilcisi Ivan Kamenev, esasen toplantıda hazır bulunmıyan, mılliyetçı Çin delegesinin komisyondan çıkanlmasını istemiş, fakat teklifı ıkiye karşı ahı o>la reddedilmiştir. Bunun üzerine Kamenev b:r daha geri donmemek üzere toplantı Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Dogunun guvenlıgı Acheson, Bahlılann bu bölgenin emniyeti ile yakından alâkadar olduldanru ' söylüyor I Washington 16 (AP.) Birlesik Amerıka Dış İşlerı Bakanı Dean Acheson, dun açıklanan bir mektuburtda, İngilterenin, Irak, Ürdün .ve. Mısırda, bu merolakeüerle yapmış oldugu anlsşmalar gçreğınce, yeniden sılâh sevketüğini teyid etmiştir. Mumessiller Meclisinin CuraJıuriyetçi azalarmdon Ne\vYork temsilcisi Jacob K. Javıts e yazdığı bu Arkası Sa. 3. Sü. 3 te Orta edecek idrojen bombası Diinyayı altiist Tarsus vapurunda yangıtı çıktı Itfaiyenin müdahalesile yangın derhal söndürüldü Mısırda dün yeni parlâmento açıldı Cumhur Baskanının valdesine Kâbe örtüsü gönderildiği hakkındaki Kahıre 16 (Hususî) Bugun haberleri tekrar tekzib eden Yeni Meclisin açılma günu idi Cemil Said Barlas Sabahın erken saatinden itibaren halk sokaklara birikmiş ve yuz binlerce insan Meclisin açılma alayını seyretmiştir. Kral Faruk ile Nahas paşa bir arabada hareket etmişler ve halk ikisini dc fevkalâde hararetle alkışlamıştır. Ayan ile mebuslarm müşterek toplantısuıda Nahas paşa Kralın açış nutkunu okumuş ve hükume. Nahas Paşa, Mısır ile Sudaıtın süratle birlesmelerini istedi Ucretliler hakkmda latbik edilen muamele Bütün ucretliler 1 mart 1951 e kadar gelir vergisine tâbi değillerdir Kâbe örtüsü meselesi Devlet Bakanı Barlas, bu meseleye dair sorulan sözlu soruya cevab verdi ve yayılan haberin doğru olmadığuu açıkladı r Evvelki gun saat 11 de Istinyede bulunan Tarsus vapurunda bir yanşın çıkmış ve kısa bir zaman içinde söndurülmüştür. Turbini kınldıktan sonra Istjıyedeki havuza ahnsn Tarsus vapurunun içinde bazı tadılât yapılmaktadır. Bu arada, gemi mürettebatımn kamaraları değıştırılmekte, alafranga apteshanelerın bir kısmı alaturka şekle çevrılmekte ve geminin kıç amban tamamile kapatılarak salon tin Nil vadisinin Mısrr ve Sudan hahne petirilmektedır. Kıç ambaruı bolgesini askerî işgalden boşaltma tadıli icin buranın bazı kısmılarınyı çabuklaştumak için elinden ge da kaynak yarjılmaktadır. leni yapacağuu, her hangi taarruz Evvelki gun kajT.ak yapılırken ve tecavuze karşı Mısınn birliğini kaynak makinesinden kıvdamlar kormnak azminde olduğunu söyle tahta kısma sıçramış ve yangımn miştır. Mısır ordusu takviye edi çıkmasına sebebiyet vermiştir. lecek ve halkın yaşayış seviyesini Dumanı ve alevleri gören işçıler, yükseltmek için memleketi sana yangını derhal itfaiyeye haber veryileştirme plâm süratle tatbik olu mişlerdir. Vaktinde yetişen fabrinacaktır. ka itfaiyesi yanguıı sondürmüştjır. Arkası Sa. 3, Sü. 2 de Hasar büyük değildir. Mardin şilebi Uzakşark için silâh yüklüyor j 60 Bahriyeli ile Beraber Batan Denizaltı j Ankara 16 (Telefonla) Afyon milletvekili Hasan Dincerin, Kâbe örtüsü meselesıne dair, sözlü sorusunu Başbakan adına, Devlet Bakanı Cemil Barlas bugün Mec Arkası Sa. 3, Sü. 4 te Çalışma Bakanhğı bütçesi Bütçe Komisyonu dünkü müzakerelerden sonra bütçeyi kabul etti Ankara 16 (Telefonla) Bugün Çalışma Bakanlığının bütçesini mu zakere eden Bütçe Komısyonunda Ahmed Tahtakılıcm bir onergesi kabul edılerek rapora, prensip kai"arı olarak dercine karar verilmiştir. Komisyonda isçilerın asgari ucret meselesi, hasta isçilerin teMardin şilebinin bir müddet evvel bir ecnebi fırma tarafından kıralandığıru bıldirmıstık Resımde, aavısı, çalışan çocukların dıoumu, I şileb, Amerikanın şımali şarkî limanlarından birinde Formoza adasır^aki nulbvetsı Çınlıler için tanklar şl h&DİR ÜADl denizalUniu batügı vere ıadu4 en dalgıçlar ve kuıtarilaniardan buı karaya sıkarken sorulmektedır. Arkası Si, 2, Su. 7 de |.ve mühimmat yüklerken gorülıaektedir,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog