Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

ÇORAPLAM Bayanın çorabıdır umhuri 28 ncıyıl Sayı: 9136 KURUCUSU.YUNUS NADÎ Telgraf ve mektub airesi: Cumhuriyet, tstanbul Posta kutusu tstanbııl No. 241 Telefonlar; Umumi Santral Numarası: 24298. Yazı İşleri: 24299. Matbaa: 24290 EN SON PARİS MODASI BAHARLIK Bgrdür, Reyye ve Ekrae Kadm YÜNLÜLERlNl *Taklidlerden şabeınız. Fiatı: 590 Krş. Her yerde arayimz. Fazartesi 16 Ocak 1950 Nihad Erim tebligine ceva Deniz ticaretimiz bir "Milletin temsil vazifesinden, şu parti kaçarsa Birleşik Amerikanın Yugosîavyaya onun yerini başka bir parti elbette alacaktır,, silâh göndereceği açıklandı Nihad Erimin Kayserideki nutkundan: "Büyük MiUet Nedisinde tfirlü fikirlerin temsil edilnesi için gerekirse aday listelerinizde bağımsızlara da yer vermeği düşnnebiliriz,, Kayseri 15 (Hususl) C.H.P. Kayseri il kongresi bugün toplanmıştır. Bu münasebetle şehrinüze gelen Başbakan Yardımcısı Nıhad Erim uzun bir konuşma yapnuştır. Nıhad Erim, ev\'elâ seçim kanununun ihtiva ettiği prensipleri anlatmış ve hükumetin iyi niyetini belirttikten sonra muhalefetın bunu nasıl karşJadığıru anlatmıstır. Bunun için ev\relâ husumet kararı diye adlandırılan D P. kongresmin kararınm metnini okumuştur. Başbakan Yardımcısl bu kararın vatan Arkası Sa. 3, Sü 2 de Part; Tito Stalin kavgası verdi kaft safhaya giriyo Belgrad hükumeti, Sovyet ve peyk uçaklarınîn Yugoslavya üzerinde uçmalarına mâni olacak [ Belgrad 15 (a a.) Yetkili kaynaklardan bddirildiğne gore, Amerika bir taarruz vukuunda Yugosîavyaya silâh yardımında bulunmağa karar vermiş olduğundan Yugoslavya Amerıkadan yardım istiyecekür. Amerikanın bu kararı son gunlerde Birlesmış Milletler Güvenlik konseyince de teyid edılmiştir. Dığer taraftan bu kararın sıhhatinden şıiphe eden yabancı ve yerli müşahidler de Amerikanın yeni Belgrad elçisı George Allen in sözlerınden sanra buna tamamile inanmışlardır. emleket için muhim doviz ka>nağı ©1mak istidarlında buluSuriye Başbakanı. iki nan aynı zamanda >urdun ulaştırmemleket ınünasebetlerinin ma işleri bakımından hu\uk ehemmükemmel olduğunu miyeti haiz o!an deniz ticaretimizin inkişafını sağlamak için hazırsöylüyor Allen demiştir ki: lanan kanun tasanları Bujuk AIü< Amerika bır taarruzun vaŞam 15 (A.P > Başbakan Halıd Jet Meclisine sunulmak üzere bupJmasmı dahi beklemıyecektir. Ya Azm bugün yaptığı bir basın konlunuyor. bancı kuvvetlerden yardım goren feransında, son zamanlarda Türk Evvelâ şnnu sövliyelim ki bn bir dahıli ihtılâl bile Amerika ta gazetelerinde Suriyeye karşı yapıkanun tasarılan. 1947 sonbaharında rafından b.r teca^uz telâkkı ediie lan neşriyata dair sorulan bir suale toplanan Cumhurijet Halk Partisi cektır. cevaben, bugün Suriyenin Turkıye büyük kurulta\ında alınmış olan kararlann hajli gecikmiş tatbikaG. Allen Arkası Sa. 3, Sü. 3 te ile münasebetlerinin mükemmel ol duğunu sbylemiş ve Suriyenin dahdır; fakat 1950 ye girdiğimiz halde Ankarada karlar altında bir koşe hilî işlerine karışmanın ortaya bır henüz hiç biri kanunlanmış değilgüçlük çıkaracağmı, çünku Surıyedir. Kanunlaşıp jürürlüğe girmesi Uzun teahhurlara uğrajan denizcinin kendi meseleleri için nasihat Tarım Bakanı dün müliğimize aid tasarılardan biri de istemediğini ilâve etmiştir. Devlet Denizjolları ve Limanlan Başbdkan iktisadî yardım hakhim bir konuşma yaptı İşletme Genel Müdürluğü adını takında Amserikanuı Suriyeye tekşıyan ve 20 muesseseyi çerçevesi lifte bulunmadığını ve Suriyenin de Ankara 15 (Telefonla) Tarım icine almış olan muazzam idarenin böyle bir yardım istemediğini soyBakanı Cavıd Oral, Yüksek Ziraat devlet iktisadî teşekkıılü haline Jemi'tir. Muhendıs Birlığinin jılhk toplankonulması hakkındaki tasarıdır. tısı vesilsıle mühım bir konuşma Devlet kanunlarile sımsıkı bağlı yapmıştır. Halkevınde yapılan bir idarenin deniz ticareti işlerini iyi idare edemediği daha 1937 de ya Gence ve Bakanhk ileri gelengorülmuş ve geniş salâhiyetlerle leri bıı'untııiFİprdır. Blrlik idare Denizbank kurulmuştu; sonra, 1939 heyeti başkanı Dr. Lutfi Üll.umeda tekrar sıkı devletçiliğe dönülnin konsre adma davetüe kursuvp muş \e Denizbank ilga edilerek ge'en Cavid Oral toplantı>ı açmıs D.P. Başkanı bugün bir Denizli mılletvekili Rcşad Av na bazı şevler anlattı dedi ve bazı yerine Devlet Denizj olları İdaresi Bakanhk mufcttislennden Ccmal dınlının. Milli Emnivet Reisi Na malumat verdi. Mesele çok mühim konuşma yapacak kurulmuştu. Bu İdarenjn, DenizAvıkman konsre b?=kanîıeım, TaAnkara 15 (Telefonla) Bütun [nenç bu gece bana Akçaabada t i r banktan devraldığı 20 müesseseyi rık Rona ve Yunus Özson kâüblık cirun j'anında. Başbakana suı'ıa^d olduğu için birzat sizi dınlemeyi.. iyi işletemediği harb içinde ve harb memlekette şiddetli bir soğuk hü yıldıran telgrafı çekı'erek durum lere seçılmış, idare ve murakabe ihbarında bulunduğu laman sesı Teşekkür ederım. Zahmet ettiniz. sonrasmda yapılan tecrube ile bir kum surmektedir. Ankara ve Bohakksnda bazı malumat i<=terTnış olkurulları raporları okunduktan nin plâğa alındığı yazılmış'ı. An Memlekette huzur içinde, sükun defa daha sabit olduğu için sayın luda derece, sıfırm altınia 30 u bul duğunu bildirdi. Bu arada yardma sonra soz alan üyeler yurdun ziral karadan gelen malumata gore bu içinde demokrasivi kurmak bizim Kasun Gülckin Ulaştınna Bakan muştur. Doğu illerimizde karın ka muhtac vaziyette aılelerin sayısı da durumu, vurd zıraatınin hakiki bır plâk. bilırkişi huzurunda çahnmış emelimizdir... Bu ıtıbarla sizin bu ;t lığl sırasında, Devlet Denizyollan lınlığı bir buçuk metreyi geçmiştir. sorulmuştur. inkişafa kavuşmasmda yüksek zi ve konuşma avnen zaDted'!m ;*ir. tarzı hareketiniz memleket sevgiBirınci plâk hakkında bilirkişi ta nizi ve bu müessesenin idealınin Birdenbire bastıran soğukîar yer Ankarada gerek taksiler, gerek ve Limanlan İşletme Genel Müdiirraat muhendıslerine taalluk eden lüğunün bir iktisadî devlet leşek yer umıımî hayata tesir etmiş, Bir dığer nakil vasıtalan inhzamla ^şvazifeler ve diğer mevzularda go rafından hazırlanıp verılen rapor huzur ve sükun içinde korunmasıkülü haline konulması düşünüldü çok taraflarda illerle ilçeler ara lemekte ise de yollardaki buz tarüşlerıni belirtmışler, bu arada da Başbakamn kalın sesi (A), Re nı ısühdaf ettiği ıçın pek çok müAydınlının daha ince tehassıs, memnun olduk... Inşallah ve bu maksadla bir kanun tasarısı sında yollar tıkanmıstır. Akçaabad bakası yayaların vaziyef.ru zorlasKıbrıs Lisesinden jetişenler memurıyetlerınin ılk kademesınde şad sesı (B) ve mukâlemeye arada sı bu ideali boyle akh başmda arkahazırlanmağa başlandı. Şemseddin dan dün Kızılaya gelen bir telgraf tjrmıştır. Soğuklar daha zijade bulunan genc zıraat mühendisleribugtin bir miting arkadaşlarla Günaltay kabinesinde Ulaştırma ta yardım istenmiştir. Karın ağ:r kediler arasmda telefata ^ebeb ol Arkası Sa. 3, Su. 1 de rada kanşan Millî Emniyet Reısı daşlarla, munevver vapacaklar Nacinin sesi de (C) harfile goste emniyetle kurarız... Ve bugün kotıi Bakanı olan saym Dr. Kemal Satır, lığmdan bu kasabada evler yıkılmış muş, sokak kedilerinden bir çoğu fikırlı insanlara me\ dan verilmez. rılmıştir. bu lasarıyı tamamlamağa çalıstı ve tutunlukler harab olmuştur. Kı donmuştur. Ankarah aileler şimdi Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Arkası Sa. 3, Sü. 4 te Yunan Talebe Bırliği tarafından Simdi bizzat genc Bakanın ağzın zılay Genel mıidüni Dr. Remzd GoA ... Geçenlerde Naci Bey baKıbrıs için geçen hafta Atınada yadan bu tasarının ne vaziyette olpılan mitınge karşıhk olara.1: Krârıs duğunu öğrenelim. Dr. Kemal Sa' Bankacılar arasında bir ank^t: LLsesinde Yetışenler Derneği taratır, 9 Ocakta İstanbul gazetelerinfından bu sabah saat 10 da şehriden birine tasan hakkında şoyle mizde bır mitmg yapılacaktır. Bu dijor: münasebetle dun Eminonü Halk^1«De\let Denizyollarının bir iktivinde tertıb edılen bır toplantıda, sadi devlet teşekkülü haline setisoz alan hatibler, bugünkü vaziyetrilmesi hususundaki tasan Bakante bir Kıbrıs meselesı yerine, Türk Aras nehri civannda bir İran Celâl Ba\ar lar Kurulunda son şeklini alrnış; luk meselesinin mevcud olduğun'l, nöbetçisi öldürüldü Ankara 15 (Telefonla) D.P. iş sadece malî mevzuun halline k?!Yunanlılarm hiç bir zaman Kıbrısa Kırşehir il kongresiude bulunmak mıştır. Bu tasarının Maliyeye taTahran 15 (a.a.) Genelkurmay yerle5emıyeceklerini tebarüz ettirüzere D.P. Başkanı Celâl Bayar alluk eden kısımlan üzerinde u ebaskanlığı sözcüsü, S o ^ e t hudud mişlerdir. bugün öğle uzeri otomobüle K u nüz bir mutabakate varılmamış clnöbetçilerinin Aras nehri civarında Plebisit başladı şehıre hareket etti. Bayara, Kaymakla beraber, Ankaraya donübir İran hudud nöbetçisini öldürseri milletvekili Kâmil Gündeş ve Londra, 15 (BBC.) Kıbrıs düklerinj ve bu münasebetle İran şumde Maliye Bakanı arkadaşımla da gorüşerek bu hususu temıne ve adasmın Yunanıstana ilhakmı Dış İşleri Bakanlığınm Moskovaya Vali ve Belediye reUi Prof. Dr. lardır. Dobnuşların fiatlarını arttı Ankara il idare kurulu başkanı OsMevduatı arttırmak için başvurulan çarelere neticede, tasanyı behemenal Mec;st yen Yunan Ortodoks kılıse sert bir nota gönderdiğini bildir Fahreddin Kerim Gokay dün şeh ran fırsat düşkünü şoförler de sivil man Şevki Çiçekdağ refakat etmel:dair bankacılar fikirlerini söylüyorlar rin muhtelif semtlerinde yaya ola Emniyet memurlanmız tarafından tedir. lısin bu devresıne yetıştirmeğe çasi tarafından hazırlanan plebisit miştir. hşacağım. bugün başlamıştır. Pazara kadar D P . Başkanı Kırşehirde yarın bir Diğer taraftan siyasî çevreler rak teftişlerine devam etmiştir. Prof. takib edilerek cezalandırümışlarimza toplanacak ve netıce o va Muhammed Saed tarafndan kuru Gökay, kendisile görüşen bir arka dır.> konuşma yapacaktır. Denizyollarmın, devlet müesCumhuriyet devrinde bankacılı lann başta geleni, bilhassa son sesesesi gıbi bir süru formalıtelere ğmuzda görülen inkılâblardan biri, nelerde adeta bir yarış halini almış kıt açıklanacaktır. lan yeni İran kabinesinde müslüman daşımıza şunları söylemiştr: tâbi olarak çahşmasına imkân ol bankalarm adedinin artması, dığeri bulunan piyangodur. Şimdiye kadar bir hâdise çık milletleri arasında sıkı bir işbirliği « Üç gündenberi yağan kar, »emizhk amelesinin muntazam ve fetığma daır haber almamamıştır. ne taraftar Alı Askar Karmat'ın ye dakâr çalışmalan^ayesinde ortadan Biz bu bakımdan bankalarımızın ABİDİN DAV'ER de tasarruf mevduatııu çoğaltmak rine Sovyet Rusya, İngiltere ve Bir A r k a s t S a . 5, S ü . lde Muhabırler, ilhak hareketıni ko Arkası Sa. 3, Sü. 5 te için başvurulan tedbirlerdır. Bunkaldırılmjş, caddeler açılmış; vesamünist grupların desteklemekte leşik Amerika ıle dostane münase iti nakliye çalışınasına ara vermebetleri olan Üniversite rektörü Dr. olduğunu bıldırmektedırler. Siyasi'nin Dıs İşleri Bakanlığına den muntazam bir şekilde faaliyegetirilmesine jşaretle bunun İran tine devam etmiştir. Bundan başka, hükumetinin bitaraflık politikasma kazaların önüne geçmek için, bütün devam azminde olduğunu gösterdi otomobiller tekerleklerine zincir takmağa tâbi tutulmuş; havanm ğini belirtmektedirler. muhaleieti yüzünden garajlardan çıkamıyan arabalar, Emniyet müdür muavini tarafından bizzat tesbit cdilmiş ve bu arada 118 taksinüı sahibi mazeretsiz olarak sefere çıkmadıkları için cezaya çarptırılmış Türkiye Suriye münasebatı Kar fırtınaları yer yer tehlikeli bir hâl aldı Kıforıs iciıı miting Yurdıın ziraî durumu Aydınlının plâğa ahnan Ankarada sıcaklık sıfırın altında 30 dereceye kadar diiştü. Âkçaabâd Kızılaydan yardım isfiyor Denizîniıirefvekilinln ihbarını ihtiva eim plâktaki sözleri neşrediyoruz Bayar dün Kırşehire gitti Piyango usulünün fayda ve zararları Iranııt Rusyayı protestosu 118 taksi sahîbi cezaya çarptırıldı Vali Gökay, fırsat düşkünü şoförlerin de cezalandırıldıklarını söylüyor \ Urla Hükumet Konagı Yangım I \ Dttnktt Spor Karşılaşınaları J r İstanbul Radyosunda yenilikler "Yangm var!,, diye biitün mahalleyi kaldıran sarhoş İbrahim, Bakırköyünde, Valinin sarhoslara karşı tatbik ettirdiği son usullerle tedavi edilecek îngiltereye sipariş edilen 8000 p!âk bugunlerde gelecek İstanbul radyosu mudürü Hasan Refık Ertuğ. dün kendisile goruşen bir arkadaşımıza, mudürlüğun çalışmaları etrafında aşağıdaki izahatı vermıstır: • Radyo yayınları danışma kurulu kararlarına uygun olarak Ankara ve İstanbul radyolarının idarecilerı her iki radyonun programlarmda rauddet bakımından bır ayarlama yapmıslardır. Bu arada Turk musıkısı ve batı musikisi yayınlarınm kars'ılaşmaması temm edılmekle halkın bellibaslı bır dıleği yerine getirilraiştjr. İstanbul radyosunc'a F. | yeni konuşma saatlen konmuştur. ' Kadmlarımıza hıtab eden ev idaresi ve çocuk bakımı saatleri, bu braisın en muktedır öğretmenleri arasmda 'taksim edılmiş bulunmaktaDün yapılan basketbol maçlarında Galatasaray takımı Fenerbahçeyi 39 106 >cnerek bir re'.tor yap dır;* ',. mışür. Yukarıdaki resımde Galatasaray ve Fenerbahçe basketbolcuları bir arada gorülmektedır. Müsabaj Kısa bir zamanda genis bir <iiskanın tafgilâtı ye dığer spor haberlerimizi 4 üncii sahüemizde bulacaksuuz. I Arkası Sa. 3, Su. 1 de Dttnya ticareti Bir heyet, ticareti intizama sokacak plân hazırladı Karagümrukte, Eski Alıpaşa caddesinde İbrahime aid ıki katlı evde dun bir yangın başlangıcı vuku bulmuştur. Yaptığımız tahkikata gdre, İbrahim her aksam evinde içmektedir. Dün de, biraz fazlaca içtikten sonra, uykuya yatmış; fakat yorganmı, içerisinde ateş bulunan mangaluı üzerine duşürmüştur. Yorgan birden alev almış ve kıvılcımlar sedıre de sirayet etmiştir. İbrahim, bunun üzerine, «yangın var f » dıy,e feryada başlamış ve kom luların yardımile hâdiseden İstanbul İtfaıyesi haberdar edılmistır. İtfaıye, bir kaç dakıka zarfmda hâ Londra 15 (A.P.) Bağımşız 5 kişılik bir uzmanlar heyeti dünya ticaretini bir intizama sokmak için 34 senelik bir plânın kabul edılmesini Birleşmiş Milletlerden ıstemiştir. İkisi Amerıkalj, bir Ingilız, bir Fransız ve biri de Avustralyah olan uzmanlar böyle bir programa taraftar görünen milletlerin muşterek bir konferans tertib etmelerini ileri sürmüşlerdir. Ujananlar konferansa taraftar olan hükumetlere gerek dahilen gerekse mjlletîerarası yapmalan icab eden şeyleUrla Hukumet Konağmın yanchs.nı ve adlıve dosyalarmdan başri hulâsa etmışlerdır. Mılletlerarası ka hiçbır evrakın kurtarılamadığını yazmıştık. Resım, Urla Hükumeil Arkesı Sa. 3, Sü. 4 te Arkası Sa. 3. 5u. 2 de Konağınnuyangından sonraki halini gostermektedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog