Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

CUMHUKtTET RADYO f Bugünkü Program j ^STANBUL 12 57 Açılış ve programlar 13.00 Ksberler 13.15 Hafif ara tnüziği (Pl.) 13.20 Radyo tango orkestrası konseri 13.45 Dans müziiö (Pl.) 14.00 Saz eserleri, şarkı ve türkiüer; okuyan: Safiye Ayla; çalanlar: Sadi Işıliy, İzzeddin Ökte, Cemsl Cümb'uş; A) Saz eserleri: It Hicazkâr saz semaisi. 2) Taksim, 3) Sakız kasabı (oyun, havasıı: Bl Şarkı ve türküler: 1) Sevdi bu gonül. 2) Hasretle bu şeb. 31 Perişan ömrümün, 4) Söyle sevgili. 5) Gönül şarkıları, 6) Yakına gel yakına 14.45 Serbeşt saat «Dans müziğb <P1.) 15.00 Karışık şarkı ve türkü. ler (Pl.) 15.15 Caz müziği (Pl.i 15.30 Konserto (Pl.J 16.00 Programlar ve kapanı;. 17.57 Açılış ve programlar 18.00 D=ns müziği ( P l ) 18.30 Varyete muziği ve kabare şarkıları (Pl.) 1900 Hiberler 19.15 Hafif orkestra eserlçri (Pl.) 19 25 Saz eserleri. şarkı v? ttırküler: okuyan: Mustafa Çağlar; Çalanlar; Hakkı Dermac. Şerif İcli. Eîlâhaddın Pınar; 1) Geçti zahmı tıri hicrin, 2) Soyle ey mıtrıbı nazende eda, 3 ı Gurub etti güneş, 4 ı Sırma saçlı yare. 5) Bahçenizde sjmbül olsam 6 i Kedersiz. 7 Bir yar sevdim > 20.15 Dans müziği: çalanlar: Willy ve srkadaşları 20.45 Karışık şarküar (Pl.l 21.00 Haftamn spor hareketleri 21.15 Fası! heyeti konseri ^Şevki rfza faslı • 1) Peşrev, 2) Ermeyen el, 3) Hemdemin olsun, 4t Uyup ağyara 5) Cihan leyli nahar ağlar, 6) Taksim, 7 ı Bil kadrimi. 8) Üzme Allah askına, 9) Geçipte karşıma. 10) Serzül gayrını, II) Saz semaisi 22.00 Senlonik m ü . Tik (Pl.) 22.45 Haberler 23.00 Norman Cloutier orkestrasından varyete müziği (Pl.) 23.15 Saz müziği (Pl.) (Pl.) 23.45 Karışık hafif gece müzigi 24.00 Programlar ve kapanıf. ANKARA 8.30 Haberler 8.45 Günaydın (Pl.) 9.10 Günun programı 9.15 Dinleyicl istekleri 10.25 Makamlardan bir demet 1105 Temsil 11.30 Sa. lon orkestrası 12.00 Hep beraber söyliyelim (Yurddan sesler korosu) 12.30 Telden tele 12.50 Oyun hava. ları (Bağlama takımı I 13.00 Haberler 13.15 Dans müziği (Pl.) 13.30 Ögle Gazetesi 13.45 Dans müziği (Pl.) 14.00 K»pamş. * 17.58 Açılış ve program 1S.00 İnce n z (Nihaver.d faslı) 19.00 Haberler 19.15 Geçmişte bugün 19.20 Yanm saat dans (Pl.) 19.50 Akşamın karma müziği (Pl.) 20.15 Radyo Gazetesi 20.30 Sanat heveslilerl 21.00 Müzikle gezi (Pl.) 22.00 Konuşma 22.15 Dans müziğt (P1.1 22.45 Haberler 23.00 Program ve kapanış. BULMACA 1 2 3 4 İNGÎLİZ MALI 5 6 7 8 (O 1 * • 1 Her akftun Galatasarayda Foto Sabah karşısmda ve Zincirleri geldi. elektrik kaynaklıdır. cn e> «9 CB • DİZEL Şirketi Taksim Ceylân Han 25 • TURKUAZ Soldan sağa: 1 Bu kışta kıyamette böyle olanlara çak acmır. 2 En îazla, «çoki un akjinin tersi. 3 Marifet, nota. 4 Büyükçe gök mahluku ııki kelime). 5 Çevrilince yeni dilde »cins ve nevit manasınadır. hoş yapıhrsa hoşa glder. 6 Tersi saçma sapan söz> dür. 7 Nota. «beriki» nin aksi. 8 Çıbanın içindekini fırlatar, ' :ki kelime). Yukarıdan r s$ağıya: 1 «\EFD>> partisinln seçimlerde çoğunlugu kazanüığı memleketin baş şehri halkından. 2 Bir engeli veya ku=uru mevcud (iki kelime). 3 Bir ceşid adam dolandırma usulü. 4 Ümmetler (eski us.il çoğul), cihet (yeni terim). 5 Tersi azılı suç işleme mütehassısi'i manasma gelir, bir çeşid deniz taşıtının yarısı. 6 Nefret edilenlere karşı okunanlardan. 7 Iztırab vermeğe sebeb olmak. bir harfin okuni'şu. 8 Tad düyma hassası (eski terim), ayının ;u anda içine girdiği. Kıymetli Ses Sanatkârı Müzeyyen Senar IŞIL AILE SAZ SALONUNDA ' îstan'bulun en kudretli sanatkârları ve fasıl okuyucularınm Pazar matmesi için hazırladıklan çok seçkin değişik eserlerden mürekkeb fasıl saz hey«ti: Tamburî Salâhaddin Pınar, Keman Necali Tokyay, Keman Nobar Tekyay, Kemençe Aleko, Klârnet Hamdi Tokay, Cümbüş Kadri Şençalar, Kanunl İsmail Şençalar, Darbuka Necdet Gezen, üstad Agyazar, Can Akşit, Harnid Dikses, Lutfi Güneri, Süzan Giiven, Leman Işık Her Pazar tam kadro ile saat 15 te İçkisiz ve nezih bir A I L E M A T İ N E S İ Tel: 49037 P İ M ^ pİŞ TABİBI üecdel Hffal Alay Her gün öğleden sonra :ağaloğlu, Babıâli Cad. No. 2" • H B Tel: 20264 H | ^ B l Deniz uzun zaman vesikaılarile dürlük Yazı İdaremizde mevcud fennî şartnamesi mucibince yaptırılacak olsn Darağaç elektrik santrah kömür nakil tesisatı ve sflolarına tekneleri ve makineleri .Buhar. Dizel. Benzin. üzerinde aid teklif müddetinin 15 şubat 950 çarşamba günü saat 18 e ka(165) çalışmış tecrübeli bir başmakinist ahnacaktır. Istiyenlerin dar temdid edildiği ilân olunur. birlikte Galatada Karamustafapaşa sokağmda Genel Müİşleri Şubesine müracaatleri. (575) İzmir Belediyesi Eshot İdaresi Hudud ve Sahiller Sağlık Umum Müdürlüğünden: Genel Müdürlüğünden: Dr. Sezai Sami ^ KONUKGİL 1 Röntgen Mütehassısı Beyoğlu. Parmakkapı. Lâle Sineması sırasında No. 65 (Eski Dr. Kâmil Gören Lâboratuarı) Tel: 4357529044 AMERIKANIN EN SAĞLAM YAPILI Bir Eve Lâzım Olan... Hernevi elekfrilt cî'fiaz ve malzemeleri, radyo, lâmba, avize, ampul, saalvs gibijeylerinen yisini VlRODIN ÖKSÜRÜK ve BR0N5İTİ KESER Her Ecnnede bulunur ¥• İJ.HÜI TABLET Evvelki bulmacanın halledilmis şekli 1 2 3 4 5 6 7 8 K am y o n l arı •Jc •^•jr •J•iBeş tonluk Takviyeli uzun Dağ vitesli De Luxe şoför mahalli Arkalar Çift 825.20 Lâstîkler Otobüsleri: •jf •jc •je •^ « •İOrijinal Amerikan VTY\XE karoseri 32 oruracak, 16 ayakta yer Otomatik kapılar Belediye talimatına uygun eb'ad Arkalar Çift 900.20 iistikler müessesesinde bulabiÜrsiniz. «o (0 FİEİSU |E|G|EİN A|GİUİWİU|YİU 15.000 aded alüminyum matra satın alınacaktir Etibank İstanbul Şubesinden: Görülen lüzuma binaen teklif verme müddeti 23/1/950 akşamına kadar uzatılmıştır. İstekliler şartnameyi her gün Satınalma Servisinden temin edebilirler. (608) cn TİRİAİFİ1İÜİTM A|MİM|AWİL|AİT SİEBİGİEMİBİA L|î | S IA | NJSJMŞ Yedek Parçalar: yedek parça gelmiştir. ItltkloJ ceddc» No. «23 'stonbul Telejon I|WYİA|T|MİA|K Kamyon ve Otobüslerimiz için büyük bir parti ıiPiEiNieiKiA 20.30 da DİAMONDT MOTÖR CAR COMPANY Türkiye Yegâne Bayii: KONTRPLÂK ALICI ve SATIGILARMA ••••••••• İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLAK1 Scat " OT OK O M „ HÜSEYİN Telefon : 82747 İZZET AKOSMAN ve OCULLARI Telgraf: AKOSMAN istanbul İstanbul Deniz Komulanlığından: MÂRKÂYA DFKKAI DRAM TEBEŞİR ' Taksim. Cumhuriyet Meydanı, İstanbul DAİRESİ Vazan: Klabund Turkçesi: M. Basir Feyztoğlu Telefon: 42157 Taşkızak Tersanesi Genel Müdürlüğü için askerliğini bitirmiş radar ve telsizci ahnacaktır. İsteklilerin eski Tersane içindeki Tersane Müdürlüğüne müracaatleri. • (403) KOMEDİ Türkçesi: KISMI w HER A ŞM TKİ KA A SM K R I S T A L SL N N A AO U D TABLET * KAYSERİ GÜLLERİ Küseyin Suad ve Münir Nigâr Telefon: 40409 Pazar günleri 15.30 da Matine Cumartesi ve Çarşamba gıjnleri H30 da ÇOCVK TİYATROSU Gişeler saat 11 de açılır Pazartesi akşamlan Dram kısmında Salı akşamları Komedi'kıtmında temsil yoktur. Sahib ve BaşmuharrİTi REOSİL MABKA KONTRPLÂK TEKNEĞİNİN' pi p r BÜYİJK MUVAFFAKİYETİDİR. ^ VH 949 modeli makinelerle mücehhez Türkiyenin en büyük KONTRPLÂK fabrikasının hususi tertibath ve yiiksek tazyikli PRESA makinesile imâl ettiği zımparah ve cilâlı kontrplâkları her bakımdan emsalinden üstündür. Boyları 250 ile 220, anleri 160 ile 150 olup Türkiyede hiç bir fabrikanın yapamıyaçağı eb'addadır. ~ FİATLAR : Fabrika teslimi BB 600, BBB 500, Ç (beyaz) 400 liradır. ı. * Adrcs: KEMAL PELİT KONTRPLÂK FABRİKASI .• " BARTIN Telgraf: PELIT Teleîon: 24 BİR TECRÜBE HAKİKATİ GÖRMEĞE KÂFİDİR. BU NADİR Bu nii^'ia NADİ HAMIYET YÜCESES MUAZZAM KADRO İ L E FASIL HEYETI yuz% isîerini fülen idare eden: CEVAD FEKMİ CumTr.rfyet Rlaibaası MENŞURE TUNAY ESMA ENGİN SEMİHA COŞAR BAYRAM A3ACI HER PAZAR TAM KADRO İLE İÇKİSÎZ ve NEZİH AİLE MATİNESİ li ZEHRA BIUR BRONŞiTve 0K5URUCU KESER MRCÇZANEÇEBIJHJNIR "HORNYPHON,, MAĞAZALARIMIZDA HALİL NACİ RAOYOLARININ OÜTÜN ÜÜ M1HC1OCLV MODELLERİNS GÖRÜNÜZ A KR İshnbul N AA V E A C E N T AL A R I M I Z D A
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog